GENOS - Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikelns slut ]

Tiedonantoja - Meddelanden


Ännu om släkten Falck  [1]

N. K. Grotenfelt

I Genos 1/1953 skriver prosten Yrjö Hormia om släkten Falcks ursprung. Dels antager släkttraditionen envist, att Falckarna kommit från Sverige, dels finner Hormia i motsats härtill belägg för att släkten rätt tidigt uppträder i Nyslottstrakten. Kanske trots allt bägge dessa teorier ha fog för sig?

Att släktnamnet Falck tidigt varit utbrett i Sverige, därom vittnar t.ex. Adam Lewenhaupts »Karl XII:s officerare», som upptar biografier över c. 8.000 personer, därav 44 med namnet Falck. Av dem ha fem tjänat i finska regementen. Medan fänriken Lorents Falck (fänrik vid Tavastehus inf. regemente 1701, d. 1704) och kornetten Olof Jakob Falck (f. i Nyland 1686, kornett vid Nylands o. Tavastehus läns kav. regemente 1718, avsked 1721) tjänstgjorde i truppförband från mellersta och södra Finland, påträffas de tre övriga i Östra Finland, ett faktum, som är av intresse i detta sammanhang. Dessa voro: 1:o Abraham Falck, f. 1675, gemen vid artilleriet i Wiborg 1706, sedermera löjtnant där, kvartermästare vid Savolaks o. Nyslotts inf. regemente, kapten 1713, död 1735; 2:o Arvid Johan Falck, mönsterskrivare vid Karelska kav. regementet, kvartermästare där 1705, sekondkornett 1708, stupade vid Liesna 1708; 3:o Carl Gustaf Falck, f. i Wiborg, gick i krigstjänst 1710, kvartermästare vid Karelska dragonregementet, kornett där 1718, avsked 1722. Ännu må nämnas tre militärer med namnet Falck, vilka före och under det Stora nordiska kriget i lägre grader tjänade i östfinska truppförband. Petter Falck var förare vid Nils Grotenfelts dragoner 1690, Johan Fredrik Falck hade samma beställning vid Wiborgs dragoner 1674 och Erik Falck uppträder som sergeant vid lantdragonerna 1718. Om och huru dessa Falckar stodo i släktskapsförbindelse med varandra och med den släkt Falck, av vilken en gren sedermera adlats kan ej utrönas.

Detsamma är även fallet med medlemmarna av en icke tidigare utredd släkt Falck i Jorois, vars äldsta kända medlem Hans Johansson Falck var länsman i denna socken 1645. Hans son var:

Jonas Falck, fänrik vid von Schwengelms indelta dragoner i Östra Finland. Löjtnant där 1658 och vid Wiborgs dragoner 1661. Han mottog samma år mot rustningsskyldighet Räisälänranta (Engelsnäs) rusthåll i Jorois. Död 1667. G. m. Sofia Barbara von Maule (Muhl), som dog 1697. Deras barn voro:

1. Jonas Falck, f. 1663, sergeant, d. 1720. Skänkte en vacker kopparflaska med skruv till Jorois kyrka. G. på Kerisalo säteri i Jorois m. Anna Maria von Meurman, som efter mannens död gifte om sig (med tillstånd av Kungl. Majestät) 1724 m. sin avlidne mans svåger kapten Niklas Creutzman på Vasarala rusthåll i Jorois. Denne kom nu i besittning av Räisälänranta, vilket han 1725 sålde åt Zakarias Amnorin. Jonas Falcks arvingar sökte ännu på 1750-talet återbörda rusthållet, dock utan framgång.

2. Anna Catharina, g. c:a 1733 m. en löjtnant Enhjelm.

3. Maria Elisabeth, f. 1671, d. 1722. G. 1696 m. ovannämnda Niklas Creutzman.

Dessa rader ha närmast tillkommit för att visa huru släktnamnet Falck ej synes ha varit alldeles ovanligt under den karolinska tiden både i Östra Finland, där Hormia velat söka den adliga ättens ursprung, och i Sverige, som släkttraditionen utpekar som ättens ursprungsland. De uppgifter, som nu stå till buds tillåta dock inga säkra slutsatser vare sig i den ena eller den andra riktningen.


[1]   Härnedan meddelade data äro dels erhållna ur Lewenhaupts nämnda verk, vilket märkvärdigt nog ej finnes upptaget i Sivéns av alla släktforskare uppskattade genealogiska Repertorium. Dels ha uppgifterna fåtts ur Jorois kyrkoböcker, skattelängder samt regementsrullor i vårt och Sveriges riksarkiv och i Svenska Krigsarkivet. Sistnämnda data återfinnas även i N. Karl Grotenfelts »Indelta dragoner i Östra Finland 1644-1721». Ej heller detta arbete lika litet som Erik Lindhs historik över Björneborgs regemente upptas i Repertoriet, ehuru de lämnar personuppgifter om hundratals krigare i finska regementen. Det är därför i viss mån förståeligt att Hormia gått förbi det material till belysning av förekomsten av släktnamnet Falck, som finnes i dessa krigs- och personhistoriska verk.


Genos 24(1953), s. 87-88

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikelns början ]

Systematisk förteckning | 1953 års register | Årgångsregister