GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikelns slut ]

risti18.gif (70 bytes)

William Meyer

 

O. D.

Korresponderande ledamoten i Genealogiska Samfundet i Finland stadsbibliotekarien i Königsberg dr. Georg Paul William Meyer avled i nämnda stad den 12 september 1932. Med honom har bortgått en av Tysklands mest framstående genealoger och personhistoriker, en av dem som höjt den genealogiska forskningen till en hög vetenskaplig nivå. Doktor Meyer var en av stiftarna av och viceordförande i »Verein für Familienforschung in Ost- und Westpreussen» samt redaktör för dess organ »Altpreussische Geschlechterkunde», som framförallt genom Meyers outtröttliga nit och eminenta förmåga utvecklade sig till en av de bäst redigerade tidskrifter i sin bransch, till en förebild för andra.

William Meyer var till sin börd balt och född i Reval 28 juni 1883, där hans fader var köpman och en av de äldste i »Grosse Gilde». Efter universitetsstudier i Petersburg verkade Meyer först som överlärare vid gymnasiet i Arensburg på Ösel, från 1909 i samma egenskap i historia vid kurländska ridderskapets »Landesschule» i Mitau. På vardera orten deltog Meyer livligt i vetenskapliga föreningars arbeten. Efter zarrikets fall var Meyer nödgad att lämna Mitau och var sedan 1919 bosatt i Königsberg, där han av sin landsman stadsbibliotekarien Seraphim anställdes som dennes biträde, varefter Meyer efter sin chefs frånfälle tillträdde dennes befattning. Genom sin baltiska härkomst var han egnad att varmt befordra ömsesidiga intressen och forskningar, då Ostpreussen och de baltiska länderna städse stått i livlig förbindelse med varandra.

För sina förtjänster - även Meyers litterära produktion var mycket omfattande - kallades han vid årsmötet den 19 april 1932 till korresponderande ledamot i vårt samfund. Genealogiska Samfundet och dess medlemmar ha i många fall profiterat av hans stora tjänstvillighet och hans gedigna kunskaper, och de stå i stor tacksamhetsskuld till honom för de många upplysningar han på anhållan lämnat.Genos 4(1933), s. 96

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikelns börjän ]

Systematisk förteckning | 1933 års register | Årgångsregister