GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikkelin loppu ]

Tiedonantoja - Meddelanden


1700-luvun Itä-Suomen kirkonarkistojen asiakirjoissa esiintyvien latinankielisten pappistittelien lyhennyksiä

Kyösti Väänänen

M. Hammarströmin keskiajan latinan sanakirjan lisäksi on maassamme tällä vuosisadalla eri julkaisuissa ilmestynyt lyhyehköjä luetteloita ja hakemistoja, joista kirkonkirjoissa esiintyvien latinankielisten sanojen ja termien merkitys käy selville. Nimenomaan sukututkijoita varten on kanslianeuvos Osmo Durchman laatinut - osittain johdannossa mainitsemiaan aikaisempia esityksiä apunaan käyttäen - laajan ja selkeän luettelon kirkonkirjoissa esiintyviä latinalaisia sanoja (SSV XXIX, ss. 130-141). Muutamia sanoista käytettyjä lyhennyksiäkin on niiden yhteydessä otettu huomioon. Seuraavat latinankielisten pappistittelien lyhennykset esitetään näin ollen vain vaatimattomana lisäyksenä Durchmanin luetteloon. Vaikka hakemistossa onkin Durchmanilta puuttuvien virka- ja arvonimien lyhennyksiä, ei varsinaisesta sanaluettelon täydennyksestä voi puhua, sillä tässä eivät ole aakkosjärjestyksessä sanat, vaan lyhennykset, ts. pappien tittelit sellaisina kuin ne asiakirjoissa useimmiten vastaan tulevat. Lyhennysluettelo ei millään tavoin pyri olemaan täydellinen. Se on syntynyt laajemman työn sivutuotteena, ja tärkeimpinä lähteinä ovat olleet Savo-Karjalan maakunta-arkistoon Mikkeliin talletettujen itäsuomalaisten kirkonarkistojen saapuneet kirjeet ja muutto- y.m. todistukset 1700-luvulta.

Luettelon käyttäjälle on huomautettava eräistä yksinkertaistamisista lyhennysten merkinnässä. Lyhennyksen loppuun on säännöllisesti merkitty piste, vaikka asiakirjoissa esiintyykin sen asemesta useasti kaksoispiste, välistä tavu- tai yhdysviivan tapainenkin. Sanoissa, joita on lyhennetty jättämällä pois välikirjaimia, esimerkiksi episcopus, lyh. eps (ep:s, eps), on välimerkit jätetty kokonaan pois, koska niitä ei näytä asiakirjoissakaan aina käytetyn. Samoin on kaikki sanat, muutamaa poikkeusta lukuunottamatta, aloitettu pienellä kirjaimella, ja niin muodoin jätetty ottamatta huomioon ison kirjaimen käytöstä johtuvat moninaiset muunnokset. W-kirjainta, joka asiakirjoissa vaihtelee v:n kanssa, ei ole käytetty, eikä yhdyssanoissa joskus tavattavaa yhdysviivaa. Huomiota vaille ovat niinikään jääneet yksinomaan oikeinkirjoituksesta aiheutuneet muunnokset.

a.diac. = archidiaconus = arkkidiakoni l. arkkiteini (tuomiokirkkoseurakunnan ensimmäinen kappalainen)
adj. = adjunctus (adiunctus) = apulainen; yhdyssanoja, ylimääräisten pappien virkanimiä: adj.a.praep., adj.archipr., adj.archipraep., adj.archipraepos. = adjunctus archipraepositi = tuomiorovastin apulainen; adj.p., adj.past. = adjunctus pastoris = kirkkoherran apulainen; adj.pr., adj.praep., adj.praepos. = adjunctus praepositi = rovastin apulainen
adj.m., adj.minist. = adjunctus ministerii = papistonapulainen
adjunct. = adjunctus, ks. adj.
a.praep. = archipraepositus = tuomiorovasti
a.praep.adj., a.praep.adjunct., ks. adj.a.praep.
archidiac. = archidiaconus = arkkidiakoni l. arkkiteini
archipr., archipraep., archipraepos. = archipraepositus = tuomiorovasti
archipr.adj., archipr.adjunct., archipraep.adj., archipraep.adjunct., archipraepos.adj., archipraepos.adjunct., ks. adj.a.praep.

c.g., c.ger. = curam gerens = viranhoitaja (armovuoden saarnaaja): c.ger.p., c.ger.past., c.g.past. = curam gerens pastoris = kirkkoherranviran hoitaja; c.ger.pr., c.ger.praep. = curam gerens praepositi = rovastin viran hoitaja (kyseessä kirkkoherranvirka, jonka vakinainen haltija on saanut rovastin arvon)

claris. ds = clarissimus dominus = erittäin mainio herra, ks. rev. et claris. ds
comminist., comstr = comminister = komministeri (kappalainen)
consist. notars, cons.notars = consistorii notarius = konsistorin notaari (tuomiokapitulin notaari)
consist. praes., cons. praes. = consistorii praeses = konsistorin esimies
contr. p., contr. praep. = contractus praepositus = lääninrovasti
c.past.g., c.past.ger., c.p.ger., ks. c.ger.p.
c.praep.ger., c.pr.ger., ks. c.ger.pr.
cur.g., cur.ger., ks. c.g.
cur.ger.p., cur.ger.past., cur.g.past., cur.past.g., cur.past.ger., cur.p.ger. ks. c.ger.p.

diac. = diaconus = diakoni (Viipurin luostarikirkon kappalainen, myöh. toinen kappalainen)

div. verb. minist., div. v. minist. = divini verbi minister = »jumalallisen sanan palvelija» (virka-asemasta riippumaton pappistitteli)
Dn., dn. = dominus = herra
dni verb. minist., ks. div. verb. minist.
Dnus, dnus = dominus = herra
doct. = doctor = tohtori
doct. S. S. Th., doct. S. S. Theol. = doktor sacrosanctae theologiae = pyhän teologian tohtori
Ds, ds = dominus = herra
D. V. M., d. v. minist., ks. div. verb. minist.

eps = episcopus = piispa

honor. past. = honorarie (honorarius) pastor = »nimipastori» (varapastorin arvonimen saanut)

honor. praep. = honorarius praepositus = »nimirovasti» (rovastin arvonimeu saanut)

kur.ger., ks. c. g. (curam gerens)

m. adj., m. adjunct. = ministerii adjunctus = papistonapulainen

mag. = magister = maisteri
minist. adj., minist. adjunct., ks. m. adj.
minist. verb. div., minist. verb. dni, minist. v. d., M. V. D. = minister verbi divini = »jumalallisen sanan palvelija»

P., p. = pastor = pastori, kirkkoherra

p. adj., p. adjunct., ks. adj. p.
past. = pastor = pastori, kirkkoherra
past. adj., past. adjunct., ks. adj. p.
past. prim. = pastor primarius = »ensimmäinen pastori» (arvonimi, joskus myös kirkkoherran virkanimenä käytetty)
P. contr. = praepositus contractus = lääninrovasti
P. et P., P. et past. = praepositus et pastor = rovasti ja kirkkoherta
P. et P. contr. = pastor et praepositus contractus = kirkkoherra ja lääninrovasti
P. et P. P. = praepositus et pastor primarius = rovasti ja »ensimmäinen pastori» (= kirkkoherra); viimeinen P-kirjain saattaa myös tarkoittaa P:llä alkavan seurakunnan nimeä (esim. pastor pernoensis = Pernajan kirkkoherra)
plm rev. dn., pl. rev. dnus, plur. rev. ds = plurimum reverendus dominus = erittäin korkea-arvoinen (kunnianarvoisa) herra (esim. plur. rev. ds praep. = erittäin korkea-arvoinen herra rovasti)
Pr. = praepositus = rovasti
pr. adj., pr. adjunct., ks. adj. pr.
praep. = praepositus = rovasti
praep. adj., praep. adjunct., ks. adj. pr.
praep. contr. = praepositus contractus = lääninrovasti
praep. honor. = praepositus honorarius = »nimirovasti» (rovastin arvonimen saanut)
praepos. = praepositus = rovasti
praepos. adj., praepos. adjunct., ks. adj. pr.
praes. cons., praes. consist. = praeses consistorii = konsistorin esimies
Pr. et P. = praepositus et pastor = rovasti ja kirkkoherra

rev. dnus = reverendissimus dominus = erittäin korkea-arvoinen (kunnianarvoisa) herra

rev. et claris. ds = reverendissimus et clarissimus dominus = erittäin korkea-arvoinen ja mainio herra (esim. rev. et claris. ds mag. = erittäin korkea-arvoinen ja mainio herra maisteri)

sac., sacel., sacell. = sacellanus = kappalainen

S. S. Th. doct., S. S. Theol. doct. = sacrosanctae theologiae doctor = pyhän teologian tohtori
susbt. = substitutus = sijainen; esim. subst. sac., subst. sacel. = substitutus sacellani = kappalaisen sijainen

Th. doct., Theol. doct. = theologiae doctor = teologian tohtori

V. D. M., v. d. minist., v. dni minist., verb. div. minist., verb. dni minist. = verbi divini minister = »jumalallisen sanan palvelija»

V. P., v. past., v. pastor = vice pastor = varapastori (kirkkoherraa alempien pappien arvonimi, aneksipitäjien ym. sijaiskirkoherrain virkanimi)


Genos 28(1957), s. 112-114

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikkelin alku ]

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1957 hakemisto | Vuosikertahakemisto