GENOS - Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Viitteet | Artikkelin loppu ]

Tietoja erikoislaatuisista seurakunnista ynnä vastaavista historia- ja rippikirjoista

Lisäys II

Osmo Durchman

Fagervik. Syntyneitten luettelot 1726-1735, vihittyjen luettelot 1728-1734, kuolleitten luettelot 1730-1735, muuttaneitten luettelot 1777-1810, 1811-1821, kirkon tilit 1726-1729 ynnä joukko muita asiakirjoja säilytetään Fagervikin ruukinkonttorissa. Luettelot on nyttemmin myös kopioitu [1].

Haminan kadettikoulu. Seurakunta lakkautettiin 23/10 1889, lukien 1/1 1890  [2].

Henkivartioväen 3:s, Suomen, tarkkampujapataljoona. Seurakunta määrättiin lakkautettavaksi 17/12 1913, laskettuna 1/1 1914.

Ruotuväkitarkkampujapataljoonat. Selityksenä siihen, minkä vuoksi ainoastaan 5:ssä Mikkelin ja 8:ssa Uudenmaan pataljoonassa oli lakkautukseen saakka vakinainen saarnaaja, painettakoon tähän Asetuskokoelman 1860 19/7, N:o 18, vastaava kohta: »de Auditörer och Predikanter wid de indelta skarpskyttebataljonerna, hwilka äro försedde med behörig fullmakt, få åtnjuta sin nuwarande aflöning intill dess de, efter egen ansökning, winna annan anställning eller undfå afsked ur tjensten, likwäl emot skyldighet att fortfarande bestrida sina sysslor, så länge de af ofwannämnde förmon sig begagna; hwaremot tjenstförrättande Auditörer och Predikanter, äwensom samtlige Läkare, såsom icke försedde med fullmakter å sina befattningar, må från desamma, efter omständigheterna entledigas».

Tukholma, suomalainen seurakunta. Handlingar rörande Finska Nationelle Församlingen i Stockholm. (Handlingar, Till Upplysning i Finlands Kyrko-Historie V:2, Bihang till Åbo Erke-Stifts Circulaire-Bref för år 1824), Åbo 1825, ss. 35-50.

Ylikylä. Karhujoen perustettavaksi aijottu seurakunta määrättiin lakkautettavaksi 22/11 1928.

Grönvik. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin kiertokirjeessä 24/11 1841 n:o 300 § 1, Litt. G, määrätään 6:o »Att ordentlig kyrkobok af Predikanten upprättas öfwer alla till Församlingen hörande personer». Tätä Mustasaareen perustettavaa tehdasseurakuntaa ei koskaan toteutettu.

Perä. Rukoushuonekunnan tilikirjat 1834-1913 säilytetään Mellilän kirkonarkistossa.

Kuivanto, Orimattilassa, rukoushuone vihittiin 28/12 1931.

Sammaljoki, Tyrväällä, uusi rukoushuone vihittiin   /8 1924.


Kreikkalaiskatoliset seurakunnat

Kirjallisuuteen lisättävä:

O. A[arnisal]o, Suomen toinen kansankirkko. (Isiemme kirkon työmailta. Juhlajulkaisu. Piispa Otto Immanuel Collianderille 9. IV. 1918 Savonlinnan hiippakunnan papisto), Sortavala 1918, ss. 128-134.

Antti Inkinen, Hajapiirteitä Suomen kreikkalaiskatolisen kirkon oikeudellisen aseman kehityksestä. (Juhlajulkaisu Jaakko Gummerukselle ja Martti Ruuthille heidän täyttäessään 60 vuotta = Suomen Kirkkohistoriallisen Seuran Toimituksia XXVIII), Helsinki 1930, ss. 140-153.


Hämeenlinna. Muutospiirustukset sotilaskirkon uudelleen rakentamiseksi senaatti vahvisti 27/10 1880 [3].

Joensuu. Kirkon piirustukset senaatti vahvisti 15/7 1880 [3].

Suojärvi. 23/7 1885 palaneen kirkon piirustukset oli senaatti vahvistanut 7/8 1879 [3].

Vaasa. Tornion sotilaskirkon piirustukset senaatti vahvisti 16/8 1882 [3].


Inkeri

Kirjallisuuteen lisättävä:

Beskrifning öfwer Ingermanland, serdeles i Ecclesistikt afseende, år 1684 af dåwarande Superintendenten i Narva, sedermera biskopen i Åbo, Doct. Joh. Gezelius den yngre författad. (Handlingar, till Upplysning i Finlands Kyrko-Historie IV:4, Bihang till Åbo Erke-Stifts Circulaire-Bref för år 1824), Åbo 1825, ss. 77-85.

Ytterligare Handlingar rörande kyrkoärendene i Ingermanland på 1600-talet. (Handlingar, Till Upplysning i Finlands Kyrko-Historie V:4, Bihang till Åbo Erke-Stifts Circulaire-Bref för år 1824), Åbo 1825, ss. 95-152.Muurmanin evank. lut. seurakunta perustettiin 27/1 1904. Vallankumouksessa 1917 seurakunta hävisi, kirkonkirjat ja arkisto takavarikoitiin ja joutuivat harhateille [4].Viitteet

[1]   Löydön on tehnyt ja siitä antanut tiedon opettaja Alf Brenner.

[2]   Keisarillisen Suomen Senaatin Kirkollis-asiain toimituskunnan kertomus 1888-1890, Helsinki 1891, s. 8.

[3]   Keisarillisen Suomen Senaatin Kirkollistoimituskunnan kertomus 1870-1887, Helsinki 1888, s. 84.

[4]   J. W. Wallinheimo, Kertomus Suomen evankelisluterilaisen kirkon tilasta vuosina 1918-1922, Sortavala 1923 [-1924], ss. 116-117.


Genos 4(1933), s. 82-83

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikkelin alku | Viitteet ]

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1933 hakemisto | Vuosikertahakemisto