GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikelns slut ]

Arvosteluja - Recensioner

Personhistorisk Tidskrift utgiven av Personhistoriska Samfundet genom Bengt Hildebrand har utkommit för år 1932 med n:ris 1-4. Beth Hennings skildrar Carl Gustav Tessin i hans egenskap av guvernör för den unge kronprins Gustav samt framhåller huru en senare forskning med större rättvisa än hans samtid kunnat bedöma denna sida av Tessins mångsidiga verksamhet. Hans inflytande över den blivande konungen var ej så stort man tidigare antagit, emedan den upphörde innan elevens 7:de år 1754. Ett djupare, men ock skadligare inflytande var det, som utövades av hans moder, den härsklystna Lovisa Ulrika och i viss mån även av skalden Dalin. Vilhelm Ljungfors utreder i en utförlig undersökning släkten Hwassers öden. Dess mest kända medlem Israel H. var som bekant åren 1817-29 professor i praktisk medicin vid Åbo akademi och hans brordotter skådespelerskan Anna-Lisa Engelbrecht d. 1918 är känd genom sina gästuppträden i Helsingfors från början av detta sekel. Kjell Kumlien polemiserar i en uppsats mot E. Neumans framställning av Engelbrektkrönikans författare, skrivaren Johan Fredebern, vilken enligt N. författat vissa avsnitt därav på uppdrag av ärkebiskop Olof. Redan på 1870-talet, såg den tyske historikern G. von Ropp, i sitt arbete »Zur Deutsch-Skandinavischen Geschichte des XV. Jahrhunderts» i Karl Knutsson krönikans främste uppdragsgivare och till samma resultat kommer nu även Kumlien. Personhistoriskt beaktansvärd är J. E. Almqvists utredning om Johan Stiernhööks fädernehärstamning. Enligt Anrep och andra äldre förf. skulle han ha varit en ättling i tredje led av den i Dalarne namnkunnige fogden Peder Svensson d. omkring 1546. Detta antagande har dock visat sig oriktigt och har tillkommit såsom förf. säger »för att giva mera glans åt ättens ryktbaraste medlem, den svenske lagfarenhetens fader». Med full säkerhet kan blott anges hans fader kyrkoherden i Bro Olaus Petri Hedemorensis, en uppgift, som Elgenstierna i sin nyligen utkomna VII:de del av sina ättartavlor påpassligt använt sig av. Såsom vanligt omfattar årgången en fullständig och särdeles nyttig recensionsavdelning över den nyaste genealogiska och personhistoriska i Skandinavien och Finland utkomna litteraturen.


Genos 4(1933), s. 61

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikelns början ]

Systematisk förteckning | 1933 års register | Årgångsregister