GENOS - Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Viitteet | Referat | Artikkelin loppu ]

Kolme Turun ylioppilasluetteloa 1600-luvun lopulta

J. Vallinkoski

Turun ylioppilaista on säilynyt 1600-luvulta verraten niukasti akatemian virallisia luetteloita, sillä vuoden 1827 armoton palo on tehnyt selvää jälkeä. [1] Lagus on matrikkeliaan varten tarkoin ja tyhjentävästi käyttänyt käsillä olleita lähteitä. 1930-luvulla löytyi Helsingin yliopiston rakennustöiden yhteydessä vanhoja kätköjä siivottaessa suuri määrä tulen ja kosteuden pahoin turmelemia akatemian arkiston osia, mm. acta-sarjaa. Ne ovat yleensä sellaisessa kunnossa, ettei niitä voi lainkaan käyttää, mutta aivan viime päivinä on systemaattinen konservointi voitu alkaa. Eräät osakuntien laatimat luettelot ovat sentään paremmin säilyneet ja niinpä 1600-luvun lopulta on tallella nyt julkaistavat kolme luetteloa. Ensimmäisen laatimisen syynä oli konsistorin helmikuun 18 p:nä 1681 tekemä päätös, jonka mukaan kaikissa osakunnissa oli suoritettava yleistarkastus, jolloin, kuten sanottiin »inqvireres då i alles deras som tillförrene eij ära bekante förhallande lefwerne och studier» Muutaman päivän kuluttua se suoritettiinkin ja saatettiin todeta, että useat ylioppilaat eivät kuuluneet mihinkään osakuntaan. Asianomaisia kehoitettiin kuitenkin viipymättä korjaamaan laiminlyöntinsä. [2] Samantapainen revisio lienee suoritettu myös 1697, jolta vuodelta kaksi muuta luetteloa on peräisin, vaikka asiaa ei tarkemmin tunnetakaan, kun pöytäkirjat ovat tältä ajalta hävinneet.

Seuraavassa julkaistaan ilman tarkempia selityksiä luettelot, joissa osakuntien nimet on painettu puolilihavalla selvyyden vuoksi.


I

A:o 1681 d. 23 Februarij företogz Revisio Nationum och först Smolandorum.

Såssom Senatus Academicus funnit godt att hwar Inspector Nationis skulle sammankalla dhe han hafwer under sin Inspection, så hafwer och nu för sådant blifwit sålunda effterkommit att medh hwar och en kunde Communicera thet som nödigt kunde synes
Petrus Nicander i Tafwasteland hoos Mollijn
Sveno Hielmberg åth Wiborg som straxt igenkommer
Jonas Granbeck. i Staden: absens
Bened: Lituriin i Sagu
Zacharias Hernerus i Åland
Magn: Gunnerus i Åland
Nicolaus Eekberg i Sagu
Sveno Höök absens
Bened: Nicander i Uskela
Magnus Frostman
Johan: Cassiander i Tafwasteland
Zacharius (!) Mellinus i Narfwen
Jonas Canelius i Nagu
Ericus Osander i Tafwasteland hoos Brunhoff [Brunlöf?]
Sveno Wexionius i Kimitö
Gudm: Kexerus borta
Birgerus Hahl i Kimitö
And: Aqvilonius i P[argas?]
Gunnarus Pijlqwist i Pargas
Petrus Bergius excuserade sigh att han warit siuk och dherföre måst absentera från lectionerne. Sadhe sigh willia slå sigh till Prästestånd och sökia sigh något kall i wåhr i sitt fädernesland.

Inkommo dhe under hr Professoris 2di Theologi Inspectioner Boreales Finlandi
Samuel Tilenius på Kustöön åffta absenterat och det för sin Condition skuld
Michael Gebhart absens ob dolorem Cap: Och denne förmärcktes intet hafwa någre framsteegh giordt hwarföre och Seniores skulle honom medh rådh assistera
Gabriel Sundström absens nu, men warit till stedz hoos Inspectorem har intet beröm af flijt.
Samuel Lucander blef åthwarnat han skulle sin tijdh taga i acht och intet förspilla sin tijdh i fåfängia
[3] Effter det han förnams wara swagh ficke (!) den åthwarning han skulle skaffa sigh Bibel och Novum Testamentum den han nu intet hade
Christiernus Isthmenius är eij i staden doch under Professoris Falandri inspection
Johan: och David Sciurenius. Absentes
Ericus Eek Absens.
Michael [och] Jacobus Zidenius fingo ett stort NB effter dhe åffta äre angifne och nu så mycket mehra emedan dhe  [4]
Johannes Tenlenius Absens


Alandenses

Daniel Lendenius
Andreas Törner Absenterat 6 åhr Strykes och nu dherföre uthur Catalogo Nationis
Lucander blef påmint att söka i tijdh hämpta Rådh uthi sine Studier effter dhe har till myckit lamt hanterade

3) Inkallades Sudermanni dhe dher sortere under Dni Rectoris Magnifici Inspection
Dancken är icke [i] staden uthan rest åth Wiborg medh Inspectoren Leijonberg
Cygnelius är fuller i staden men nu absens, weth ingen heller om han än hafr Praeceptor
Osenius sadhe sigh willia resa hem effter hans fadher är blefwen dödh, hwarföre fick han den påminnelse att han skulle sigh så laga och sine saker ställa han aldeles intet må synas här warit uthan nytta. Och dher hoos må han här i wäll betäncka sigh i alt att han i framtijden eij ångrar sigh
Oxelgreen gaff hr Rector det rådet att han accorderar medh sin huusbonde att han hafr wissa timar till Skrifwandet och, får sedan läggia dhe andre till sine Studiers fortsättiande.


Sudermanni

Inselman
Olaus Håhlberg i Wirmo men kommer straxt in
Josephus Thun uthe men kommer straxt
And Nyman. Op i Tafwasteland
Stephanus Hallingh
Nicolaus Walinus 1 1/2 åhr warit på landet
Nicolaus Lijnqwist inrådde hr Rector han redan skulle sökia någon stadigheet effter han redan en godh tijdh warit här Academicus. Han swarade sigh nu willia sökia sigh något i sitt fädernesland
Hedenius önskade hr Rector lycka uthi sine Studier till wijdare framstegh uthi dem effter han nu redan här hafft ett gott lofford så att han ibland dhe bäste studenter är
Thulander som warit här 12 åhr ärnat taga sina resa åth Swerige i wåhr

Inkommo Wieburgenses (!) hwilkas Inspector är Mag: Axelius Kempe
Petrus Möller är absens och wiste ingen hwadh förfall han hade
Äfwen Ericus Cupraeus
Zacharias Falck absens, och elliest warit en godh tijdh från Acad:
Nicolaus Krook absens doch i Staden
Jonas Bäckman som sadhe sigh höra twenne Professores och doch icke wiste hwadh dhe proponerade förmantes att han skulle bättre tillbringa sin tijdh och änteliga conjungera sigh medh Wiburgensium Landzskap
Buscherus förehöltes äfwen han skulle conjungera sigh medh Wiburgensibus, bruka dheras umgänge och låta förmärckia någon större flijt hoos sigh effter han redan till en timbligh ålder kommen hwarföre tordes och något mehra fordras af honom när han hemkommer till Narwen
Bleff dhesse sidste pålagt att dhe änteliga skola laga sigh till Wiburgensium landskap. Och om dhe dher till sigh eij medh godo wille beqwämma skulle dhet Rectori blifwa notificerat
Carolus Fabricius absentes: förwäntes doch innan kor[t igenkomma]
Andreas Königh         - " -
Carolus Lachmannus borta i Letala
Gustavus                       Törner förreste
Och den andre [Joh: Udalricus]
Ruijahnus [Rouhianus] absens
Nyman kommer intet igen
Johannes Tallgren åt Stockholm
Nicolaus Jonae. Absens. Senior skulle tala medh hans Inspectore Mag: Achrel: att det war något sällsampt han skulle intet gifwa sigh under något landzskap uthan wore som uthom societate, hwilket Professor skulle honom uprätta uthi.

Inkallades Natio Angermannorum och Wesmannorum Sub Inspectore Doct: et Med: Elia Tillandz
Matthias Malmberg sedan han warit 1 1/2 åhr på landet nu kommit nys in, hwarföre han bleff tillmantes så myckit flijtigare att här effter taga tijden i acht medan den nu är så myckit kårtar[e] blefwen
Eurenius förhåller sigh på landet lärer doch straxt inkomma, är elliest een wacker person
Norsylvius fördröjer på landet täncker sigh lijkwähl in medh det första
Dns Horstadius [Orstadius] nys ankommen fick den påminnelse han så myckit mehr skulle skynda sigh medh sine Studier
Jonas Högh hoos Assessoren Wällingen på landet

Dher näst anpræsenterade sigh Wermelandi och Ostrogothi sorterande under hr Professorens Mag: Laurbecch: Inspection


VestroGothi

Laurentius Palander i Tafwasteland hwarföre hans wärmaste wänner af lan[d]smännerne skulle skrifwa honom till
Marcander är borta och förträdt en Bookhållare tienst hoos Petter Törfwöst, men nu ärnat igen grijpa till Studia litterarum
Nicolaus Hag[e]lbäck lärer komma in från Nyland innan kårt
Nimbodius [Dimbodius] i Upsala
Andreas Scharstenius i Tafwastelan[d]
Olaus Olenius på landet i Salo (pyyhitty yli: Halicko)
Jacobus Wännergren på landet
Laurentius Gielstadius i Nyland
Temtander i Helsingfors hoos Kyrckioherden


OstroGothi

Nicolaus Wijkman Absens Siukel. Skall ärna sigh medh snaraste hem
Magnus Barck. Blefwen Bookhållare hoos Billsteen
Sveno Frondelius hoos Dr Bång i Narfwen
Petrus Dalijn åth Upsala förrest
Hasselbäck tagher det sigh till effterrättelse att han achtar en wissheet i sine Studier här effter
Magnus Bergman i Carelen
Gudmundus Amnelius i Kanckas
Noachus Raulinius (pyyhitty yli)
Nicolaus Sporling Af ringa medell dherföre han nödgas förhålla sigh på landet
Morling [Mörling] åthwarnades effter han inga Disciplar hade och derföre rådde om sigh sielf skulle wäl sin tijdh anläggia
Johannes Theodori Siuk blefwen
Noachus Raulinus förehölte hr Rector huru han genom Orådh och [ohörsamhet] emoot hans rådh och hr Biskopens så och hans egnas förwentan och hopp så illa anlagt sin tijdh, rådde honom han skulle betänckia sigh och betrachta den afsaknan han[s] Studier tagit dher af och dherföre nu sökia bättra sitt lefwerne. Togh här på hr Professor Laurb: till witne huru han så nu som förr genom rådh och förmaningar welat hans bästa men uthi alt blifwit slagit i wädret. Sadhe till ett sluth om han icke låter förmärckia en bättre och synnerligh flijt wille han förständiga alt hans försökande Superintendenten


Vermelandi

Helikius Skall wara siuk och wela politicera
Brynolphus Tudijn blef recommenderat hr Inspectori Nationis som wille honom goda rådh i dess studier meddhela effter han befans wara icke rätt mogen
Brynolphus Cygnelius Absens
Johannes Flumenius på landet i Sagu

Den 26 Februarij praesenterade sigh Satagundenses under hr Profess. Mag: Flachsenij Inspection
Gustavus Tacku Skall warit 3 åhr borta ifrån Acad: hwarföre dhe andre länsmannerne (!) blefwo tillhåldne dhe honom skulle tillskrifwa att han enteligen nu straxt eller i andre termin sigh infinner och om han det eij gör skall han straxt excluderas
Henricus Salkerus
Andreas Wialenius lär komma straxt in
Paulus Acander Måtte infinna sigh hwilket någondera af lan[d]smännerne måtte honom communicera
Johannes Fabricius. Absens
Henricus Selenius. Absens
[Henricus] Corinus. Absens
Henricus Myllerus. Absens
Andreas Carelius
Jonas Roselius
Matthias Lignipaeus +
Andreas Tyrvenius
Johannes Fabricius
Daniel Tacku Åthwarnades att han skulle grant achta sin tijdh och enteliga bettre flijt anwända än her till
[Jacobus] Laminius Absens
Georg: Rudthovius Absens
Jacobus Kauplerus
Simon Sonnerus fick förmaning
Johannes Kallia Absens
[Mathias] Tacku
Paulus Kallia Absens
Johannes Swarthafra Absens
Thomas Birckman Absens NB
Jacobus Levonius Absens
Gustavus Säckylensis Absens
Gregorius Gottleben Absens
Gabriel Prytz
Clemens       Mulini Absentes
A [Henricus?] - " -


II

Af Sudermanni finnes desse effterskrefne wed Academien, som och för deras medellöshet skull mäst hålla sig op wed poedagogier på landet: neml.

Johan Holmström.   Studiosi Philosophiae.
Nicolaus Halling.     - " -
Ericus Löff.     - " -
Ericus Flodinus.     - " -

Holmenses och Nericienses äro för tijden inga wed denne Kongl. Academien.
Åbo d. 18. Maji, 1697.   A: Wanochius


III

Catalogus Studiosorum in Academia Aboënsi; 1:0 Nationis Ostrogothicae.

Claudius Austrin, Omnes Lingvarum et Theologiae Studiosi       Philosophiae Cand.
Sveno Söderberg,   - " -
Johannes Rydbom,   - " -
Magnus Wibelius,   - " -
Hemmingus Söderberg,   - " -     Jur. Stud.
Andreas Schedelius,   - " -
Zacharias Torpadius,   - " -
Johannes Betulinus,   - " -
Andreas Enaerus,   - " -
Jacobus Enaerus,   - " -
Axelius Knagg,   - " -
Daniel Lindahl,   - " -
Andreas Alinander,   - " -
Jonas Fodin,   - " -
Johannes Roselius,   - " -
Petrus Planander.   - " -

II:o Nationis Westrogothicae.

Andreas Fristadius, Lingvarum et Theologiae Studiosi.
Andreas Fontiin,   - " -
Henricus Sopius,   - " -
Laurentius Lindegreen,   - " -
Andreas Heggegreen,   - " -
Johannes Alenius,   - " -
Arvidus Kellander,   - " -
Petrus Schedinger,   - " -
Laurentius Schedinger,   - " -

III:o Nationis Wermelandicae.

Magnus Lindbäcch, Lingg. et Theologiae Studiosi.
Jonas Carlhampn,   - " -
Jonas Emzeen,   - " -
Arvidus Forsaeus,   - " -
Arvidus Taxell,   - " -
Andorus Reenström,   - " -
Nicolaus Halstensson,   - " -
Andreas Vllqwist.   - " -

Observandum de praenominatis harum Nationum Studiosis, plurimos eorum, ob caritatem annonae in his oris, ruri degere hoc anno coactos.

Petrus Laurbecchius D. Prof.
Primar. Nation. istarum Inspector.
Dab. 6. Julii, Anno 1697.


Viitteet

[1]   Muuan erikoisluettelo, joka tutkijoiden taholta on yleensä jäänyt huomiota vaille, on v:lta 1658 ja siinä mainitaan 76 nimeä. Se on painettu: HArk 8 (1884), ss. 386-387.

[2]   Turun Akatemian konsistorin pöytäkirjat V, ss. 146, 148-149

[3]   Aukko. Seuraavan sanan alla näyttää olleen jokin sukunimi.

[4]   Lause jäänyt kesken.


Referat. Bibliotekarien, dr J. Vallinkoski publicerar några studentförteckningar från Åbo akademi, vilka härröra från 1600-talet. Då en stor del av akademiens arkiv från detta tidsskede gått förlorat, ha dessa längder ett värde både ur person- och lärdomshistorisk synpunkt.


Genos 21(1950), s. 59-65

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikkelin alku | Viitteet | Referat ]

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1950 hakemisto | Vuosikertahakemisto