GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikelns slut ]

Släktnamn i Karleby på 1500-talet.

Hugo Lagström

Karleby socken var på 1500-talet mycket vidsträckt. Nu finnas på dess område icke mindre än 15 socknar: Kronoby, Teerijärvi, Karleby, Nedervetil, Kaustby, Vetil, Perho, Halso, Ullava, Kelviå, Lochteå, Himango, Kannus, Toholampi och Lestijärvi samt staden Gamlakarleby.

Ur skattelängder m.fl. handlingar i Statsarkivet hava framletats de släktnamn, som förekomma på 1500-talet. Emedan ortografin är synnerligen växlande, har såsom rubrik satts ett normaliserat namn samt beläggen inom parentes.

Under förra delen av 1600-talet begynner man småningom allt allmännare utsätta hemmansnamnen i skattelängderna och vi återfinna i dem ganska ofta namnet på den släkt, som besuttit hemmanet. De gamla släktnamnen fortleva, om ock vanligen i något förändrad form, allt ännu i våra dagar såsom hemmansnamn.

På hemmanen bosatta personer ha, oberoende av om de tillhört den gamla släkten eller ej, enligt allmän sed använt hemmanets namn såsom släktnamn. Sålunda ha på ett hemman uppstått flere liknämnda släkter. De personer, som övergivit bondeståndet, ha dels använt hemmansnamnet oförändrat såsom släktnamn, t.ex. Wikar, dels bildat av det nya namn, t.ex. av Kåla Kolander, Kollander och Collander. De gamla släktnamnen äro sålunda grundformer för många senare kultursläkters namn. Sedda mot denna bakgrund äro de gamla släktnamnen av betydande intresse för genealogien.

Asiainen.

Påval, bonde i Toholampi 1590-1620. Nu Asiala h:n.

Barkare.

Lars, bonde i Gunnarsholm (Kirilax) 1556-58.

Beltare (Belttar, Belt).

Matts, bonde i Jatkojoki (Ruotsalo) 1549-60. Nu Pelttari h:n,

Olof, bonde i Rödsö 1549-51.

Borgare.

Elef, bonde i Storby 1556.

Jöns, husman i Karleby 1580.

Båga (Bågha).

Per, bonde i Påras 1580-1600.

Finne.

Nils, bonde i Storby 1556-65.

Rassmus Andersson, bonde i Storby (Såka) 1556-80.

Fleming (Flemingh).

Erik Hinzeson, bonde i Tohiniemi (Palo) 1548-56.

Harald (Haraldsson, Haralt).

Anders Haraldsson, bonde i Rödsö 1549-70. Nu Harald h:n.

Hard.

Olef, bonde i Storby 1556.

Havi (Haui, Hawij, Haffi). Nu Havela h:n i Lochteå.

Lars, bonde i Lochteå 1565-90.

Olof, bonde i Lochteå 1565-80.

Hihna (Hina, Hijna). Nu Hihnala h:n i Himango.

Henrik Henriksson, bonde i Lahdensuu (Himango) 1549-90.

Matts Henriksson, bonde i Lahdensuu (Himango) 1590-1635.

Hilli. Nu Hillilä by och h:n.

Anders, bonde i Kannus 1580.

Hans, bonde i Alakannus 1565.

Hoko (Håkansson).

Nils Håkansson, bonde 1549-70 i Ruotsalo. Nu Hakuni och Hakola h:n.

Holst (Hålst).

Jöns, bonde och nämndeman i Alakannus 1554-80.

Hopsinen.

Nils, nybyggare i Karleby 1585, husman 1590.

Huhta(nen) (Hugtan, Hwcthan, Huffta).

Anders, bonde i Korplax 1553-65. Nu Huhta h:n.

Hämäläinen.

Jöns, bonde i Röringe 1565.

Michel, bonde i Övervetil 1580.

Isokenkä (Isokenge).

Lasse, bonde i Viirret 1565.

Jobbe.

Per, bonde i Kaustar 1547-48. Nu Jubbila h:n.

Kaakkinen? (Kachkoin, Kackoin, Kakinen, Kakin, Kokin, Kocken).

Nu Kååks h:n.

Erik, bonde i Kaustar by 1552-56.

Olof, bonde i Kaustar 1552-53.

Kallinen (Kallin, Kallen, Kalle). Nu Kallis by.

Anders Andersson, »Ung Anders Kalle», bonde 1560-80 i Storby.

Anders Larsson, bonde i Storby 1549-70, skjutsrättare, länsman.

Lars Andersson, »Store Lars Andersson», bonde 1560-80.

Lars Andersson, »Lill Lars Andersson», bonde 1580-90.

Olof Andersson, bonde i Storby 1556-71.

Karhu.

Nils Olofsson, bonde i Storby 1549-90.

Olof Jönsson, bonde i Karki 1560-1600. Nu Karhula h:n.

Kauko (Kauku, Kaukoi, Kaukoij).

Lars Henriksson, bonde i Korpilax 1549-70. Nu Kauko h:n.

Kaustinen (Kaustin). Nu Kaustby, fi. Kaustinen, socken och Kaustinen h:n.

Jöns Andersson, bonde i Övervetil (Kaustby) 1544-60.

Matts Henriksson, bonde i Övervetil (Kaustby) 1549-60.

Kero (Keroij, Kerue, Karu, Kiru, Käröö, Skeru, Stieruu).

Jöns, bonde 1547 i Kannus.

Jöns Olofsson, bonde i Långö 1544-1600. Nu Tjäru h:n.

Olof, bonde i Ristrand 1556.

Kettuinen.

Olof, bonde i Korplax (Rita) 1590-1620.

Klockare.

Lars, bonde i Storby 1549. Nu Klockars h:n.

Konung (Konungh, Konugg).

Per, bonde i Lochteå (Viirret) 1547-65. Nu Kungas h:n.

Per Andersson, bonde i Nedervetil 1590-1607.

Kopsa (Copsa).

Matts, bonde i Toholampi 1570-1600. Nu Kopsala h:n.

Kort (Korth, Kortt).

Jöns, bonde i Långö 1553-65.

Olof, bonde i Långö 1568.

Kotilainen (Kottilainenn, Kåttelainen, Kottelaijn, Kottoijlain). Nu Kotila h:n.

Anders, bonde i Toholampi 1565-1600.

Påval, bonde i Toholampi 1565.

Kåla (Kålar, Kola, Kolar). Nu Kåla h:n.

Erik, bonde i Kaustar (Kirilax) 1551.

Per, bonde i Kaustar (Kirilax) 1556-65.

Laamainen (Lamainen).

Hans, nybyggare i Karleby 1585, husman 1590.

Lappalainen (Lappelain).

Lars, bonde i Lestijärvi 1565-1620.

Langi.

Henrik, bonde i Maringais 1580-90. Nu Lankila h:n.

Lyytinen (Lyttine, Lyttin, Lytthn, Lythn, Lyttn).

Olof Andersson, bonde i Teerijärvi 1549-77. Nu Lytts h:n.

Olof Persson, bonde i Palo 1549-70. Nu Lytts h:n.

Per, bonde och nämndeman i Bråtö 1546-60. Nu Lyttare och Lyttbacka h:n.

Örian, från Bråtö, besökte Kemi hamn 1550.

Lärka.

Per, nybyggare i Karleby 1559.

Musa.

Per, bonde i Kaustar 1556. Nu Måsala h:n.

Mättinen (Metteinen).

Peder, nybyggare i Karleby 1585, husman 1590.

Närvä (Närff, Narffue).

Lasse, bonde i Kaustar (Närvilä) 1559-60. Nu Närvilä by och h:n.

Olkinen (Olkinenn, Olckinen).

Henrik, bonde och nämndeman i Toholampi 1570-74. Nu Olkkola h:n.

Oravainen (Oravanen, Årrava, Orava).

Matts, bonde 1565-70 i Toholampi. Nu Oravala h:n.

Parantaja (Parandaia).

Lars, bonde i Lestijärvi 1570-1610. Nu Paranta h:n.

Porko (Porco, Pårcko, Påro, Pårck, Pårckij).

Anders Olsson, bonde i Kelviå 1547-70. Nu Porkola h:n.

Rahkoinen (Rachkoinen).

Anders, husman i Kelviå 1590-1600, 1606-20 bonde i Ullava. Nu Rahkola h:n.

Raiha (Raijha, Raija, Raij, Rai).

Jöns Olofsson, bonde i Kaustar 1549-80.

Olof, bonde i Kaustar 1590-95

Rautaparta.

Nils, husman i Karleby 1580.

Rauti (Rauii).

Erik, bonde i Parrkihauta (Himango) 1549. Nu Rautila h:n.

Rautiainen (Rautian, Rautia).

Olof, bonde 1565-1600 i Kelviå.

Reppe.

Olof, bonde i Korplax 1570-1641. Nu Räbb h:n.

Repslagar.

Lasse, bonde i Kaustar (Kirilax) 1570.

Rikkinen (Rickinen, Rijckinen).

Olof, nybyggare i Karleby 1585, husman 1590.

Rip (Ripe, Rijpp, Riip).

Lars, bonde i Gunnarsholm (Kirilax) 1553.

Olof, bonde i Korplax (Peltokorpi) 1549-65. Nu Riippa h:n.

Roikoi (Röijköij). Nu Roiko h:n.

Lasse, bonde i Lochteå 1570.

Olef, bonde i Lochteå 1556.

Salt.

Erik, husman i Karleby 1580.

Savolainen (Saffuolain, Saffuålain, Saffuelain, Sauolain, Saulainen Saulaijn, Sajulan, Savolan).

Matts, bonde i Röringe 1565.

Olof, bonde i Ristrand 1556.

Olof, bonde i Kelviå 1565.

Pavel, bonde i Kelviå 1565.

Per, bonde i Rödsö 1563-66.

Per, bonde i Ingervik (Maringais) 1565-70.

Seppi.

Olof, bonde i Alakannus 1565.

Sika (Syka).

Pavel, bonde i Kelviå (Ullava) 1570. Nu Sikala h:n.

Sipoi.

Olof, bonde i Himango 1556.

Schriffer.

Axel, klockare i Karleby 1564.

Sokoi (Sokoij). Nu Såka, fi. Sokoja, by.

Jöns, bonde i Storby (Såka) 1549.

Suomalainen (Suomalaijn).

Per, bonde i Kaustar 1549. Nu Suomalax h:n.

Tapio (Tappio, Tappije).

Nils, bonde i Kannus (Tomujoki) 1549-65. Nu Tapio h:n.

Tavast (Tauesth, Tauasth).

Jöns, bonde i Röringe 1565.

Nils, bonde i Påras 1556-80.

Tenhoinen (Tenho).

Olof, nybyggare i Karleby 1559-60.

Tikkainen (Tickain, Tijckoijne, Thickoijne).

Anders, nybyggare och bonde i Lestijärvi 1559-65. Nu Tikka h:n.

Tors (Tordsson, Twrss).

Olof Tordsson, bonde i Himango 1549-80. Nu Tuorila h:n.

Tuuna (Twna, Twnn).

Jöns Jönsson, bonde i Kelviå (Jokikylä) 1549-80. Nu Tuunala h:n.

Wastin (Wasten, Wasteen).

Jöns, bonde i Vittsar 1551-65.

Vestgöte (Westgiöte).

Jöns, klockare i Karleby 1559.

Wikar (Vikar, Wijkar). Nu Storvikar och Lillvikar h:n.

Anders, bonde i Påras (Överbråtö) 1549-65.

Lasse, bonde i Påras (Överbråtö) 1549-65.

Winick (Vinick, Winich, Winicka, Vinicksson).

Jöns, bonde i Bråtö 1547-60.

Mickel, bonde i Ristrand 1549-60.

 
Genos 4(1933), s. 54-58

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikelns början ]

Systematisk förteckning | 1933 års register | Årgångsregister