GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Viitteet | Artikkelin loppu ]

Vanhan Suomen sotilas- ja virka-aatelin luettelot v:lta 1812

Yrjö Blomstedt

Julkaistessaan viisikymmentä vuotta sitten tutkimuksensa Viipurin läänin aatelisista oletti Jac. Ahrenberg [1], että se lähde, jota Frans P. von Knorring [2] oli aatelissukuja luetellessaan käyttänyt, olisi jokin vanha, jo 1700-luvun alusta peräisin oleva luettelo, ehkä C. F. Forsmanin käyttämä »Klöfversköldin luettelo» [3]. Näin ei kuitenkaan ole asianlaita. von Knorringin tiedot pohjautuvat niihin luetteloihin, jotka Viipurin läänin järjestämiskomitean toimesta 1812 laadittiin ja jotka on liitetty komitean senaatille antamaan lausuntoon ja sen kopioihin eri virastoissa [4].

Luetteloiden laatiminen aiheutui siitä, että järjestämiskomitea katsoi kaikkien muiden venäläisten aatelisluokkien  [5] paitsi ns. sotilasaatelin ja ns. kahdeksannen arvoluokan aatelin voivan jatkuvasti nauttia aatelisoikeuksia Suomen lain tulematta loukatuksi. Edellämainittujen ns. toisen ja kolmannen aatelisluokan lisäksi jäisi myös henkilökohtaisten aatelismiesten ryhmä vaille aatelin täysiä oikeuksia.

Luetteloissa kiinnittävät ehkä eniten huomiota itäsuomalaiset virkamiessuvut, joiden aateluus on jo aikoja sitten painunut - olosuhteiden pakosta - unhoon: Orraeus, Carpén, Sattler, Europaeus, Sylvin, Fabritius, Westenius, Winter, Masalin, Carmelin.


»Förteckning

Uppå de, för det närvarande inom Wiborgs län vistande eller Bosatte familler, hvilka höra till den, i enlighet med de i Ryska Riket gällande Författningar så kallade Krigs-Adelen.


I Wiborgs Stad eller Härad.

Bohl Johan, General Lieutenant och Riddare.
Schröder General Lieutenant och Riddare.
Kannabich General Lieutenant och Riddare.
Sulimov Danila, General Major och Riddare.
Jänisch Joachim, General Major, nu mera Verkeligt Statsråd och Riddare.
Hesser Fredric, Öfverste och Riddare.
von Treuleben, Öfverste och Riddare.
Seseman Christian, Öfverste.
Muller Alexis, Öfverste.
von Bell Carl, Öfverste.
Kramer Gustaf Öfverste Lieutenant och Riddare.
Backman Anders, Öfverste Lieutenant.
Semenov Ivan, Öfverste Lieutenant.
Falck, Öfverste Lieutenant och Riddare.
Gren Georg, Öfverste Lieutenant, numera HofRåd.
Jungen Johan, Major.
Elistratov Wasilli, Major.
Zagell Christopher, Major nu mera Collegii Råd och Riddare.
Haverland Eberhard, Major, nu mera HofRåd.
Orraeus, Major (Broderson till Verkelige StatsRådet Orraeus).
Risk, Major.
Schukov Alexander, Capitain.
Masurin Peter, Capitain.
Tesleff Johan, Capitain, nu mera Collegii Assessor.
Laube, Capitain.
Pikaleff Nikolai, Stabs Capitain.
Prokofiev, Stabs Capitain.
Brockman Fredric, Stabs Capitain.
Tscherepanov, Lieutenant, nu mera Collegii Secreterare.
Butorin Semen, Lieutenant.
Hoffren Anders, Lieutenant nu mera Titulair Råd.
Sutthoff Philip, Lieutenant, nu mera Titulair Råd.
Haveman, Lieutenant.


I Kexholms Stad eller Södra Kexholms Härad.

Fock Bernhard, General Major och Riddare.
Rokotov Terentei, Öfverste Lieutenant och Riddare.
Nikiforov Feodor, Major.
Christeneck Johan, Major.
Grigorkov Peter, Major.
Sacharov Fedor, Capitain och Riddare.
Posedov Michaila, Capitain.
Wirenius Carl, Stabs Capitain.
Krugloi Ivan, Lieutenant, nu mera Gouvernements Secreterare.
Svatichen Nicolai, Lieutenant.
Spaak Benedict, Secund Lieutenant.
Popov Vasilei, Styrman af 13. Classen.
Gutkov Michaila, UnderTygVaktare af 13. Classen.
Konratiev Ivan, Fänrick.


I Sordavala Stad eller Norra Kexholms Härad.

Rehnberg Peter, Major.
Hartlin Fredric, Major och Riddare.
Sujev Dmitrei, Lieutenant.


I Nyslotts Stad eller Jäskis Härad.

Böisman Johan, Öfverste Lieutenant.
Michailov Semen, Major.
Jacovlev Alexander, Stabs Capitain.
Nikitin Jerofei, Fänrick.


I Willmanstrands Stad eller Lapvesi Härad.

Dubinin Anthon, Lieutenant.
Lydecke Sebastian, Lieutenant.
Kymlander Carl, Son till afledne Lieutenanten och TitulairRådet Kymlander.
Govenius Magnus, Lieutenant, nu mera Titulair Råd.


I Fredricshamns Stad eller Kymmene härad.

Scheele Eric, Öfverste Lieutenant och Riddare.
von Raben Johan, Major.
Schatelovitz Gustaf, Capitain.
Schmidt Johan, Stabs Capitain.
Grenskij Iskus, Stabs Capitain.
Christophorov Ivan, Lieutenant.
_______

S:a 64. Familler

Wiborg den 13/25 November 1812

På Organisations Committéens Befallning
Gotth. Leopold.»


»Förteckning

på de Familler, hvilka i Wiborgs Län vistas eller äro bosatte, utaf dem, som, enligt Kejserliga Ryska Författningarne höra till den så kallade Åttonde Classens Adel.


I Wiborgs Stad eller Härad.

Orraeus, Verkeligt StatsRåd och Riddare.
Bogajeffski, Verkeligt StatsRåd och Riddare.
Sutthoff, Verkeligt StatsRåd och Riddare.
Jänisch Niclas, StatsRåd och Riddare.
Groen Johan, StatsRåd och Riddare.
Nybeck Johan, StatsRåd och Riddare.
Bruun Carl, Collegii Råd.
Buchman, Afledne StatsRådet Buchmans Söner.
Sattler Adolph, Collegii Råd.
Schindler Michael, Collegii Råd.
Carpen, Collegii Råd.
Hornborg Hans, HofRåd.
Björkqvist Johan, HofRåd och Riddare.
Jänisch Christian, HofRåd (Syskonebarn till StatsRådet Niclas Jänisch).
Wulffert Anton, HofRåd.
Wising Georg, Collegii Registrator, Son till afledne HofRådet Adolph Wising.
Europaeus Jacob, HofRåd.
Sylvin Hinric, Hof Råd.
Fabritius Jobst, HofRåd.
Gerschau Petter, Collegii Assessor.
Wollter Johan, Collegii Assessor.
Rosenius Johan, Collegii Assessor.
Komarov Matvej, Collegii Assessor.


I Kexholms Stad eller Södra Kexholms Härad.

Baläsnoj Wasilej, Collegii Råd.
Litinski Ivan, HofRåd.
Paramonov Dmitrej, Collegii Assessor.
Studt Carl, Collegii Assessor.


I Sordavala Stad eller Norra Kexholms Härad

Wendt Johan, HofRåd.
Laurenius Hinric, Riddare af St Wladimirs Orden.


I Nyslotts Stad eller Jäskis härad.

Westenius Niclas, Hof Råd.
Winter Johan, Hof Råd och Riddare.
Masalin Fredric, Collegii Assessor.
Carmelin Ulric, Collegii Assessor.


I Willmanstrand eller Lapvesi härad.

Bujkov Feodor, Collegii Assessor.


I Fredricshamn eller Kymmene härad.

Steven Wilhelm, CollegiiRåd.
Bruun David, HofRåd (en helt annan Famille än CollegiiRådet Bruuns).
Clayhills Anthon, HofRåd och Riddare.
Sidensnöre Carl, HofRåd.
Tyrol Petter, Collegii Assessor.
_______

S:a 39. Familler.

Wiborg, den 13/25 November 1812

På Organisations Committéens Befallning
Gotth. Leopold.»


Viitteet

[1]   Jac Ahrenberg, Den viborgska adeln, dess institution, dess riddarhus och dess upplösning. Förhandlingar och Uppsatser 15, ss. 116-131. SLSS 51. Helsingfors 1901.

[2]   Frans P. von Knorring, Gamla Finland eller Det fordna Wiborgska Gouvernementet, s. 172-173. Åbo 1833.

[3]   Ahrenberg, e.m.t., s. 122-123

[4]   VSV akti n:o 223. GG. 1813.

[5]   Venäjän perinnölliset aatelisluokat olivat 1812: 1) Venäjän hallitsijain antamiin aateliskirjeisiin perustuva »todellinen aateli»; 2) sotilasarvoon perustuva erityisin ehdoin saavutettava »sotilasaateli»; 3) virka-arvoon tahi kunniamerkkiin perustuva erityisin ehdoin saavutettava 8. arvoluokan l. »virka-aateli»; 4) vieraiden hallitsijoiden antamiin aateliskirjeisiin perustuva »vieras aateli»; 5) ruhtinaallisten, kreivillisten ja vapaaherrallisten sukujen muodostama »korkea-aateli»; 6) satavuotiseen perinteeseen perustuva, mutta aateliskirjaa vailla oleva »ikivanha aateli». Lisäksi oli virka- tai sotilasarvoon tahi kunniamerkkiin perustuvaa henkilökohtaista aateluutta.


Genos 22(1951), s. 64-68

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikkelin alku | Viitteet ]

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1951 hakemisto | Vuosikertahakemisto