GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikelns slut ]

Bidrag till ätten Rehbinders genealogi.

Osmo Durchman

En av de förnämsta källor för personhistorikern och genealogen vid forskningar rörande släkter, vilkas medlemmar vid sekelskiftet 1700 varit militärer, är greve Adam Lewenhaupts förtjänstfulla arbete Karl XII:s officerare, som utkom 1920-1921. Det är därför förvånansvärt, att översten friherre Carl Magnus Victor Rehbinder i sin stort anlagda, ståtliga monografi »Ätten Rehbinder genom åtta sekler» (Oslo 1925) ej rådfrågat detta utomordentliga uppslagsverk. - Många luckor hade därigenom kunnat fyllas, flera oriktigheter blivit rättade[1]. Även Anreps ättartavlor och andra genealogiska arbeten ha icke i tillräcklig omfattning rådfrågats, varför flera ättemedlemmar, vilka ej tillhört den i Sverige introducerade grenen icke kunnat placeras på sina resp. platser. Fil. mag. Veikko Kerkkonen har gjort mig uppmärksam på ett intyg, som återfinnes i Statsarkivet i domboken för Sääksmäki, vol. 86, Janakkala höstting 13 nov. 1744 [2], varigenom flera hittils icke kända medlemmar av ätten Rehbinder kunna identifieras. Detta åter ett eklatant bevis på vilken utmärkt hjälp domböckerna lämna åt släktforskaren. I enlighet med C. M. V. Rehbinders tabeller anföras här genealogin sådan den kan konstrueras med ledning av domboken jämte kompletteringar ur Lewenhaupts och andra arbeten. Intyget är av följande lydelse:

S. D. (1744 13 november) ingaf uti sittjande Rätt, Capitain Wälädle Herr Carl Isaac Ruth en af thes Fru Wälborna Ulricha E: Rehbinder af hennes Syster Margaretha B: Rehbinder, samt theras Brorson Berndt Joh: Rehbinder uti Wittnens närwaro under d. 9 aug. 1744 egenhändigt underskrefwen skrifft hwar medelst the befullmächtiga Casseuren Jonas Hallonquist att hos Kongl: Maij:t och Kronan utsöka, emottaga och quittera then Löhningz fordran, som så wäl theras framl:e fader broders Son, Öfwersten af Wieriske Landt Militien Bernhardt Rehbinder, som äfwen afledne faderbroder Majoren af Rigiska eller Lifländska adelsfahnan Christopher Rehbinder för giorde Krigstienster under förra feigde tjden hos högstbemälte hans Maij:t och Kronan Kommit att äga ehrlämnades att Fullmachten egenhändigt undertecknad är med anhållan, til utbekommande af sådane löhnings fordringar, thet Härads Rätten om förenembde Herr Öfwersten och Majoren Rehbinders anhörige behörigen undersöka och theröfwer sedan betyg meddela wille, och som säwäl Nembden, som åtskillige Stånds Personer, hwilcka tilstädes woro, Rätten wid handen gåfwo: thet effter framl:e Herr Öfwersten Bernhardt Rehbinder och Majoren Christopher Rehbinder, inga flera eller närmare arfwingar witterl:n finnas, här på orten, än Ulrica E. Rehbinder, Margaretha Rehbinder och theras afledne Bror son Berndt Joh: Rehbinder; warandes then första gifft med Capitaine Herr Carl Isaac Ruth och then andra med Liutenanten Törncreutz alla wistande här i Tawastehus Lähn, samt Öfra och Nedre Hållola härader så warder theröfwer thetta til åstundat Laga betyg utur domboken meddelt.

 

Tab. 4 (Elgenstierna, tab. I).

Bernhard Rehbinder, arvherre till Wagenküll o. Kurrisaar, herre till Uddrich o.s.v., ryttmästare för en fana Västgöta ryttare 1622. Stupade i slaget vid Wallhof 7 jan. 1626. - Gift 1603 med Elisabet von Vietinghoff, som levde ännu 1664 10/10, dotter till lantrådet Johan Conradsson von Vietinghoff, till Odenkat, och Gertrud Dorotea von Stryk.

Barn, bl. vilka:

Henrik, natural. och friherre Rehbinder. Se vidare Elgenstierna, Svenska Adelns Ättartavlor VI, s. 198 ff.

Bernhard, major. Tab. 105.

 

Tab. 105.

Bernhard von Rehbinder (tab. 4), arvherre till Kurrisaar etc. Major. Stupade vid ett utfall från Riga 20 aug. 1656. - Gift med Helena von Kursell, som var död 1664 10/10, dotter till Christofer von Kursell.

Barn, bl. vilka:

Christofer, ryttmästare. Tab. 108.

 

Tab. 108.

Christofer von Rehbinder (tab. 105), arvherre till Wagenküll etc., Ryttmästare vid Ridderskapets och Adelns rusttjänst i Livland. Stupade vid Tilsit 30 jan. 1679. - Gift 1667 med Maria Eleonora de la Barre, dotter till generalmajoren Wilhelm de la Barre, till Ermes och Homel, och hans 1:a hustru Magdalena von Kolberg.

Barn (alla sönerna nämnas även av Lewenhaupt, Karl XII:s officerare, såsom söner till Christofer R.):

Berndt Wilhelm, överste. Tab. 109.

Henrik Georg. Generalmajor, var död 1737 (enligt C. M. V. Rehbinder); enligt Lewenhaupt II, s. 538, överstes karaktär 29 apr. 1717.

Fredrik Otto, enligt C. M. V. Rehbinder löjtnant i Livland, var död 1735; enligt Lewenhaupt II, S. 537, var han löjtnant vid Skyttes Livländska infanteriregemente 1703. Antingen Fredrik Otto R. eller Henrik Georg R. var fader till majoren vid Wieriska lantmilisregementet 19 febr. 1701, överstes avsked 22 aug. 1723, Bernhard Rehbinder (Lewenhaupt II, s. 536), död före 1744 13/11 (se intyget).

Christofer, herre till Overlock och Klein-Pungen, f. 1672, konstit. överstelöjtnant vid Livländska Adelsfanan 1709; avsked 17 juli 1727, död hastigt på Overlock 21 febr. 1735. (Enligt Lewenhaupt II, s. 537, överstelöjtnants avsked 17 juli 1728, levde 1733 i Livland, d. ogift). - Gift 1:o med Anna Elisabet von Tiesenhausen i hennes 2:a gifte, d. 1710, samt tidigare gift med Vilhelm Meck; 2:o med Barbara Sofia von Müller, arvfru till Overlock, i hennes 1:a gifte, dotter till godsägaren Gustav Johan von Müller, till Overlock, och Christina Gertrud von Patkull, samt omgift 2:o med Reinhold Vilhelm von Toll och 3:o med gardeslöjtnanten Conrad Adolf Freytag von Loringshofen. Tab. 124 hos C. M. V. Rehbinder.

Helena. - Gift med kaptenen vid Stackelbergs Livländska infanteriregemente Johan von Klüwer (Clüver) (Lewenhaupt I, s. 119, som ej känner till hustrun). Makarna innehade godset Rosenblatt.

 

Tab. 109.

Berndt Wilhelm von Rehbinder (tab. 108), f. 1668. Överste för Viborgs läns kavalleriregemente 21 juli 1719, avsked 10 nov. 1721. Död mellan 1737 och 1739. - Gift 26 febr. 1688 med Anna Helena von Stackelberg, dotter till kaptenlöjtnanten Georg von Stackelberg, till Suttlen, Kofer och Perritz.

Barn (de två äldsta döttrarna icke kända av C. V. Rehbinder; enligt Lewenhaupt II, s. 537, alla, utom Anna Christina, 1738 bosatta på Ojamo i Lojo):

Ulrika Eleonora[3], f. 1689, flyttade från Janakkala till Lojo 1753. - Gift med kaptenen Karl Isak Ruuth, ägare av Leppäkoski i Janakkala (efter sin bror premiärryttmästaren Cornelius Reinhold Ruuth, död 1731) samt av Katajisto i Tavastehus socken och Metsänkylä i Hattula, död i Janakkala 22 apr. 1746 [4].

Margareta Barbara. - Gift med löjtnanten Karl Henrik Törnecreutz, överstelöjtnant i rysk tjänst, kommendant på en livländsk fästning[5].

Berndt Otto. Enligt C. M. V. Rehbinder var han 1733 kornett vid ett finskt regemente. Sannolikt den som var far till Berndt Johan Rehbinder, vilken levde 1744 13/11 (se intyget).

Anna Christina, f. 14 nov. 1703. Nämnd endast av C. M. V. Rehbinder. Sannolikt död ung.

Johanna Charlotta. - Gift 1741 med löjtnanten Gustaf Vilhelm von Krüdener (C. M. V. Rehbinder, s. 261).

 

Noter

[1] Jfr. bl. Arendt Vilhelm, tab. 137 (bl.a. hustrurna olika, jfr. C. M. V. R. tab. 16), Carl Wilhelm, tab. 112 (data), Georg Christoffer (okänd för C. M. V. R.), Henrik Leonard, tab. 110, Leonard Johan, tab. 111 (data), Magnus Gustaf (okänd), Wilhelm Christoffer d.y., tab. 126 (divergerande uppgifter), Wilhelm Henrik, tab. 106 (bl.a. dödsdag fattas).

[2] Den till rätten inlämnade fullmakten är av 9 aug. 1744, icke tinget, som i Kerkkonen, Janakkalan historia, s. 222.

[3] Kerkkonen, Janakkalan historia, s. 222. Lewenhaupt, II, s. 537.

[4] Bergholm, Sukukirja II, s. 1139; Lewenhapt, II, s. 578. Brodern kallas i båda Reinhold Georg.

[5] Anrep IV, s. 437, där det uppgives att hustrun vore dotter till en generalmajor R. och att hon var änka efter en kapten Lindberg. Kerkkonen, s. 222, anför oriktigt att Ulrika Eleonora gift sig 2:a gången med Carl Henrik Törnecreutz.

 
Genos 2(1931), s. 105-108

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikelns början ]

Systematisk förteckning | 1931 års register | Årgångsregister