GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikelns slut | Fortsättning ]

Rannsakning om gravplatser i Borgå 1741

Bo Witting

År 1741 rannsakade kyrkostämman i Borgå om gravplatserna i Borgå kyrka och över denna rannsakning uppgjordes protokoll. Dessa protokoll har ett rätt stort personhistoriskt intresse, emedan de belysa familje- och släktskapsförhållanden i Borgå stad och socken före 1742. Då som känt det personhistoriska källmaterialet i Borgå före detta år är synnerligen magert på grund av att historieböckerna begynna först 1742 och kommunionböckerna 1749, synes det motiverat att publicera dessa rannsakningsprotokoll.

12o Producerades Wälb: Herr Hofrätts Rådet Adlercreutz i Åbo respective Memorial d: 30. Decembr: 1740. Om grafställe för Boe Gård hwilket wälbemte Herr Hofrättsråd förmenar samme gård äga under Domkyrckian så wida Kyrckians Bok det utwisar, änskiönt sielfwe stället icke finnes beskrifwit, warandes dock troligt at grafwen legat fram i Kyrckian, emedan Gården warit af consideration hwartil Possessorer haft de yppersta Släckter uti riket, och dessutom icke undandragit sig ansenliga Bewillningar till Kyrckians bygnad och reparationer och i så måtto berättigad til anständigt grafställe, som altid oåtskildt plägar fölia uhrgamle Säterjer åt. RS: Kyrckiorådet såwida inga skriftelige antiquiteter och docum(en)ter upwisas kunde, förde här öfwer någon wedlyfftig discours som stadnade där wid, at man eij förr categoriee sig utlåta kan, än samtel: grafägarene sig inställa och där å en behörig visitation i Kyrckian kommer at hållas. Hwarföre här med til widare må anstånd hafwas.

13o Wälb: Herr Lieutenant:n Stiernschantz upwiste et adtestatum underskrifwit af Helena Lange d: 27. Octobr: 1740, som betygar at Kullå Gårds Graf skal wara belägen fram i Choret under klockarebäncken på norr sidan om altaret, och där uti begrafne af den Grefl: Stenbockiske Familien. RS: at äfwen med detta hafwes anstånd, til des man får ehrfara om någon annan skiäligen giör pretension å samma grafställe.

14o Framteddes Rådman Rehlings Kiöpebref på en graf, hwilcken han sig tilhandlat af framledne Handelsmannen i Borgå Axel Forsman Hwar wid bifogadt fans Kyrckiorådets accept af d: 4. April 1706. Hwar emot intet inkast med skiäl kan förebäras.

15o Inkom sedan Herr Lieutenanten Skragge med et Memorial därutinnan han söker at bestyrka det Humble Sunds gård tilhörige grafställe skal finnas emellan Altaret och Biskops sätet, försedt med Hwalf och stentrappor jemte bifogade Attestater, således ord ifrån ord lydande: Effter Herr Lieutenanten Johan Skragges anhållan warder här med attesterat at mig uti mine förfäders så wäl som min egen tid är berättadt det, det hwälfda grafstället, härunder altaret med stentrappor på högra eller Manfolks sidan är belägit, warit Herrskapet af Humlesund och Nygård tilhörigt, hwilka gårdar äfwen skal den samma utan andras intrång enskijlt betient och nyttjat bondböle den 12. Aug: 1736. Zach: Biörklund. Sammaledes kan och iag i saning berätta, det min salig moder Anna Johansd:r Tengman på Biurböle gård ofta sade för mig, at Humblesunds grafwen är under altaret bredwid Gamelbacka Grafstället. Korsnäs d: 20. Xbris 1736. Christina Tengman. Sanningen til styrckio intygar undertecknad at iag, då iag war en liten Gåsse af 13. åhr, war med min sal: fader Thomas Thomasson i Kurböle, som war Kyrckiones Sexman och förrettade den syslan öfwer 40. Åhr, i Kyrckian och ty när de 2:ne Grafwar under altaret blefwo delte til Humblesund och Gammelbacka. Och detta skedde under den tiden, som salig Rådman Bernhardus war Kyrckiowärd. Kurböle d: 21. Nov: 1736. Johan Thomasson i Kurböle.

Extract af Herr Domprobstens bref dat: den 9. Dec: 1736. Grafwen är så disponerad alla redo at man Herrans Namn får sättis där wid Herr Lieute:s lila sal: Jungfru dotter när honom behagar. Georg Helsingius. Och änskiönt förutom desse anförde Attestater Herr Lieutenanten anmäler uti sig ingifne Memorial ibland sine Antecessorer fordne Herr General Lieutenanten Torsten Stålhandskes och des Fru Christina Horns Hederlige Föräringar til Kyrckian såsom Mässhake, Altarekläde, Silfwerflaska, Klockan Stålhansken samt 100:de D:r Kop:rmt til Orgwärcket, kunde ikwäl det Respective KyrkioRådet, så wida Herr Lieutenanten gick där på löfft at Humblesunds Graf finnes bredewid Gammelbacka Gårds Grafställe och bem:te Gårds Possessor Wälb: Herr Major Sprengport icke då war tilstädes, eij annat besluta än at härwid bör hafwas anstånd til widare.

16o Rådman Langhaar uppå tilfrågan alla Documenter angående, berättade at des Grafställe Billenschiölds Graf kallad, för Swartså Rusthåld, åhr 1708. uti brand wara förkomne hwilket han doch sade finnes på qwinfolks sidan wid första Pelaren från stora dören. Item en annan Graf fram åt stora gången, litet dock åt stora dörren ifrån illa dören. Sammaledes änu et grafställe uti förhuset af lilla dören. R: Rådmannen tilsades at häröfwer inkomma med giltiga attester til nästa sessionen så framt han wile oklandrad komma i besittning af sine angifne Grafställen.

17o Sedan föregaf Rådman Bredenberg sig possidera en graf, åt Choret if:n Predikestolen, under stora gången ofwan Sal: Herr Biskop Gezelii graf, och at Interessenterne äro Rådman Ekebarks änkia Greta Borg samt Handelsmannen Nymalm hwilken sades hafwa löst sin treding af Fältskiär Gesellen Carl Friedr: Wikman. R: KyrckioRådet kunde härå intet annat praetendera än skiäliga bevis, hwareffter saken sedan kommer at tilbörligen skiärskådas och afgiöras.

18o Thernäst framkom Rådman Henr: Schröder och berättade sig wara ägare til en graf, den tridie i ordningen ifrån stora dören under stora gången, uti hwilken likwäl de kullbergiske Arfwingarne skola wara Interessenter. Thernäst en annan graf den fierde i ordningen ifrån stora dören äfwenledes under stora gången, ärfdt af des Morfader Rådman Bengt Heliesson; jämnwäl tredie Grafwen ärfdt efter des Farbroder Rådman Schröder; doch så at halfwa delen skal sedermera wara inlöst utaf afledne Rådman Kraftman, hwilcken hälft Sonen Mag:r Kraftman nu possiderar. Berörde Graf skal finnas wäster ut ifrå Predikestols trappan icke långt ifrå öpningen af lilla gången. Förutom desse förenämde grafwar föregaf Rådman Schröder sig wara Interessent uti den Wastiske grafwen belägen under de tredie manfolcks bänckarne på höger åt Choret, wid lilla gången, som löper österut ifrån lilla dören. Doch kommo Handelsmannen Nilkas arfwingar och giorde praentension på samma grafställe. R: öfwer det widlyfftige utseende som så många grafwar lämna synes, resolverade KyrckioRådet at förskaffas måtte så mycket kraftigare skiäl och bewis, så framt de praetenderades påstående skal uptagas och stadfästas.

19o Rådman Gottsman på Kråkö, änskiönt han eij kunde framte några gamla Documenter, så wida de uti de fiendteliga tiderne woro plötsligen förkomne, til den rätt han menar sig hafwa til det grafstället, som befinnes under sal: Fru DomProbstinnans bänck wid tredie Pelaren ifrån Choret, provocerade likwäl til Kyrckioboken, som innehåller at Kråkö äger Graf i Kyrckian, såsom och til en gammal häfd där i bestående, at Hans Föräldrar ligga där begrafne, och det därjämte at Herr DomProbsten skriffteligen bifogat sit attestatum wid hans ingifne Memorial dat: d: 2. hujus 1741. förutan Snickarens här i staden Bengt Wirmans lika lydande contestation dat: samma dag och åhr. R: Det skiälen kunde så wida anses wara giltige, så framt icke andres emedlertid åkomme mera skiälige och giällande.

20o Madame Anna Carsbergs insände skriffteliga berättelse uptogs sedan at afhöras, huruledes henes Fader Rådman Carsberg för någre och 30. Åhr sedan tilhandlat sig en graf uti Kyrckian, den samma låtit upmura och reparera. Til hwilken graf, såsom den närmaste arfwinge, hon menar sig wara berättigad samt utbreder sig af det respective Kyrckiorådet at wid samma grafstället gunstigast blifwa bibehållen, är belägit när stora dören, wid ingången på högra handen. R: Kyrckiorådet beslöt at så wida inga bewis utom detta befunnos, låta hennes ansökning komma an på en närmare undersökning.

21o Därnäst ankom Galenii Änckias och Michel Bergmans änckias fordran på en graf gent mot Chordören främst under stora gången, hwilken ansöknings richtighet KyrckioRådet hade swårt til at tro så wida et folck af ringa extraction beropade sig på et så anseenligit grafställe.

22o Arf: Öman berättade sig äga en mullgraf under Manfolcks lächtaren och lilla gången på Ånäs hemmanets wägnar erfft af sine förfäder.

23o Wallermaniske Grafwen berättade Snickaren Wirman närvarande Handelsman Wallerman at den skall finas wid lilla gången ifrån lilla dören mit in til Chorbalken, hwar uti sal: Wallerman skal wara begrafwen men wisshet om ber:de graf ehrfordrades med starckare skiäl och intygelser.

24o Upwiste Glasmästaren Axel Backman et Kiöpe bref underskrifwit af Anders Hööks Änckia Margaretha Mattsdotter Borgå d: 22. Junii 1726. på en Half graf som en wälfången egendom. Hwar på ingen synes kunna giöra åtlan.

25o Framtedde äfwenledes Jacob Forsberg, Henr: Bergmans Änckia och Eric Wechmans änckia et Kiöpebref upsatt och underskrifwit af Henr: Steger d: 9. 7bris 1733., och af Interessenterne inlöst för 12. D:r Kopp:mt på en graf i Kyrckiogården med träwircke öfwer bygdt. R: At desse Possessorer hafwa opåtaldt detta sit grafställe.

26o Axel Backman och Ångelins Sterbhus graf finnes gent mot stora dören på Kyrckiogården som bör lagas i stånd.

27o Jabels änkias graf där näst med Roder på.

28o Jöran Ömans graf med rodder uppå.


Anno 1741. den 12. Februari - - -

4o Så wida Kyrckiorådet wid sista sessionen eij kunde aldeles bifalla Herr Lieutenant Skragges ansökning och praentension på en Graf fram i Choret för Humblesunds gård, förrän Wälborne Herr Majoren Springport på Gammelbacka, hwars Grafställe berättas wara wid Humlesunds, upwist sine bewis och uttygelser. För den skull som Herr Majoren i dag sig infan och bestyrckte Gammelbacka gårds rättighet til Grafställe i Choret 1o af Kyrckioboken 2o af gammal häfd, hwilket där af bewistes at en Inspector Rahbold wid namn ifrån Gammelbacka om berörde Graf haft wårdnad och disposition uti många åhr tilbake, samt berättades där uti wara begrafwen.

3o til fölie hwar af Herr Majoren i anledning af skiedder publication å Predikostolen, låtit efter freden rensa grafwen hwilket warit fyld med ryske lik, och densamma alt framgent med behörige reparationer widmachthållit, förutom det at Gammelbacka eij undandragit sig arbete och omkostnad til Kyrckians förbättrande och i stånd sättiande med mera. Altså som Gammelbacka blef erkiänd til merbem:te Grafställe, såframt icke andras praetentioner töra befinnas giltigare, så blef och Humblesunds graf, hwilken där bredvid finnes belägen doch ohwälfder, til den nuwarande Ägaren lemnad.

5o Sedan framkom Rådman Langhaar och berättade at han inga flere och närmare bewis inhämta kunnat til sine grafwars förmente rättighet än thet allaredan influtit uti nästl:e Protocolls 16. §: föregaf likwäl så mycket at den Bildenskiöldiske grafwen Swartså Rusthåll tilhörig haft ofwan sig på Pelaren den Bildenskiöldiska wapnet hwilket och Hustru Catharina Öman intygade, som sådant i sin ungdom hört berättas af sin Swärmoder, men wiste intet om Graf:n sedan warit öpnad. Doch inkom förafskiedade Lieute: Montans skriffteliga berättelse så lydande Ord ifrån Ord: Det befinnes af min Sal: Faders fordom Krigs Fiscal: Alexander Anderssons håldne Diarium, under beboendet på Skiöldwiks gård, som Herr Lieutenanten Stiernschantz nu äger i Borgå S:n, at han låtit begrafwa 3:ne nedanskrefne Syskon i Sal: Herr Majorn Bildenskiölds och Sal: Fru Elisabetha Wederletz på Swartså Gård tilhörige Graf i Borgå DomKyrckia 1681. och 84. wid namn Anna Magdalena, Alexander och David. Hwilket med namn och sigill bekräftas. Borgå Prästegårds backe d. 11. Febr: 1741. Adam Montan.

Om denna graf så wäl som den andra som är belägen fram på stora gången uti hwilken Rådmannens anhörige begrafne ligga beslöt Kyrckiorådet at så framt ingen kan giöra här emot något kraftigt inkast må grafwarne förblifwa Rådmannens allenast han praesterar hwad här wid Kyrckian tilkommer. Sedan afstod Herr Rådmannen friwilligt den grafwen til Kyrckian som finnes i lilla Förhuset.

6o Sammaledes inkom Rådman Bredenberg och berättade at han ingen närmare underrättelse inhämta kunnat til det Grafställe han säger sig hafwa åt Choret if:n Predikestolen, annat än han och des interessenter Rådmar Ekeboms (Ekebarks) änkia samt Handelsman Nymalm reparerat och häfdat denna graf utan någons inkast och påtalan. Hwarföre och KyrckioRådet lämnade dem grafstället til widare.

7o Upkom någon disput emellan Rådman Schröder och Handlesmannen Nilkan om den Wastiske grafwen uti hwilken Nilkan berättade sig äga tre delar. Och som Rådman Schröder intygade sin rättighet här emot altså resolverade Kyrckiorådet at de sådant skulle genom lag och rätt söka at skilia och belägga. Imedlertid förbehöll Handelsmannen Nilkan sig sin rättighet i anledning af föliande Kiöpebref så lydande: Underteknad tilstår här med at hafwa af et betänckt mod tillika med min kära hustrus samtycke försåldt, som iag och härmed uplåter och försälier til Sal: Matts Nilkans Enka Elisabetha Cupraea min 4:de del, som iag äger. Grafwen belägen wid lilla dören i Kyrckian uti hwilken graf hon allaredan genom arfsrätt, halfwa delen innehafwer, och det för tiugu twå dal:r Kopp:rmt hwilka 22. dal:r dito m:t iag richtigt bekommit. Förden skull afhänder iag mig och mina arfwingar, samma graf och tilägnar den bem:te Elisabetha Cupraea och dess arfwingar, arfwinge efter arfwinge at äga och bruka såsom sin lagfångne egendom. Detta skiedde uti witnens närwaro. Borgå d: 22. April 1738. Joachim Schröder. Catharina Winter. Til witne Johan Öman.

Den andra Rådman Schröders Graf kallad Kullbergska grafwen den 3. i ordningen ifrån stora dören på stora gången hafwer han ärfdt efter sin moder, hwilken tilförene haft en Kullberg til man, uti samma graf äro af den Kullbergiske Familien interessenter såsom Guldsmeden Matthias Giese, Christian Kullberg och Friedr: Lange. För öfrigit kunde eij KyrckioRådet annat här wid resolwera än at Rådman Schröder så wäl wid denna grafwen som de andra grafställen om hwilka förmält är uti förra Protocollets 18. §: måtte tillika med sina interessenter bibehållas och där uppå grafbref uttagas.

8o Rådman Gottsman framkom sedan och berättade des rättighet til grafstället under Sal: Fru DomProstinnans bänck wid tredie pelaren ifrån Choret. Hwarom omständeligen finnes uti förra Protocollets 19. §:. Och lyder Gottsmans framtedde Attestatum af Hendrich Simonsson underskrifwen sålunda: at Sal: Inspect: Hinr. Gottsmans Grafställe här i Borgå Domkyrckia är under framledna Fru DomProstinnans Bänck wid 3:ie Pelaren ifrån Choret det kan iag mig ifrån gamla tider påminna af det iag samma Graf ofta öpnat, hwilket jag med mitt namns och bomärkes undersättiande, och om så skulle på fordras redel:n kan bekräfta så i saning wara af Borgå d: 11 Febr: 1741. Hendrich Simonsson.

9o Sedan inkommo Hyltingske och Strickerske arfwingarne och bewiste deras Grafställe med nedan föliande Attest som sålunda ord ifrån ord lyder: Emedan Sal: Borgaren Michel Bergmans Enkia Hustru Anna Kiörler anhåller om underrättelse, huruledes den graf är beskaffad, som hon innehaft uti Kyrckian på stora gången, näst intil Choret. Så är detta således at för 50. åhr sedan, som iag begaf mig uti Glasmästare läran hos Glasmäst: Berndt Stricker, men sedermera han genom döden afled, kom til dess Broder Casper Stricker, hwilken war hustru Anna Körlers första man, hörde iag omtalas af bem:te Casper Stricker och dess gl: moder, jemte Strickers Bröder hwilka ännu i lifwet äro, huruledes de till bem:te graf kommit så war talet at deras Fader för detta Borgaren och Glasmäst. Joh: Stricker skolat den samma ärfdt efter en Prästman, som warit Sacellan här i staden Joh: Mattsson wid namn och des hustru Elin Mats:dr. Och efter desse har bem:te Glastmäst: Johan Stricker kommit at ärfwa förenämde graf och desutom på sin andel en stor Sölfkanna med annat smådt, hwilket iag med egna ögon sedt hos bem:te Strickers Enkia och des Son Casper. Och alt sedan har omrörde hustru Anna Kiörler med dess andra man Michael Bergman haft grafwen omhänder, så at när någon af deres egne blifwit döde äro de lagde uti samma graf. Således wara, betygas med namns undersättiande Borgå d: 4. Febr: 1741. Axel Bäckman. Äfwen har underskrefwen för 50. Åhr sedan hördt at ofwanförde graf är efter Prästman här i Borgå ärfd. Attesterar Gustaf Ericsson.

Och som denna grafwens wisshet beror allenast på ofwan införde attester kunde KyrckioRådet eij något här wid afgiöra och stadfästa ty efterläts dem til widare och närmare underrättelse at nyttia de sig angifne ägare icke til possession admittera och stadfästa.

10o Därnäst inkom Samuel Wallerman och berättade sit grafställe wara framman för Wastiske grafwen åt Choret en mullgraf på lilla gången, hwilket snickaren Wirman intygade.

11o Sedan framkom Arved Öman och föregaf at des Grafställe är beläget bak i Kyrckian på lilla gången under wästra delen af Manfolcks Lächtaren, en mullgraf. Rättigheten til bem:te graf kunde han intet widare bestyrka än at dess Antecessorer den samma nyttiat och han sedermer efter gammal häfd densamma, utan någons påtalan innehaft och besuttit hwilket Sexmannen Lydich Mattsson ifrån Seitlax muntel:n bekräftade, som

12o Berättade at och hans Graf näst bredvid fines belägen Den hans Förfäder ifrån Uhrminnes tider ägt hafwa, och han sedermera efter en så gammal häfd den samma utan det ringaste klander brukat som sin ärftliga och wäl undfångne egendom.

13o Ther efter inkommo Arfwed Hindrichsson Fransas arfwingar och angofwo uti KyrckioRådet deras Grafplats, hwilken de berättade skal finnas straxt wid ingången af lilla dören bestyrckande sin rättighet til samma Grafställe med hosgående Attestatum så lydande: Det lämnas härmed til sanfärdigt bevis, at framledne Arved Henrichsson Franses arfwingar här i staden äga en Graf här i Borgå Kyrckia, belägen straxt wid ingången wid lilla dören, uti hwilken graf denne Familia är begrafwen. Detta alt hafwa wi underskrefne, här med sanningen til styrckio welat bekräfta Borgå d: 10. Febr: 1741. Johan Krull. Maria Hire.

14o Tullskrifwaren Ekebarks Graf berättades wara belägen Wäster Norr ut ifrån Stora Kyrckio dören, kiöpt af Gustaf Erichsson och Nils Backman, hwilka berörde grafställe försåldt hafwa til Ekebarks Moder Brita Jönsd:r och tilhörer således Ekebark såsom en ärftel: graf.

15o Thernäst framkom utaf framl:ne Matts Bäckmans arfwingar Borgaren och Handlesmannen Johan Wullfrat den yngre och föregaf i KyrckioRådet at des tilhörige Grafställe är i Kyrckian nedan til Predike Stolen på lilla gången, betäckt med en ny luka uti hwilken faste äro 4. st. järnringar, kunde fuller intet bevisa sin rättighet til bem:te graf annorledes än at hans Fader af en gammal häfd den innehaft och bestyrkte så sitt påstående med nedan anförde skrifftel: bewis så lydande: Efter Anmodan kunna underskrifne härmedelst wederbörande meddela et sannfärdigt bewis af framledne Borgaren Matts Bäckman, och des förre arfwingar äga uti Kyrckian et grafställe, belägit nedan til Predikostolen på lilla gången, hwar uti desse afledne arfwingar alla samtel: äro begrafne, hwar til nu rätte ägaren och arftagaren är Borgaren Johan Wullfrat den yngre. Detta alt bekräfta wi med wåra namn som skiedde Borgå d: 10. Febr: 1741. Maria Hirre. Anna Kiörler.

16o Sedan inkom Borgaren Samuel Weckman och berättade dess Grafplats wara belägen på wänstra handen ifrån lilla dören med rodder uppå, ärft efter dess Förfäder uti hwilken är interesserad Joh: Lundborg, hwilken inlöst sin deel utaf arfwingarne.

17o Henric Qwist och Maria Hirs hafwa sitt grafställe utan för stora Kyrckiodören med luka betäckt ärft och som de intet kunde med witnen intyga deras påstående, ty lämnades dem dilation at här om giöra sig bättre underrättade och genast hos Kyrckiorådet sin förmenta rättighet skrifftel: insinuera.

18o Framträdde afledne Rectoris Scholae Giellstadii och Organistens Oxmans arfwinge Jacob Hornborg och framtedde et attestatum på et Grafställe uti Kyrckian, hwilket af Sal: Probsten Albogio skal wara försåldt till Giellstadius och Oxman, hwarom Enkians Maria Korttmans Attest så lyder: Såsom framl:ne sal: Praeceptoren Giellstadius jemte Organistin Oxman äga et mullgrafställe in uti Kyrckian ifrån stora dören wid ingången på wänstra handen in emot första Pelaren på qwinfolcks gången hwilket grafställe och rum framl:ne och Högwällärde Herr Prosten Albogius försåldt, så wida mig undertecknadt wetterl:t warit, och hörer således förenämde grafställe til ofwannemdes arfwingar at behålla, som och nu warande Borgaren Jacob Hornborg. Detta attesteras här med Borgå d: 12. Febr: 1741. Maria Korttman Sal: Borgarens Gabr: Kortmans Enkia.

19o Än en annan graf men på Kyrckiogården berättade Gillstadii arfwingar sig äga och til et bewis framtedde föliande attestatum af Hindric Qwist och Bengt Wirman underskrifwit af föliande innehåll: Den utan för Kyrckian hardt när wid store dören på wästra sidan belägne graf med timber lagt och något nyttigt roder där på hörer Sal: Borgaren och Swarfwaren Eric Hööks och sal: Praeceptoren Gillstadii arfwingar halfwa grafrummet hwardera til. Desse underskrefne i sanning betyga at de den samma af Kyrckians föreståndare kiöpte Borgå d: 12. Februarii 1741. Hindr: Qwist. Bengt Wirman.

20o Sedan infunno sig äf:n Borgaren Grinds arfwingar och intygade sin ärfteliga rättighet til et grafställe ute på Kyrckiogården hwilket de bewiste med et omständel:t Kiöpebref af Åhr 1671. Underskrifwit af en wid namn Bengt Fischovius iemte attester, hwilka intyga på hwad ställe grafwen är belägen och uti hwad stånd den då warit.

21o Därefter giorde Herr Rådman Borgström uti Kyrckiorådet en påminnelse om den graf, uti hwilken tillika med honom Sal: Holmens Enkia är intresserad. Grafstället är belägit på södra sidan uppå Kyrckiogården och är kiöpt för 12. D:r Kopp:mt hwarå Kiöpebref är uprättadt: den: 23. April 1731. underskrifwet af Herr DomProbsten Georg Helsingius, Herr Borgmäst: Anders Grönwall, Rådman Joh: Kraftman och Sysslomannen och Notarien Martin Helsingius.

22o Upwiste Handelsmannen Eric Kiellström et Grafbref på en graf ute på Kyrckiogården underskrifwit af Herr DomProbsten Helsingius och Herr Borgmäst: And: Grönwall. Bemälte graf är belägen på wänstra handen när man genom lilla dören går ut ifrån Kyrckian när in til södra Kyrckio Porten och är inlöst för nijo D:r Kopp:mt samt Kiöpebrefwet intygar.

24o Inkom Seitlax Wäfwaren Hans Mattsson Bergman och föregaf dess grafställe wara på Kyrckiogården. Och wid det at Kyrckiorådet efterfrågade om han hade något tillförlitel:t bewis til bem:et graf. swarade han at han för 14. åhr sedan ingifwit til DomProbsten sine graf Documenter der de sedan förkommit. Doch befalte Kyrckiorådet honom at sit påstående bewisa med skriftel: DomProbstens Attest el:r andre trowärdige efterrättelser. Bemelte Hans Mattsson Bergman inkom något där efter med föliande bewis ifrån Herr DomProbsten så lydande: Jag wet eij annat, än at den grafwen fram för lilla dören på wänstra handen i Kyrckiogården hörer Seitlax Bonden Hans Mattsson Bergman til. det iag ifrån första börian hördt af hans egen berättelse, ändoch han där eij större bewis haft, hafwandes Grafstenen, som för 14. årh sedan sänkt sig i jorden blifwit med denne Hans Mattsson Bergmans bekostnad igen upgräfwen. Borgå Prästegård d: 12. Februarii 1741. Georgius Helsingius.

25o Johan Ersson ifrån Tarckis kom sedan men utan något skrifteligit och tilförliteligit bewis mera än det Sexmannen Lydik Mattsson ifrån Seitlax bewitnade neml:n at des graf skal wara i Kyrckian på högra sidan om lilla dören när man inkommer, med bräder betäckt omurad men efter gammal häfd brukad af berörde Johan Erssons fäder, efter hwilka han grafwen ärfwer.

26o Simon Tarkmans Enkias Catharina Tarkmans Graf finnes belägen bredewid Joh: Erssons ifrån Tarckis graf, hwilken införd är uti nästföregående 25. §: Denne Graf berättas wara murad, samt med bräder betäckt. Interessenterne uti bem:te graf är Johan Tarkman i Sillwik, Borgaren Eric Degerman. Så i saning wara intygar Sexmannen Lydig Mattsson ifrån Seitlax.

27o Instälte sig Linwäfwaren Eric Pethman med sine Graf Interessenter Matts Tarkman, Henric Koskman och Gabr: Frackt och berättade sig hafwa Grafställe utan för Kyrckian, gentemot stora dören nedan til timrad med träwärcke och med luka betäckt: Men som KyrckioRådet icke kunde låta detta bero wid blotta berättelsen; ty blef Eric Petman pålagt at tillika med sina interessenter, nästkommande morgon Gud wil infinna sig med sådane bewis, som edel:n kunna betygas at bem:te grafplats är ingen annan tilhörig.

28o Thernäst infunno sig Swarfwaren Joh: Kortman och Borgaren Jacob Hornborg anmälandes deras grafställe wara Öster ut ifrån Kyrckian på Kyrckiogården, hwar uppå de framwiste en attest underskrifwen af Henr: Qwist och Bengt Wirman i dag daterat. Men som Kyrckiorådet förorsakades at infordra ytterligare bewis; altså lämnades attesten dem tilbaka, at med det snaraste inkåmma försedde med tilräckeligare witnesbörd, så framt de wilia bibehållas wid bem:te Grafställe.

29o Framkom Borgaren Peter Bergman och giorde ansökning på en graf ute på Kyrckiogården belägen när in til lilla dören. Men som Herr Rådmannen Henr: Borgström förebar häremot en skuldfordran å 60 dal:r kopp:mt af bem:te Grafs anhörige altså beslöts at han skulle utinnan komma öfwerens med Herr Rådmannen, samt bewisa sin rättighet til den ansökne grafwen.

30o Angående den så kallade Fransas Grafwen hwilkens belägenhet finnes införd uti detta Protocolls ofwananförde 13. §: framtedde Herr Handelsm: Arvid Borgström nedan anförde Kiöpebrefs innehåld, som intygar honom nu mera wara berättigad til bem:te lägerstad och grafställe, så ord från ord lydande: Til yttermera wisso och säkrare kungiörelse, warder härmedelst af oss underskrefne intygadt och widgådt, det med wåre Förfäders till Handlesman Herr Arfwed Borgström, afsålde tomt här i staden, under samma Kiöp icke allena då, utan nu och framdeles, utan den ringaste gensägo eller åtalan, sålder den så kallade Fransas Grafwen, belägen in uti Stenkyrckian, wid lilla dören på Manfolcks gången, det med ware Namns undersättjande stadfästes af Borgå Anno ut supra. Petter Åberg.

Å min K: Swärmoders och samtel: och mine egne barns wägnar mine syskons wägnar. Gabriel Herlin. Til witne: Catarina Öman. Matthias Nilkan.

31o Föregåfwo Anders Andersson och Erich Johansson ifrån Siggeböle deres Grafställe wara belägit på Kyrckiogården Öster norr ut ifrån Kyrckian med rodder uppå. Hwar om så wida de intet annat än egen muntelig berättelse föreburo at de detta berörde stället ärft efter deres Moderfader Corporalen Joh: Andersson ty anbefaltes dem sig förskaffa sådane bewis, som kunna deres ansökning bestyrckia.

32o Ther efter framträdde Olof Staffansson Knapas ifrån Finbyn och berättade des Grafplats wara äfwenledes på Kyrckiogården, höger ut ifrån stora dören åt wästra Kyrckiohörnet och igänkiännes af en fyrkantig Kalkflisa, hwilket ställe bem:te Olof Staffansson mente wara sig ensamt tilhörigt. Kyrckiorådet i betrachtande uppå blotta berättelsen tilsade honom at sig förskaffa wederbörligit bewis här uppå. Hvar och icke falle då grafwen den til som retteligen sådant öfwerbevisar.

33o Aldra sist inkom Borgaren Arvid Öman och förebar at des graf befinnes och så på Kyrckiogården näst gent mot stora Kyrckiodören på södra sidan om Eric Nylanders grafställe. Emot hwilket förebärande Borgaren Petter Wekman sig satte, yrkiandes där uppå det änskiönt des Fader Arvid Wekman försåldt bem:te grafplats til afledne Sämskmakaren Lars Helsing. Och des qwarlåtne Enkia hustru Anna Silven sedermera afträdt sin gård til bem:te Arved Öman tillika med grafwen som eij kan under gården inbegripas. Fördenskull påstod han såsom son och rätta bördsman igen- och återlösa sin faders grafställe emot en richtig wedergällning. Hwaröfwer Kyrckiomötet sig således yttrade at de böra aldra först här om sig emellan åsämias, och sedan utmärcka Kyrckiorådets slut om grafwen.

34o För öfrigt besåg Kyrckiorådet Herreskapernas grafwars antekning i Kyrckio boken och ibland annat ehrhindrade sig at ingen infunnit sig til at bewaka Herr Öfwerste Ramsaiis Graf för Jackarby Gård icke heller Herr Öfwerste Lieut. Ramsaiis grafställe för Löfkoski. Och som Kyrckiorådet obekandt war, hwarest berörde grafwar woro egentel: belägne: ty blef slutit och faststäldt at med nästa post til bem:te Herrar afgå låta 2:ne särskilte bref, hwilka skulle underskrifwas af Respective Herrar KyrckioRåderne wid påstående sammankomst: Doch som dagen war förliden och många angelägenheter kräfde at widare fullfölia de förekommande handlingar: ty beslöts ther med i morgon Gud wil! fortfara. Och således uphörde sessionen denna gång.


Genos 26(1955), s. 8-14

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikelns början | Fortsättning ]

Systematisk förteckning | 1955 års register | Årgångsregister