GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Källor | Artikelns slut ]

Bergström från Övre Satakunta.

Rafael Sumelius

I senaste nummer av denna tidskrift lämnar Jalmari Finne, stödd på sitt enastående material, en redogörelse för släkten Sumelius' ursprung[1], samtidigt rättande den oriktiga hypotesen härom, vilken av den som skriver detta i tiden framställts i Wilskmans Släktbok I, sp. 139-140.

I anslutning till Finnes framför allt i metodologiskt avseende särdeles lärorika uppsats ber jag att här få omtala, och i min tur beriktiga, en annan vilseledande uppgift om bl.a. ovannämnda släkts härstamning, vilken uppgift likaledes sett dagen i tryck något år efter det utredningen i »Släktboken» publicerades. - I »Kalender utg. av Svenska Folkskolans Vänner», årg. 1915, inleder P. Nordmann en levnadsteckning över »Johan Jakob Roth, hjälten från 1808», med följande ord:

»En obestyrkt sägen vet förtälja att en gång, förr i tiden, trenne bröder från Sverge flyttade till Finland, av vilka den äldste antog namnet Roth, den andra kallade sig Palmroth, medan den tredje fann behag i namnet Sumelius».

Att detta något överraskande påstående icke kan vara bokstavligen med sanningen överensstämmande, bevisar redan en flyktig blick i »Sukukirja», varur framgår, att släkten Palmroth är känd och utredd redan innan tvenne av dess medlemmar, icke bröder, vid olika tider överflyttade till Finland från Sverige. - Emellertid åberopade sig Nordmann, såsom stöd för sina påståenden, på uppgifter från medlemmar av släkten Roth, och även inom författarens egen släkt har länge ett oklart medvetande om något slags frändskap med Palmrotharne likasom även tro på svenskt ursprung fortlevat. Saken syntes därför förtjänt av undersökning.

Förklaringen gav sig rätt snart. I Nordmanns uppsats omtalas, att J. J. Roths moder bar tillnamnet Bergström. Detta namn förekommer genom ingifte även inom de två övriga av honom nämnda släkterna, och på grund härav inställde sig självmant antagandet, att skyldskap genom ingifte i en fjärde släkt Bergström skulle ligga till grund för den anförda traditionen. Antagandet besannades även; Jalmari Finne, som med sedvanlig älskvärdhet ställde sina samlingar till förfogande, kunde också nu fälla utslaget, denna gång till författarens av dessa rader förmån. Förhållandet framgår ur följande utredning: de tre från Sverige komna bröderna ha aldrig funnits till, utan utgöres föreningsbandet av tvenne från Sverige bördiga systrar [tab. 1] och dessas brorsdotter [tab. 12].

Det lilla problemets lösning visar åter en gång, att traditioner av detta slag oftast ha någon grund i verkligheten, men därav framgår

även, hurusom inom vår medelklass endast några få släktled behöva födas och dö, innan redan medvetandet om ett förefintligt släktförhållande hunnit försvagas och förvanskas.

*              *
*

Efterföljande utredning, som tillkommit i sammanhang med klarläggandet av det ovan behandlade släktförhållandet, gör icke anspråk på fullständighet, men meddelas här i hopp om att lända framtida forskning till nytta. - Den enda gren av släkten, som veterligen ännu fortlever på manssidan, har bortlagt det ursprungliga namnet och övergått till småbrukarnas och de obesuttnas klass; i övrigt uppvisa medlemmarna en påfallande likformighet i levnadsbana.

 

Tab. 1.

I. Nils Bergström, f. i Södermanland 30 juni 1692. Volontär vid Smålands kavalleriregemente 1712. Korpral 1715. Kvartermästare vid Uplands tremänningsregemente till häst 1 jan. 1717, vid Vestgöta tremänningsregemente till häst 1719. Kornett 1 mars 1721 (med fullmakt av 7 mars s.å.). Fänrik vid Björneborgs regemente 30 sept. 1721. Löjtnant vid Ruovesi kompani av samma regemente 13 aug. 1741 (med fullmakt av 28 maj 1742). Deltog i strider i Skåne och i tåget till Norge samt under lilla ofreden i Lewenhaupts framryckning mot Säkkijärvi 1741 och i de sista striderna utanför Helsingfors 1742. Anhåller i en böneskrift, dat. Stockholm 11 febr. 1743, om permission eller kommendering till Finland, där han nödgats kvarlämna sin hustru och sex barn, som »med jämmer och elände måste sin föda ibland et främmande folck med lifzfara sökia». Var slutligen bosatt på Vattula-Ylinen i Teisko socken. Brukade ett sigill föreställande en man i rustning hållande en lans eller dyl. i handen. Död i Teisko »i mjältsjuka» 2 juni 1751 och begraven den 6 i samma månad »under kyrkian». - Släktnamnet Printz, som i »Sukukirja», s. 1006, inom parenteser tillägges Nils B., återfinnes i inga handlingar. - Gift med Sara Arfslind (i »Sukukirja» oriktigt Anna Katarina Arfsling), f. 31 dec. 1703, d. i Ruovesi i lungsot 27 aug. 1757.

II. Barn:

Eufrosyne, f. 11 aug. 1725; levde ogift hos systern Anna Katarina, kallas »ussell, svag och bräcklig», d. i Kuru »kyrkfattig» 12 juni 1796.

Jakob Johan, f. 15 aug. 1727, sergeant, länsman, d. 7 aug. 1792. Tab. 2.

Anna Katarina (i »Sukukirja», s. 1006, oriktigt Kristina), f. 27 juli 1729, d. 1796. - Gift i Teisko 5 mars 1751 med länsmannen i Ruovesi, fänriken Karl Palmroth, i hans 2:a gifte, f. i Stockholm 20 juni 1702, d. i Ruovesi 2 sept. 1766. Från dessa makar härstammar Ruovesigrenen av släkten Palmroth.

Maria Elisabet, f. 5 sept. 1733, d. (ej känt när). - Gift i Teisko 26 dec. 1751 med furiren vid Björneborgs regemente Gustav Roth, f. 21 sept. 1710, d. i Ikalis 9 okt. 1771. Efter sin makes död bodde Maria Elisabet Roth jämte sina tvenne yngsta barn hos brodern Jakob Johan i Kuru och kallas »bettlande». Yngst bland barnen var den ryktbare partigängaren under 1808 års krig, fanjunkaren vid Björneborgs regemente, slutligen löjtnanten Johan Jakob Roth, f. i Ikalis 6 febr. 1772, d. i Teisko i sept. 1839.

Johan Magnus, f. 22 okt. 1737, sergeant, d. 3 okt. 1802. Tab. 10.

Nils, f. 9 jan. 1741, sergeant, d. 6 sept. 1789. Tab. 12.

 

Tab. 2.

II. Jakob Johan Bergström (son till Nils B., tab. 1), f. 15 aug. 1727. Furir och sedermera sergeant vid Björneborgs regemente. Kallas »interimslänsman» i Ruovesi 1760 och länsman 1761; bosatt i Räminki. Flyttade 1770 till Kuru, och bebodde Svartvik torp under Hainari boställe, nämd ännu 1776. Därefter länsman i Virdois och Ätsäri; bosatt på Sipilä i Virdois by och slutligen på Kiviniemi. Död i Virdois i kallbrand 7 aug. 1792. - Gift 1:o i Teisko 5 mars 1751 med Regina Ruth, f. 19 sept. 1709, d. i Ruovesi i lungsot 6 maj 1766, dotter till hemmansägaren Jakob Henriksson Ruth och Karin Bertelsdotter Facht, från Autio i Ruovesi; 2:o i Kuru 6 nov. 1766 med Juliana Charlotta Hillebrand, f. i Åbo 1744, d. i Virdois 17 okt. 1802, dotter till sergeanten Alexander Hillebrand, från Hainari i Kuru, och Johanna Charlotta Tyroll.

III. Barn:

1. Sara Elisabet, f. 9 mars 1754.

2. Fredrik Johan, f. 11 nov. 1767, återfinnes icke i Virdois kommunionbok för 1799 (boken 1789-98 finnes icke bevarad).

2. Alexander Kristian, f. 23 okt. 1769, länsman, d. 26 dec. 1812. Tab. 3.

2. Gustava Maria, f. i Kuru 11 nov. 1771, d. på Vessari i Ruovesi i barnsäng 6 sept. 1794. - Gift i Virdois 15 juli 1788 med munsterskrivaren, sedermera regementskommissarien Gabriel Henrik Essbjörn i hans 1:a gifte, f. i Ruovesi 11 aug. 1765, d. i Laukas i slag 30 okt. 1823 (omgift med Maria Kristina Memsen).

2. Jakob Vilhelm, f. 21 juli 1774, vicehäradshövding, d. 16 apr. 1808. Tab. 9.

2. Karolina Fredrika, f. i Kuru 23 dec. 1776, d. 26 febr. 1807. - Gift i Virdois 23 juni 1799 med sin svågers broder, postmästaren i Laukas Karl Fredrik Essbjörn, f. i Ruovesi 6 sept. 1771, d. i Laukas 31 juli 1853.

 

Tab. 3.

III. Alexander Kristian Bergström (son till Jakob Johan B., tab. 2), f. i Ruovesi 23 okt. 1769. Kallas 1791 »skallfogde»; efter sin faders död länsman i Virdois. Bodde på Sipilä i Virdois by. Sändes sommaren 1808 av sin kusin J. J. Roth som kurir till högkvarteret för att anhålla om förstärkning. Död 26 dec. 1812. - Gift i Virdois 25 okt. 1791 med Anna Katarina Långhjelm, f. 4 nov. 1770, d. i Virdois i vattsot 6 sept. 1840, dotter till kapellanen i Virdois Johan Georg Långhjelm och Susanna Gertrud Allenius.

IV. Barn (födda i Virdois):

Johan Kristian, f. 8 sept. 1792, d. 24 dec. 1808.

Gustav Fredrik, f. 12 april 1794, länsman, d. 19 sept. 1828. Tab. 4.

Sofia Charlotta Fredrika, f. 14 maj 1796, d. i Virdois i lungsot 30 juni 1822, ogift.

Anna Brita, f. 18 febr. 1798, d. i Virdois i lungsot 11 juni 1819.

Lovisa Vilhelmina Albertina, f. 18 maj 1800, d. i Virdois i lungsot 9 aug. 1824, ogift.

Adolf Vilhelm, f. 4 april 1802, d. i Virdois 1814.

Matilda Maria, f. 19 mars 1804, d. i Virdois i lungsot 31 mars 1820.

Karl Ferdinand, f. 31 jan. 1808. Kallas lanthushållare. Död i Virdois i koppor 16 febr. 1833, ogift.

 

Tab. 4.

IV. Gustav Fredrik Bergström (son till Alexander Kristian B., tab. 3) f. i Virdois 12 april 1794. Expeditionsfogde och länsman i Virdois 9 aug. 1814. Bodde sist på Hietala. Död där i lungsot 19 juni 1828. - Gift med Hedvig Lagerlöf, i hennes I:a gifte, f. i Ruovesi 17 okt. 1794, d. i Virdois 11 okt. 1867, dotter till ägaren av Ritoniemi gård Erik Johansson Lagerlöf och Sofia Wanochius samt omgift med kyrkoherden i Lochteå, kontraktsprosten Karl Gustav Elfving, i hans 2:a gifte.

V. Barn (födda i Virdois):

Amanda Augusta, f. 26 okt. 1815, d. ogift i Lochteå 19 jan. 1892.

Alexander Fredrik, f. 26 april 1817, d. späd.

Adolf Fredrik, f. 12 maj 1818, länsman, d. 13 juni 1865. Tab. 5. Vilhelmina Fredrika, f. 17 juli 1820, d. i Lochteå 3 sept. 1847. Henrik Gustav, f. 4 okt. 1822, jordbrukare, d. 23 okt. 1898. Tab. 7.

Karl Johan, f. 24 aug. 1824, länsman, d. 13 febr. 1862. Tab. 8. Alexander Ferdinand, f. 23 okt. 1826; flyttade 1841 till Gamlakarleby; d. i Lochteå 9 febr. 1853, ogift.

 

Tab. 5.

V. Adolf Fredrik Bergström (son till Gustav Fredrik B., tab. 4), f. i Virdois 12 maj 1818. Länsman i Gamlakarleby nedre distrikt 30 nov. 1841. Guvernementssekreterare. Död i kräfta i Lochteå 13 juni 1865. - Gift i Lochteå 7 mars 1843 med sin styvfars dotter Sofia Henrika Elfving, f. i Uleåborg 4 jan. 1809, d. i Lochteå 1 aug. 1904, dotter till kyrkoherden i Lochteå, kontraktsprosten Karl Gustav Elfving och hans 1:a hustru Sofia Kristina Höckert.

VI. Barn (födda i Lochteå):

Karl Fredrik, f. 24 dec. 1843, länsman, d. 28 nov. 1878. Tab. 6. Gustav Ferdinand, f. 3 juli 1846. Tjänstgjorde någon tid på apotek, konditionerade därefter hos handelsfirman Jung i Gamlakarleby och förestod sedermera firman Carl Finniläs filial i samma stad. Ägde Nissilä lägenhet i Lochteå. Död i Lochteå 2 april 1931, ogift.

Sofia Vilhelmina, f. 8 jan. 1850, d. i Lochteå 12 jan. 1853.

 

Tab. 6.

VI. Karl Fredrik Bergström (son till Adolf Fredrik B., tab. 5), f. i Lochteå 24 dec. 1843. Elev i Vasa gymnasium. Student 21 sept. 1865. Vicelänsman, med stationsort i Kaustby, 1868 och länsman i Gamlakarleby övre distrikt 5 juli 1873, bosatt i Vetil. Död där i lungsot 28 sept. 1878. - Gift i Alavo 9 maj 1875 med Matilda Elisabet Westerstrand, f. i Kuortane 2 juli 1848, d. i Vetil 1 maj 1876, dotter till länsmannen i Alavo Gustav Westerstrand och Annette Åberg.

VII. Dotter:

Ella Matilda, f. i Vetil 17 april 1876. Besökt Vasa svenska fruntimmersskola. Anställd vid Kansallis-Osake-Pankkis huvudkontor i Helsingfors sedan 31 mars 1894.

 

Tab. 7.

V. Henrik Gustav Bergström (son till Gustav Fredrik B., tab. 4), f. i Virdois 4 okt. 1822. Återflyttade från Lochteå till Virdois 1858. Fogde på Ylä-Kangasniemi lägenhet samt därefter inhysing i olika gårdar i samma socken. Död i Virdois av ålderdomssvaghet 23 okt. 1898. - Gift 1:o i Lochteå 15 nov. 1846 med Brita Kaisa Mattsdotter, f. 8 april 1826, d. i Lochteå 5 aug. 1857; 2:o i Virdois 5 juni 1859 med Fredrika Davidsdotter Riitamäki, f. 29 sept. 1834, d. i Virdois 17 juni 1881. - Från dessa tvenne giften härstammar en talrik släktgren i Virdois, Pihlajavesi, Ätsäri och Orivesi socknar, bestående av småbrukare och inhysingar, vilka kalla sig Peltokangas, Töyry, Välimäki, Koivula, Mäntylä.

 

Tab. 8.

V. Karl Johan Bergström (son till Gustav Fredrik B., tab. 4), f. i Virdois 24 aug. 1824. Länsman i Gamlakarleby övre distrikt 13 juli 1857 och bosatt i Toholampi. Död där i lungsot 13 febr. 1862. - Gift i Lochteå 26 nov. 1851 med Fredrika Matilda Stoore, i hennes 1:a gifte, f. i Gamlakarleby 2 mars 1829, d. 8 jan. 1888, dotter till kofferdikaptenen Anders Gustav Stoore och hans hustru Fredrika, samt omgift med kapellanen i Ylistaro Viktor Fredrik Lilius.

VI. Barn:

Johan Gustav, f. i Lochteå 19 dec. 1853, d. före föräldrarnas överflyttning till Toholampi.

Johanna Matilda, f. i Toholampi 21 aug. 1855, d. där 30 april 1859.

Karl Alexander, f. i Toholampi 15 okt. 1858, d. där 28 dec. 1860.

Alexander, f. i Toholampi 1 april 1861, d. där 10 okt. 1865.

 

Tab. 9.

III. Jakob Vilhelm Bergström (son till Jakob Johan B. tab. 2), f. i Kuru 21 juli 1774. Student 3 nov. 1792. Undergick domarexamen 6 juni 1797. Auskultant i Vasa hovrätt 4 juni 1798. Vicehäradshövding 24 mars 1800. Död på Sikala i Laukas i lungsot 16 apr. 1808. - Gift i Laukas 7 juni 1807 med Eva Elisabet Belitz, i hennes 2:a gifte, f. 17 okt. 1775, d. i Laukas 16 nov. 1852, dotter till länsmannen Jakob Johan Belitz och Eva Kristina Björckell, samt änka sedan 26 mars 1803 efter kapellanen i Laukas Daniel Tuderus.

IV. Barn:

Laura Fredrika, f. i Laukas 25 nov. 1807, d. där »i flussfeber 20 jan. 1809.

 

Tab. 10.

II. Johan Magnus Bergström (son till Nils B., tab. 1), f. 22 okt. 1737. Volontär vid Ruovesi kompani av Björneborgs regemente 28 mars 1753. Erhöll avsked såsom sergeant 26 sept. 1759. Förekommer 1764 på Sipilä i Virdois och kallas då »länsman», därefter någon tid i Ruovesi samt från början av 1770-talet på Svartvik torp under Hainari i Kuru. Död i Kuru by 3 okt. 1802. - Gift med Helena Collin, f. 16 juni 1725, nämnd 1778 i Räminki by i Ruovesi (utan mannen) »bettlande», d. på Uittamo i Sääksmäki 7 dec. 1810, dotter till kapellanen i Ätsäri Daniel Collinus och Maria Elisabet Hinnel, i hennes 1:a gifte (omgift med föraren, regementsadjutanten Gustav Adolf Lepsen).

III. Son:

Gustav Adolf, f. 8 jan. 1764, sergeant, d. 24 dec. 1840. Tab. 11. (Utom äktenskapet hade Johan Magnus B. dessutom - med Regina Johansdotter från Tyrni i Ruovesi - sonen Petter, f. i Ruovesi 15 juni 1760, död där späd).

 

Tab. 11.

III. Gustav Adolf Bergström (son till Johan Magnus B., tab. 9), f. i Virdois 8 jan. 1764. Nämnes 1784-85 på Vävars i Tusby och kallas »betjänt». Tjänade vid jägarbataljonen till Tavastehus läns infanteriregemente; hovslagare vid Sääksmäki kompani och från 29 maj 1793 vid överstelöjtnantens kompani. Innehade 1808 Perttula boställe i Loppis. Slutligen sergeant. Fogde på Niemis i Kalvola och därefter på Uittamo i Sääksmäki, återflyttade 1812 till Loppis. Död där 24 dec. 1840. - Gift 1:o i Tusby 26 dec. 1784 med Elisabet Rosenblad, f. 1760, d. i Loppis 23 sept. 1820; 2:o i Loppis 1824 med Katarina Andersdotter, f. 23 sept. 1795, d. i Loppis 10 mars 1852, med henne barnlös.

IV. Barn (från första giftet):

Gustav, f. i Tusby 11 okt. 1785. Elev vid trivialskolan i Tavastehus 1799. Soldat vid jägarbataljonen till Tavastehus läns infanteriregemente 1801; var 1808 1:ste trumslagare vid Sääksmäki kompani och innehade Sakanen boställe i Sääksmäki. Kallas efter kriget dels sergeant, dels »rustmästare vid Tusby infanteri». Bodde från 1813 i Loppis och Vånå. Död i sistnämnda socken 16 nov. 1836. - Gift 1:o med Brita Ulrika Gullsten, f. 12 apr. 1782, d. i Loppis 22 mars 1831, 2:o i Loppis 1832 med Amalia Johansdotter, f. i Loppis 14 apr. 1807.

Elisabet Charlotta, f. 9 juli 1787; flyttade 1812 till Tavastehus. Maria Gustava, f. 28 mars 1789, död i Loppis 5 mars 1831.

 

Tab. 12.

II. Nils Bergström (son till Nils B., tab. 1), f. 9 jan. 1741. Tjänstgjorde vid Björneborgs regemente. Kallas 1768 furir och 1774 sergeant vid Ruovesi kompani. Bodde på Marttinen i Virdois och 1775 på Jutila i Teisko samt vid slutet av sin levnad på Saarlaks Rantala boställe i samma socken. Död 6 sept. 1789, enl. traditionen till följd av i kriget erhållna sår. - Gift i Virdois 14 nov. 1769 med sin brorsons svägerska Sofia Albertina Långhjelm, f. 12 april 1755 (!), d. i Teisko 17 april 1786, dotter till kapellanen i Virdois Johan Georg Långhjelm och Susanna Gertrud Allenius.

III. Barn:

Johan Gustav, f. i Virdois 20 jan. 1774, d. (orten okänd) 19 juli 1781.

Maria Kristina, f. 17 mars 1778, d. i Messuby 18 juni 1858. - Gift i Kangasala 27 dec. 1795 med klockaren i Kangasala, sedermera ägaren av Toosila gård i samma socken Petter Vilhelm Sumelius, f. i Kangasala 25 juni 1775, d. där 6 juli 1854. Från dessa härstammar den gren av släkten Sumelius som bibehållit släktnamnet i oförändrad form.

Anna Fredrika, f. i Virdois 27 dec. 1782, d. i Hollola 30 juni 1831. - Gift i Mariefors 30 nov. 1804 med »ingenieuren» och länsmannen Anders Johan Becker, f. 26 jan. 1767, d. i Hollola 29 jan. 1834. Från dessa härstamma bl.a. de sista medlemmarna av adl. ätten n:o 196 von Heideman.

Släktnamnet Bergström, som ju hör till de allra vanligast förekommande både i Finland och Sverige, bäres i vårt land även av en del zigenare. Enligt församlingarnas historieböcker förekommo »tattare» redan på 1700-talet i socknarna norrom Näsijärvi; måhända ha dessa där anlagt namnet efter någon av de länsmän i trakten som nämnas här ovan. För övrigt återfinnes hos zigenarna likaledes namnet Palmroth, vars förekomst hos dem ju läte förklara sig på samma sätt.

 

[1] Jalmari Finne, Sumelius-suvun alkuperä ja tutkimustyön teknilliset ratkaisumuodot, Genos 1931, ss. 117-121.

 

Källor:

Riksarkivet, Stockholm: - genom herr Artur Olsson, inneh. av Svenska Arkivbyrån, Stockholm.

Finlands Statsarkiv: Mantalslängder, Militaria, Genealogiska Samfundets samlingar.
Jalmari Finnes samlingar.

Meddelanden från kyrhoherdeämbetena i Kuru, Laukas, Lochteå, Loppis, Ruovesi, Sääksmäki, Teisko, Toholampi, Vetil, Virdois, Vånå.

Civilstatens änke- o. pupillkassas arkiv, Helsingfors.

Muntl. meddelanden av Fröken Ella Bergström, Kamrer Osmo Durchman, Helsingfors.

Litteratur: Axel Bergholm, Sukukirja. Erik Lindh, Kongl. Björneborgs Regemente. John E. Roos, Officersboställen i Finland.

 
Genos 3(1932), s. 28-37

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikelns början | Källor]

Systematisk förteckning | 1932 års register | Årgångsregister