GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikelns slut ]

Hildeen

Gustavs-grenen av Uleåborgs-släkten Värttö-Hildén

Fru Ilse Johnsson, Helsingfors

Enligt en gammal tradition skulle den nordösterbottniska släkten Hildén leda sitt ursprung från Kemi, där stamfadern enligt denna släktsägen skulle verkat som klockare. Ur Alf Brenner, Uleåborgs stads bouppteckningar 1653-1800 (s. 192) framgår det dock otvetydigt, att kapellanen i Kemi Matthias Hildeen var son till borgaren i Uleåborg Henrik Henriksson Värttö (d. 3.1.1750). Kapellanen i Töfsala (dvs. Gustafs) Henrik Hildeen (f. 1710, d. 1771) var enligt bouppteckningen även en son till Henrik Värttö. Matthias Hildeens släktgren har tidigare blivit utredd av min broder, byggmästaren N-E Hildén, medan Gustafs-grenen, vars sammanhang med Kemi-grenen inte kunnat spåras, då blev outredd. Henrik Värttö hade även andra söner, som antogo namnet Hildeen, nämligen sjömannen Johan Hildeen (f. 1711, d. 1771), handelsmannen Georg Hildeen (Hildén) (d. 1755), handelsmannen Abraham Hildeen (f. 17.12.1724, d. 1.1.1772) samt Isak Hildeen (f. 10.4.1731), men det är dock inte vår avsikt att här ge en komplett genealogisk utredning över hela släkten Värttö-Hildén, utan blott att befatta oss med dess äldsta, sk. Gustafs-gren.

Några ord må dock sägas om släktens ursprung. Namnet Värttö dyker för första gången upp i Uleåborgs stad år 1663, med det är tydligt, att släkten kommit från Värttö hemman i Uleåsalo (Oulunsalo) by i Uleå socken. Matts Värttö, som omnämns i Uleåborg 1663-64, men är avliden före 1669, kan möjligtvis vara släktens stamfader, men den säkra genealogin kan tillsvidare föras blott till den Henrik Värttö (tyvärr utan patronymikon), som med sin hustru Margareta omnämns f.f.g. i mantalslängderna för år 1690. Hustrun försvinner ur mantalslängderna efter 1708, men från och med detta år förekommer i dessa sonen Henrik Henriksson Värttö, som omkring 1710 gifter sig med Susanna Jöransdotter. Gamle Henrik Värttö levde ännu 1713, men försvinner ur källorna under stora ofreden. Henrik Värttö d.ä. hade förutom Henrik även sonen Matts Henriksson Värttö (d. 18.12.1738), vars efterkommande av allt att döma inte använde namnet Hildeen. En annan familj Värttö synes antagit namnet Uhlbom. Det är därför möjligt, att namnet Hildeen kommit från mödernet och att Susanna Jöransdotter på något sätt tillhört släkten Hiltunen; från detta namn bör väl släktnamnet Hildeen härledas.

I tabellform ser utredningen över Gustafs-grenen - vars medlemmar skrev namnet ända till slutet av 1800-talet konsekvent Hildeen eller Hildéen, alltså med två e:n - ut som följer:


Tab. 1

Henrik Hildeen (tid. Värttö), f. i Uleåborg 24.9.1710 (enl. KB i Gustafs), son till borgaren och styrmannen Henrik Henriksson Värttö och Susanna Jöransdotter. Student i Uppsala 24.10.1730, i Åbo (ostrob.) 1733. Prästvigd 1735. Sockneadjunkt i Töfsala 1735, kapellan i Gustafs 1740. Personalier över Henrik Hildeen fanns åtminstone tidigare bevarade (se Strandberg, Herdaminne I, 174) och där skildras bl.a. hur ryska soldater under stora ofreden fått tag i den lilla gossen, tagit honom med sig, men till slut kastat honom på ett tak, därifrån han rullat ned. Modern hade lyckligtvis hunnit komma till undsättning och fick tag i det nedtrillande barnet. Död i Gustafs 26.2.1771 i håll och stygn i sitt 61sta levnadsår. - Gift i Töfsala 25.10.1737 med Maria Elisabet Demoën, f. 1721, d. i Gustafs 11.10.1788 i astma, dotter till arrendatorn och kronolänsmannen Lorens Demoën och Catharina Malmiin.

Barn (födda i Gustafs utom det äldsta):

Johannes, f. och d. i Töfsala 19.8.1738.

Esaias, f. 27.11.1740, kapellan, d. 1789. Tab. 2.

Maria, f. 27.2.1743, d. i Alastaro 9.4.1818. Gift 1) i Gustafs 17.3.1767 med kronolänsmannen i Töfsala, sed. i Loimijoki Jakob Granander f. i Loimijoki (på Korvis Isoperhe?) 20.3.1740, d. i Loimijoki 27.1.1784, »43 år 10 mån. 3 dag. gl»; 2) i Alastaro 15.7.1787 med länsmannen Jakob Flodmark i hans 2. gifte, f. trol. i Loimijoki 16.6.1746, d. i Alastaro 30.7.1818, 71 år 9 mån. gl., samt tidigare gift med Maria Solenius, f. 1739, d. i Alastaro 13.1.1787.

Susanna, f. 13.4.1745, d. på Södervartsala gästgivargård i Gustafs 6.6.1836, 91 år 23 dag. gl. Gift i Gustafs 15.11.1767 med gästgivaren Johan Eriksson, f. i Gustavs 18.10.1744, d. där 7.1.1827.

Lisa, f. enl. komm.b. 21.7.1747, d. i Gustafs 30.10.1813 i lungsot. Gift i Gustafs 26.11.1772 med bonden på Backas Johan Henriksson, f. 13.2.1747, d. under en resa till Åbo 26.2.1814 i lungsot, 67 år gl.

Henrik, f. 24.12.1749, tullbesökare, d. 1811. Tab. 9.

Anna Katarina, f. 11.3.1752, säges ha flyttat från Reso till Åbo 1794, men återfinnes ej i Åbo kyrkböcker. Gift i Åbo 20.7.1777 med sjömannen, sed. dragonen i Reso Artukais Henrik Henriksson Leinfors, f. omkr. 1756, stupade under kriget 1790.

Gustaf Adolf, f. 14.4.1754. Flyttade 1776 från Töfsala till Brändö och vidare s.å. till Finström. Först dräng, sedan fördubblingsbåtsman, bar båtsmansnamnet Slöger. D. under tjänstgöring vid Tvärminne i Nyland 5.10.1788 i invärtes plågande värk och svullnad. - Gift i Geta 24.8.1783 med pigan Stina Mårtensdotter, f. (på Godby i Finström 19.1.?)1741 (dotter till Mårten Henriksson och Caisa Mattsdotter?). Hennes senare öden obekanta. Äktenskapet var barnlöst.

Sara Christiana, f. 27.7.1756, d. i Gustavs 5.8.1838 i ålderdomssvaghet. Ogift.

Eva, f. 11.2.1759. Trol. den piga Eva Hilden som u.ä. födde en son i Åbo 1792 och gifte sig i Åbo 26.10.1794 med kronovarvstimmermannen Daniel Löfroos. Paret Hildeen-Löfroos har ej påträffats i Åbo KB.

Adam, f. 19.4.1761, d. i Gustafs 16.5. s.å. i hetsig feber.


Tab. 2

Esaias Hildeen (son till Henrik, tab. 1), f. i Gustafs 27.11.1740. Student i Åbo (ostrob.) 1759, i nationen 12.5. Prästvigd i Åbo till sin faders adjunkt 5.12.1767. Kapellan i Gustafs efter sin fader 17.2.1772. D. i Gustafs 5.7.1789 i starka invärtes kväljande plågor. - Gift i Gustafs 5.7.1768 med Elisabet Österman, f. i Gustafs 9.6.1745, d. i Nystads lf. 2.6.1806 i vattusot, dotter till rusthållaren på Bleknäs Erik Bertelsson och Elisabet Henriksdotter.

Barn (födda i Gustafs):

Maria Elisabet, f. 14.5.1769, d. i Gustafs 25.12.1770 i smittkoppor.

Esaias, f. 30.7.1771, fil.magister, e.o. betaljonspredikant och huspredikant, d. 1807. Tab. 3.

Anna Elisabet, f. 29.8.1773, d. i Gustafs 27.11.1837, Gift i Gustafs 10.11.1802 med kapellanen i Vårdö Johan Petter Landtman, f. i Geta 11.10.1765, d. i Vårdö 6.10.1802.

Jeremias, f. 19.8.1776, stadspedagog, d. 1815. Tab. 4.

Ezekiel, f. 1.12.1778, kyrkoherde, d. 1832. Tab. 5.

Daniel, f. 3.8.1782, stadspedagog, d. 1815. Tab. 8.


Tab. 3

Esaias Hildeen (son till Esaias, tab. 2), f. i Gustafs 30.7.1771. Student (bor.) i Åbo 11.3.1788. Stipendiat 1791-97. Respondent under Porthan 1794, 1795. Fil.magister 23.6.1795. Prästvigd i Åbo 5.7.1797 till änkegrevinnan Armfelts huspredikant på Åminne i Halikko. Eo. bataljonspredikant. Publ.: Animadversiones nonnullae de Declinatione nominum imprimis Fennicorum. P. I (1797). D. i Halikko 2.8.1807 i lungsot. Gift på Åminne i Halikko 7.11.1805 med Juliana Regina Granroth (i hennes 1. gifte), f. i Nummis 30.10.1772, d. i Halikko 2.9.1855, dotter till rustmästaren Johan Granroth och Anna Sierlberg samt omgift 1813 med rusthållaren på Kaninkola Ala-Knaapi i Halikko Efraim Renvall, f. i Halikko 14.9.1778, d. där 24.4.1832.

Barn:

Gustaf Henrik, f. i Halikko 25.12.1806. Student (bor.) i Åbo 20.6.1827. Prästvigd 19.12.1829. Nådårspredikant i Esbo 1829, kyrkoherdeadjunkt därstädes 31.7.1833. Kapellan i Angelniemi 1.5.1835. D. i Angelniemi 8.4.1838 i hetsig feber. - Gift i Halikko 28.8.1834 med Ebba Johanna Vilhelmina Tihleman, f. i Halikko 6.10.1810, d. i Åbo 29.11.1876, dotter till arrendatorn på Vartsala i Halikko Gustaf Johan Tihleman och Katarina Eriksdotter.


Tab. 4

Jeremias Hildeen (son till Esaias, tab. 2), f. i Gustafs 19.8.1776. Student (bor.) i Åbo 28.2.1793. Stipendiat 1794-98. Tf. stadspedagog i Nystad 1798, ordinarie stadspedagog 3.7.1798. Vid biskopsvisitationen 1811 anmärktes bl.a., att största delen av eleverna ej kunde stort mera än alfabetet och de andra ämnena var därefter. Skolhuset hade dock under kriget tagits till sjukhus, eleverna kom från fattiga och usla förhållanden och Jeremias Hildeen själv låg sjuk efter att 19.8.1811 under en resa kört omkull och brutit sin arm. Synbarligen var han dock en ganska medelmåttig lärare. D. i Åbo 23.1.1815 efter ett svårt benbrott och därav uppkommen kallbrand. - Gift i Nystad 3.11.1801 med Amalia Paleen (i hennes 2. gifte), f. i Nystad 28.11.1772, d. i Nystads lf. 27.11.1827, dotter till ekonomiedirektören Samuel Paleen och Anna Kristina Palenius samt tidigare gift med, men skild från förre borgmästaren i Nystad Erik Wilhelm Fagerström.

Barn, födda i Nystad:

Magnus Gustaf, f. 6.6.1802, d. i Nystad 10.1.1803 i oangiven sjukdom.

Carl Anders, f. 17.10.1803, d. i Nystad 19.3.1807 i kikhosta.

Carl Offo Jabet, f. 8.4.1808. Flyttade med sin moder till Salmis rusthåll i Nystads lf. 1824 och förekommer i kommunionböckerna till 1836. Yrke och öden okända (sjöman?).

Johan Petter, f. 29.6.1810, d. i Nystad 5.11.1821 i engelska sjukan.


Tab. 5

Ezekiel Hildeen (son till Esaias, tab. 2), f. i Gustafs 1.12.1778. Student i Åbo (bor.) 10.6.1797. Stipendiat 1797-1803. Respondent under Porthan 1804, under C. G. Hällström 1805. Fil.magister 28.6.1805. Kyrkoherdeadjunkt i Janakkala 1804-06, i Kimito 1806-13. Kapellan i Halikko 1813. Pastoralex. 1815. Kyrkoherde i Esbo 1819. Prost 1829. D. i Esbo 29.8.1832 i lunginflammation. - Gift i Kimito 19.9.1813 med Maria Hirn, f. i Rimito 29.1.1781, d. i Esbo 9.1.1838, dotter till kyrkoherden i Kimito, prosten Daniel Hirn och Beata Catarina Haartman.

Barn, födda i Halikko:

Daniel Ezekiel, f. 25.5.1815, kyrkoherde, kontraktsprost, d. 1886. Tab. 6.

Gabriel Benedict, f. 8.10.1817, vicepastor, d. 1848. Tab. 7.


Tab. 6

Daniel Ezekiel Hildeen (son till Ezekiel, tab. 5), f. i Halikko 25.5.1815. Student (bor.) 5.6.1833. Fil.kand. 9.12.1839, fil.mag. 20.7.1840. Tf. pedagog i Tammerfors 9.1.1841. Prästvigd i Åbo 17.12.1841. Nådårspredikant i Karis 1841, kaplansadjunkt 2.3.1842, kyrkoherdeadjunkt 1.5.1844. Kapellan i Västanfjärd 1.4.1846. Pastoralex. 8.11.49. Kyrkoherde i St Karins 1.12.61, i Vemo 30.6.1868. Vicepastors titel 17.12.1846, prostetitel 20.12.1865. Kontraktsprost i Vemo prosteri 1879-86. L.RyA 3 80, L. RySt 2 86. Publ.: »Muutamia todisteita Jumalan kolmiyhteydestä ja Kristuksen jumaluudesta» (Åbo 1884). Död i Vemo 26.4.1886. Gift 1) i Hartola 20.9.1844 med Selma Fredrika Wadenstjerna, f. i Hartola 11.12.1821, d. i Karlsruhe 9.5.1868, dotter till kronolänsmannen i Heinola och Sysmä, löjtnanten Carl Joachim Wadenstjerna och Maria Andriette Hirn; 2) i Pikis 28.9.1869 med Selma Karolina Rislachi, f. i Sotkamo 23.8.1841, d. i Vemo 7.7.1876, dotter till kyrkoherden i Sotkamo Carl Henrik Rislachi och hans 2. fru Josefina Rikstén; 3) i Vemo 25.9.1876 med Maria Alexandra Lovisa Högman, f. i Kuhmoniemi 10.12.1843, d. i Tyrvis 23.4.1923, dotter till kyrkoherden i Rovaniemi Gustaf Fredrik Högman och Alexandra Maria Lovisa Rikstén.

Barn, i 2. giftet, f. i Vemo:

Selma Aline, f. 4.6.1872. Genomg. 5 kl. i Heurlinska skolan i Åbo 1889. Musikalisk, ledde bl.a. kyrkokören i Kuortane. D. i Åbo 5.10.1961. Gift i Nådendal 8.1.1895 med kyrkoherdeadjunkten i Hausjärvi, sedan kyrkoherden i Tyrvis, kontraktsprosten Ludvig Hjalmar Svanberg, f. i Vemo 12.4.1869, d. i Tyrvis 20.12.1955.

Alma Josefina, f. 10.12.1873. Genomg. 5 kl. i Heurlinska skolan i Åbo 1891, samt Helsingin suomalainen jatko-opisto 1896. Lärarinneex. 1900. Studieresor till Skandinavien 1896-97, Tyskland 1899-1900, 1913, till Italien 1913. Lärarinna i svenska vid flickskolan i Nyslott 1898-99, i svenska och tyska vid Iisalmen reali- ja porvarikoulu 1899-1904, skolans föreståndarinna 1903-04. Lärarinna i svenska vid Uudenkaupungin yhteiskoulu 1909-11, skolans föreståndarinna 1909-11. Lärarinna i tyska och svenska vid Haapamäen yhteiskoulu 1920-21, vid Rovaniemen yhteiskoulu 1922-23. Författarinna, ägde villa på Kustö. Publ. (anon.) »Elli, en ung flickas dagboksanteckningar 1-2» (1916), (pseud. Edit Eler) novellsaml. »Solglitter» (1919). Medarbetare i Åbo Underrättelser. D. i Tyrvis 5.3.1940. Ogift.


Tab. 7

Gabriel Benedict Hildeen (son till Ezekiel, tab. 5), f. i Halikko 8.10.1817. Student (bor.) 5.6.1833. Fil.mag. 20.7.1840. Teol.ex. 1841. Prästvigd 17.12.1841 till tf. kapellan i Vichtis. Tf. sockenadjunkt i Esbo 1843-46, kyrkoherdeadjunkt i Ruovesi 1846. Han säges ha varit en i anden väckt man, vars utmärkta och med omsorg skrivna predikningar väckte uppmärksamhet bland de »väckta» teologistuderandena, så att många av dem for till Esbo för att höra honom. Död i Ruovesi 27.1.1848, i förtid bruten av lungsot. Gift i Jämsä 10.1.1843 med Mathilda Rosalie Lilius, f. i Längelmäki 19.3.1821, d. i Tammerfors 15.2.1872, dotter till hovrättsauskultanten Bror Emanuel Lilius och Lovisa Elisabet f. Lilius.

Barn:

Ludvig Nathanael, f. i Esbo 8.6.1844. Anställd vid telegrafen. D. i Tammerfors 14.10.1869. Ogift.

Frans Israel, f. i Esbo 20.8.1845, d. där 29.10. s.å.

Maria, f. och d. i Esbo 9.6.1846.

Julia, f. i Ruovesi 10.10.1847. Genomg. fruntimmersskolan i Tammerfors. Småbarnsskolelärarinna i Tammerfors till 1872. Lärarinna i Nyslott 1875-84, tf. lärarinna i finska vid Privata svenska lyceet i Kuopio och Privata lyceet för gossar och flickor i Kuopio 96-97. Död i Åbo 12.10.1917. Gift i Sääminge 21.2.1885 med kyrkoherden i Sääminge, sed. prosten Alexander Jakob Gummerus (i hans 3. gifte), f. i Piippola 9.4.1807, d. i Sääminge 13.1.1891 (tidigare gift 1) 1839 med Emilia (Emma) Nordling, d. 1868, och 2) 1871 med Alexandra Rosalie (Rosa) Tawast, d. 1872).


Tab. 8

Daniel Hildeen (son till Esaias, tab. 2), f. i Gustafs 3.8.1782. Student (bor.) i Åbo 15.9.1801. Stipendiat 1803-07. Prästvigd 16.12.1807 till kapellansadjunkt i Korsnäs. Stadspedagog i Kristinestad 4.12.1808. D. i Kristinestad 24.6.1815 »i slag». Gift i Korsnäs 26.6.1808 med Anna Henrika Moliis (i hennes 1. gifte), f. i Korsnäs 2.1.1787, d. där 11.10.1849, dotter till kapellanen i Korsnäs Josef Moliis och Anna Margareta Simalin samt omgift med bondesonen, sedan torparen Gabriel Mickelsson Rosenlöf, d. 1855.

Barn, födda i Kristinestad:

Amalia Josefina, f. 10.5.1812, d. i Nilsiä 14.3.1875. Gift i Pedersöre 10.4.1844 med skepparen Carl Jakob Chydenius, f. i Larsmo 23.12.1813, drunknade vid Vargö-gaddar utanför Vasa med skepp och manskap mellan 10.-11.11.1850.

Anna Sofia, f. 20.9.1814, d. i Gamlakarleby 28.9.1865. Gift i Korsnäs 12.12.1833 med kapellanen i Korsnäs Robert Örnström, f. i Gamlakarleby 5.8.1807, d. i Korsnäs 27.12.1841.


Tab. 9

Henrik Hildeen (son till Henrik, tab. 1), f. i Gustafs 24.12.1749. Var först lärdräng och sedan gesäll och bruksskrivare vid Åbo pappersbruk och pappersbruket i Brunkala till 1784. Tullbesökare i Nystad från 1785. Död i Nystad 3.9.1811 (i bröstv.). Gift i Nystad 2.4.1771 med Cristina Smolander, f. i Nystad 9.6.1735, d. där 14.8.1815, kyrkfattig, dotter till borgaren Johan Smolander och Maria Haka.

Barn:

Salome, f. i Brunkala 22.2.1772, d. där 15.3. s.å.

Maria, f. i Brunkala 20.5.1774, d. där 12.6. s.å.

Abraham, f. (på okänd ort) 7.9.1775. Tullbesökare, var 1801-05 lanttullbesökare och lanttullvaktmästare i Stockholm, flyttade möjligtvis på 1810-talet tillbaka till Finland. Senare öden ej kända. - Gift i Nystad 30.4.1797 med Ulrika Ellström, f. i Nykyrko 16.9.1769, d. i Nystad 10.2.1827, dotter till sockenskräddaren Abraham Ellström och Sofia Henriksdotter. Hustrun hade redan före 28.7.1798, under mannens vistelse i Stockholm, flyttat tillbaka till sin fader och blev senare lagligen skild från Hildeen. En dödfödd son 30.1.1798.

Johanna, f. i Brunkala 13.10.1778, d. där 16.7.1779.


Såsom det framgår av utredningen, synes denna gren av Uleåborgssläkten Värttö-Hildeen ha utslocknat på svärdssidan 1886, på spinnsidan 1961. Det är dock möjligt, att Carl Otto Jabet Hildén (f. 1808, vid liv ännu 1836) eller Abraham Hildén (f. 1775, levde ännu på 1810-talet barnlös och frånskild) haft efterkommande - möjligtvis utomlands - som inte påträffats vid forskningarna.


Genos 37(1966), s. 1-8

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikelns början ]

Systematisk förteckning | 1966 års register | Årgångsregister