GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikelns slut ]

 risti18.gif (70 bytes)

Karl Konrad Meinander

H. D

Genom fil. doktor K. K. Meinanders död den 27 mars har landets konsthistoriska forskning och därjämte dess Nationalmuseum förlorat en av sina främsta förmågor, en av den nordiska konstarkeologins bästa krafter och en samvetsgrann, vidsynt museiman, skaparen av dess kulturhistoriska avdelning. Meinander föddes i Helsingfors den 9 april 1872, och blev fil. kand. år 1894, fil. lic. år 1909 samt fil. dr år 1914. Sitt liv ägnade han helt åt sin vetenskap. Hans doktorsavhandling »Medeltida altarskåp och träsniderier i Finlands kyrkor» (1908) är ett moget och väl avvägt arbete av grundläggande betydelse, som på sitt område klart ådagalagt, att Finland redan under medeltiden blivit delaktig av det bästa den romanska och gotiska kyrkokonsten hade att giva. I senare utkomna verk, såsom monografierna om Nykyrko, Nystads och Vasa kyrkor, behandlas även kyrkokonst från senare tid, gravmonument och prydnadsföremål, vilka äga samband med personhistoria och genealogi. Finskt Museum, vars redigering Meinander under ett par decennier handhaft, vittnar om hans stora sakkännedom på vitt skilda områden av vår högre ståndskultur, likaså hans bidrag till »Herrgårdar i Finland». Det arbete, som i över 30 år sysselsatt honom är det monumentala arbetet »Porträtt i Finland före 1840-talet»[1]. Här liksom i sin doktorsavhandling har han lagt grunderna för en senare forskning samt utfört ett mödosamt, om ock tacksamt och givande samlande och ordnande av det över hela landet spridda porträttbeståndet. Den därvid erhållna djupa förtrolighet med materialet har möjliggjort för honom att återfinna alster av förr fullständigt förgätna 16- och 1700-tals anspråkslösa konterfejare. I dessa porträtt framträda representanter för de olika stånden på ett intresseväckande sätt. För den kulturhistoriskt intresserade allmänheten är detta Meinanders sista stora verk en rikt givande källa. Såsom forskare förunnades Meinander att utföra sitt arbete på två tidigare rätt ofullständigt kända områden av den konsthistoriska vetenskapen och uppnå resultat av bestående värde. I detaljgranskningen rörande de utländska förbindelserna med avseende på alster av vår medeltida konst, har en senare forskning gjort anmärkningsvärda tillägg och rättelser, men trots detta framstår på ett beundransvärt sätt den säkerhet och noggrannhet varmed Meinander i detalj behärskat och ordnat sitt material.

I detta sammanhang är det onödigt att vidröra Meinanders insats och betydelse i hans egenskap av museiman, men de, vilka kommit i beröring med honom erinra sig med tacksamhet den stora beredvillighet varmed han städse var villig att hjälpa och befrämja forskningen inom det område som var hans. Hans plats står nu tom och är svår att ersätta.

För genealogin, om än Meinanders vetenskapliga gärning ej direkt hänfört sig till personforskningen, har den dock varit av stor betydelse, emedan den hänfört sig till områden av kulturhistoria, vilka medelbart tjänar släktforskningen i vidsträcktare bemärkelse. Genealogiska Samfundet i Finland hade i M. städse ett gott stöd och vid flera tillfällen erbjöd han sin hjälp, varav hans livfulla föredrag vid samfundels möten voro ett gott bevis. Därför kommer Konni Meinanders namn av genealoger att nämnas med saknad och högaktning.

[1] Recenserat i Genos 1931, n:o 4.


Genos 4(1933), s. 43-44

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikelns början ]

Systematisk förteckning | 1933 års register | Årgångsregister