GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikelns slut]

Rannsakning om gravplatser i Borgå 1741

Bo Witting

(fortsättning från Genos N:o 101)


1741. d. 13 Februari.

Efter i går författadt och afgiordt råd och beslut sammanträdde Klockan 8. för middagen å wahnligit ställe Respective KyrckioRådet at afhandla föliande giöromål den 13. Februarii Anno 1741.

1o Producerade Wälborne Herr Carl Adlercreutz et bref dat: d: 5: Maii 1705; utgifwit af Inspectoren på Kiala Gård Samuel Krook til Sal: Kongl: Räntmästaren Thomas Adlercreutz så lydande: I lika ödmiukhet gifwer iag min nådige Herre tilkänna om Kiala Gårds Grafwen i Borgo Kyrckia, och belägen under de adeliga bänkarne å Manfolcks sidan när wid Chorbalken, den iag i förledne Måndags efter Gudstiensten lät uptaga. Hwar på iag befant, sedan Brädgolfwet blef uptagit, en träffelig rar uthuggen sten, derest en karl med harnesk och wäria war påbildat, samt en qwinna bägge af en fullkommelig meneskio längd. Item 5. st: små Poikebarn på hans högra hand längsåt stenbrädden med hwars och ens namn på deras hufwud: I lika motto 4. st: Pigebarn på hennes wänstra sida med sine Namn; jämwäl Latinske verser på många ställen, jemte på Swänska med stora bokstäfwer under deras fötter om deras härkomst, och både hans samt hennes wapn, wid hwar deras hufwud med åhrtal neml: 1624; då stenen är kiöpt, så at man wiste honom wara af Stålarm, men hon hade 3. stiernor i Baneret och 1. på Hielmen, kunde eij heller det, som om dem war skrifwit icke wäl läsas, efter mulden sig så fast wid bokstäfwerne fastnadt, at man dem utan twättande icke wäl läsa kunde, därtil iag eij heller mig för denna gången tid gaf. Sedan Stenen blef uplyft fants halfwa grafwen full med mull, som af förfallne grafwäggen inrändt, doch inge likkistor, hwilka torde redan blifwit rutnade i mullen, efter bem:te Graf ifrån 1633. warit orörd, då en be:nd Åke Åkesson Stålarm där i är begrafwen, som des wapn wid Pelaren utwisar, hwad han för en warit, är icke här nämd, så framt min Nådige Herre låter grafwen uplaga och wäggen mura, samt järnstänger under Stenen och likkistor kiöpa förwäntar iag ödmiukhet swar. Samuel Krook. Cum originali contulit Joh: Nylander. Och som Kiala Gård således bestyrckes at haft och ägt sin egen Graf på det stället som brefwet förmäler; Altså blifwer samma Graf oförryckt under Kjala Gård förbehållen.

2o Inkom nu med attestatum efter k:Rådets i går fattade slut, Linwäfwaren Eric Petman öfwer det grafstället, som han med sine Interessenter skal äga utan för Kyrckian gent emot stora dören, som är utgifwit af gl: Linwäfwaren Jöran Norberg dat: d: 12. Febr: 1741. samt bewitnat af Axel Packman, Johan Fabrilius och Walborg Pehrsdotter, samma Attest lyder så: Emedan såsom iag underteknad tilstår och drager mig til minnes at framledne Wäfwaren Anders Pehrsson Åberg och Linnewäfwaren Thomas Koskman hafwa haft en graf här på Kyrckiogården, gent emot stora dören hwilken graf deras efterkommande in til dato nyttiat, som iag om så påfordras edel: kan bestyrckia Borgå d: 12. Febr: 1741. Jöran Norrberg. Til witne Axel Packman. Joh: Fabricius. Wahlborg Pährsdotter. Hwar wid Kyrckiorådet adquieseerade til des samtel: attestanterne på K:Rådets godtfinnande komma edel:n at bestyrckia sine uthändigade Attester.

3o Nu åter rördes något om sal: Rådman Jacob Carsbergs graf på stora gången i Kyrckian, och som samtelige närwarande äfwen det wiste at förber:de Carsberg altid ägt sin egen Graf i Kyrckian, så til erkiännes des arfwingar samma Graf oklandrarat at behålla.

4o Sexmannen Johan Mattsson i Sannäs framträdde med berättelse: det Handelsmannen Ilbergs kiäraste anmodat honom at anmäla om det grafstället, som des Man Ilberg skal äga med sin Swåger forne Stads Notarien Paul Westlöf tilsammans wid stora dören in uti Kyrckian, som nu skal wara uptimrad med träwircke. Och aldenstund det befinnes at Herr DomProbsten Mag: Georg: Helsingius af det tilfället lämnat bem:te Notarie Westlöf et grafställe i Kyrckian at han giordt någon tienst wid Kyrckians Räkenskaper för gamla Syslomannen och Rectoren David Assenius, hwilken åter meddelt Handelsman Ilberg halfwa delen däraf, der igenom; at denne senare grafwen låtit upkasta och med träwirke uptimbra. Ty fant Kyrckiorådet billigt och för Kyrckians interesse tienligit wara, at i fall desse twänne Swågrar åstunda at blifwa behållne wid denna graf skola de derföre erläggia lösen til Kyrckian neml: 48 dal:r k:mt för sielfwe rummet, och det så mycket mera, som at sielfwa termiens peremptorius nu mera är förfallen och de försummat at framte sine skiähl och således förloradt sin ägande rätt, om de och den skulle ägt hafwa. Efter erläggandet af denna Summa, komma Wederbörande at undfå et behörigt Köpebref på denna Graf af Syslomannen Mag: Nymark.

5o Wälborne Herr Ehrenstolpe gaf KyrckioRådet wid handen at en Graf til Haiko Gård hörande skal wara belägen under Qwinfolcks bänckarne emellan de twänne Pelare, som Predikstolen och Chorbalken är häftad wid, och ehuru wäl skriftel: documenter öfwer denne Graf äro förkomne, så skola likwäl de befintel: rudera öfwer grafwen nogsamt där om bewitna, ty där skal ännu finnas en half Grafsten med en half mans bild med namn Svante Svantesson, som hafwer warit des K. Frus sal: farmoders moderfader. Och aldenstund Kyrckioboken til erkiänner jämnwäl en graf Haiko Gård, och ingen härtils funnits, som på denna graf någon praetension giordt, ty erkiänner och Kyrckiorådet denna graf til Herr Ehrenstolpe för Haiko Gård at äga ach besittia.

6o Wälbemälte Herr Ehrenstolpe sade sig wäl intet weta om Drägsby Gård äger någon graf eller intet in i Kyrckian, men förbehåller sig likwäl sin rätt så framt han framdeles skulle kunna öfwerkomma något bewis til Kiala graf, som och en Ståhlarm fordom warit ägare utaf hwilket fördenskul har togs ad notam.

7o Efter Kyrckiorådets förra beslut inkallades Handelsmannen Anders Jabel att upte någre bewis angående den graf, som han praetenderar utan för stora dören på Kyrckiogården sig med Handelsmannen Arfwid Borgström at äga och nu med Roder uppå. Och som eij widare och tilräckeligare skiäl kunde framtes så Resolverade Anders Jabel med sin Interessent til undwikande af framdeles skie(e)nde klander at betala uppå KyrckioRådets förställning till Kyrckian 9. dal:r k:mt, hwilka han kommer at lefwerera til Sysslomannen, samt et behörigt Kiöpebref där:o:å att anamma.

9o Under Wälborne Herr Fendrichen Bojes frånwaro berättade Herr Lieutenanten Stiernschantz sig wara anmodat at nämna och tala om Sannäs Grafwen, hwartil Interessenterne skola wara Boosgård och Piirlax belägne in uti Choret under Qwinfolcks Lechtaren på norra sidan. Och så wida KyrckioBoken äfwen innehåller at Sannäs skall äga sin graf in i Kyrckian, och eliest en gammal häfd finnes hos desse förenämnde Interessenter på bem:te Graf; så blifwer det och där wid, utom så är at någon framdeles skulle anmäla sig med större skiäl och liusligare bewis.

10o Den Adel: Familien i Swerige, som kalla sig Ruter och äro Possessorer nu för tiden af Bergstad, Jernböle, Hattula och DomareGården, skola efter KyrckioBokens Annotation äga sin Graf utom Kyrckian murad med Kalksten under Chorfönstret på södra sidan, som fördenskull til deras säkerhet här observeras.

11o Efter Respective Kyrckiorådets sammankomst berättade Herr Probsten Mag: Joh: Nylander at såsom det finnes af Kyrckioboken at Nassakens graf skal äfwenledes wara in uto Kyrckian, och han här efter kommer at äga under sin disposition Kortisbacka Sätesgård, som af gammalt warit denne Familien tillhörande. Altså giorde Herr Probsten nu sitt förbehåll om samma graf, hwilken efter berättelse skal wara belägen in uti Choret under ingången af den bäncken där Qwinfolcks Communicanterne pläga ingå, eller och efter andra berättelser under nu för tiden warande Biskopsbäncken, som alt wid skeende visitation närmare kommer at eftersees och upletas.

12o Uppå Herr DomProbsten Mag: Georgii Helsingii wägnar inkom des Son Herr Mag. och Rectoren Georg: Helsingius med berättelse det wälbem:te Herr DomProbst til sig handlat en förfallen graf in i Kyrckian af framl:ne Probsten Henric Carstenii Änckian Kapekylä moder kallad, hwilken Graf skal wara belägen under lilla gången på Qwinfolcks sidan in emot fönstret. Och som ingen til denna dag anmält sig om denna graf, så förbehålles Herr DomProbsten och des arfwingar denna samma Graf til ewärdelig ägendom.

13o Äfwenledes berättade Herr Mag. Helsingius, det hans Fader Herr DomProbsten låtit för några år sedan reparera en annan graf emot Sacristige dören där åfwan det af honom upsatte Epithaphium nu för tiden står til Kyrckioherdarnas Lägerställe i denna Församling; begiärandes förnimma om med Kyrckiorådets minne samma Graf där til kunde förblifwa. Kyrckiorådet Resolverade häröfwer i så motto: At denna Graf wäl må blifwa til Lägerställe för Kyrckioherdarne, så för Herr DomProbsten som des Successorer, doch så at Kyrckan altid förbehåller sig sin ägande rätt där til. Och fördenskull åtager sig och Kyrckian sielf denna Graf med nödige Reparationer at föresee när så betarfwas.

14o Angafs på Herr Lectoren Mag: Gabriel Fortelii wägnar, det han erhållit af Sal: Biskopens Gezelii Änckie Fru samma Graf på stora gången, litet nedan för Predikestolen, som Wälbemte Fru til sin sal: Mans Lägerstad ifrån Kyrckian löst och förfärdiga låtit år 1733. Hwarföre och aldenstund hela denna handelen är ännu större delen af K:Rådets Ledamöter i god åminnelse; ty kan K:Rådet ej annorlunda än stadfästa Herr Lectorn Mag: Gabriel Fortelius wid ofwanrörde af Fru Gezeliae ehrhållne graf såsom en laglig ägare där af, kommandes doch för öfrigit at inhämtas fru Biskopinnans minne.


Den 14. Febr: Anno 1741. uti Kyrckiorådet.

12o Ehuru Kyrckiorådet åtskillige gångor på Predikestolen antyda låtit, at eho som menar sig äga något Grafställe antingen in eller utom Kyrckian skulle sig på de utsatte terminerne anmäla och sin anmodan med skiäl och bewis stadfästa. Likwäl hafwa många til närwarande tid uteblifwit dem man hållit före kunna härstädes hafwa sina grafwar; men hända tör at de och inga äga. Doch imedlertid til yttermera befrämjande af någons rättighet, har KyrckioRådet behagat i protocollet antekna låta alla de Herregårdars, Säteriers och Boställens namn, som kunna komma i detta mål, i någon Consideration, och man sig wid detta tilfälle ehrhindra kunnat, hwilket hos gående och undanföliande Memorial och Specification intygar och utwisar:

1o Öfwerste Sätet Gammelgård.
2o Biskops Sätet Strömberg.
3o Hentala Cam: Sandelhielm.
4o Johannis Berg.
5o Hindehår.
6o Carlby uti Swartå.
7o Nybacka Cap: Boställe.
8o Wester Munckeby Ugla tilhörig.
9o Pepot Gård.
10o Näse Gård.
11o Ånäs Gård.
12o Stensböle Gård.
13o Biurböle.
14o Stora Kroksnäs.
15o Lilla Kroksnäs.
16o Seitlax Säteri.
17o Hofmannäs.
18o Oby.
19o Ebbo Lieut: Boställe.
20o Calax.
21o Kuris.
22o Wålax.
23o Målnby.
24o Ilby.
25o Olofstorp. NB Eriksdahl.
26o Hofwarböle.
27o Eknäs Gård.


Anno 1741. den 12. Martii.

2do Optages nu det swar som Wälborne Herr Öfwerste Ramsaii insändt uppå KyrckioRådets til honom aflåtne skrifwelse under den 14. Febr: som sees af samma dags håldne Protoc:s 11. §: hwaruti Wälben:de Herr försäkrat til denna dag sig inställa igenom wederbörlig Fullmächtig Auditeuren Johan Wahlberg, som fördenskull inkallades at ingifwa, det han på sin Herr Principals wägnar kunde hafwa at andraga om någon under Jackarby hörande Graf, Herr Auditeuren androg fördenskull efter opwist behörig Fullmacht daterad Sundsberg d: 5. Martii 1741. efterföliande: at Jackarby äger sin egen Graf i Stenkyrckian, är så mycket mindre til at twifla om som at Kyrckioboken äfwen där om förmäler fast något otydel:n, ehuruwäl andre skiähl och documenter äro under framfarne fiendteliga tiderne förkomne, men hwarest sånemde Gårds Graf egentel:n är belägen kan nu icke för wisso utsäjas. Förbehållande altså Herr Auditeuren sin principal äfwen den förmohn, som andre Sätterier i Sochnen äga skola, neml: at hafwa uti Kyrckian sin egen Graf, hafwandes Herr Öfwersten Ramsaii sig någon tid eij haft bekandt, at K:Rådet i synnerhet denna tid förehaft sig ährendet om Grafwarne, innan des siste och enda bref under ber:de dato inkommit. I öfrigit och nu Reserverar Herr Audit: sin Principal all widare talan, samt flere skiäls andragande at bestyrcka denna des praetension, hwilket altså ad notam togs til widare.

3o Wälborne Herr Öfwerste Lieutenant Alexander Ramsaii androg i anledning af K:Rådets til honom under d: 14. Febr: sistl:ne aflåtne skrifwelse, det Löfkoski äger sin egen Graf in uti Steenkyrckian mot gafwel wäggen på wänstra sidan om altaret, som den Adel: Nödingske Families ifrån uhrminnes tider warit tilhörande; ehuruwel des sal: Fader Herr Lands Höfdingen Ramsaii uppå denna Familiens tilstädjande där uti skall liggia begrafwen; begärande nu at K:Rådet honom, som arftagande af Löfkoski Gård må wid denna graf stadfästa och confirmera. För den skull som man intet annat här til wet än at berörde Graf Löfkoski Gård är tilhörande, altså warder denna Gård sin förmohn och Graf aldeles Förbehållen.


Genos 26(1955), s. 59-62

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikelns början | Första delen ]

Systematisk förteckning | 1955 års register | Årgångsregister