GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Pieniä löytöjä - Små fynd

von Vegesack

Hans Hirn

Elgenstierna (Ättartavlor VIII, s. 708) omnämner Mårten von Vegesack, son till rusthållaren på Lankila i Rantasalmi Paul von Vegesack och Birgitta Ryggia. Fadern gjorde gällande att han var adelsman. Om Mårten vet Elgenstierna blott att han var 16 år vid bouppteckningen efter fadern, som avled 25.12.1753. I generalmönsterrullorna av 1757 och 1759 för greve Johan Cronhielms af Flosta värvade infanteriregemente, som då var förlagt i Helsingfors och på Sveaborg, hitta vi några uppgifter om den unge Mårten. Nämnda rullor finnas i original i krigsarkivet i Stockholm och i filmkopia (WA 1347) i vårt riksarkiv. I rullan för sekundmajor Niklas Didrik von Baumans kompani omtalas Mårten von Vegesack, vilken 22.7.1757 från volontär vid kapten Gustaf Vilhelm von Kaulbars kompani befordrades till furir vid Baumans kompani. Det säges om honom att han är 20 år, född i Savolax, ogift och kommenderad på värvning. I rullan för samma kompani, mönstrat på Sveaborg 4.7.1759, nämnes helt kort att furiren Martin (så kallas han nu) von Vegesack dött 3.2.1759.


Genos 37(1966), s. 27

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Systematisk förteckning | 1966 års register | Årgångsregister