GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikelns slut ]

Ytterligare bidrag till ätten Tawasts n:r 64 genealogi.

Gustaf Breitholtz

Av Osmo Durchman gives å s. 105 i denna tidskrift för år 1931 ett erkännande åt greve Adam Lewenhaupts arbete Karl XII:s officerare. Genom bl.a. en sammanställning av uppgifter där med andra källor kunna till Jully Ramsay uppgifter om ätten Tawast, n:r 64 på Svenska Riddarhuset, lämnas ytterligare bidrag utöver dem, som givits i Berndt Aminoffs uppsats ss. 50-57 i nämnda årgång av denna tidskrift.

Aminoff omtalar, att Arvid Johan Tawast, Tab. VII, hade en hos Jully Ramsay ej förekommande dotter Kristina.

Denna Kristina är tydligen densamma som den Christina Catharina Tawast, som enligt greve Lewenhaupt I, ss. 278-279, var gift med den år 1710 avlidne regementskvartermästaren Bengt Hasselqvist och själv dog år 1717 i Stora Tuna samt med Bengt Hasselqvist hade en dotter Maria Christina[1]. Detta framgår av en jämförelse av de hos greve Lewenhaupt förekommande uppgifterna med Stora Tuna husförhörsböcker. I församlingens husförhörsbok för åren 1721-1726 (för åren 1712-1720 finnes ej någon sådan bok) äro under Österby i Brobygge fjärding antecknade Arvid Johan Tawasts äldste son Gustaf Erik (»Herr Capiten G. E. Tavesth») och hans fru samt därefter »Jungfr. Maja Stina Hasselqvist», och i den följande husförhörsboken, för åren 1727-1731, är under dåmera majoren G. E. Tawast, hans fru, döttrarna Anna Maja och Ulrica samt en son Carl Magnus (till vilken vi återkomma i det följande) antecknad »Syster D:r Maja Stina». Någon tvekan synes ej kunna råda om att den Maja Stina, som förekommer i husförhörslängderna, är samma person som den av greve Lewenhaupt omnämnda Maria Christina Hasselqvist. Modern Christina Catharina Tawast var således syster till Gustaf Erik och dotter till Arvid Johan Tawast. I enlighet härmed är i Elgenstiernas ättartavlor del I, s. 605, angivet, att Maria Christina Hasselqvists moder Christina Catharina Tawast tillhörde adliga ätten n:r 64. Maria Christina Hasselqvist var enligt anteckning i Stora Tuna likbok för år 1776 född i Finland.

Ett studium av Stora Tuna kyrkböcker har givit även några andra, så vitt mig bekant, nya uppgifter om ifrågavarande ätt.

Så har det befunnits, att Gustaf Erik Tawast hade barn utöver de av Jully Ramsay och Aminoff omnämnda döttrarna.

En son till honom föddes och dog 1716.

I längden över kristningebarn år 1725 är såsom döpt 10/10 upptaget ett barn, »Herr Majorn Gustaf E. Tawests i Österby». För barnets födelsedatum och förnamn äro lämnade tomrum. Vidare är lämnat tomt ett utrymme för antecknande av faddrar. Såsom ovan nämnts är i husförhörsboken för åren 1727-1731 omnämnd en Gustaf Erik Tawasts son Carl Magnus. Någon son till Gustaf Erik Tawast finnes ej upptagen i den föregående längden för åren 1721-1726. Man torde ej gärna begå något misstag med att antaga, att det år 1725 döpta barnet var den i husförhörsboken för åren 1727-1731 upptagne sonen Carl Magnus. I sistnämnda husförhörsbok är medelst en klammer för G. E. Tawast, hans fru och tre barn antecknat: »1729 i Finland». Carl Magnus bör alltså ha levat ännu sistnämnda år. Möjligen äro uppgifterna hos Jully Ramsay (s. 474), att ätten n:r 64 utgick på svärdssidan 1731, och hos Aminoff (s. 50), att Gustaf Erik Tawast var den sista manliga medlemmen av sin ätt, grundade på någon upplysning om att han efterlämnade endast de två döttrarna. Det förtjänar, om så ej är fallet, påpekas, att Gustaf Erik hade en son, som levde ännu två år före faderns död och vilkens dödsfall man ej har sig något bekant.

Även här göres en uppställning efter Jully Ramsay (och Aminoff), avseende de två tabeller, till vilka tillägg kunna göras, sålunda:

 

Tab. VII.

Arvid Johan Tawast. - Gift med Anna Maria Lilliesköld, begravd 1722 18/2 i Stora Tuna, vid sin död 56 år, 2 månader gammal.

Barn:

Christina Catharina, risti14.gif (59 bytes) 1717 i Stora Tuna (och begravd där s. å.). - Gift med regementskvartermästaren vid Åbo läns infanteriregemente Bengt Hasselqvist, risti14.gif (59 bytes) 1710 i dec.

Gustaf Erik, f. 1683, major, risti14.gif (59 bytes) 1731. Tab. VIII.

Carl.

 

Tab. VIII.

Gustaf Erik Tawast (Tab. VII).

Barn:

Anna Maria.

Ulrika, f. 1715 1/4 i Stora Tuna.

Carl Gustaf, f. 1716 9/9 i Stora Tuna, begravd där s. å. 29/9, vid sin död 18 dagar gammal.

Carl Magnus, döpt 1725 10/10 i Stora Tuna, levde 1729.

 

[1] Greve Lewenhaupts uppgifter angående Bengt Hasselqvists familj grunda sig å ett 9/7 1738 av löjtnanten C. G. Schulman och fänriken Carl Bolin utfärdat intyg. Enligt detta blev Christina Catharina år 1717 både död och begraven i Stora Tuna. Hon har emellertid ej anträffats i Stora Tuna begravningslängder för sistnämnda år eller åren däromkring. Med hänsyn till den ofullständighet, som ofta vidlåder kyrkböckerna i äldre tid, torde dock intyget få tillerkännas vitsord även i sistnämnda avseenden.

 
Genos 3(1932), s. 68-70

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikelns början ]

Systematisk förteckning | 1932 års register | Årgångsregister