GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikelns slut ]

Tiedonantoja - Meddelanden

Om Boijeättens äldsta släktled.

Eric Anthoni

Uppfattningen om Boijeättens äldsta släktled har under de senaste årtiondena bestämts av JULLY RAMSAYs framställning i hennes Frälsesläkter i Finland intill Stora ofreden. Den går igen i Svenskt Biografiskt Lexikon och i G. ELGENSTIERNAs Svenska adelns ättartavlor samt i Kansallinen Elämäkerrasto. Då den uppenbart är felaktig, synes det lämpligt att framlägga en dokumenterad redogörelse för fakta.

JULLY RAMSAY har i sin framställning utgått från den i o.f.s. riktiga uppfattningen, att man bör beriktiga äldre genealogier med ledning av samtida källor. I detta fall har hon dels inte kunnat frigöra sig från ANREPs inflytande, dels har hon blivit missledd av missförstådda uppgifter i en 1400-talshandling och dessutom inlåtit sig på äventyrliga släkt- och namnkombinationer.

Såsom stamfar för ätten upptar hon domaren i östra Nyland Karl Mattsson 1421-1460 och tilldelar honom efter varandra ättlingarna Anders, Karl Andersson i Bjurböle, 1480, och Anders Karlsson i Bjurböle, syneman 1516. Hela denna släktledning är likväl oriktig. Karl Mattsson är en historisk person, men har tydligen intet att göra med Boijeätten, fastän ANREP infört detta namn i Boijeättens släktledning. Domaren Karl Mattssons sigill upptar en munk, varför det är troligt, att han har något samband med de munknamn, som förekomma i östra Nyland. JULLY RAMSAY har velat hänföra honom till Boijeätten med stöd av en felläst, men numera tryckt handling i HAUSENs avskriftsamling. I Olof Nilsson Tavasts jordebok (FMU nr 3001) läsa vi följande:

»Item Caytala goz fik jak aff rikesens radh försth ok sidhan aff herræ Karll. Mattis Bösthe bötthe thet wth for sin son for thz ærendhe skuldh, försth for manzslækt ok for thet han hafde haldit met Dauidh ok for thet han hadhe warit i X aar vtan Gudz likama».

JULLY RAMSAY har inte förstått sammanhanget. Hon har inte uppfattat, att herr Karl var identisk med konung Karl Knutsson. Hon har läst, att Karl Mattis, d.v.s. Mattsson, bötat för sin son »först för mansslakt o.s.v.», såsom hon säger. Jordeboken uppger inte namnet på Mattis Bösthes son eller som JULLY RAMSAY tror Karl Mattssons son, men hon har fått för sig, att han hetat Anders. Det har passat utmärkt, då hon gjort honom till far åt den östnyländske frälsemannen Karl Andersson i Bjurböle, som på denna väg givetvis inte kan härstamma från Karl Mattsson.

Den Anders i Bjurböle, som nämnes år 1516 (FMU nr 5872) omtalas inte med fadersnamn. Däremot nämnes år 1542 (HAUSEN, Bidrag III nr 184) en Anders Olsson i Bjurböle, vars söner de år 1561 nämnda Bertil och Matts Andersson i Bjurböle (HAUSEN, Bidrag IV nr 29) troligen äro.

Den 21 juni 1503 omtalas Anders Boijan första gången (FMU nr 4976), såsom landssyneman i Pojo. Fadersnamnet saknas. Det är tydligen han, som enligt de äldsta genealogierna är gift med Brita Rötkersdotter, dotter till Rötker Olofsson, som säges ha varit förmäld med Ragnhild Johansdotter till Gennäs. Då Rötker Olofsson förde ett vapen snarlikt Boijarnes och dessutom har gods i Pojo (Gennäs, Gumnäs), som senare innehades av Boijarna, Nils, Erik och syskon, så synes Boijegenealogiens uppgift på denna punkt vara riktig. Osäkrare är uppgiften, att Anders fader hetat Magnus, varit gift med en medlem av ätten Jägerhorn till Spurila och varit från Böhmen. Alla dessa notiser äro nämligen med annat bläck senare inskrivna i den efter 1639 tillkomna genealogien i Finska släktboken eller Geneal. 38 i SRA. Jfr. min uppsats: Kring vår medeltidsgenealogiska forskning (Soc. scient. fenn. Årsb. XXV B. nr 2, s. 11). Den böhmiska härstamningen är, såsom redan JULLY RAMSAY påpekat, tydligen en ogrundad tolkning på grund av släktnamnet. Att namnet Magnus är av nordisk typ ökar inte tlllförlitligheten av uppgiften om det böhmiska ursprunget. Inga belägg för de troligen från »Genealogica variorum» i SRA i Geneal. 38 införda uppgifterna finnas. Hos ANREP återkomma dessa, men delvis förändrade, delvis preciserade. Släktens stamfar Mathias, som är farfar till Anders säges vara kommen från Böhmen i konung Christoffers tid, en synbarligen helt värdelös uppgift, då den under 1600-talets förra hälft tillkomna genealogien i Finska släktboken inte känner släktledningen längre än till Anders Boije, d.v.s. 1503 års Anders Boijan.

År 1515 finna vi så Nils Boije, tydligen son till Anders, som frälsesyneman i Muurla (FMU nr 5790). Liksom brodern Erik nämnes Nils Boije efter 1530 ofta vid olika tillfällen.


Genos 19(1948), s. 85-86

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikelns början ]

Systematisk förteckning | 1948 års register | Årgångsregister