GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikelns slut ]

En inventarieförteckning från år 1704.

Harry Donner

Då nedan publicerade inventarieförteckning upprättades på Karuna gård på order av landshövdingen i Åbo och Björneborgs län högvälborne Jakob Bure, befann sig dess dåvarande ägare löjtnanten vid livregementet friherre Krister Horn af Åminne på krigsfot, bland Karl XII:s krigsbussar. Gården, som hans fader landshövding Arvid H. tillskansat sig genom skyldskap med dess tidigare ägare släkterna Stjernkors och Boos, hade sonen erhållit i testamente av sin moder, Arvid H:s andra fru Maria Elisabet Kruse af Kajbala. Under ägarens frånvaro gick gården sin undergång till mötes och pantförskrevs till biskop Johan Gezelius d. y., vilken år 1710 blev dess ägare. Sannolikt daterar sig inventarieförteckningen från den tid Horn såg sig tvungen att inteckna gården.

Enligt de sparsamma uppgifter Jully Ramsay lämnat om honom inhämta vi, att han år 1711 var ryttmästare och fången efter slaget vid Poltava förd till Solikamsk. År 1714 rymde Horn till Arkangelsk, men under färden blev han av en jude rånad och illa sårad. Över Amsterdam uppsökte han 1715 konung Karl i Stralsund och antogs i tjänst under stadens belägring. Hans vidare öden äro okända.

Denna förteckning, som förvaras under biografica Horn å Statsarkivet, äger ett större kulturhistoriskt värde än vad i regeln är fallet med dylika dokument, ty man vet, att Arvid H. på Karuna ihopbragt ett av de största tavelsamlingar vi känna från slutet av 1600-talet. Senare skänktes en del tavlor, bl.a. Ehrenstrahls porträtt av Karl XI, till Karuna kapellkyrka och finnes nu å Nationalmuseet i Helsingfors och en del i den till Fölisön 1912 förflyttade kyrkan. Visserligen kunna i förteckningen inga av dessa tavlor numera identifieras, men väl ökas med 4 st. stadsbilder, sannolikt kopparstick, av Köln, Hamburg, Krakau (Krako) och Lissabon (Lisboo) och ett mansporträtt, vilket säges vara »Stålhandsken lik». Bland sängkläder och linne omtalas västgöta och engelskt var. Särdeles rik och omfattande synes möbelsamlingen och det övriga bohaget ha varit och utgör det hela en trogen bild av ett förmöget adelshem i Finland från slutet av 1600-talet.

Anno 1704 d. 28 Martii Inventerades efter Hans Nådes Högwälborne H:r Landshöfdingens Jacob Bures ordres af d:n 3 Februarii nästledne H:r Lieutnantens under Kongl. Maij:tz Lijf Regemente H:r Christer Horns på Caruna gård befintelige Egendom i det lösa, uthi underskrefnas närwaro och befans som föllier Nembl:n.
1:o Uthi en Bygning som ligger wäst nor är ett skåp af Eek med swart inlagt, hwar till inga nycklar fans ell:r kunde af Smeden updirckas dock berättade H:r Olof, der intet finnas något inne, uppå åfwanbem:te Skåp står 4 st:n gips Bilder, än i samma Stuga ett litet Eek skåp jämwäl med Swart inlagt, noch ett trint Furu Bord der på ett gl:t swart täcke, än i samma Stuga ett Conterfei af en Ugla och katt, item ett gl:t Skrin med Skrifter uti innom låås.
2:o Wed åfwannämde Stuga är i en Cammare ett Eeke Bord, item en gammal swart wägg Bonad och en Eldskifwa.
3:o Uthi en annan Cammmare fins i samma bygning 2 st:n Stånd Sängiar en af Eek den andra af Furu, item 2:ne Furu Bord aflånga, noch ett Conterfei af en Hund b - -:de Bultus Buldersteen.
4:o I En Kök Cammare i Farstugan är ett Furu Skåp med 14 rum der uthi 13 lådor i behåll, än ett Furu Skåp med 2:ne rum, och 4 dörar utan Låås, ett st: Furu Bord en Steek wändare med Snör utan lod, en grijt foth med 6 Fötter.
5:o Uthi en Cammare i bem:te Bygning fans 2:ne gla - - - - - kor utan Skruf, uppå Win i åfta bem:te bygning - - - - - aflångt Furu bord, en wattuskenck af furu och en Sl - - - - - skåp.
6:o I Förstugan fölliande nembl:n ett Eek Skåp med 2:ne - - - hwar till inga nycklar fans eller kunde updirckas, ett gl. alldeles odugl. Skrin utan låås, en stoor - - - ? med 12 - - - ? deraf 2:ne st:n aldeles borta.
7:o I en gammal Steensbygning fans en gammal odugl: Bordfoth af Furu, en Lijk Släda, En M - - - - - - 5 st:n Kärjuhl? der ibland en aldeles utan beslag, af en är allenast en järn skälla borta, alle desse ähre gambla noch en gammal odugl. ?fransysk släda ena rundan? afbruten, en Eek Ståck af 1 1/2 Fam af tämmel. tiockleek.
8:o Uthi Bygningen på Södersijdan om gården fans den ena Cammaren wara öfwer alt bekläd med randiga något slijtna Tapeter, ett lijtet aflångt Furu Bord der uppå ett randigt Täcke af d:o slag, som för förmält är, än är i bem:te Cammare en gl. odugl. Kista, utan låås; i andra Cammaren i öfra byggningen fans intet mehra än 2:ne st:n gambla små Stånd Sängiar.
9:o I åfwannämde bygning fans i nedrige rummen uti den ena Cammaren 4 st:n Stadz Tafflor af Papper nembl. Köln, Hamburg, Krako och Lisboo, ett Conterfei Aurora benämd, noch 2:ne den ena Heraclitus och den andra Alexander Keijsar afmåhlat uti ett lijk skapnad 3 st:n gl:a odugel: Stolar, der ibland en öfrdragen med läder men aldeles odugel:, en Stånd Säng, än en Bordskifwa jämwäl af Furu. 4 st:n sönderslijtne Nät, item en half noth.
10:o Der bredwed fans i en annan Cammare 10 st:n Conterfeien af åthskilligt slagh, i en annan Cammare gient emot denne fans äfwen wäl 9 st:n Conterfeien, ett lijtet Furu bord fyrkantigt, der på ett brukot bord Täcke, item 2:ne Stånd Sängiar.
11:o Än fans i en annan Cammare ett lijtet Furubord, der på ett brukot Täcke, en Stånd Säng och en bord skifwa.
12:o Uthi Österbygningen war et aflångt Furubord en Stånd Sängh item en wäggfast Säng en Fallbänck ett st:o Furu Skåp utan låås med 2:ne dörar.
13:o I Landboo Bygningen fans uthi en Cammare ett aflångt Furubord 2:ne Stånd Sängiar och 2:ne gambla löön Stolar med jufft öfwerdragna, uthi Farstugan war en gammal wagn kijstel och en Handqvarn.
14:o Uthi Landboo Stugan fants fölliande: ett Långt Furubord, en lång Stol en diskhylla.
15:o Hos Trädgårz Mäst:n Busk war en Stånd Säng, en lijten skottsäng? och ett litet Furubord.
16:o Uthi Källaren i Steenbygningen war 6 st:n gl:a dryckes Tun:r af Små och Stora, item 6 st:n Kaar jämwäl bestående af små och stora, 2:ne wattu såw en dugl. den andra aldeles odugl.
17:o Uthi Fatteburen fans fölliande Saker nembl:n En stor Koppar Kettel, om 24 Kan:r ungefär, noch en D:o af 8 Kannrum, än en lijten Dito af 2. Kannrum; Een bränwijnspanna om 30 Kan:r ungefähr med all dess tillbehör; En distler panna med en söndrig Hatt; en lijten Malm panna, som är förtijden hos Trägårdz Mest:n Henrich Busk, item en Koppar Sprutkanna hos bem:ta Trädgårdz Mäst:n 12 st:n något brukade Karmstolar, med jufft öfwerdragna, item en gl. lönn Stol med Gyllen läder öfwerdragen, Ett lijtet fyrkantigt bord ther på ett gl:t söndrigt blått Täcke, noch ett lijtet måla Fällbord. 3 st:n små Tabletter, en Skåp foth, en gl. ress Säng, en Tysk wäfsked, En lijten söndrig fyrpanna, Ett Conterfei Ståhlhanskens lijk, En Hatt Coffert utan låås aldeles odugl: än ett st:e D:o äfwen odugl: Ett st. gl:t bröststycke till en Harnesk ett par Måhlade Ranckar utan Roomar, En gammal Juhl Haka, en gammal skrap Tun:a, med något duun uti, 3 st:n wackar något Fiedrar i hwardera, än är i 4 st:n Spihlträän något fiedrar i hwardera, noch fans i 2:ne Spihlträn nogot odugl. humbla, Ett gammalt söndrigt flamesk Täcke, Ett st:e fyrkantigt Korg öfwerdragen, ett st. Rådjärn, ett Stekspet, 2:ne st:n Ståhlqwarnar 2:ne små Stekpannor, Ett söndrigt Halster, en järn Kofoth, en Brygg Tång, Ett st. Stekspetz ståndare, en gl. odugel. Spieldform, en järn grijta, om 5 Kannor, ett gl:t järn Gryt låk, Ett! lijten jufft Stohl, än en lijten D:o utan Karm, 11 st:n nya glaas fönster, Reem tyg till en wagn täml. förslijtna, 39 st:n Miölek bunckar, 11 st:n odugel: wäfskieff, En lång steenburck om 2 kannrum.

N. På Kistorna i Fatteburen.

1:o En tom Furu Kista utan Låås.
2:o En D:o tom utan Låås.
3:o Noch en stor Eeke Kista med förteent beslagh der uthi 19 st:n små och stora Tapet st:n item ett Kardwans bordtäcke.
4:o En stor tom Eck Kista med beslag gångjärn och låås.
5:o En Furu Stånd Kista utan beslag och Låås, der inne fans nembl. ett gl:t Bålster med randot waar, en D:o något nyare med blått waar, en duun bedd med Engelsk waar. En blå långh hufwud dyna, 3 st:n Örnegåth ny hwit Parkums waar Ett st:e hwit filt Täcke. Ett grönt Sparlakan af Sijden sain och Tafft bestående af 3 st:n der till en Säng Kappa af Sijden sain med Silckes Frantzar uthi.
6:o Noch en Kista utan beslag och Låås, der uti fans fölliande nembl. Ett lijtet söndrigt Bålster med Engelskt waar, ett D:o stort med Wästgötha waar halfslijten, än 3 st:n Bålster med Engelskt waar, 2 st:n gl:a D:o med Wäsköte wahr, en gammal duun bedd med hwijt lärffter wahr, 2:ne st:n långa hufwud dijnor med wäsköta waar, Ett Örnegåth med Engelskt waar, En lång flammesk bänck dijna med Fiedrar uthi, Ett gl:t blådt Sängtäcke, En gl. randog Ryia.
7:o 1 dusin Teenfath 16 st D:o något mindre, 11 st. d:o än något mindre, 29 st:n Teentalrikar, 6 st:n Fothringar af teen, Ett paar teen liustakar, En flaska af Teen om 2 kan:r 3 st:n liustakar af drefwen messing, En malm mortel med Stötel der till, en Messing Liusplåth, Ett refjärn af Messing, Ett messing Confect fath med drifwit arbete försölfradt, 2:ne st:n messing watu Ketlar, Ett st. durchslagh jämwäl af messing.
8:o Uthi en målad Furu Kista fans 2:ne st:n hwijta Parckums duunbeddor, 2:ne st. hufwud dynor af Parckum, än en D:o med Engelskt Waar, noch 2:ne st:n Örnegåth med Parckums waar, 2:ne st:n Små Stoldijnor.
9:o En lång hwijt Furu Kista fördelt i 3:ne rum, försedd med låås och gångjärn.
10:o En gl. Koffert med söndrat Låås, der inne fans en fin dräls duk, något förslijten, Ett gl:t bord Täcke af Lärft Sydd med Silcke om Kanterne i Kringh, En half slijten damask dräls duk, 4 paar grofwa Lakan, En duk med grof:a Spetzar om, Ett gl:t Blagarns Lakan En gl. Lärfts bord duk fömenes wara Ryssarbete, En gl. söndrigh dammask duk, Ett gl:t dammask Handkläde,

Ett st. Swart Skåp med åtskillige små lådor uti af uthländskt arbete, Ett litet Skatol af Furu med små lådor och någre Skriffter i utan låås, än ett D:o med små lådor uti, Ett gl:t järn beslaget Skrin med skrifter uti, noch ett järn beslaget Skatol lådorne med rödt kläde fodrade, En stor hummel Tunna.

18:o Efter Landbondens berättelse upföres där det som skall finnas i behåll och nu intet framhades, nembl:n 1 Smidiestäd 2 st. tänger, 2:ne st. Släggior En lijten Handhammar, än en lijten gl. Slijpsten och gl:a odugel. Belgar.

Inventarium i Boskap.

19:o 5 st:n Oxar deraf 2:ne störte A:o 1702 om Sommaren 8 st:n Köör der af en stört 1701 om Sommaren. 2 st:n qwigor af 2 åhr, 2 st:n Unge qwigor 1 åhrs gambla. 2. Tiurar af 2 åhr 1 Stuth af 3 åhr, 1 Tiur af 4 åhr, 9 st:n får, 1 gumse.

Bohagz Saker.

20:o 4 Lijor 2 gl:a Yxar, En järnstång, En spada, 3 st:n åkrbijlar wäga tillhopa 8 lb14.gif (75 bytes) :n, En miölk Kärna, en stor miölek bytta, en Släda, 2 st. dyng Slädor, 2 st:n gl. Ox ok, med Läder drätter, een 3 Bördningz Båth.

Således wara efter nogaste öfwerseende befunnit och inventerat Attesteres af underskrefne ut Supra

Hen: Gardeling
Concordantiam vidi Michaël Fant.

 
Genos 3(1932), s. 131-135

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikelns början ]

Systematisk förteckning | 1932 års register | Årgångsregister