GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Tiedonantoja - Meddelanden


Lanträntmästaren Jacob Mardell Widmans levnadsöden

Håkon Holmberg

Vid ett besök nyligen i Vasa landsarkiv, där jag genomgick en volym med äldre länsförvaltningshandlingar, enligt trycket på bandets rygg omfattande tidrymden 1440-1830, fann jag förutom en del förteckningar över landsstatens i Vasa län tjänstemän under tiden 1680-1809 på ett inom en förteckning instucket blad av litet format en kortfattad levnadsteckning över sedermera lanträntmästaren Jacob Mardell Widman, vilken nedan må i sammandrag anföras.

Jacob Mardell Widman, var bondson från Marttila hemman i Lillkyro socken och föddes troligtvis 1698. Han sändes 13.12.1709 till Vasa i boktryckarlära för att bliva skrivkunnig, som det säges i levnadsteckningen, 1712 inträdde han i Vasa trivialskola. Då Liber Scholae Vasensis omfattar åren 1722-1830 kan riktigheten av uppgiften ej kontrolleras. Hans fader avled 19.2.1714 i Storkyro och i maj samma år avled även farfadern. Efter slaget vid Napue i Storkyro blev Widman i augusti 1714 fånge hos ryssarna och följde med den ryska hären norrut, men lyckades fly ur fångenskapen. På flykt till Sverige anlände han till Piteå 1715, sedan han intill dess varit i 3 ryska markenteteriregementets våld. Han trädde sedermera i militärtjänst vid Österbottens regemente 1717 som musketör och bivistade den norska kampanjen 1718, sedan 25.10.1718 som furir. Nyårsnatten 1719 förkylde han bägge fötterna på de norska fjällen, men blev redan i augusti som återställd ånyo kommenderad till Österbottens regemente. I februari 1720 kom han till regementet, som då låg i Gävle stad. Till Vasa återkom han med regementet efter fredsslutet, 31.10.1721 och blev i maj 1722 skrivare hos postmästaren och befallningsmannen Astrin i Vasa. Han erhöll 11.7.1722 på begäran avsked från regementet, men blev ånyo 23.12.1723 munsterskrivare vid detsamma. Från och med september 1726 var han uppbördsskrivare hos kronobefallningsmannen Nils Bergudd i Korsholms södra härad och blev sedan i början av år 1735 stadskassör i Vasa stad. Han förordnades till tjänstförrättande häradsskrivare i Korsholms södra härad 15.4.1738 och erhöll fullmakt på denna tjänst 1.12.1738. I densamma kvarstod han till 1747, ehuru han redan 1745 hade förordnats till tjänstförrättande lanträntmästare i Vasa län åren 1745-1747. Han erhöll detta förordnande 4.7.1745 och utnämndes till ordinarie lanträntmästare 10.7.1753. Han kvarstod till sin död i Vasa 11.4.1768 69 år gammal i denna tjänst. Han hade 9.12.1739 ingått äktenskap med änkan Elisabeth Ruuth och hade med henne en dotter, sedermera gift med prästmannen Magnus Holm.


Genos 37(1966), s. 26

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Systematisk förteckning | 1966 års register | Årgångsregister