GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikelns slut ]

risti18.gif (70 bytes)

Ernst Nordström

 

0. D.

I Helsingfors avled den 18 februari 1933 professor Ernst Samuel Nordström, f. i Borgå 21 april 1850, som son till sedermera kyrkoherden i Säkkijärvi, prosten, fil. doktorn Otto Mauritz Nordström och Sofia Eufrosyne Ottelin, en dotter till biskopen i Borgå Carl Gustaf Ottelin. N. var en förgrundsperson i vårt lands konstliv och en intresserad genealog. Efter att 1874 ha avlagt filosofiekandidat examen blev N. 1879 rektor för Konstflitföreningens i Finland centralskola (till 1915) och intendent för föreningens museum (till 1911) samt utsågs 1887 vid uppbyggande av Ateneum till dess ekonom, vilken tjänst han innehade till 1927. Åren 1893-1910 fungerade han som sekreterare i Konstnärsgillet och erhöll 1910 professors namn, heder och värdighet.

Nordströms personhistoriska intressen resulterade 1904 i ett digert häfte »Genealogiska tabeller rörande släkterna Nordström, Ottelin, Hirn och Alopæus», till vilket han senare fogade tvenne supplement 1915 och 1925. Arbetet ifråga torde vara unikt i vårt land, ity att författaren däri utom för forskningen mycket värdefulla genealogiska uppgifter i form av kognatiska linjer till hans och hans hustrus far- och morföräldrar, publicerat antavlor upptagande alla kända förfäder till nämnda personer. Dessa ha, såsom författaren i företalet till arbetet nämner, vad källornas trovärdighet beträffar icke underkastats vetenskaplig analys. Trots denna reservation måste dock för framtiden varnas för offentliggörande av dylika okritiska härledningar, framför allt från den tidigaste medeltidens sagofurstar, men också från verkliga historiskt säkra regenter; säkerligen äro de mera till skada än till nytta och nöje.

Ännu i sin ålders höst publicerade Ernst Nordström ett för forskningen oumbärligt arbete »Suomen taiteilijat, maalarit ja kuvanveistäjät - Finlands konstnärer, målare och bildhuggare», vilket utkom 1925, supplement därtill 1931. Förteckningen över konstnärerna upptager dock endast de nödvändigaste genealogiska uppgifterna jämte meddelande om sedan vilket år konstnärskap utövats, men är den även i sin knappa form mycket användbar. - Till Genealogiska Samfundet donerade den avlidne i manuskript en »Genealogia Armfeltiana» upptagande alla kända ättlingar till den Armfeltska ättens stamfar Erik Larsson, nobil. Armfelt. Det är genom sin form och omfång en pendang till »Genealogia Sursilliana». För forskares räkning är handskriften deponerad på Statsarkivet.

Den genealogiska och personhistoriska forskningens vänner äro tacksamma för det arbete professor Ernst Nordström utfört för underlättande av många mödor vid deras arbete.


Genos 4(1933), s. 49-50

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikelns börjän ]

Systematisk förteckning | 1933 års register | Årgångsregister