GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikelns slut ]

Tiedonantoja - Meddelanden

Thesleff

L. Kurtén

På Sukukirjas utredning av släkten Thesleff återgår den av senare forskare godtagna uppgiften, att assessor Peter Thesleffs hustru Catharina Schmedeman skulle ha varit mor till hans fem barn. I själva verket var dock äktenskapet med henne Thesleffs andra gifte, ingånget kanske omkring 1650. Hans första hustru har som »Margareta Mårtensdotter, Petter Thesleffs», vid åtminstone fyra tillfällen utkvitterat sin mans lön i Helsingfors mellan 1644 och 1647 (F.S. 7926:503; 7939:499, 502, 504); kuriöst nog hade hon samma namn som sin svägerska, Påvel Thesleffs hustru.

Från detta första äktenskap måste i varje fall de äldre av assessorns barn härstamma: Margareta, gift redan 1656, Anna, gift 1663, kanske också Elisabet, gift i Åbo (då nämnd endast vid patronym) 7.6.1666 med Johan Eliae Enholm/Holmius. Hon tycks vara en hittills förbisedd medlem av släkten, kanske beroende på att hon sällan förekommer med släktnamn; det sker dock i tre fall, då hon är dopvittne i Björneborg 1689 och 1690. Där återfinns hon också i begravningslängderna 26.5.1692 som Enholms hustru, icke namngiven. För ett sådant antagande talar i någon mån det förhållandet, att Elisabet Thesleffs tre äldsta döttrar namngavs Elisabet, Anna och Margareta, vilka visserligen hör till de allra vanligaste men kanske inte bara därför »råkar» överensstämma med namnen på de tre äldsta döttrarna i familjen Peter Thesleff.

Till samma syskonkrets ville man gärna också föra Kristina Thesleff, gift före 1667 med Erik Herkepäus. Här är visserligen indicierna svaga. Man kan endast åberopa de nära förbindelser, som synbarligen bestod mellan henne och anförvanterna i Åbo: hennes yngsta son Johan Herkepäus köpte på 1730-talet ett rusthåll tillhörigt Anna Thesleff/Bergs dotter, med vilken han var »i frändskap» (Biographica, Johan Herkepäus) och hennes äldre son Erik praktiserade som lantmäterielev hos Elisabets Thesleffs måg Olof Mört. Kristinas make, som vistades i Åbo som student omkring 1652-58, underhöll f.ö. förbindelser med denna stad ända till sin död (F.S. bb 27:10). Även rent geografiskt sett förefaller det mindre troligt, att han skulle ha gift sig med en dotter till viborgaren Påvel Thesleff, som i några utredningar föreslagits.

I Peter Thesleffs senare äktenskap föddes utan tvivel sönerna Johan och Peter och dottern Katarina, troligen också alla eller de flesta av de sex barn till assessorn, som begrovs i Åbo mellan 1655 och 1665.

Ytterligare belägg på hans två äktenskap lämnar ett rådstuvurättsprotokoll i Åbo 1669 (F.S. z 37:247), där Catharina Schmedeman sägs ha visat en besvärlig kreditor »till sina styvbarn, vilka igen svarat att deras styvmor haver före det fasta gälden (i Peter Thesleffs dödsbo) uppå sig tagit att svara för.» Margareta Thesleffs vigsel 1656 tidfäster ingången av faderns första äktenskap till slutet av 1630-talet, från vilken tid det tillsvidare finns mycket sparsamt med uppgifter om honom. Antagligen kan en systematisk genomgång av hittills obeaktade källor ge vidare besked.

- Som komplettering av utredningen i Släktbok II, Ny följd, tab. 4 (?) kan också nämnas, att begravningslängderna i Kuhmois den 31.8.1735 antecknar jordfästningen av fältväbeln Johan Anderssons käresta Helena Thesslöf. Hon kan rimligen vara den dotter till Mårten Thesleff, om vilken Ättartavlor (Schildt, tab. 1) upplyser att hon var två gånger gift.


Genos 37(1966), s. 82-83

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikelns början ]

Systematisk förteckning | 1966 års register | Årgångsregister