GENOS - Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikkelin loppu | Artikelns slut ]

Suomen Sukututkimusseura - Genealogiska Samfundet i Finland

Kokousesitelmät - Mötesföredragen.

12.10.1948 fil.maist. Armas Luukko piti esitelmän aiheesta »Kaksi suurkauppiasta Vaasan alkuajoilta» esittäen kiintoisan, arkistotutkimuksiin perustuvan elämäkerrallisen kuvauksen vaasalaisista suurkauppiaista Herman Jesenhausen (k. 1667) ja Herman Ross (k. 1687) sekä heidän toimintansa taustaksi piirteitä Pohjanmaan kaupallisista oloista 1600-luvulla.

12.10.1948 hölls det andra föredraget av fil.mag., frih. Walter von Koskull över ämnet »Finlands häradshövdingar 1680-1713», vari han behandlade häradshövdingekårens nationalitet och sociala härkomst, utbildning, karriär och inbördes släktförhållanden. Föredraget ingår i detta häfte av Genos.

9.11.1948 fil.maist. Väinö Soanlinna piti esitelmän aiheesta »Borg-suvun tarina». Borg-suvun alkuperää koskevien laajojen tutkimustensa tuloksena esitti maist. Soanlinna teorian, jonka mukaan suvun vanhin tähän saakka tunnettu esi-isä, luutnantti Carl Borg kuului viipurilaiseen von Borgen-sukuun.

11.11.1948 hölls det andra föredraget av med.dr Åke Hertzberg om »Släkten, Kierckström, en prästsläkt på 1700-talet». Denna kultursläkt, som härstammar från borgaren Erik Matsson K. i Borgå, utdog efter en lovande början redan under samma sekel. Föredragshållaren försökte även analysera de faktorer, som förorsakat släktens förtidiga utdöende.

14.12.1948 höll med.dr Armas Gräsbeck ett föredrag om »Släkten Takolander». Denna släkt, som härstammar från byggmästaren Henrik Henriksson på Fagerviks bruk, var tidigare en utpräglad hantverkarsläkt, men grenar av den har under det senaste århundradet flyttat över till den bildade klassen.

 

Uusia vuosijäseniä - Nya årsmedlemmar.

8.10.1948: Borgmästaren Bertel Hallberg, Linköping; fröken Carna Hultmark, Stockholm; kenraalimajuri e. v. p., toimitusjohtaja Heikki Kekoni, Pietarsaari; stud. Olof Lagus, Sockenbacka; sulimomies John Einar Luoma, Copper Cliff, Ontario, Canada; fil.mag. Olof Mustelin, Åbo; maanvilj. Aarne Rauvola, Eura; folkskolläraren Gunnar Walter Rosenholm, Solv; ing. Birger Svedberg, H:fors; vaatturi Vaito Vihriälä, Virrat.

9.11.1948: Forstmästaren Johan Artur Bockström, Alberga; lääket.lis. Uno Gylling, Kauttua; toimittaja Paavo Henrik Virusmäki, Helsinki.

10.12.1948: Bonden Bror Henrik Höglund, Pedersöre.

 

Julkaisuja - Publikationer.

Huhtikuussa 1948 ilmestyi Uuden Sukukirjan toisen osan 2. vihko, johon sisältyi selvityksiä seuraavista suvuista: Bergius, Jernberg-Rautavaara, Justander, Lindforss, Lydén, Renqvist-Reenpää, Sahlstein ja Scheffer. Myöskin 3. vihko (suvut Mennander, Nordqvist, Sibelius, Wallenius, Zidenius, Zidén) on äskettäin valmistunut.

 

Vainajia - Avlidna.

28.6.1948: Konsulinnan Agnes Sundman, född Hornborg. Fru Sundman som var född 1872, deltog under åren 1924-1938 i kopieringen av våra församlingars historieböcker och övervakade avskrivningsarbetet i Riksarkivet.

2.6.1948: Skriftställaren Alf Brenner. Han var född i Helsingfors 27.12.1895 och blev student 1913. Brenner fungerade som lärare vid Västankvarn skolor i Ingå 1920-1927 och ägde Svartbäck rusthåll i denna socken till 1933, vid vilken tidpunkt han helt övergick till bygdehistoriska och genealogiska forskningar samt publicistisk verksamhet. Bland frukterna av hans forskningar må ett arbete om Ingå-bygdens historia (Ingå - Fagervik - Degerby 1936) samt en handbok i släktforskning (1947) nämnas. Brenner var vid sin död redaktör för Svenska Litteratursällskapets i Finland Släktbok. Utforskningen av de västnyländska allmogesläkterna var hans särintresse.

21.12.1948: Majuri e. v. p. Otto Holmström. Hän oli syntynyt Temmeksellä papinpoikana 13.5.1879. Tultuaan ylioppilaaksi 1901 toimi Holmström kollegana Raahen alkeiskoulussa ja sanomalehtimiehenä. V. 1918 jälkeen hän astui suojeluskuntajärjestön palvelukseen ylentyen majuriksi. Saatuaan iän perusteella virkaeron Holmström asettui asumaan Raaheen, missä kuolema hänet kohtasi. Majuri Holmström on julkaissut sukututkimusalan kirjoituksia tässä aikakauskirjassa sekä Oulun ja Raahen sanomalehdissä.

 

Genos.

Genoksen toimituskunnan kokoonpanossa on tapahtunut eräitä muutoksia. Prof. A. R. Cederberg, toimituksen innokkaimpia jäseniä, on siirtynyt vainajien joukkoon. Aikakauskirjan toimituskunnasta on eronnut kansliapäällikkö Harry W. Walli, joka jo kauan aikaa muiden töiden takia on ollut estettynä osallistumasta Genoksen toimitustyöhön. Uudeksi päätoimittajaksi on vuodeksi 1949 valittu fil.kand. Sven-Erik Åström.

I sammansättningen av Genos redaktion har skett vissa förändringar. En av redaktionens mest intresserade medlemmar, prof. A. R. Cederberg har avlidit. Ur tidskriftens redaktion har utträtt kanslichefen Harry W. Walli, som redan under en längre tid på grund av andra uppgifter varit förhindrad att deltaga i redaktionsarbetet. Till huvudredaktör under år 1949 har valts fil.kand. Sven-Erik Åström.


Genos 20(1949), s. 19-20

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikkelin alku | Artikelns början ]

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1949 hakemisto | Vuosikertahakemisto