GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikelns slut ]

Arvosteluja - Recensioner

Till den nyligen avlidne, förtjänstfulle forskaren och huvudredaktören för Nord. Familjebok Verner Söderbergs 60-års dag den 4 oktober 1932, utgåvo hans arbetskamrater och vänner i Sverige en diger och mångsidig festpublikation. Ur dess innehåll kan flere uppsatser nämnas, vilka även beröra finska förhållanden. Detta är fallet med Bengt Hiidebrands ingående studie över Anna Messenia och släkten Rechenberg, vilken anknyter till Söderbergs licentiatavhandling om historieskrivaren Arnold Johan Messenius. Anna Messenia var dotter av den bekante Johannes M., vilkens häftiga och stridbara lynne hon synes ha fått i arv. Hennes liv och leverne, som belyses med stöd av nya källskrifter, var rikt på tvistigheter inom familjen och motgångar, förorsakade bl.a. av brodern Arnolds och brorsonens tragiska död i december 1651. Det var den s.k. »messeniuska sammansvärjningen», som bragte olycka över familjen, men trots motgångar och otacksamhet från de egnas sida, främst brodren Arnold, åt vilken hon frivilligt avstått faderns värdefulla bibliotek, framstår hon på grund av sitt tragiska öde, såsom en intressant människotyp för 1600-talets kraftiga och viljestarka kvinnor. Då hon var gift med Hans Jacob Rechenberg är det ej omöjligt att skalden Johan Henrik Kellgren genom sin mormor Kristina Elisabeth von Rechenberg var en ättling till henne.

Herman Brulin redogör för den i Finland från stora ofreden bekante generalen Georg Lybeckers benådning 1717. Krigsrätten hade dömt honom att mista ära liv och gods, för de av honom under fälttågen i Ingermanland och Finland 1712-13 begångna felen. Vid jultiden 1717 förmildrade dock Karl XII domen och återskänkte honom livet. Han levde ej länge därefter, utan slöt sina dagar redan följande år den 4 juni på Wärsta gård i Askers socken; en uppgift, vilken även återfinnes i den genealogiska litteraturen om honom. Ytterligare kunna följande uppsatser av historiskt innehåll nämnas: Eli F. Heckscher, Svenskt och utländskt under Sveriges stormaktstid och Nils Ahnlund, Gustav Adolf och det evangeliska väsendet.


Genos 4(1933), s. 61-62

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikelns början ]

Systematisk förteckning | 1933 års register | Årgångsregister