GENOS - Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Tiedonantoja - Meddelanden


Ytterligare notiser om äldre Falkar

Kaj Duncker

I anledning av meddelandena om släkten Falck i Genos 1/1953 och 3/1953 jämte notiserna om personer som levde i slutet av 1600-talet kunna ytterligare korta hänvisningar ges om några militärer från 1600-talets mitt, vilka varit fast knutna till i Finland uppsatta och rekryterade trupper. Dessa åtminstone en generation äldre Falckar torde sannolikt vara förfäder till de i Genos 3/1953 nämnda personerna.

Lars Hendersson Falck, befallningsman i Raseborgs län 1628 (event. tidigare);

Hendrich Falck, befallningsman i Borgå län 1633 och Hattula härad 1637 pp;

D:nus Erich Falck, regementspräst vid Östra Wiborgs (Reinhold Wrangels) Inf. Regt. åtminstone 1635-45;

Erich Falck, sergeant 1640 vid ovanst. regte. Capit. Gunnar Johnstones (Jönssons) kompani, som uppsattes i Stranda härad (Wiborg);

Erich Falck, munsterskrivare vid Westra Wiborgs Inf. Regt. 1641-1650, Capit. Hans Stures och Hendrich Harigens kompanier, som rekryterades i Stoor Safwolax härad;

Johan Mattsson Falck, trumslagare 1655 vid Wiborgs Dragon Regt.

Diedrich Falck, kaptenlöjtnant 1659 vid Karelska Cavalleri Regt.

Ovanstående relativt inexakta årtal kunna måhända ge uppslag till fortsatt forskning.


Genos 25(1954), s. 26

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Systematisk förteckning | 1954 års register | Årgångsregister