GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikelns slut ]

Ätten Sölfverklinga n:r 973.

En rättelse till Jully Ramsays utredning.

Paul Nyberg

Vid utredningen av ätten Sölfverklingas ursprung har Jully Ramsay låtit locka sig i en labyrint av djärva gissningar, som lett henne till att göra denna ätt till en oäkta gren av ätten Stålarm. »Det synes troligt», säger hon, »att Gustav Sölfverklingas farfader, i Anreps ättartavlor: 'Erik Axelsson till Grabbacka, ryttmästare', risti14.gif (59 bytes) 1629, varit oäkta son till Arvid Stålarms broder, Axel Eriksson Stålarm till Grabbacka. Någon sådan 'Erik Axelsson', oäkta son, nämnes likväl ingenstädes, men då tillägget 'till Grabbacka' påvisar en tydlig förvexling med Axel Stålarms legitime son, Erik Axelsson Stålarm till Grabbacka och då dödsåret 1629 (hos Anrep) dessutom anger förväxling med ryttmästaren Erik Axelsson till Rehakka, risti14.gif (59 bytes) 1629 i Preussen (se Erik Axelssons adl. släkt), så kan för säkert antagas att även förnamnet blivit förväxlat och att Gustav Sölfverklingas farfar varit ryttmästaren Isak Axelsson till Grabbacka, oäkta son till Axel Eriksson Stålarm, vilken 1627 med sina ryttare var förlagd i Pernau». Med stöd av denna något egendomliga bevisföring anföres följande släktledning:

 

Tab. 1.

Isak Axelsson till Grabbacka, ryttmästare. Gift med Margareta Kubick, som c. 1640 blev omgift med kvartermästaren Krister Sabelstjerna, nr 206.

Barn:

Axel? Isaksson, adlad Sölfverklinga, kornett, risti14.gif (59 bytes) 1648. Tab. II.

 

Tab. II.

Axel Isaksson Sölfverklinga (tab. I). Kornett. Gift med Margareta Sabelfana.

Barn:

Gustav, f. 1646, ryttmästare, risti14.gif (59 bytes) 1698. Tab. III.

Denna hypotes om Sölfverklingornas oäkta härstamning från ätten Stålarm har senare återgivits av Kustavi Grotenfelt i hans uppsats Ruotsin ritarihuoneeseen kirjoitetuista suomalaisista suvuista, joita ei ole Suomen ritarihuoneessa (Genealogiska Samfundets Årsskrift VII, Helsingfors 1923), måhända av andra författare på genealogiens område. Genom en tillfällighet har jag kommit över tvenne handlingar i Svenska Kammararkivet [1], som med full tydlighet ådagalägga, att denna härledning ej överensstämmer med verkligheten och att Anreps släktledning är den rätta. Anrep har endast, såsom Jully Ramsay riktigt påpekat, förväxlat Erik Axelsson (Sölfverklinga) med Erik Axelsson Stålarm och skrivit den förre »till Grabbacka» vilken förväxling Jully Ramsay, egendomligt nog, godtagit medan hon i stället ansett dopnamnet oriktigt!

Släktförhållandena äro onekligen ganska invecklade. Margareta Kubick, första gången gift med Erik Axelsson Sölfverklinga, blev efter hans död omgift med kvartermästaren Krister Sabelstjerna, som efter sin första frus död ingick nytt gifte med Märta Galt. Barn funnos tydligen i alla tre äktenskapen, Sölfverklingor och Sabelstjernor. En arvstvist var oundviklig, och det är denna tvist vi ha att tacka för en autentisk släktutredning. Utan att närmare ingå på själva tvistefrågan, som i korthet finnes omnämnd hos Lagus, Finska adelns gods och ätter, (s. 315), vill jag här endast referera de handlingar, som bringa klarhet i frågan om de två äldsta Sölfverklingornas namn. Margareta Kubicks första man, Erik Axelsson, hade av drottning Kristina under Norrköpingsbesluts villkor fått konfirmation på sin svärfaders, Fredrik Kubicks, gods Rånby och Sevalsböle i Tenala samt Hurttala i Hattula socken. Då Margareta Kubick sedermera ingick nytt giftermål med Krister Sabelstjerna, synes ingen avvittring ha ägt rum mellan henne och hennes arvingar i föregående gifte, den i kriget stupade Axel Erikssons änka, Margareta Sabelfana och hennes omyndiga son, Gustav Axelsson Sölfverklinga. I stället förband sig Krister Sabelstjerna enligt en den 10 december 1650 daterad skrift, att årligen mellan jul och nyår »leverera diverse persedlar i ersättning» åt Margareta Sabelfana på hennes egen gård Korsgård i Bjärnå. Efter Sabelstjernas och hans hustrus död skulle godsen övergå till Margareta Sabelfana och hennes son. Detta är innehållet i den ena av ovannämnda handlingar. Den andra är Hedvig Eleonoras konfirmation på nämnda gods för Gustav Sölfverklinga, daterad Stockholm, den 22 november 1669. I denna säges, att emedan drottning Kristina den 30 april 1651 »hafwer wälbördig Gustaf Axelsson Silfverklingas Sahl. Fadhers Styvfader wälb. Christer Sabbelstierna med sin hustru Fredrich Kubickz dotter, hwilkens första man war Erik Axelsson Silfverklinga med honom hon en sohn aflade denne Gustaf Axelssons fadher Axel Eriksson Silfverklinga ben:dh donerat bem:te Kubicks Norrköpings Beslutz godz efftr han utan manlige affödde igenom döden afgången war, i hans Sabelstiernas och hans hustrus Kubicks dotters lifztijd uthij Finlandh Hattula sochn och Haltula (Hurttala?) by hemman 10, Rasseborgz lähn och Tenala sochn Runby (Rånby) schattar half åttonde och i Sifvalböle schattar 2 - - - - - fördenskull hafwe wij welat bekräfta och Confirmera att han Silfverklinga ofwanbem. fem gårdar hinderlöst åtnjuta», etc.

Ur denna kungligt invecklade sats kan en enkel släktledning utläsas, om vars riktighet ingen borde kunna hysa något tvivel:

 

Tab. I.

 

Erik Axelsson. Gift med Margareta Kubick, som i sitt andra gifte hade Krister Sabelstjerna.

Barn:

Axel Eriksson. Tab. II.

 

Tab. II.

Axel Eriksson Sölfverklinga. Gift med Margareta Sabelfana.

Barn:

Gustaf Axelsson Sölfverklinga.

 

[1] Dokumentbok till reduktionsarbetet för Nylands och Tavastehus län, Bd. 2, fol. 1256 ff.

 
Genos 2(1931), s. 63-65

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikelns början ]

Systematisk förteckning | 1931 års register | Årgångsregister