GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikkelin loppu ]

Toimitukselle ja Suomen Sukututkimusseuralle saapunut kirjallisuus - Redaktionen, resp. Genealogiska Samfundet i Finland tillställd litteratur

Backman, Wold., Några äldre, ännu i staden levande Nykarleby-släkter. I. Sund. II. Ahlström. III. Björklund (Danielsson). IV. Schytén. (Övertryck fran Österbottniska Posten). 1931.

Backman, Wold., Något om tidpunkten för släktnamnens tillkomst hos Nykarleby stads borgerskap. 1675-1729. (Övertryck från Österbottniska Posten). 1931.

Backman, Wold., Harald och släkten Kerrman. Några anteckningar. (Övertryck från Österbottniska Posten). 1932.

Backman, Wold., Nygård och dess ägare. (Övertryck från Österbottniska Posten). 1932.

Backman, Wold., Smedsbacka och dess ägare. Några anteckningar. (Övertryck från Österbottniska Posten). 1931.

Backman. Wold., Smeds i Soklot. Hemman och släkt. (Övertryck från Österbottniska Posten). 1932.

Beckman, R. & Laurent, L., Finlands sjökaptener. Biografiska uppgifter. Sjöfartsväsendet, Finlands representation i utlandet m.m.- Suomen merikapteenit. Elämäkerrallisia tietoja. Merenkulkulaitos, Suomen edustus ulkomailla y.m. [Tredje uppl. - Kolmas painos]. Åbo 1931.

Finlands Ridderskaps och Adels Kalender 1932. Enligt uppdrag av Riddarhusdirektionen utgiven av Tor Carpelan. [13:e årg.]. Helsingfors. 1931.

Festskrift utgiven till Grankulla Samskolas tjugofemårsjubileum den 31 maj 1932 (på pärmbladet: Grankulla samskola 1907-1932). Helsingfors 1932.

Granit-Ilmoniemi, E., Porin kaupungin porvareita ja kauppiaita 1600-1880. Pori 1931.

Granit-Ilmoniemi, E., Sukukuvasto. Släktgalleri 1-153. Helsinki 1932.

Kansallinen Elämäkerrasto IV, 1-2. Helsinki 1932.

Kuusamo, Kaarlo, Itä-Karjalan kansanopisto 1906-1931, Sortavala 1932.

Lounaishämäläisiä merkkimiehiä I. (Lounais-Hämeen kotiseutu- ja Museoyhdistyksen Julkaisuja). Forssa 1931.

Meinander, K. K., Porträtt i Finland före 1840-talet. II. Porträttförteckning. Konstnärsförteckning. Noter. Helsingfors 1931.

Suomen metsänhoitajat - Finlands forstmästare 1851-1931. Mänttä 1931.

Viipurin suomalainen tyttökoulu 1881-1925, Viipurin tyttölyseo 1925-1931. Liitteenä Viipurin suomalainen jatko-opisto - Viipurin naisopisto 1899-1925. Viipuri 1931.


Per Brahes brevväxling rörande Åbo akademi II. Brev till Per Brahe 1: 1639-1662, utgivna av Carl Magnus Schygergson. (Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland CCXXX). Helsingfors 1932.

Vilkemaa, Hilja, Minna Canth. Elämäkerrallisia piirteitä. Helsinki 1931. Otava.

Renqvist, Alvar, Arvid Karlsteen. Medaljgravör och konstnär från karlarnas tid. Föredrag vid Numismatiska föreningens i Finland sammanträde den 8 december 1930. Helsingfors 1931.

Salonen, Ilmari, Henrik Renqvist II, Helsinki 1931. Otava.

Strömborg, J. E., Biografiska anteckningar om Johan Ludvig Runeberg IV. Senare delen 1845-1860. Ny upplaga utgiven av Karin Allardt. (Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland CCXXV). Helsingfors 1931.


Allardt, Anders, Borgå sockens historia III. Helsingfors 1930. Söderström & Co.

Kokkonen, Heikki, Elimäen pitäjän historia II. Kirkolliset, kunnalliset ja sivistykselliset laitokset sekä hallinnolliset, oikeudelliset ja taloudelliset olot. Helsinki 1931.

S. J. Roos, Jakobstads kyrka och församling 1731-1931. Jakobstad 1931.

Mikko Saarenheimo, Kerimäen pitäjän historia (1632-1932) esivaiheineen. Savonlinna 1932.

Vaarama, Edv., Kuopion kaupungin historia II. Kuopio 1932.

Gabriel Nikander, Lovisa stads historia II. 1808-1855. Lovisa 1932.

Nordlund, K. I., Blad ur Närpes historia III. Vasa 1931.

Nyberg, Paul, Sibbo sockens historia I. Intill början av 1700-talet. Akad. avh. Helsingfors 1931.

Soikkeli Kaarle, Vihti. Kuvauksia Vihdin kunnan luonnosta, historiasta ja kansan elämästä II. Helsinki 1932. K. F. Puromiehen kirjapaino Oy.

Ruuth, J. W., Wiipurin kaupungin historia I. Vuoteen 1617. [2:nen painos]. Viipuri 1931.


Lennart Gripenberg, Kone- ja Siltarakennus Osakeyhtiö 1892-1932 sekä sen edeltäjät. Porvoo 1932.

Lennart Gripenberg, Maskin- och Brobyggnads Aktiebolaget 1892-1932 samt dess föregångare. Borgå 1932.

Ilmari Killinen, Helsingin Puhelinlaitos 1882-1932. Helsinki 1932.

Ilmari Killinen, Helsingfors Telefoninrättning 1882-1932. Helsingfors 1932.

Kuopion Käsityö- ja Tehdasseuruus 1868-1929. Kuopio 1930.

K. F. Lehtonen, Kajaanin Puutavara Osakeyhtiö 1907-1932. Helsinki 1932.

Nils-Erik Ringbom, Helsingin Orkesteri 1882-1932. Suomentanut Taneli Kuusisto. Helsinki 1932.

Nils-Erik Ringbom, Helsingfors Orkesterförening 1882-1932. Helsingfors 1932.

Hj. Tallqvist, Vakuutus-osakeyhtiö Fennia 1882-1932. Helsinki 1932.

Hj. Tallqvist, Försäkrings-aktiebolaget Fennia 1882-1932. Helsingfors 1932.

Valtionrautateiden Eläkelaitos 1882-1932. Helsinki 1932.

Pensionsinrättningen vid Statsjärnvägarna 1882-1932. Helsingfors 1932.


Jaakkola, Jalmari, Vanhimmat historialliset kopiokirjamme. Tutkimuksia kirkollisen renessanssimme lähde-, kopiointi- ja kulttuurihistoriassa. (Suomen Kirkkohistoriallisen Seuran Toimituksia - Finska Kyrkohistoriska Samfundets Handlingar XXX). Helsinki 1931.

Johnsson, Gunnar, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 1881-1931. Viisikymmenvuotishistoria ja jäsenmatrikkeli. Helsinki 1931.

Kaila, E. E., Pohjanmaa ja meri 1600- ja 1700-luvuilla. Talousmaantieteellis-historiallinen tutkimus. (Historiallisia Tutkimuksia XIV. Julkaissut Suomen Historiallinen Seura). Helsinki 1931.

Krook, Tor, Väckelserörelserna i Österbottens svenska församlingar under 1800-talet. I-II. (Finska Kyrkohistoriska Samfundets Handlingar - Suomen Kirkkohistoriallisen Seuran Toimituksia XXXI). Helsingfors 1931.

Lehtonen, Aleksi, Die livländische Kirchenordnung des Johannes Gezelius. (Suomen Kirkkohistoriallisen Seuran Toimituksia - Finska Kyrkohistoriska Samfundets Handlingar XXXII). Helsinki 1931.


Finsk Tidskrift. T. CXII, h. 1-6. 1932.

Historiallinen Aikakauskirja 1932. 30. vuosik., v. 1-2.

Historisk Tidskrift för Finland, 17:e arg. 1932, h. 1.

Hämeenmaa II. Itä-Hämeen elämää ja oloja. (Hämeen Heimoliiton julkaisuja 6). Hämeenlinna 1932.

Kalender utgiven av Svenska Folkskolans vänner 1931. 46:e årg. Redaktör: Evert Ekroth. Helsingfors 1931.

Kotiseutu, Suomen Kotiseutututkimuksen äänenkannattaja 1931. Helsinki 1931.

Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja museoyhdistyksen Vuosikirja VII, 1931. Forssa 1931.

Pohjois-Pohjalainen Osakunta 1907-1932. Helsinki 1932.

Satakunta. Kotiseutututkimuksia. IX. Julkaissut Satakuntalainen Osakunta. Vammala 1931.

Suomen Valtiokalenteri 1932. Julkaissut Helsingin Yliopisto. Helsinki 1931.

Finlands Statskalender 1932. Utgiven av Helsingfors Universitet. Helsingfors 1931.

Varsinais-Suomen Maakuntakirja 4. Julkaissut Varsinais-Suomen Maakuntaliitto. Turku 1931.


Danmarks Adels Aarbog. Udgivet af en Forening. Redigeret af J. V. Teisen og Luis Bobé. 49. Aarg. København.

de Mattos, Armando, A »Mercê-Nova» de Lopo Rodrigues Camelo. Coimbra 1931.

Peraza de Ayala y Rodrigo de Vallabriga, Don José, El Derecho en la Prehistoria de las islas Canarias. Santa Cruz de Tenerife 1931.

Virkus, Frederick Adams, The Handbook of American Genealogy. Vol. 1. 1932.


Archiv für Sippenforschung und alle verwandten Gebiete, 9. Jahrg. 1932, H. 1-4.

Der Deutsche Herold, Jahrg. LXIII, 1932, Nr. 1-8

Der Deutsche Roland, 20. Jahrg. 1932, H. 1-6.

Mitteilungen des Roland Dresden, 17. Jahrg. 1932, Nr. 1-6.

Ekkehard. 8. Jahrg. 1932, Nr. 1-3.

Zeitschrift für Niedersächsische Familienkunde, XIV. Jahrg. 1932, Nr. 1-8.

Altpreussische Geschlechterkunde, 6. Jahrg. 1932, H. 1-2.

Mitteilungen der Westdeutschen Gesellschaft für Familienkunde, Bd. VII, H. 6-7. 1932.

Familiengeschichtliches Such- und Anzeigenblatt, 8. (11.) Jahrg. 1932, H. 1-8.

Familiengeschichtliche Blätter, 30. Jahrg. 1932, H. 1-8.

Blätter für Fränkische Familienkunde, 7. Jahrg. H. 1-2.

Blätter für Württembergische Familienkunde, H. 49/50 (Band V, H. 1-2), 1932.

Nachrichten der Gesellschaft für Familienkunde in Kurhessen und Waldeck, 7. Jahrg., Nr. 1-2.

Der Uhrturm, H. 5-6. 1932.

Archives Héraldiques Suisses. Schweizer Archiv für Heraldik, A:o XLVI 1932, N:o 1-2.

Sudetendeutsche Familienforschung, 4. Jahrg. 1931-32, H. 3-4.

Maandblad van het Genealogisch-Heraldisch Genootschap: »De Nederlandsche Leeuw», L:e Jaarg. 1932, N:o 1-8.

Notes and Queries, Vol. 162, 1932, N:o 1-26.

Nouvelle Revue Héraldique, 16:e Année 1932, N:o 1-6.

Rivista Araldica, Anno XXX 1932, N:o 1-7.

Personhistorisk Tidskrift, Årg. XXXII 1931, H. 3-4.

Personalhistorisk Tidsskrift, 53:de Aarg. 1932, H. 1-2.

Norsk Slektshistorisk Tidsskrift. Bind III, h. 3, 1932.

Baltische Familiengeschichtliche Mitteilungen, Jahrg. 2, 1932, Nr. 1-2.

Miesiecznik Heraldyczny, Rok XI, Nr. 1-8.

Herold. Organ Kolegjum Heraldycznego. Rok III, 1932, Nr. 1-4.

The Magazine of American Genealogy, Nr. 22-25.

The Nebraska and Midwest Genealogical Record, Vol. 10, 1932, N:o 1-3.

Quarterly Bulletin, National Society Sons of The American Revolution. Vol. XXVI, 1932, Nr. 3-4, Vol. XXVII, Nr. 1.

Monatsblatt der Heraldisch-Genealogischen Gesellschaft »Adler», Nr. 613-618 (XI. Bd. 13-18). 1932.

Blätter für Österreichische Familienkunde, 6. Jahrg. H. 1-2.

Historisk Tidskrift, utgiven av Svenska Historiska Föreningen, 51 :a årg. 1931, h. 1-4; 52:a årg. 1932, h. 1.

Historisk Tidsskrift, 10 Række, I. Bind, H. 1-4. 1931. København.

Generalstaben. Meddelanden från Generalstabens Krigshistoriska avdelning II. Finlands folkmängd och bebyggare i början av 1600-talet, utarbetad av S. Sundqvist. Stockholm 1931

Meddelanden från Svenska Riksarkivet för år 1929. Stockholm 1931.

Stockholms stads tänkeböcker 1504-1514. Utgifna af Kungl. Samfundet för utgifvande af handskrifter rörande Skandinaviens historia med understöd af Stockholms stad och samfundet Sankt Erik genom Joh. Ad. Almquist. Häft 1. 1504-1507, Häft 2. 1507-1514. [Stockholms äldre stadsböcker II: 4, H. 10, 2], Stockholm 1931.

Stockholms stads arkivnämnd och stadsarkiv. Årsberättelse 1931. Stockholm 1932.

Zeitschrift für die Geschichte- und Altertumskunde Ermlands. Im Namen des Historischen Vereins für Ermland herausgegeben vom Vorstand des Vereins. 24. Band (Heft 74). Braunsberg 1931.

Monumenta Historiæ Warmiensis 35. Lieferung. Band X, 4. III. Abteilung Bibliotheca Warmiensis. Band IV. Quellen zur Kultur- und Wirtschaftsgeschichte. Im Namen des Historischen Vereins für Ermland herausgegeben von Dr. Adolf Poschmann. Braunsberg 1931.

Schriften der Bremer Wissenschaftlichen Gesellschaft:
   Reihe A: Bremisches Jahrbuch. Herausgegeben von der Historischen Gesellschaft des Künstlervereins. Bd. 33. Bremen 1931.
   Reihe A*: Veröffentlichungen aus dem Bremischen Staatsarchiv. Heft 8: Karl Helm, Die bremischen Holzarbeiter vom 16. bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts. Bremen 1931.
   Reihe D: Abhandlungen und Vorträge. Jahrg. 5. H. 1-4. 1931.

Elbinger Jahrbuch. Zeitschrift der Elbinger Altertumsgesellschaft und der städtischen Sammlungen zu Elbing. Heft 9. Elbing 1931.

Pommersches Jahrbuch. Herausgegeben vom Rügisch-Pommerschen Geschichtsverein zu Greifswald und Stralsund. 26. Band. Greifswald 1931.

Zeitschrift des Vereins für Hamburgische Geschichte. XXXII. Hamburg 1931.

Zeitschrift des Vereins für Hamburgische Geschichte. Register zu Band XX-XXXI. Hamburg 1931

Zeitschrift der Gesellschaft für Schleswig-Holsteininische Geschichte. Bd. 60, H. 2. Neumünster in Holstein 1931.

Hansische Geschichtsblätter. Herausgegeben vom Hansischen Geschichtsverein. 56. Jahrg. 1931. Lübeck 1932.

Pfingstblätter des Hansischen Geschichtsvereins. Kaiser Karl IV. und die deutsche Hanse von Heinrich Reincke. Blatt XII. 1931. Lübeck 1931.- Luise Winterfeld, Dortmunds Stellung in der Hanse. Blatt XIII. 1932. Lübeck 1932.

Mecklenburg-Strelitzer Geschichtsblätter, im Auftrage des Mecklenburg-Strelitzer Vereins für Geschichte und Heimatkunde herausgegeben von Hans Witte. 7. Jahrg. 1931.

Mecklenburg-Strelitzer Heimatsblätter 7. Jahrg. 1931, H. 1-4.

Beiträge zur Geschichte der Stadt Rostock. Herausgegeben vom Verein für Rostocks Altertümer.17. Bd. (Jahrgänge 1929 und 1930). Rostock 1931.

Mecklenburgische Jahrbücher 95. Jahrg. 1931. Herausgegeben von Dr. F. Stuhr. (Verein für Mecklenburgische Geschichte und Altertumskunde). Schwerin i. M.

Baltische Studien. Herausgegeben von der Gesellschaft für pommersche Geschichte und Altertumskunde. Neue Folge XXXIII, 1-2. Stettin 1931.

Stader Archiv. Zeitschrift des Stader Geschichts- und Heimatvereins. Neue Folge. Heft 21. Stade 1931.

Beiträge zur Kunde Estlands. Herausgegeben von der Estländischen Literärischen Gesellschaft in Reval. XVII. Bd. H. 3 u. 4. 1932.

Tallinna linnaarhiiv väljaanded Nr. 6. Tallinna kodanikkuderaamat 1409-1624. - Publikationen aus dem Revaler Stadtarchiv Nr. 6. Das Revaler Bürgerbuch 1409-1624. Herausgeg. von Otto Greiffenhagen. Tallinn 1932.

Eesti Riigi Keskarhiivi Toimetised. Publikationen des Estnischen Staatlichen Zentralarchivs Nr. 1 (I:3). N. Treumuth - O. Liiv, Polonica Eesti Riigi Keskarkiivis. Lisa: Polonica Teistes Eesti Arhiivides. - Polonica im Estnischen Staatlichen Zentralarchiv. Anhang: Polonica in anderen Archiven Estlands. Tartu 1931.

Akadeemiline Ajaloo-Seltsi Toimetised. Academicæ Societatis Historiæ Scripta. VII. Ajalooline Arhiiv II. Materjale maltsveti-liikumise kohta. Toimetanud A. Kruusberg. Tartu 1931.

Ajalooline Ajakiri. 10. vk. 1931, H. 1-4, 11 vk., 1932, H. 1.

Õpetatud Eesti Seltsi Toimetused. Verhandlungen der Gelehrten Estnischen Gesellschaft. XXVI. Tartu 1932.

Õpetatud Eesti Seltsi Aastaraamat. Sitzungsberichte der Gelehrten Estnischen Gesellschaft 1929, 1930, 1931. Tartu 1931, 1932.

Eesti Vabariigi Tartu Ülikooli Toimetused. Acta et Commentationes Universitatis Tartuensis (Dorpatensis). B. Humaniora XXI, XXII. Tartu 1931.

The Washington Historical Quarterly. Vol. XXIII. 1932. N:o 1. Seattle, Wash.

Bulletin of The New York Public Library. Astor, Lenox and Tilden Foundations. Vol. 36, Nr 1-7, 1932.


Genos 3(1932), s. 78-84

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikkelin alku ]

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1932 hakemisto | Vuosikertahakemisto