GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Tiedonantoja - Meddelanden

Den stålarmska graven i Borgå domkyrka

Bo Witting

Borgå kyrkostämmoprotokoll för 13.2.1741 innehåller följande bidrag till ätten Stålarms genealogi:

»1:o Producerade Wälborne Herr Carl Adlercreutz et bref dat: d:5. Maii 1705. utgifwit af Inspectoren på Kiala Gård Samuel Krook til Sal: Kongl: Räntmästaren Thomas Adlercreutz så lydande: I lika ödmiukhet gifwer iag min nådige Herre tilkännä om Kiala Gårds Grafwen i Borgo Kyrckia, och belägen under de adeliga bänkarne å Manfolcks sidan när wid Chorbalken, den iag i förledne Måndags efter Gudstiensten lät uptaga. Hwar på iag befant, sedan Brädgolfwet blef uptagit, en träffelig rar uthuggen wid sten, derest en karl med harnesk och wäria war påbildat, samt en qvinna bägge af en fullkommelig meniskiolängd; Item 5. st: små Poikebarn på hans högra hand långsåt stenbrädden med hwars och ens namn på deras hufwud: I lika motto 4. st: Piegebarn på hennes wänstra sida med sine Namn; jämwäl latinske verser på många ställen, jemte på Swänska med stora bokstäfwer under deras fötter om deras härkomst, och både hans samt hennes wapn, wid hwar deras hufwud med Åhrtal neml: 1624. då stenen är kiöpt, så at man wiste honom wara af Stålarm, men hon hade 3. stiernor i Baneret och 1. på Hielmen, kunde eij heller det, som om dem war skrifwit icke wäl läsas, efter mulden sig så fast wid bokstäfwerne fastnadt, at man dem utan twättande icke wäl läsa kunde, där til iag eij heller mig för denna gången tid gaf. Sedan stenen blef uplyft fants halfwa grafwen full med mull, som af förfallne grafwäggen inrändt, doch inge likkistor, hwilka torde redan blifwit rutnade i mullen, efter bem:te Graf ifrån 1633. warit orörd, då en be:nd Åke Åkesson Stålarm däri är begrafwen, som des wapn wid Pelaren utwisar, hwad han för en warit, är icke här nämnd, så framt min Nådige Herre låter grafwen uptaga och wäggen mura, samt järnstänger under Stenen och likkistor kiöpa förwäntar iag ödmiukhet swar Samuel Krook.

cum originali contulit Joh: Nylander.

Och som Kiala Gård således bestyrckes at haft och ägt sin egen Graf på det stället som brefwet förmäler, altså blifwer samma Graf oförryckt under Kiala Gård förbehållen.»

De begravda personerna i fråga torde vara ryttmästaren Åke Svantesson, hans hustru och barn (Se Jully Ramsay, Frälsesläkter, s. 448).


Genos 21(1950), s. 86

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Systematisk förteckning | 1950 års register | Årgångsregister