GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikelns slut ]

Tiedonantoja - Meddelanden

Winter

Sigurd Stenius

Uti Genos 14, s. 36 (1943) skriver märket T. C. (doktorn, friherre Tor Carpelan) följande: »Redan länge har teologielektorn vid Viborgs gymnasium och kyrkoherden i Säkkijärvi Henrik Winters hustru varit okänd och efterforskad. Sukukirja känner henne inte, och inte heller har mina Ättartavlor, trots alla bemödanden kunnat ge besked om henne. Emellertid anträffas t.o.m. vigseldatum i Viborgs landsförsamlings vigsellängd. Där förmäles att Winter 17.12.1693 gifte sig med Anna Prytz, dotter till handlanden i Stockholm Johan Prytz. - - - Tyvärr var hon tydligen Winters andra hustru, eftersom hans enda son, med samma namn som fadern, var född redan 1680. Anna Prytz kan således inte göra anspråk på att vara stammor till den stora släkten Winter med stamort i östra Finland. Vem som var det, d.v.s. var Winters första hustru, förblir fortfarande en gåta att lösa.»

Friherre Carpelans uppgift att Sukukirja inte känner Henrik Winters hustru är riktig, såtillvida som i utredningen av släkten Winter (Sukukirja II, sid. 1371) inte är nämnt något om Henrik Winters giftermål. Emellertid finnes på annat ställe i Sukukirja, nämligen på sidan 153, uppgift om att Agneta Boisman, begr. 29/5 1692, var gift med lektorn i Viborg och prosten i Säkkijärvi Henricus Martini Winter, 12/5 1694, vid 44 års ålder.

Utförligare uppgifter finner man i dödslängden för Viborgs landsförsamling, varest antecknats såsom avlidna: »1692 29/1 H. Probsten Mag. Winters hru matronan Agneta Bösman.» År 1693 31/5 är som död angiven: »Probsten i Säckjerfvi och Theol. Lect. Mag. Henrici Winters k. hustro Brijta Bärckroot, hvilken i höstas kom hit med secret. Adlerstedt och blef sedan i Dec. vijgd med mag. Winter, blef död. 29 maj».

Prosten och lektorn Henrik Winter har således varit tre gånger gift, nämligen 1:o med Agneta Boisman, begr. 29 jan. 1692; 2:o i dec. 1692 med Brita Bärckroot, död 29 maj 1693, samt 3:o den 17 dec. 1693 med Anna Prytz. Den förstnämnda är synbarligen den av friherre Carpelan sökta stammodern för släkten Winter. Enligt uppgift av pol. mag. Georg Luther var Agneta Boismans föräldrar handlanden i Viborg Reinhold Boisman och Elisabet Ruuth och icke handlanden och rådmannen Jakob Boisman och Helena Freese, såsom antagits av Bergholm.

I detta sammanhang kan nämnas att prosten Henrik Winter enligt doplängden för Viborgs landskommun förutom den i Sukukirja omnämnda sonen Henrik, f. 1680 hade följande barn, nämligen sonen Reinhold, f. i jan. 1688, samt döttrarna Catharina, f. 23 aug. 1689 och Maria Magdalena, f. 26 febr. 1691 ävensom sonen Johan, nöddöpt 18 jan. 1692 och d. samma dag. Måhända hade han ännu flere barn födda före 1686, men doplängd för Viborg finnes inte för tidigare år.


Genos 31(1960), s. 95

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikelns början ]

Systematisk förteckning | 1960 års register | Årgångsregister