GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikelns slut ]

Finländsk genealogisk litteratur före 1901

Med.lic. Henrik Borgström, Helsingfors

Senaste år fullbordades ett stort upplagt arbete, en bibliografi över Finlands historiska litteratur. Bibliografin består av tre delar och ingår i serien »Finska historiska samfundets handböcker», där den publicerats i fyra volymer, under nummer 2, 4: 1-2 och 5. Emedan i denna bibliografi ingår under särskild rubrik även en förteckning över arbeten berörande finländsk genealogi har den ett stort värde för genealogiskt intresserade personer.

Redan år 1940 utkom den del som upptager arbeten från tiden 1901-1925, Maliniemi, Aarne & Kivikoski, Ella, Suomen historiallinen bibliografia. Finsk historisk bibliografi. Bibliographie historique Finlandaise 1901-1925. Åren 1955 och 1956 publicerades fortsättningen för tiden 1926-1950 i två volymer, Vallinkoski, J. & Schauman, Henrik, Suomen historiallinen bibliografia etc. 1926-1950, I-II, i vars senare volym genealogin ingår. I dessa arbeten synes den ifrågavarande genealogiska litteraturen vara grundligt genomgången. I Maliniemi-Kivikoski saknas blott det sällsynta arbetet Hanell, Karl Algot, Suomalaisen Löthman-suvun sukuluettelo ynnä muutamia liitteitä, Mikkeli 1917, de i Sverige tryckta Anjou, A., Ätterna Nordenskiöld 2: Slägtförgreningar. Eksjö 1902, med register till bägge delarna, samt Forsstrand, Carl, Ätten Törne. - Samf. S:t Eriks Årsbok 1906, Stockholm 1906. I Vallinkoski-Schauman saknas under genealogin, men finnes under personhistorien (N:o 14091) Hormia, Yrjö, Sukukirja. Kirkkoherra Matthias Melanderin (1639-1674) jälkeläisiä Pyhärannassa, Pyhämaassa ja niiden ympäristössä, Pori 1945. Arbetet Stigzelius, Edvard och Herman, Anteckningar rörande släkten Stigzelius, Hfors 1938 fattas. Dessa förbiseenden är dock obetydliga och det var med det största intresse man fördjupade sig i den senaste år utkomna delen Vallinkoski, J. & Schauman, Henrik, Suomen historiallinen bibliografia etc 1544-1900.

Det är ju klart att man kan hysa olika mening om vad som faller under rubriken finländsk genealogisk litteratur under en tid då Finland och Sverige till en del hade gemensam litteratur. Likaså om i hur hög grad arbeten som ingår i bibliografin under en rubrik också bör upptagas under en annan. Men trots detta kan man ej värja sig för intrycket att kapitlet släkthistorisk litteratur i den senast utkomna volymen blivit styvmoderligt behandlat.

I denna, liksom i de tidigare delarna, är det släkthistoriska kapitlet uppdelat i två avdelningar; den första upptar allmän genealogi och sammelverk, den andra arbeten och uppsatser om enskilda släkter. Anmälaren skulle gärna ha sett den senare avdelningen uppdelad på två underavdelningar: en där monografier och självständigt publicerade släkttavlor upptagits, och en annan där mer eller mindre ofullständiga uppgifter om en släkt ingår i tidskrifter o.dyl.

Granska vi först närmare den allmänna avdelningen saknar vi en hel del arbeten som borde ha upptagits. Anreps ättartavlor upptages (5437) men icke Bergströms register till dem, tryckt 1888. Om en gång Fahlbecks Sveriges adel upptages (5445) så borde väl likaså ha upptagits Wieselgrens avhandling om svenska riddarhuset och dess ätter, förutom andra arbeten rörande adelshistoria (t.ex. Fants dissertationer, Messenius' Theatrum nobilitatis, Eberharts pragmatiska adelshistoria med sina tre upplagor). I varje fall borde här i det genealogiska avsnittet ha upptagits Wallenius-Aminoffs Finska adelns och riddarhusets historia, Åbo 1827 (5090), och framförallt det första i Finland tryckta genealogiska arbetet Wexionius De familiis illustribus etc., som ingår i dennes Epitome descriptionis etc. Åbo 1650 (7630). Gärna skulle man här ha sett som ett exempel på tidig i Finland tryckt genealogica Merthens kortfattade adelshistoria i dennes lyckönskningsskrift till nyutnämnde presidenten i Åbo hovrätt friherre Robert Lichtone (Åbo 1687).

Förutom Grotenfelts uppsats upptagen som N:o 5446, borde här finnas samma författares uppsats (nämnd som 4409) med släkttavlor bl.a. över släkterna Karpelain, Fordel, Tavast. Den av Lagus publicerade Jesper Matsson Kruus' Förteckning etc. upptages med rätta här (5448) liksom på tre andra ställen i volymen (90, 414, 5592), men man saknar det genealogiskt viktiga Jacob Teitts klagomålsregister (111).

Adelsmatriklarna N:o 5454-5457 utgör på sätt och vis arbeten i samma serie. Man frågar sig varför seriens första del Stiernmans matrikel saknas. Likaså borde ha upptagits Rothliebs matrikel 1823, vari ingår ätter som Hagelstam, v. Platen och Tavast. I den sista delen av serien, Kröningssvärd 1850, ingår en särskild avdelning på 49 sidor med tillägg och rättelser till tidigare delar. Som N:o 5457a upptages Rothlieb Matrikel öfver Svea rikes ridderskap och adel, Stockholm 1816. Denna hör ej till föregående serie, utan till en annan serie matriklar, de s.k. handmatriklarna, vilka uppta alla introducerade ätter i nummerföljd med blott kortfattade uppgifter om tiden för adlandet och introduktionen o.dyl. Men om en gång denna upptages, så borde också de andra matriklarna av denna typ ha förtecknats: v. Schönfelts av år 1790 och Kröningssvärds av år 1851.

Under N:o 5459 upptages Finlands adelskalendrar, men av dem har en blivit bortglömd, Stackelbergs kalender för år 1890, tryckt i Helsingfors 1890. Wrangel-Bergströms ättartavlor av år 1897 och 1900 har upptagits (5461), men Sveriges adelskalendrar har bortlämnats. Detta kan man kanske gå med på, men liksom Anreps Svenska slägtboken (5438) medtagits skulle man gärna här ha sett Tersmedens kalendrar för åren 1866 och 1899 över ointroducerad adel (ätterna v. Baumgarten, Lavonius, Linder, v. Nandelstadh och v. Platen); liksom också Örnbergs Svensk slägtkalender och Svenska ättartal.

Arbeten som även här borde ha upptagits är Ruuths Suomen rälssimiesten sineteistä (421), vilket arbete innehåller ett otal släkttavlor, och Granfelts Västfinska afdelningens historia (3116), som innehåller släkttavlor över fem släkter eller släktgrupper. Berchs Namnkunnige svenska herrars och fruers skådepenningar 1777 skulle ha försvarat sin plats med släkttavlor över bl.a. ätterna Cronhielm, Horn och Wrede. Likasåväl som N:o 5452, som upptar en uppsats i Personhistorisk tidskrift, borde här ha upptagits den i samma tidskrift ingående artikeln Arseniew Svenska adliga ätter med rysk härstamning, där bl.a. ätterna Aminoff och Nassokin behandlas. Kleins långa uppsats i »Stockholmisches Magazin» 1756 borde upptas, då där behandlas bl.a. ätterna Cedercreutz och Cronstedt.

Vad den andra avdelningen av genealogin vidkommer, så måste man erkänna att det här finns betydande svårigheter för att bestämma vad som skall tagas med och vad som kan lämnas bort. Det är sålunda svårt att bestämma sig för i hur hög grad biografiska arbeten även bör upptas bland genealogin. Utgivarna har bl.a. upptagit släkten Cygnaeus med hänvisning såväl till Nervanders biografi över Fredrik Cygnaeus som till Elmgrens minnestal över densamma i Acta SSF. I Acta SSF ingår dock dessutom t.ex. i Elmgrens minnestal över Johan Gabriel von Bonsdorff den första släkttavlan över släkten Bonsdorff, och i Lagus' tal över E. J. W. af Brunér och över Gabriel Geitlin släkttavlor över respektive släkter. Petter Forskåls slägttavla finnes förutom som N:o 5491 också i Acta SSF.

En annan svårighet att vara konsekvent gäller adliga ätter under svenska tiden. Släkter med inhemskt ursprung och släkter introducerade på Finlands riddarhus borde väl medtagas. Därför är det riktigt att utgivarna tagit med också i Sverige tryckta arbeten om släkterna Horn, Tavast och Fleming. Likaså är det utan tvivel riktigt att genealogier över släkter som t.ex. Lejonhufvud-Lewenhaupt, Oxenstierna och Brahe lämnats bort. Dylika ätter ägde visserligen i flere generationer donationer i Finland, men kan ej gärna betraktas som finländska. Däremot borde ha upptagits genealogier över ätter som introducerats på vårt riddarhus, också om de är utdöda och spelat en mindre väsentlig roll i Finlands historia. Genealogier finns över släkterna Benzelstierna, Cederström, De Geer, von Hartmansdorff, von Klinckowström, Lybecker, Montgomery och Roos af Hjelmsäter. Speciellt svårt att förstå är att ätterna Muncks af Fulkila och Söderhielms genealogier blivit bortlämnade. Av genealogier över släkter med baltiskt ursprung ha utgivarna upptagit dem över släkterna Stackelberg och von Maydell, tydligen på grund av att de tryckts i Finland. Här kunde ha tillagts Archiv der Familie von Stackelberg I-II, St. Petersburg 1898, 1900, emedan släkten är introducerad på vårt riddarhus och fortlever.

Av genealogier över borgerliga släkter saknas släkten Durchman 1886 och de bägge första släkttavlorna över släkten Leinberg 1894 och 1900. Till dessa kunde ytterligare fogas Stamträd för slägten Hoving, Stockholm 1896, ehuru det är ett »aftryck» ur Svenska ättartal men med egen paginering och ett eget kort företal. Dessutom kunde här upptagas genealogin över släkten Fahlander-Edelstam 1895. I detta arbete har på denna släkt inympats stamfäderna för ätterna Tigerstedt och Wasastjerna. Släktens oadliga gren har dessutom i två generationer varit bosatt i Finland. Möjligen borde också separat ingå övertrycket ur Bergholms Sukukirja om släkten Aspelin, vilket har pärmblad där en helt från Sukukirja avvikande titel är tryckt. Olsoniska släkttavlan är uppgjord av Eligius Olsoni och tryckåret torde vara 1886. Utgivarna upptar som N:o 5548 Basilier, Hjalmar, Shemeikäiset. Salmin kihlakunnan parhain laulajasuku. Om samma släkt har Forsström, O. A. i sin 1895 tryckta Kuwia Raja-Karjalasta och dess svenska översättning Bilder ur lifvet i karelska gränsmarken skrivit ett kapitel »Karelsk adel» med släkttavla över släkten. N:o 5489 Bidrag till slägten Fordells historia hör däremot trots titeln inte till genealogin, i det uppsatsen ej alls belyser släktens genealogi, utan blott är en urkundspublikation av allmän- och personhistoriskt intresse.

Av de i andra avdelningen ingående arbetena utgörs ungefär en fjärdedel av släktutredningar ingående i Carpelans Åbo i genealogiskt hänseende och i Ehrströms Helsingfors stads historia. En annan fjärdedel utgörs av monografier och liknande. Största delen består av uppsatser ingående i tidskrifter och annan periodisk litteratur, framförallt i Historiallinen Arkisto. Till dessa kunde likväl tilläggas ett tiotal liknande uppsatser.

Slutligen kan man blott med beklagande konstatera att det släkthistoriska avsnittet i den senast publicerade delen av den historiska bibliografin icke helt motsvarar en efterlängtad finländsk genealogisk bibliografi för tiden före år 1901.


FÖRTECKNING PÅ KOMPLETTERANDE LITTERATUR

(Av utrymmesskäl anges ej alltid arbetets hela titel, ej heller dess format och sidantal)

I. Allmänt

1 Arseniew, S., Svenska adliga ätter med rysk härstamning. - PHT (Stockholm) 1898 s. 120-122.

2 Berch, Carl Reinhold, Namnkunnige svenske herrars och fruers skåde-penningar - - -. Flock I-III. Stockholm 1777.

3 Bergström, Otto, Register till de af G. Anrep utgifna Svenska adelns ättartaflor. Stockholm 1888.

4 Granfelt, George, Västfinska afdelningens historia I. De västfinska nationerna 1640-1722. - Länsi-Suomi I Västra Finland. Hfors 1890.
    Inneh. släkttavlor över släkterna Lilliewahn s. 24, Alanus s. 73, Paulinus s. 77, Walstenius-Wallensten och Rungius s. 80, Baranoff s. 91.

5 Grotenfelt, Kustavi, Muutamia asiakirjoja maatilus-oloista Suomessa, ja erittäinkin n.s. Vaasa-tiluksista, 1500-luvun keskivaiheilla. - HArk 15:1 (1897) s. 88-107.
    Bl.a. samtida släkttavlor över släkterna Fordel, Karpelain, Tawast.

6 - Jaakko Teitin valitusluettelo Suomen aatelistoa vastaan v. 1555-1556. Jakob Teitts klagomålsregister emot adeln i Finland år 1555-1556. (Publicerad af - -). Hfors 1894.
    Inneh. ett otal släkttavlor.

7 Klein, Carl Ernst, Genealogische Verzeichnisse über die - - Cedercreutz -, Cronstedt -, Ankarcron -, Bielk -, und Sparrischen Häüser - - - etc. - Stockholmisches Magazin Th. 3 (1756) s. 95-138.

8 Kröningssvärd, C. G., Matrikel öfver dem af Svea-rikes ridderskap och adel, hvilka, ifrån 1823 till närvarande tid, blifvit på riddarhuset introducerade. Upprättad - - etc. Stockholm 1850.
    Bl.a. släkterna Hagelstam, v. Platen, Tawast.

9 - Matrikel öfver Svea rikes ridderskap och adel. Stockholm 1851.

10 Merthen, Anders Andersson, - - Grefwars Frijherrars sampt Ridderskapz och Adelens graders - - Vhrsprung vthi Swea Rijke - -. - Anders Andersson Merthen, Dygdennes Öfningz-Exempel - - til - - Herr Robert Lichtone, Frijherre til Ulysseshafwen - -. Tryckt Åbo 1687.

11 Rothlieb, Carl Fredric, Matrikel öfver dem af Svea-rikes ridderskap och adel, som ifrån år 1817 till närvarande tid blifvit på riddarhuset introducerade. Stockholm 1823.

12 Ruuth, J, W.; Suomen rälssimiesten sineteistä lopulla 1500-lukua ja alussa 1600-lukua. - HArk 11 (1891) s. 286-348, 539, 557-558 + 33 bildsidor (Även som särtryck Hki 1891, 62 s. + 33 bildsidor).

13 von Schönfelt, Carl, Matrickel öfver Svea rikes ridderskap och adel - - utgifven år 1770. Stockholm.

14 von Stiernman, Anders Ant., Matrikel öfver Swea Rikes Ridderskap och Adel, Uppå Des begäran wid 1751. års Riks-Dag, Utgifwen med historiska och genealogiska anmärkningar af - -. I-II. Stockholm 1754, 1755.

15 Storfurstendömet Finlands ridderskaps och adels kalender för år 1890. Utgifven af Magnus Stackelberg. - Hfors 1890.

16 Tersmeden, Carl Herman, Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducerad adel. Stockholm 1886.

17 - Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducerad adel, svensk och utländsk. Årg. 2. Stockholm 1899.

18 Wallenius, Joh. Fredr, & Aminoff, Gustaf, Finska adelns och riddarhusets historia (af Gustaf Aminoff, grefve, under inseende af Joh. Fredr. Wallenius, Canzli-Råd etc.). Åbo 1827.

19 Wexionius, Michael O., De familiis illustribus et nobilitate Sueo-Gothica ac Fennica. - Michael O. Wexionius, Epitome descriptionis Sueciae, Gothiae, Fenningiae, et subjectarum provinciarum. Etc. - - -. Liber VIII. Aboae 1650.

20 Wieselgren, Sigfrid, Om svenska riddarhuset och dess ätter. I. De åren 1625-80 introducerade. Göteborg 1869.

21 (Örnberg, L. M. V.) Svensk slägt-kalender, 1-4 för år 1885, 1886, 1887, 1888. Stockholm 1884-1887. - Svenska Ättartal 5-11. Stockholm 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1896, 1898.


II. Släkter

22 (Örnberg, L. M. V.) (Släkten) Arwidsson (från Finland). - Svenska Ättartal 6 Stockholm 1890 s. 46-48.

23 Utdrag ur Stamtafla öfver slägterna Thomaeus, Thomée (Thomé) och Adelsköld. Malmö 1896.

24 Leinberg, K. G., Till fordom skolrektorn i Åbo, sedermera biskopen i Reval Christian Agricolas och hans närmaste efterlefvandes minne. - HArk 15:1 (1897) s. 29-58. Tillägg: K. A. Appelberg, 15:2 (1898) prot. s. 98-99; K. G. Leinberg, 16:2 (1900) prot. s. 46-49.

25 (Aspelin, J. R.), Aspelin. Haapkylän ja Haapalan suvut sekä senniminen ruotsalainen sukuhaara Suomessa (Ylipainos Sukukirjasta). Kuopiossa 1893.

26 Klein, Carl Ernst, Genealogisches Verzeichniss über das Erzbischöfliche Benzelische und Benzelstiernische Geschlecht. - Stockholmisches Magazin Th. 2. 1755 s. 68-77.

27 Elmgren, Sven Gabr., Minnestal öfver friherre Johan Gabriel von Bonsdorff = Acta SSF 10 (1875). (Släkten Bonsdorff med släkttavla).

28 Lagus, Wilh., Minnestal öfver E. J. W. af Brunér = Acta SSF 10 (1875). (Släkten af Brunér med släkttavla).

29 (Anteckningar om riksrådet baron Olof Cederströms ättlingar). Carlstad 1805.

30 De Geer, Louis, Commentarii de gente De Geeriana. Holmiae 1816.

31 Het geslacht de Geer. - - - Historisch, biographisch en genealogisch overzicht - - -. Oisterwijk 1893.

32 De Geer Van Oudegein, Jan Jacob, Notice généalogique concernant la famille de Geer par un de ses membres. Utrecht 1897.

33 Durchman Lahja, Durchman suvun sukuluettelo. Tampere 1886.

34 Alström, O. C., Fahlander-Edelstam. Östersund 1895.

35 Vasenius, Valfrid, Historiska undersökningar om Jacob Frese. - HArk 8 (1884) s. 249-300.

36 Lagus, Wilh., Minnestal öfver Gabriel Geitlin (släkten Geitlin med släkttavla). Acta SSF 10 (1875).

37 (Örnberg, L. M. V.) (Släkten) Hackzell. - Sv. Slägtkal. 3 (1887) s. 102-104.

38 von Essen, Gustaf: Hartman (v. Hartmansdorff). - PHT (1898-1899) s. 35-38.

39 Anmärkning om fordom Arkibiskopens i Upsala Henrik Karlssons slägt. - ÅT 1791, N:o 19.

40 (Hoving, Johannes) Stamträd för slägten Hoving. Stockholm 1896. (Även i Sv. Ättartal 11 (1896) s. 250-261.)

41 (Porthan, H. G.) Anmärkning rörande framl. Biskopens i Åbo Paul Juustens adelskap och efterkommande. - ÅT 1782 s. 188-190, 193-195.

42 von Klinkowström, Georg, Geschichte derer von Klinckowström. Kassel 1889.

43 Genealogia Leinbergiana 18 1/7 94. Jyväskylä 1894.

44 Genealogia Leinbergiana 19 24/12 00. H:fors 1900.

45 Tengström, J. J., (Släkten Lietzen). Gezelii den yngres minne. H:fors 1883 s.271- 272.

46 Lybeckerska slägten (Efter bergs-rådet D. Tilas' och marckscheidern Er. Geislers anteckningar). - Fahlu Tidning 1822 N:o 10-11.

47 Forsman, Juho Rud., (Släkten Mennander med släkttavla). Kaarle Fredrik Mennander ja hänen aikansa. Turku 1900.

48 Montgomery, Gustaf Adolf, Stamtafla öfver adeliga ätten Montgomerie n:r 1960 B. Nyköping 1823.

49 von Stiernman, Anders Anton, Den ädle och välborne Munck-slächtens ättartal af Fålkulla, opsatt på begjäran. Stockholm 1756.

50 (Örnberg, L. M. V.) (Släkten) v. Nandelstadh. - Sv. Slägtkal. 3 (1887) s. 11.

51 (Olsoni, Eligius) (Olsoni-suvun sukutaulu) s. 1. & a. (1886).

52 Nordström, Otto Mauritz, Åminnestal öfver framlidne biskopen - - - Carl Gustaf Ottelin - - -(Släkten Ottelin, bilaga 1 och 3). Borgå 1866.

53 Nibelius, Sven Dietrich, Dissertatio historico-genealogica de illustri gente von Platen et inprimis familia Granskevitziana. P.I. Lundae (1794).

54 von Platen, Hubert, Stammbaum der aus dem Fürstenthum Rügen stammenden Familie von Platen. Berlin 1886.

55 Neovius, Ad., (Släkterna Porthan och Harnesksköld. Antavla för modern Kristina Juslenia) Spridda anteckningar rörande Henric Gabriel Porthan. - HArk 15: 2 (1898) s. 214-243.

56 Anrep, Gabriel, Kammarherren Axel Roos' af Hjelmsäter - - - kända fäderne och möderne. Stockholm 1864.

57 Forsström, O. A., Karjalan aatelia (Shemeikka-suku). - O. A. Forsström, Kuwia Raja-Karjalasta. Helsingissä 1895 s. 108-118 = Kansanvalistusseuran Toim. 91.

58 - Karelsk adel (Släkten Shemeikka). - O. A. Forsström, Bilder ur lifwet i den karelska gränsmarken. H:fors 1895, s. 99-108 = Folkupplysningssällskapets skrift. 91.

59 Ruuth, J. W., Lainsuomentaja Hartikka Speitzin sukulaisuudensuhteista (släkttavla över hans mödernesläkt). - HArk 10 (1889) s. 354-356.

60 Archiv der Familie von Stackelberg I-II. St. Petersburg 1898, 1900.

61 Söderhielm, Axel Wilh., Några minnesteckningar öfver Söderhielmska ätten. Gefle 1900.

62 Koskinen, Yrjö, (Om släkten Tawast) Piispa Olavi Maununpojan syntyperästä. - HArk 2 (1868) prot. s. 167-169.

63 Utdrag ur Stamtafla öfver slägterna Thomaeus, Thomée, (Thomé) och Adelsköld. Malmö 1896.


Genos 33(1962), s. 60-67

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikelns början ]

Systematisk förteckning | 1962 års register | Årgångsregister