GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Källhänvisningar | Noter | Artikelns slut ]

En bortglömd gren Blom av stammen Blom - Florinus - Florin

Kammarråd Eric Söderström, Helsingfors

Flera i tryck föreliggande forskningsresultat visar, att släkterna Blom, Florinus, Florin, Blomfeldt och von Blom, de två sistnämnda adlade, ha samma stamfader Tomas Eskilsson (år 1602 slottsskrivare och åren 1603-1604 »främmande» på Åbo slott). Av dem framgår även, att dennes dotter Kristina Tomasdotter (Blom), (d. 1635) och hennes man kyrkoherden i Lemo Ericus Henrici (f. omkr. 1560, d. därstädes 12.5.1636) givit upphovet till en släkt, som i likhet med Tomas Eskilssons söners efterkommande använt familjenamnen Blom och Florinus (den senare namnformen av dem, som gått den lärda banan). Det meddelas även, att familjenamnet ursprungligen varit Blom, medan Florinus är en latiniserad omklädnad och Florin en förkortad form därav. [1] [2] [3] [4] [5]

I det följande skall påvisas, att en av forskningen härförinnan icke i tryck omnämnd länsman Matts Blom (f. 20 febr. 1699) är sonsons son till förenämnda Ericus Henrici och Kristina Blom och att hans efterkommande sålunda även hör till den stora släkten Blom-Florinus. Denna anknytning har möjliggjorts genom tvenne av Matts Bloms efterkommande uppbevarade gamla handlingar: [12] a) en handskriven släktförteckning och b) en officielltbestyrkt släktutredning, vilka vardera skola nedan citeras.

Släktförteckningen (a) har följande lydelse:

»Tullskrivaren Jacob Blom Barn äro följande nemligen:

1:o Caisa Blom var gift med Capellan i Kimitto Jakob Ruuth
2:o Margaretha Blom lever än i Sverige var gift med Cappellan i Reso. Sedermera kyrkoherde Enka i Sverige, barnlös.
3:o Gustav Blom
4:o Petter Blom i Ryssland om han är gift eller barnlös vet man eij
5:o Matts Blom Länsman i Nykyrkio sokn och Åbo län».

Samma förteckning nämner i fortsättningen i sin ursprungliga form:

»Tullskrifvaren Jakob Bloms Barnabarn äro följande såsom

1:o af Caisa Blom

1:o Samuel Ruth afl. Cappellan i Kimitto, död: lämnat 9 barn i lifve efter sig
2:o Caisa Ruth Cappellan Timeniuses Käresta i Pargas
3:o Lisa Ruth Inspector Hans Holmlins Käresta död, Brita Lisa dr gift med Grawören Seliger
4:o Stina Ruth Garfwaren i Biörneborg Anders Blombergs Käresta
5:o Margaretha Ruth Gullsmeden Tormörns (Thormöln) i Nystad Käresta
6:o Anna Ruth dansmästaren Lillias Käresta

3 av Gustaf Blom

1:o (En dotter) Blom gift med Buskerus i Nyland Adjunkt

5:o af Matts Blom

1:o Jacob Johan Blom munsterskrivare vid Åbo Läns Infanterie Regte
2:o Margaretha Elisabeth Blom gift med Adjuncten Josef Weckman i Lemo Sokn
3:o Friedrick Blom Contorsskrivare i Åbo och Stads Casseur i Nådendal
4:o Gustawa Sophia Blom
5:o Hedvig Johanna Blom
6:o Mats Mårten Blom (först Länsman i Töfsala och Sedermera Handlande i Wasa. Gift 1777 med Cath:Beat: Thölström, död d: 10 Feb: 1826. M:M: Blom död i Lappfierd d: 28 aug 1811».

Förutom ovan inom parentes nämnda uppgifter, vilka äro skrivna med annan handstil än den ursprungliga förteckningen och tydligen härstammar från en senare tid än denna, finnes å förteckningens frånsida senare tillagt orden:

»Länsman M:M: Bloms barn
5 Barn 3 blef vid deras späda ålder död

Carl Fred: Blom född i Wasa 1791 1/10 Målare i Björneborg 1814 25/7. Gift d: 4/10 1816 med Hel: Christ: Kekonia

Gustafva Beata. Ogift».

Att släktförteckningen (a) i sin ursprungliga utskrift är uppgjord mellan 2 mars 1753 och 1 maj 1756 bör kunna slutas därav, att Samuel Ruuth, som avled 2 mars 1753, är däri antecknad som avliden medan hans syster Katharina Ruuth (Caisa Timenius), som dog 1 maj 1756, är antecknad som levande. Troligt är, att släktförteckningen tillkommit i helt nära samband med den officiellt bestyrkta släktutredningen (b), som är daterad 21 maj 1756 och lyder:

»I anledning av Högvälloflige Landshöfdinge Embetets höggunstiga erhindran til Crono Länsman Georg Mustelin av gåriga dato, at erhålla underrättelse om för detta afledne Länsman Matts Bloms födelse och afgång, samt dess Barns födelse följer här efteråt:

Crono Länsman Matts Blom med döden afgådt, är föd på Tojala Rusthåld i Lemo Sokn den 20 Februarii 1699, och död blifwit d: 15 Juni 1741: dess Son Jacob Johan Blom är föd den 22 döpt den 24 October 1726. Sonen Friedrick föd den 10 döpt den 15 September 1730, dottern Margaretha Elisabeth Blom föd den 20 döpt den 21 October 1728, dottern Augusta Sophia Blom föd den 23 döpt den 26 December 1733, dottern Hedwig Johanna Blom föd den 2 döpt den 3 October 1735, sonen Mathias Martinus Blom föd den 1 döpt den 4 December 1740.

Detta warder efter Nykyrkio församblings Barna protocolls tydeliga innehåld, betygat, Nykyrkio Prästegård den 21. Maii 1756.

Immanuel Bruunlöv [N1]

Enligheten med thet härstädes uppviste P:S:s Locis original betyget intygar af Åbo Läns Lands Cancellie den 24 Maii 1756.

Gust: Borgelander».

Inlemmandet av Matts Blom (f. 20 febr. 1699) och hans efterkommande i Ericus Henricii och Kristina Bloms släkt gör det nödvändigt att först taga fasta på vissa tidigare kända data sådana de förekomma i Wilskmans Släktbok. I den mån därtill getts anledning, kompletteras och rättas samtidigt en del av släktbokens uppgifter rörande dem.

Släktboken nämner (sp. 408-409) bl.a., att makarnas sonson Jakob Mattsson Florinus, senare Blom (student i Åbo 1662) var tullnär i Åbo. Den tillägger, att han och hans hustru i andra giftet Ingeborg Hästesko år 1728 kommit så till åren, att de ej mera förmådde uppehålla gårdsbruk på Toijala dragonhåll i nämnda socken. Detta sammangår väl med uppgiften i Lemo församlings dödbok, att förre tullskrivaren Jakob Blom avled på Stor-Toijala i Lemo 25 maj 1731, 85 år gammal och med uppgiften i samma församlings räkenskapsbok, som nämner, att inspektor Jakob Blom 30 maj 1731 begravats u(nder) k(yrkan) samt att »Gl moor Ingeborg Svensdr.» dog å Toijala i Lemo 14 jan. 1729 och begrovs i kyrkan.

Jämför man Wilskmans uppgifter dels sinsemellan, dels med uppgifterna i Bergholms Sukukirja II, Ruuth (tab. 4), kan man icke stanna i tvivelsmål om, att den uppbevarade släktförteckningen till sin första del avser samma Jakob Bloms barn, som äro nämnda i Släktbok II, tab. 29 (sp. 409), om ock barnaförteckningarna i vissa avseenden divergera.

Skillnaden mellan de två uppgifterna om Jakob Bloms barn, 8 i släktboken, 5 i släktförteckningen, kan väl antas bero på, att de av barnen utelämnats ur släktförteckningen, vilka vid tiden för förteckningens uppgörande redan varit avlidna och ej heller dåmera haft efterkommande i livet. Denna hypotes stödes av flera i det följande framlagda fakta.

Wilskmans ovisshet om ordningsföljden bland Jakob Mattsson Bloms barn beror tydligen på, att födelselängder i Pemar och i Åbo börjar först efter det de äldre barnen fötts. Under sådana förhållanden bör släktförteckningen (a) ges högt vitsord i fråga om ordningsföljden och även däruti, vilka av barnen som fört släkten vidare.

I släktförteckningen (a) saknas barnen Johan, Elisabet, Jacob, Maria och Erik, men den kompletterar Wilskmans förteckning över Jakob Mattsson Bloms barn förutom med en yngsta son Matts, även med en äldre son Gustaf Blom, som har efterkommande på spinnsidan. Vid efterforskningen rörande dessa samt sonen Matts' efterkommande har påträffats även en del nya data rörande tidigare kända släktmedlemmar. Med några sådana har de wilskmanska tabellerna även vidkommande äldre led här kunnat kompletteras. I övrigt har, såsom ovan nämndes, denna framställning främst haft till ögnasikte att utreda Jakob Mattsson Bloms yngste sons, länsmannen Matts Bloms härstamning och ättlingar.


Tab. 1

I. Ericus Henrici [N2], f. omkr. 1560, kyrkoherde i Lemo redan 1615, d. därstädes 12.5.1636. - Gift 2:o med Kristina Tomasdotter Blom, d. 21.10.1635, dr till slottsskrivaren på Åbo slott Tomas Eskilson (Se Wilskman, tab. 1, sp. 391).


Tab. 2

II. Mathaeus (Mathias) Florinus (son till Ericus Henrici, tab. 1), kapellan i Pemar 1632, kyrkoherde därstädes 1659, d. 27.2.1669. - Gift med Elisabet Henriksdotter[5] dotter till kyrkoherden i Pemar Henricus Martinus Johannis och Brita Mattsdotter [N3] (Se Wilskman tab. 2, sp. 391-2).


Tab. 3

III. Jakob Florinus, senare Blom (son till Matheaeus, tab. 2) född under år 1646 (85 år gammal 1731), student i Åbo 1662 som Jac. Matthiae Florinus, Pemar. Nämnd i akademins protokoll 29.3.1664. Använde efter sin avgång från akademin släktnamnet Blom var redan ca 1680 tullskrivare vid sjötullkammaren i Åbo. [18] Ägde enligt Pemar mantalslängd Räpälä rusthåll i Pemar ännu 1723, då där bor endast tjänstefolk. Avhände sig rusthållet kort därpå, enär Räpälä därefter är antecknat som borgaren Brobergs rusthåll. Flyttade synbarligen snart efter sin första hustrus död från Räpälä till Stor-Toijala i Lemo, ty där föddes sonen Matts 1699. Jakob Blom är mantalsskriven där åren 1722-24 med hustru Ingeborg. Han dog på Stor-Toijala 1731 som »Förr. Tullskr.», 85 år gl. (Se i övrigt tab. 29 i Wilskman, Släktbok II). - Gift 1:o med Maria Albertsdotter Spencenia [N4], d. 13.4.1693 och begraven i Pemar 7.6. s.å. som »sal. matrona, W:a Maria Alberti Spencenium med sin lilla dotter Maria». - 2:o (enligt Wilskman) 1694 med Ingeborg Svensdotter Hästesko, d. å Toijala i Lemo 14.1.1729, begr. i kyrkan. Hon var änka efter befallningsmannen i Lemo Matts Henriksson (Krook).

IV. Barn (upptagna i förmodad åldersföljd):

1. Johan, löjtnant, d. 6.10.1713 (tab. 4).

1. Elisabet, vigdes i Åbo finska församling 17.9.1691 med accisskrivaren Henrik Bex (Wilskmans uppgift att giftermålet skett på Räpälä i Pemar kan sålunda icke avse själva vigselakten). Erhöll under flykten till Sverige undan stora ofreden understöd såsom »Accisskrivare Enkia med 4 barn». [6] Efterkommande till Elisabet nämnes icke i släktförteckningen (a), som ju förmodats vara uppgjord omkr. 1756.

1. Jakob, »student i Åbo 1694» (1726 nämnes i samband med andra släktmedlemmar: Jakob Blom å Stortoijala). Jacobus Jacobi Blom omtalas i akademins protokoll 26.2.1695 och 4.3. Uppges ha gått i skola i Åbo, »Pemarensis», blivit student 1694 och var senare militär. Varken han eller efterkommande till honom nämnes i släktförteckningen (a), varför kan antas, att han avlidit barnlös före 1756. Han har icke påträffats i genomgångna militära handlingar och i den militärbiografiska litteraturen. [7] [8] Måhända är han den »inspektor Blom», hos vars »änka Greta Blom på gården Nyckelberg [N5] i Roslagen Annika Ruuth, gift med akademidansläraren, dansmästaren Anders Lillia, vistades 1743». Morbroders eventuella änka kan ju kallas moster (jfr nedan).

1. Catharina (Caisa), f. å Räpälä i Pemar 1678, d. i Kimito 24.2.1737. - Gift i Pemar å Räpälä 11.6.1695 med adj. i Kimito, senare kapellanen i Dragsfjärd Jakob Ruuth, f. 24.2.1669 (1667), d. i Kimito 21.3.1729. »Blom, Catharina Capellanen Jakob Ruts hustru medh 5 barn» fick understöd under flykten till Sverige. [6]

1. Margareta, gift i Pemar 28.7.1696 med kapellanen i Reso Henrik Wastenius, »d. 1713», »Änkan levde barnlös i Sverige» (1756).

1. Gustav, (okänd för Wilskman. Enligt fortsättningen till släktförteckningen (a) hade han en dotter, »gift med Buskerus i Nyland Adjunkt». (Tab. 5.)

1. Maria, döpt i Åbo finska församling 23.9.1689, begraven jämte modern i Pemar 7.6.1693.

1. Petter, f. i Åbo finska församling 29.6.1691. Uppges att han varit »i Ryssland» (varmed för tiden 1756 ofta avsågs även de till Ryssland avstådda socknarna i Finland) »om han är gift eller barnlös veet man eij».

2. Erik, d. späd, begraven under kyrkan i Pemar 29.12.1695.

2. Matts, f. på Toijala rusthåll i Lemo 20.2.1699, kronolänsman, d. 15.6.1741. (Tab. 6.)


Tab. 4

IV. Johan Blom (son till Jakob, tab. 3). Fältväbel vid Åbo läns regemente, avancerade till fänrik 8.2.1711 och till löjtnant 4.4.1713 samt stupade vid Pälkäne 6.10.1713. Enligt husesyns protokoll [13] 16.7.1722 innehade Johan Blom 1711-1712 Majalais boställe i Wirmo under överstelöjtnantens kompani av ovannämnda regemente. - Gift med Anna Kruus, dotter till rusthållaren på Kruusila i Pemar, korpralen Petter Kruus och Margareta Jöransdotter Herenia, tydligen född före 1690. År 1733 är hon mantalsskriven i gården 45, Krukomakars i Södra kvarteret av Åbo stad som »sal. Capitain Godenhielms» änka. D. i Åbo svenska församling 1.6.1736, begraven i Nummis (St. Karins) kyrka 6.6. s.å., änka efter »vicekaptenen» Berendt Godenhielm[10] [11]

Släktboken [2] uppgiver, att makarna Johan Blom och Anna Kruus haft 3 barn, som 1726 vistades hos Godenhielm. Ur likvidationsakterna efter Blom [14] och Godenhielm [15] framgår, att barn funnits i bägge äktenskapen, men i dem nämnas icke barnens namn. I samband med forskningarna har Bloms barns namn och antal icke kunnat fastslås. Frågan om huruvida löjtnanten Johan Blom efterlämnat barn, som skulle fört hans släktgren vidare, kan sålunda icke här besvaras. Utgående från hypotesen, att släktförteckningen (a) upptar alla efterkommande till Jacob Mattsson Blom, som voro i livet, när den uppgjordes 1756, skulle några efterkommande till hans son Johan icke dåmera ha levat.


Tab. 5

IV. Gustaf Blom (son till Jacob, tab. 3) nämnes icke av Wilskman bland Jakob Mattsson Bloms barn, men väl i släktförteckningen (a). Några uppgifter om honom har trots efterforskningar ej överkommits. Den änka Susanne Blohm, som d. i Esbo Kvarnby 19.11.1746 och begrovs i Esbo, kan tänkas ha varit hans hustru. Nedannämnde adjunkt Buskerus, som då skulle varit hennes måg, dog jämväl i Esbo Kvarnby.

Med den dotter, som han efterlämnat, och med hennes man »Buskerus i Nyland Adjunkt», som omtalas i fortsättningen till släktförteckningen (a), avses tydligen den jungfru Anna Maria Blom, f. enligt Esbo kommunionbok 1711, gift 22.3.1743 i Kyrkslätt med komministern Johan Buscherus, d. (före mannen) 4.5.1765 i Esbo, som »Adj. Buscheri hustru Maria Blom». (54 år gl.) Mannen (jfr. Lagus, Åbo akademies matrikel) var f. 1709, blev sockneadjunkt i Esbo 1747 och kapellan därstädes 1776. D. i Esbo Kvarnby 10.3.1792 [N6].


Tab. 6

IV. Matts Blom (son till Jakob, tab. 3, är okänd för Wilskman, trots att Matts Blom 1722 är mantalsskriven på faderns rusthåll Räpälä i Pemar såsom dennes son), f. å Stor-Toijala rusthåll i Pemar 20.2.1699, blev (tydligen under 1722) länsman i Nykyrka socken, Åbo län. Deltog 16.7.1722 i denna egenskap i husesynen efter brodern Johan Blom å Maijalais fänriksboställe i Wirmo (Se tab. 4) och 23.7. s.å. i husesynen å Tammisto fänriksboställe i Nykyrka. Var 1723 första gången mantalsskriven på prästgården i Nykyrka (ensam) hos kyrkoherde Brunlöf och 1726-1740 som länsman Matts Blom med hustru Margareta på Willilä i samma socken. D. å Willilä 15.6.1741 »46 år 3 m. 3 v 3 d gl», samt begrovs 23 i s.m. - Gift i Nykyrka 2.11.1725 med Margareta (Elisabet) Lignipaea (i föddas bok i Nykyrka finnes endast första namnet), f.å. Willilä 6.1.1702, d. å Willilä 30.6.1777, begr. i k(yrkan), dotter till kapellanen Daniel Lignipaeus i Nykyrka och Margareta Enckell. [18]

V. Barn (födda i Nykyrka, Åbo län):

Jakob Johan, f. 22.10.1726, munsterskrivare, kommissarie, d. 27.8.1788. (Tab. 7.)

Margareta (Greta) Elisabetha, f. 20.10.1728, d. i Nådendal, Kollois gård 25.9.1781. - Gift å Willilä 1.9.1747 med adjunkten, senare kapellanen i Lemo, sedermera i Piikis Josef Weckman [21], f. enligt Lemo kommunionbok år 1724, d. å Piikis prästbol Mäenpää 4.4.1792, 67 år gl. Omgift å Mäenpää prästbol i Piikis 1.10.1782 med Eva Helena Rautell, f. i Lojo å Rautio rusthåll 17.7.1750, d. i Nådendals stadsförsamling i gården Kulmala 16.4.1813 »73» år gl., dotter till rusthållaren på nämnda rusthåll i Lojo Abraham Rautell och Anna Maria Christina Lauréa.

Hedvig Magdalena, f. 20.10.1728 som tvillingssyster till den föregående, d. 14.12.1729.

Fredrik, f. 10.9.1730, d. å Stor-Toijala i Lemo 27.6.1774. Han kallas i släktförteckningen (a) »Contorsskrivare i Åbo och Stads Casseur i Nådendal» och vid sin vigsel vicehäradsbokhållare. I 1773 års mantalslängd är han skriven som häradsskrivare å Toijala rusthåll i Lemo med hustru Christina Krook, men utan barn. - Gift å Willilä i Nykyrka 28.11.1760 med Christina Margareta Krook, f. under år 1731, d. å Stor-Toijala i Lemo 26.5.1781, 50 år gl. antagligen dotter till korpralen, senare munsterskrivaren Johan Krook och Märtha Catharina Lund (Åbo svenska förs. där föddas bok dock börjar först 1736). Äktenskapet var tydligen barnlöst, enär Stor-Toijala rusthåll övergick till mannens en systerson.

Augusta Sofia, f. 11.6.1732, d. 14.1.1733.

Augusta (Gustava) Sofia, f. 23.12.1733, d. å Kyrkbacka i Wemo 9.8.1770 av barnsbörd. - Gift å Willilä i Nykyrka, Åbo län 30.10.1759 med skräddaren, skallfogden och sist jaktfogden Lars Cavonius, f. under år 1720, d. i Wemo 16.12.1787 67 år gl. [N7]

Hedvig Johanna, f. 2.10.1735, d. i Nystad 27.8.1789. - Gift 1:o å Willilä i Nykyrka 11.5.1761 med borgaren i Nystad Johan Majlund, d. 22.3.1788; 2:o 29.3.1789 med handlanden i Nystad Petter Randelin, i hans 2:dra gifte, d. i Nystad 1.11.1792, 59 år gl.

Karl Petter, f. 2.2.1737, d. 18.9. s.å.

Ulrika, f. 14.6.1738, d. 10.9. s.å.

Matts Mårten, f. 1.12.1740, länsman, senare handlande, d. 28.8.1811. (Tab. 8).


Tab. 7

V. Jakob Johan Blom (son till Matts, tab. 6), f. å Willilä i Nykyrka, Åbo län 22.10.1726 (kallas i dopboken endast Johan), antogs [17] (som Jakob Johan Blom) 12.3.1756 till munsterskrivare vid Loimijoki kompani av Åbo läns infanteriregemente. Erhöll 9.5.1777 på begäran avsked, var 1779 mantalsskriven på Willilä som förra munsterskrivare, men vid dotterns födelse 1782 benämnes han kommissarie. D. i Nykyrka 27.8.1788. - Gift 1:o å Willilä i Nykyrka 22.4.1773 med länsmansänkan från Wemo Kristina Almgren, f. under år 1726, d. å Willilä 26.2.1777 50 år 7 m. gl.; 2:o i Nykyrka 19.10.1780 som munsterskrivare Jakob Johan Blom med Maria (Helena) Holm, f. under år 1747, d. i Nykyrka, Suurikkala 25.10.1806 59 år 8 m. gl. - Hon gifte 9.7.1790 om sig med kaptenen och riddaren Arvid von Göben. [7] [8]

VI. Barn:

Helena Christina, f. i Nykyrka 2.10.1782, d. därstädes 12.4.1816. - Gift 1:o i Nykyrka 25.9.1800 med sergeanten vid Björneborgs lätta infanteri, sedermera fänriken Harald Michael Lagermarck, f. 17.8.1776, d. på Rautio i Nykyrka 1808; 2:o i Nykyrka 8.10.1812 med studeranden, senare kronolänsmannen och expeditionsfogden Christian Ahlbäck (från Visala i samma socken), f. under år 1771, d. 1.12.1834 63 år 8 m. 16 d. gl.


Tab. 8

V. Matts Mårten Blom (son till Matts, tab. 6), f. å Willilä i Nykyrka 1.12.1740, var enligt tillägget i släktförteckningen (a) först länsman i Tövsala. Kring 1781 har han inflyttat till Wasa (Mustasaari), där han först benämnes »körkarl Mart. Blom f. 12/1 1740», men i föddas bok 1782 avskedad länsman och 1791 viktualiehandlande. Flyttade 1800 från Wasa till Kristinestad. I Nystad nämnes 1805 handl. Matts Bloms en dräng. Dog i Lappfjärd (kallas då f.d. kommissarie Mårten Blom) 28 aug. 1811 »64» år gl. (men var ju fyllda 70 år.) - Gift i Tövsala 11.12.1777 med Catharina (Caisa) Beata Thölström från Kahiluoto säteri i Tövsala, f. i Wasa 10.10.1754, d. 10.2.1826, dotter till Mårten Thölström och Maria Fabiansdotter.

VI. Barn:

Gustava Beata (födelsedagen ej antecknad i Tövsala, ej heller i släktförteckningens tillägg, kommunionboken i Wasa upptar födelsedatum 24.11.1788, flyttades bok i Nystad 25.2.1779), flyttade från Wasa 13.10.1801 ogift till Åbo, inkom som »jungfru» från Nykyrka till Nystad 26.9.1811 och flyttade från gården 159 i Nystad som »mamsell» till Björneborg 7.6.1816.

Johanna Fredrika, f. i Wasa 27.6.1782, d. där 13.12.1784.

Albertina Sofia, f. i Wasa 17.11.1783, d. därstädes 26.11.1783.

Gustaf Mårten, f. i Wasa 21.4.1785, d. där 31.7.1785.

Carl Fredrik, f. i Wasa 1.10.1791, målare, d. 2.5.1855. (Tab. 9.)


Tab. 9

VI. Carl Fredrik Blom (son till Matts Mårten, tab. 8), f. i Wasa (Mustasaari) 1.10.1791, utflyttade med föräldrarna till Kristinestad, återkom till Wasa från Lappfjärd 2.4.1810 som målarlärling. Flyttade från Wasa till Åbo 26.10.1812 och från Åbo till Björneborg 1814, där han erhöll burskap som målare 25.7.1814, bodde först i gården n:o 173 i slottskvarteret, senare i gården n:o 182 i samma kvarter. Målarämbetets ålderman i Björneborg 1830. Flyttade med hela sin familj till Åbo 8.8.1831 och därifrån till Kuopio 29.4.1833 samt senare ensam till Eräjärvi. D. i Kiikka 2.5.1855. - Gift i Björneborg 4.10.1816 med Helena Christina (Lena Stina) Kekonia, f. i Björneborg 16.4.1790, d. 2.6.1853, varförinnan vistats i Björneborg, dotter till handelsmannen Johan Kekonius och hans hustru i 2:o giftet Anna Helena Stoltz.

VII. Barn (alla födda i Björneborg):

Carl Johan, f. 1.7.1817, d. 9.3.1818.

Johanna Fredrika, f. 8.1.1819, gift i Kuopio 8.10.1846 med styrmannen Frans Henrik Söderman, f. 20.9.1818.

Carl Oskar, f. 9.3.1821, målare, d. 2.8.1893. (Tab. 10.)

Maria Sofia, f. 30.7.1823, d. i Wasa 12.11.1881, gift i Kuopio 26.4.1844 med kronolänsmannen i Idensalmi norra distrikt, sedermera stadsnotarie i Wasa Simeon Tennander, f. 14.1.1822, d. i Wasa 17.9.1867.

Catharina (Carin) Lovisa, f. 27.3.1826, flyttade till Maaninga 15.7.1843, återkom till Kuopio från Heinävesi 15.2.1852, vidare till Björneborg 1874.

Charlotta (Lotta) Helena, f. 15.9.1828, flyttade ogift till Leppävirta 3.12.1853.


Tab. 10

VII. Carl Oskar Blom (son till Carl Fredrik, tab. 9) f. i Björneborg 9.3.1821, flyttade med föräldrarna 1831 till Åbo och 10.9.1835 till Kuopio, därifrån 23.1.1841 flyttade till Åbo för att återkomma till Kuopio 9.12.1843. Han flyttade från Kuopio 1.10.1858 som målare till Jyväskylä, där han ägde gården n:o 141 i kv. 12 som han tillhandlat sig för 345 rubel silver. D. i Jyväskylä 2.8.1893. - Gift i Kuopio 22.2.1844 med Gustava Fredrika Blomqvist, f. i Kuopio 1.1.1822, d. i Jyväskylä 2.10.1897, dotter till smeden Erik Reinhold Blomqvist och Lovisa Kockström.

VIII. Barn:

Gustava Charlotta, f. i Kuopio 28.10.1844, flyttade med föräldrarna 1.10.1858 till Jyväskylä, d. där 22.1.1912. - Gift i Jyväskylä 22.8.1871 med lantmätaren (Gustaf) Wilhelm Gronov, i hans andra gifte, f. i Gamlakarleby 2.2.1804, d. i Jyväskylä 27.4.1872; första gången gift med Anna Charlotta Bäckman, f. 9.2.1821, d. 22.12.1870.

Julius Frans Oskar, f. i Kuopio 14.9.1846, flyttade med föräldrarna till Jyväskylä, d. där 17.2.1861, ogift.

Karl Arthur, f. i Kuopio 31.3.1849, d. där 31.1.1850.

Lilian Sofia, f. i Kuopio 23.4.1851, d. där 15.6.1855.

Karl Rudolf, f. i Kuopio 23.3.1854, maskinmästare, d. 3.3.1920. (Tab. 11).

Alexia Johanna, f. i Kuopio 21.2.1857, genomgått 5/8 kl. i Jyväskylä flickskola samt Ekenäs seminarium, lärarinna i Hollola-Lahtis från 29.4.1884, återvände till Jyväskylä 1.9.1922 och d. där 19.1.1937, ogift.

Fanny Augusta, f. i Jyväskylä 25.12.1859, genomgått 5/8 kl. i Jyväskylä flickskola samt Ekenäs seminarium, lärarinna i Hollola-Lahtis från 29.4.1884, återvände till Jyväskylä 1.9.1922 och d. där 23.5.1933, ogift.

Virginia Sofia, f. i Jyväskylä 21.2.1863, d. där 22.6.1926, kontorist. - Gift 9.8.1883 med handlanden Niklas Herranen, f. 15.8.1859. Deras enda barn Toini Sofia, f. 28.5.1884 i Jyväskylä, kontorist, d. 24.3.1948, ogift. Familjen flyttade 27.9.1888 till Leppävirta, därifrån hustrun, skild, och dottern 7.10.1891 återflyttade till Jyväskylä, båda under släktnamnet Blom.

Arthur Frans Oskar, f. i Jyväskylä 7.11.1867, stationsinspektor, d. 22.12.1945. (Tab. 13.)


Tab. 11

VIII. Karl Rudolf Blom (son till Carl Oscar, tab. 10), f. i Kuopio 23.3.1854, flyttade med föräldrarna till Jyväskylä. Avlade övermaskinmästarexamen i Helsingfors, varefter han tog tjänst i Baku som maskinmästare därstädes. Flyttade 28.8.1908 till Pitkäniemi sjukhus, Birkala och därifrån 4.10.1911 till Helsingfors, där han 1912-14 var maskininspektör vid Ångbåts AB Krogius och från 1914 maskinmästare på ryska flottans marinbas på Skatudden. Hans särintresse var trädgårdsskötsel och båtbyggeri samt mekaniska och kemiska experiment. D. i Helsingfors 3.3.1920. - Gift i Baku 11.2.1890 med Maria Olivia Lovisa Lundqvist, f. i Åbo 4.7.1872, d. i Helsingfors 22.2.1947, dotter till maskinisten Johan Lundqvist och Johanna Augusta Svensson.

IX. Barn:

Anna Helmi Olivia, f. i Baku 23.2.1896, d. 23.6.1896 i Åbo.

Adoptivbarn:

Karolina Kristina, f. i Baku 3.2.1892, flyttade med adoptivföräldrarna 24.8.1908 till Birkala, d. där 12.12.1908.

Emil Videkind (Forsman) f. i Helsingfors 5.11.1902, ingenjör. (Tab. 12.)


Tab. 12

(IX). Emil Videkind Blom, (naturlig son till Anna Lovisa Forsman, f. i Sverige 1875, d. i Sverige 1955; 1912 adopterad av Karl Rudolf Blom, tab. 11.) f. i Helsingfors 5.11.1902, genomgått 7 kl i Svenska Lyceum i Helsingfors. Avlade efter avtjänad värneplikt i Nylands regemente och praktik vid verkstäder ingenjörsexamen vid Tekniska läroverket i Helsingfors 1931, haft anställning vid Elektriska Ab Siemens montagebyrå i Helsingfors till 1.9.1939 och vid en elektrisk firma i Borgå till 1946. Överflyttat 13.8.1946 till Wästerås i Sverige, där han är anställd hos ASEA. Svensk undersåte sedan år 1945. Deltog i vinterkriget 1939-40 och i fortsättningskriget 1941-44, varunder han sårades två gånger. - Gift i Helsingfors 5.12.1932 med Helmi Elisabet Järvi, f. i Helsingfors 1.1.1907, dotter till Oskar Järvi (till 1900 Sjögren) och Hilma Lindholm.

(X) Barn:

Harri, f. i Helsingfors 15.11.1933. Besökt Borgå samskola (2 kl) och Wästerås Allmänna läroverk. Student 1955, genomgått kurs vid Flygkrigsskolan i Ljungbyhed. Studerat 2 år vid meteorologiska och hydrologiska institutet i Stockholm; sedan 1956 anställd som meteorolog med officersvakans vid svenska flygvapnet.

Hans Yngve, f. i Wästerås 24.8.1947.


Tab. 13

VIII. Arthur (Atte) Frans Oskar Blom (son till Carl Oskar, tab. 10), född i Jyväskylä 7.11.1867. Student från Jyväskylän lyseo 17.9.1888. Avlagt trafiktjänsteexamen 25.11.1889, praktikant vid telegrafen å Jyväskylä järnvägsstation 1888, praktikant vid statsjärnvägarna 6.6.1889 å Vesijärvi station och s.å. å St Michels station, t.f. telegrafist och biljettförsäljare å Kotka station 1891, telegrafist å Kuurila station 1891, t.f. andra bokhållare å Helsingfors station s.å., t.f. stationsinspektor å Parola station s.å., 2 kl. bokhållare å Hovinmaa station 1893, t.f. stationsinspektor å samma station 1896 och 1897-98, t.f. linjebokhållare 1898, I kl. bokhållare å Tammerfors station 1899, t.f. linjekassör 1906-07 och 08, t.f. stationsinspektorsadjoint 1907, stationsinspektor på Kolho station 1908, å Alavo station 1910, å Nurmis station 1913, å Kristinestads station s.å. och å Pieksämäki station 1914. Därifrån avgått med pension 1934, varefter 18.12. s.å. flyttat till Sutela by i Kymmene socken, där inköpt Koskenranta lägenhet. D. där 22.12.1945 men begraven i Pieksämäki köping. [20] - Gift 1:o i Matku 18.6.1902 med Anna Irene Toivonen (f.d. Gabrielsson), f. 4.11.1884 i Tammela, d. i Pieksämäki 15.8.1919, dotter till jordbrukaren Adolf Fredrik Toivonen (f.d. Gabrielsson) och Hanna Johanna Rönnblom; 2:o i Åbo domkyrka 29.8.1931 med Margareta Lucia Öblom, f. i Urdiala, Matku Seetala 13.12.1902 (tidigare Toivonen), syster till första hustrun (hade adopterats av handlandehustrun Öblom i Åbo). Flyttade 1937 till Sverige, men är alltjämt skriven i Kymmene som änka efter sin förenämnde man, från vilken hon hade 1937 erhållit hemskillnad. Änkan äger fastighet i Hyrylä [20].

IX. Barn (alla från första giftet):

Gretel, f. i Tammerfors 31.3.1903, genomgått 4/8 kl. i Pieksämäen yhteiskoulu och husmodersskola, gift i Pieksämäki 10.6.1925 med skogsdistriktschefen hos A. Ahlström Oy Einar Pietari Heikinpoika Grönqvist, f. i Leppävirta 29.6.1901.

Carl-Åke, f. i Tammerfors 24.6.1904, major i a., ekonom, driftschef. (Tab. 14.)

Saga Heidi Ingegerd, f. i Tammerfors 2.6.1906, flyttade med fadern till Pieksämäki, där genomgått 5/8 kl. i Pieksämäen yhteiskoulu och Statsjärnvägarnas tjänstemannakurser. Bokhållare på Vaajakoski station i Jyväskylä lkm. (ditflyttat 8.1.1934). Gift i Kymmene socken å Koskenranta invid Kyminlinna 9.12.1934 med stationsinspektorn Arvo Teodor Saarinen, f. i Laukas 16.7.1899.

Arthur Holger Erik, f. i Tammerfors 28.3.1908, finmekaniker. (Tab. 15.)

Pehr-Oskar, f. i Vilppula 21.6.1909, d. 21.10.1916, drunknade på hemväg från skolan i Pieksämäki sjö.

Jarl Lars Anders, f. i Alavo 9.9.1914, el.montör. (Tab. 16.)

Anna Irene Marjatta, f. i Pieksämäki 15.8.1919, student från Kotkan tyttökoulu, studerat språk vid Helsingfors universitet. Gift på Koskenranta i Kymmene 9.12.1945 med dåvarande studeranden, senare ingenjören Frans Artur Nieminen, f. i Pyttis 3.10.1919.


Tab. 14

IX. Carl-Åke Blom (son till Arthur Frans Oskar Blom, tab. 13.) f. i Tammerfors 24.6.1904. Student från Jyväskylän lyseo 1927, fullgjorde värneplikt 1928-29, genomgått reservofficersskolan 1928-29, kadettskolans kustartillerilinje 1929-30. Reservfänrik 17.7.1930, fänrik 1.12.1930, löjtnant 1.12.1932. Kommenderad till skyddskåren och fungerat som t.f. lokalchef i Wasa VII 15.1.1934, som lokalchef i Wasa XI 1.10.1934. Överförd till kustartillerireg. 3 15.7.1935, adjutant vid 1 Er RTP. Kapten 6.5.1938, major 1.11.1942. Överförd till reserven 3.12.1944, förordnad till chef för Turun Laivastoaseman viestivälinekorjaamo 1.1.1945 och till driftchef för Statens elektriska verkstads Åbo avdelning 15.4.1945. Frk 3, Frk 4, Mm 1918, Mm 39-40 Mm 41-44. - Gift i Tyska kyrkan i Helsingfors 1.10.1931 med Lilli Valborg Fröman, f. i Hangö 27.12.1905, dotter till möbelfabrikören Gustaf Engelbert Fröman och Ida Karolina Lindström.

(X) Adoptivsöner:

Tomas-Eric, f. i Tammerfors 1.10.1940 (som son till adoptivfaders broder Arthur Holger Erik Blom och Aino Kyllikki Kuusjärvi; se tab. 15), adopterad genom utslag av RR:n i Åbo 5.5.1950, elev i Åbo svenska samskola.

Ulf-Åke, f. i Tyrvis 10.1.1941 (tidigare förnamn Timo Rafael), adopterad genom utslag av RR:n i Åbo 22.1.1943, elev i Åbo svenska samskola.


Tab. 15

IX. Arthur Holger Eric Blom (son till Arthur Frans Oskar, tab. 13), f. i Tammerfors 28.3.1908, genomgått 4/8 kl. i Pieksämäen yhteiskoulu samt flygmekanikerkurs i Suur-Merijoki flygskola och svarvarkurser vid gevärsfabriken i Jyväskylä. Finmekaniker. Konstruerat specialmaskiner på vilka sökt patent. [20] Arbetat i Jyväskylä, Tammerfors och Lempäälä. - Gift i Tammerfors 2.1.1939 med Aino Kyllikki Kuusjärvi, f. i Virdois 22.2.1916, dotter till (Onni Kuusjärvi och) Laimi Justina Heikintytär Peltola. Makarna lagligen skilda 30.8.1943. Aino Kyllikki Kuusjärvi omgift 30.8.1944 med järnsvarvaren Reino Adolf Laine.

Barn:

X. Tuomas (Tomas) Eric, f. i Tammerfors 1.10.1940, adopterad av farbrodern Carl-Åke Blom (Se tab. 14).


Tab. 16

IX. Jarl Lars Anders Blom (Son till Arthur Frans Oskar, tab. 13), f. i Alavo 9.9.1914. Student från Kotkan suomalainen lyseo. Genomgått reservofficersskolan på Sveaborg, varit elev i kadettskolan 1940-41, men skolgången avbröts av kriget. Fänrik 29.7.1938, löjtnant 13.4.1942, premiärlöjtnant 20.7.1953. Studerat 1½ år på maskintekniska linjen vid Tekniska läroverket i Helsingfors. Montör vid Statens elektriska verkstads monteringsverkstad i Åbo. Frk 4 m.el., Frk 4 m sv. - Gift i Kymmene 28.3.1943 med Sylvi Margareta Mantela, f. i Wasa 21.6.1919, postexpeditionsföreståndare i Saarijärvi, dotter till Jaakko Mantela och Tyyne Nieminen. Kotka RR beviljade makarna hemskillnad 5.3.1956. [20]

X. Barn:

Kaj Jaakko Anders, f. i Pargas 30.8.1943; hans vård anförtrodd modern.

________________

En Jonas Blom är av Wilskman (tab. 29) omnämnd som make till Matts Henrikssons och Ingeborg Hästeskos dotter Katarina Krook. Under åren 1724-1726 är hon mantalsskriven som styvdotter till Jakob Blom och Ingeborg. Samtidigt uppger Wilskman, att Jonas Blom icke hör till förenämnda släkt. År 1726 är han mantalsskriven som dragon på Toijala, då ännu ogift. Katarina är 1731 skriven som dragonhustru (vigsellängd saknas före 1731). Rusthållare på Stor-Toijala blev Jonas Blom genom sitt äktenskap med Katarina Krook. Jonas dog i Lemo 16.3.1745, 50 år gl. och begravdes i murad grav. Katarina dog som änka i Lemo 11.3.1764 70 år gl. Mannen var sålunda f. ca 1695 och hustrun ca 1694. Vid Lemo och Wirmo ting 4 och 6-11.2.1738 [16] uppger Jonas Blom, att »han med sin hustru under Ryska tiden varit på svenska sidan», vilket skulle tyda på att de skulle vigts före 1721, men detta motsäges av mantalslängderna, som tyda på, att de gift sig efter 1726. Jonas Blom kallar vid samma ting avlidne Jakob Blom sin svärfader, varmed väl menats »styvsvärfader». Benämningen ådagalägger, att Jonas åtminstone icke varit Jakob Mattsson Bloms son. Vid nämnda rättegång krävdes Jonas Blom på 60 daler kmt, vilka svärfadern Jacob Blom under ryska överväldets tid skulle tagit av kyrkans medel till »sin sons och dess följeslagares betalning» för att de släpat socknens »contributionspenningar» till Björneborg. Med denna son avses måhända Jakob Bloms då ännu antagligen hemmavarande son Matts. Synbarligen hade Jonas Blom inga manliga efterkommande, enär rusthållet t.ex. 1773 innehas av Jakob Mattsson Bloms sonson häradsskrivaren Fredrik Blom och övergår efter dennes änkas död till Fredrik Bloms en systerson Aron Cavonius (Se ovan tab. 6, N7).


Källhänvisningar:

[1]   Tor Carpelan, Finsk biografisk handbok, sp. 637-640. Helsingfors 1903.

[2]   Atle Wilskman, Släktbok II, sp. 391-418. Helsingfors 1918-1933.

[3]   Tor Carpelan, Var adliga ätten von Blom en utgrening av släkten Florin? Genos 1937, s. 1-5. Tor Carpelan, Ättartavlor för de på Finlands riddarhus efter 1809 adlade, naturaliserade eller adopterade ätterna, s. 37-39. Helsingfors 1942.

[4]   Tor Carpelan, Ytterligare i frågan om ätten von Bloms ursprung. Gustaf Sarva, Onko aatelinen von Blom-suku Florinsuvun haarauma? Genos 1937, s. 90-93.

[5]   Åke Lauren, Kyrkoherdens i Pemar Martinus Johannes efterkommande. Genos 1947, s. 1-4.

[6]   Alf Brenner, Förteckning över flyktingar i Sverige från Finland och Östersjöprovinserna åren 1712-1714. GSÅ XXVIII, s. 83. Helsingfors 1944.

[7]   Kaarlo Wirilander, Suomen armeijan upseeristo ja aliupseeristo 1718-1810. Helsinki 1953.

[8]   Adam Lewenhaupt, Karl XII:s officerare I. Stockholm 1921.

[9]   Vilh. Lagus, Supplement till Åbo Akademis studentmatrikel ånyo upprättad, s. 44. Helsingfors 1906.

[10]   Bertil Godenhielm, Ätten Godenhielm, Tammerfors 1934.

[11]   Tor Carpelan, Ättartavlor för de på Finlands riddarhus inskrivna ätterna, s. 424. Helsingfors 1954.

[12]   En släktförteckning (a) och en släktutredning (b), som uppbevaras av major Carl-Åke Blom, Åbo, vardera här citerade.

[13]   Husesyner rörande bl.a. Åbo läns infanteriregementes boställen år 1722, Sv Kr A (mikrofilm FR 437, RA).

[14]   Likvidationsakten över Johan Blom, n:r 3722 i Sv Kr A. [N8]

[15]   Likvidationsakten över Berndt Godenhielm, n:r 3750 i Sv Kr A. [N8]

[16]   kk 54, s. 241. RA.

[17]   Militaria, (Åbo läns inf.reg:s rullor). RA.

[18]   Meddel. av kammarrådet Eino Tamelander, Helsingfors.

[19]   Meddel. av änkefru Ole Gadolin, Helsingfors, i stöd av sin avlidne mans anteckningar.

[20]   Meddel. av Carl-Åke Blom, Åbo.

[21]   Den släkt Weckman, till vilken Josef Weckman hör är utredd av författaren till denna uppsats.


Noter:

[N1]   Han var kyrkoherde i Nykyrka församling och dog som prost 20.5.1758.

[N2]   Kallas »Björneburgensis» i Juho Päimiö, Paimion vaiheita, Turku 1940.

[N3]   Av Åke Lauréns framställning [5] får man den föreställningen, att Elisabet Henriksdotters (gift med Mathaeus Florinus, kyrkoherde i Pemar) moder var Margareta Jakobsdotter.

[N4]   Jakob Mattsson Blom uppges [2] ha haft en svåger, tullskrivare Johan Spencer i Åbo. En person med samma namn vigdes i Pemar 11.6.1695 som stadsfiskal ifr. Åbo med matrona Magdalena Månsdotter. - Prostenkan Elisabet Spencenia d. i Åbo fi.förs. 16.3.1744, 83 år gl.

[N5]   Elsa Heckscher, Uppsala, har ej kunnat utreda var Nyckelberg gård skulle legat, men väl, att en Karl Ruuth och en »jungfru Ruuth» inflyttat till Stockholm 1743.

[N6]   I Åbo svenska församling föddes 16.12.1743 komministern i Kyrkslätt församling Johan Buscheri och Anna Maria Bloms son Mårten Johan Buscherus, men andra barn i detta äktenskap har ej påträffats. Johan Buscherus vigdes till sitt 2:o äktenskap i Esbo 29.12.1765 med Beata Elisabeta Dreijze (f. 1736 i Esbo, Rödskog, d. i Borgå 29.3.1810 »72 år gammal som commin(ister) i Esbo Buscheri enka Beata Elisabet Buschera». I detta äktenskap fanns flera barn.

[N7]   Deras son Aron Cavonius (f. i Wemo 1.7.1765), gift i Lemo 14.2.1788 med Anna Lisa Moberg, nämnes å Toijala i Lemo mantalslängd för år 1787 som häradsskrivaren Bloms arvinge och 1789 i födelselängden som rusthållare å Stor Toijala.

[N8]   Genomgångna av dr Alf Åberg, Stockholm.


Genos 29(1958), s. 29-45

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikelns början | Källhänvisningar | Noter ]

Systematisk förteckning | 1958 års register | Årgångsregister