GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikelns slut ]

Släkten Kepplerus - Keppler

Amanuensen JARL POUSAR, Vichtis

Präst- och ämbetsmannasläkten Keppler(us) verkade under 1600- och 1700-talen främst i sydvästra Finland, men hade under 1800-talet sin tyngdpunkt i Kuopio. Släkten torde numera vara utdöd, men namnet fortlever i Sverige genom ättlingar på spinnsidan, som har upptagit det (se tillägget).

Stamfadern, kyrkoherden Simon Michaelis Kepplerus nämns tidigast på 1640-talet och avled 1682. Vid sökandet efter tänkbara föräldrar till honom riktas blicken på att det i Åbo under 1600-talets första decennier fanns borgare med namnet Keppi (Käppi, Köppi, Koppi). En Mikael Keppi nämns i mantals- och andra skattelängder från 1610 till 1636. Han var bosatt i Kyrkokvarteret, där samtidigt andra bärare av namnet Keppi förekommer. Tydligen förekom där minst en gård som bar detta namn. Mikael kan som innehavare av en sådan gård bära namnet Keppi antingen för att han var son till en tidigare innehavare eller för att han hade fått den genom gifte eller köp. I mantalslängden för 1643 nämns han inte längre själv, men däremot »Michell Kiöppis doter».[23]

Utan anknytning till denna släkt är tydligen skepparen i Gamlakarleby Johan Kepplerus, som omkom på Nordsjön 5.11.1850. Kyrkboksuppgiften att han föddes i Viitasaari 18.10.1817 är felaktig. Han kallas styvson till kronofogden där Johan Petter Lindbohm, men var inte son till dennes hustru Karolina Fredrika Gustava Löthman. Efter skolgång i Kuopio gick Johan Kepplerus till sjöss. Han gifte sig i Gamlakarleby 13.7.1845 med Karolina Charlotta Ejmelé i hennes första gifte, f. där 14.2.1828, död 8.8.1909, dotter till skepparen i Gamlakarleby Johan Reinhold Ejmelé och Johanna Charlotta Hultin samt omgift med sin första makes »styvbror», kyrkoherden i Jämsä Albert August Lindbohm. Johan Kepplerus var barnlös.

En Diederik Kepler (eller Kopler) från Åbo skall ha utvandrat till Kapprovinsen, där han dog senast 1783. Han gifte sig där 1.11.1772 med Maria Magdalena Delport i hennes andra gifte samt efterlämnade med henne två döttrar och en son.[24] Inte heller han kan anknytas till den släkt som redovisas nedan, ehuru förnamnet Didrik och hemorten Åbo väcker misstanken, att han kan ha hört till den.

Författaren riktar ett varmt tack till de många personer, som bistått honom med råd och dåd under utredningsarbetets gång.

 

Tab. 1.

I. Simon Michaelis Keppierus, adjunkt i Vittis 1644. Kyrkoherde i Pungalaitio 1646-1682. Begr. senast 3.4.1682, då till Lempäälä kyrka erlades 6 daler »af Sahl. Hr Simons Keppleri lijck». - Gift 1:o c. 1644 med Brita Henriksdotter (i hennes 2 gifte), död 1664, dotter till kyrkoherden i Vittis Henricus Nicolai och Brita N. N. samt änka efter kyrkoherden där Henricus Clementis (Juslenius), död 1643;[1] 2:o c. 1665 med Kristina Lignipaeus, som dog senast 1691, då 6 daler erlades för hennes lägerställe i Lempäälä, dotter till kyrkoherden i Lempäälä Martinus Jacobi Lignipaeus och Lisbeta Mattsdotter.

II. Barn:[25]

1. Alexander, f. c. 1645, bokhållare, död 1697. Tab. 2.

1. Abraham, student i Åbo samtidigt med brodern 1661 eller 1662, säges i borealiska nationens matrikel ha flytt utan att sedermera avhöras. Uppgiften är missvisande, eftersom Abraham 1679 antogs till mönsterskrivare vid majorens kompani av Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente. Han fick 1683 avsked från denna tjänst på grund av sin sjuklighet.[26]

 

Tab. 2.

II. Alexander Kepplerus (son till Simon Michaelis, tab. 1), f. e. 1645. Student i Åbo 1661 eller 1662. Länsfogde och bokhållare på överste Johan Ribbings gods Piilois i Vemo senast från 1674.[2] Rustade 1685- 1691 ryttare för Askala säteri i Petmar.[3] Ägde Tatis rusthåll i Merimasku. Död där 11.4.1697, »52 är 1 mån». - Gift med Helena Schilling, dotter till assessorn vid Åbo hovrätt Mårten Schilling och Kristina HenriksdotterTavast.

III. Barn (ordningsföljden osäker):

B a r n, begr. i Merimasku 29.5.1683.

Alexander, f. 1679, prost, död 1738. Tab. 3.

Susanna. Bröderna avstod Tatis rusthåll till hennes och hennes barns underhåll.[4] Död 1712. - Gift i Merimasku 28.2.1701 med kapellanen, sedermera kyrkoherden i Rimito Kristiern Sievonius, (i hans 2 gifte) död i Åkers sn i Sverige senåret 1719, (änkling efter Kristina Fontelius samt omgift med Sigrid Sodalenius).

Gabriel, f. 1684, prost, död 1754. Tab. 12.

 

Tab. 3.

III. Alexander Kepplerus (son till Alexander, tab. 2), f. 1679. Student i Åbo 1694. Magister 14.12. 1703. Vice notarie vid Åbo domkapitel 1701 ordinarie 1712. Vicesekreterare vid Åbo Akademi 1707. Sekreterare vid akademin 26.1.1720. Adjunkt i filosofiska fakulteten samma år, samtidigt pastor i Pikis 1728. Utnämnd till kyrkoherde i Ingå och prost 28.9.1731. Död där 1738, begr. 15.4. Skrifter: se J. VALLINKOSKI, Turun akatemian väitöskirjat 1642-1828, Hki 1962-1965, samt T. MELANDER, Personskrifter hänförande sig till Finland 1562-1713, Hki 1951-1959. - Gift 1:o c. 1707 med Brita Helena Leijonberg, begr. i Åbo 7.11.1722,[5] dotter till sjötullinspektören i Finland Didrik Barckman, adlad Leijonberg, och Sigrid Gyllenkrook; 2:o i Pargas 22.10. (19 Trin.) 1724 med Magdalena Elisabet Schultz (i hennes 1 gifte), f. 1702, död i Ingå 9.2.1748, dotter till assessor Jost Schultz och Elisabet Weidman (samt omgift med kyrkoherden i Ingå Jakob Sirelius).

IV. Barn:

1. Didrik, f. i Rimito 25.8.1708, begr. i Åbo 6.9.1709.[5]

1. Didrik, f. 26.4.1710, viceborgmästare, död 1767. Tab. 4.

1. Barn, begr. i Åbo 18.1.1712.[5]

1. Barn, begr. i Åbo 16.1.1713.[5]

1. Axel, auditör, död c. 1746. Tab. 11.

1. Barn, begr. i Åbo 28.2.1727.[5]

2. Elisabet Katarina, f. i Pargas 7.8.1725, död i Ingå 20.3.1736.

2. Jost Niklas, f. i Pargas 14.10.1727.

2. Alexander, f. i Pargas 17.3.1729.

2. Gabriel, f. 9.3.1730. Student 1746. Var viceauditör vid artilleribataljonen 1752 då han valdes till borgmästare i Ekenäs, tullmakt utfärdad 11.12.1752.[6] Död 19.5.1754, begr. i Pojo 23.6. Ogift.

2. Jost (Justus), f. 1731. Kallas i litteraturen såväl son som styvson till Alexander Kepplerus. Student 1746. Publicerade 1750 ett liktal över befallningsmannen i Ingå Henrik Pernstedt. Auskultant i Åbo hovrätt 20.7.1751. Död som auditör i Ingå 29.6.1756, »24 år». Ogift.

2. Magdatena, f. i lngå 30.12.1732, död i Borgå 18.12.1757. - Gift i Ingå 19.9.1751 med sedermera kyrkoherden i Hauho, kontraktsprosten Peter Bonsdorff (i hans 1. gifte), f. i Jorois 23.2.1719, död i Hauho 1.5.1803 (samt omgift med Katarina Haartman).

2. Hedvig, f. i Ingå 7.4.1734, död 1802. - Gift i lngå 7.9.1756 med sedermera kyrkoherden i Ingå Anders Johan AIftan, f. i Själö 14.8.1727, död i Ingå 19.2.1798.

2. Eva, f. i Ingå 19.8.1737, död där 1.2.1740.

 

Tab. 4.

lV. Didrik Kepplerus (son till Alexander, tab. 3), f. i Rimito 26.4.1710. Student i Åbo 1724. Stadsskrivare i Fredriksharnn 1732-1735, stadssekreterare 1735-1742. Flydde vid Lilla ofredens utbrott till Åbo, anhöll om syssla i magistraten 22.9.1742 och fick fullmakt som rådman 1743.[7] Därefter rådman i Åbo, under 5 år kämnerspreses samt efter Erik Johan Tolpos död förvaltare av dennes justitieborgmästarsyssla.[8] Ägde Sutarla rusthåll i Rimito. Död i Åbo 11.2.1767, - Gift troligen i Villmanstrand c. 1731 med Maria Palm, f. 1708, död i Rimito 11.1.1786 » i andtäppa», dotter till fortifikationskassören Claes Palm och Elisabet Affleck.[9]

V. Barn:

Alexander, f. 10.6.1732, borgmästare, död 1776. Tab. 5.

Claes Johan, f. 20.5.1734, kapten, död 1787. Tab. 6.

Brita Elisabet, f. i Fredrikshamn 22.3.1736, död där 1.8. s. år.

Maria Helena, f. i Fredrikshamn 8.7.1737, död i Åbo 26.12.1763. - Gift i Rimito (vigseln antecknad även i Åbo vigsellängd) 25.9.1763 med sin fars syssling, stadssekreteraren i Åbo Abraham Jusleen, senare Anckar, politisk äventyrare, slutligen advokat i Viborg, f. i Åbo 2.1.1733, död i Viborg 8.1.1803.

Sigrid Brita, f. i Rimito 24.7.1742, död i Åbo 25.6.1777.

Lorentz, f. i Åbo 25.12.1744, död där 25.1.1745.

Elisabet Margareta, f. 30.12.1745, död ogift i Rimito 30.6.1812.

 

Tab. 5.

V. Alexander Kepplerus (son till Didrik, tab. 4) f. Villmanstrand 10.6.1732. Student i Åbo 1748. Vicenotarie i Åbo rådstuvurätt 1748-1751, notarie i kämnersrätten 1751-1760. Stadssekreterare i Åbo 1760- 1762, justitierådman 1762-1765. Borgmästare i Lovisa 1765-1776,[10] Riksdagsman för Lovisa 1769-1770 samt 1771-1772. Framlade härvid en märklig memorial angående privilegier för de ofrälse stånden, men hans författarskap är omtvistat.[11] Död i Lovisa 19.10.1776. - Gift i Åbo 10.10.1756 med Kristina Elisabet Backman, f. 1734, död i Lovisa 19.7.1800, dotter till skeppsredaren och -byggmästaren Mårten Backman och Kristina Palm.

VI. Barn:

Didrik Mårten, f. i Åbo 2.4.1760, död där 14.6.1761.

Alexander, f. i Åbo 18.8.1761. Student i Åbo 1777. Underkonduktör vid fortifikationen. Drunknade vid Svartholms fästning 30.11.1787. Ogift.

Maria Kristina, f. i Åbo 9.3.1765, död i Lovisa 24.8.1774.

Margareta Elisabet, f. i Åbo 9.3.1765, död i Lovisa 1.1.1793.

Lovisa Jakobina, f. i Lovisa 3.2.1767, död där 15.9.1773.

Hedvig Fredrika, f. i Lovisa 21.3.1769, död där 22.1.1790. - Gift i Lovisa 10.12.1736 med rådmannen där Fabian Kling, f. i Värmdö (Stockholm) 30.11.1749, död i Lovisa 13.6.1815.

Karl Fredrik, f. i Lovisa 24.5.1770, död där 1.11. s. år.

Birgitta Helena, f. i Lovisa 9.11.1773, död där 28.9.1821.

 

Tab. 6.

V. Claes Johan Keppler (son till Didrik, tab. 4), f. i Fredrikshamn 20.5.1734. Inträdde i militärtjänst 27.8.1757. Sergeant vid Åbo läns infanteriregemente och deltog i pommerska kriget. Stabsfänrik 4.2.1761. Fänrik vid Nousis kompani 28.6.1763 - 26.12.1772 samt löjtnant (med fänriks lön) vid livkompaniet 26.12.1772 - 9.8. 1775, tog då avsked som premiärlöjtnant men tituleras senare alltid kapten.[12] Ägde Kajala rusthåll i Masku 1780-82 samt därefter Geitilä skattehemman i Nådendals lfg. Död på Geitilä 27.6.1787 »mördad af andra».[13] - Gift med Regina Dorotea Pasch (i hennes 2. gifte), f. 2.8.1740, död på Geitilä 30.1.1788 (samt tidigare gift med N. N. Müller).

VI. Barn:

Maria Kristina, f. i Åbo 9.4.1765, död där 1.6. s. år.

Berndt Johan, f. i Vahto 21.7.1768, Expeditionsfogde. Tab. 7.

 

Tab. 7.

VI. Berndt Johan Keppler (son till Claes Johan, tab. 6), f. i Vahto 21.7.1768. Sergeant. Från 1796 till 1803 kronolänsman i St Marie och Reso, expeditionsfogde. Sedan 1800 bosatt på Åbo slott. Försvinner c. 1807 ur slottsförsamlingens böcker, »skall tagit värvning». - Gift med Lovisa Barck, f. 21.5.1772, död i Åbo 23.7.1807.

VII. Barn:

Kristina Lovisa, f. i Merimasku 17.3.1792, död i Åbo (slottsförs.) 24.5.1804.

Anna Gustava, f. i Ingå 28.11.1793, begr. i St Marie 29.6.1797.

Eva Katarina, f. 1 Ingå 25.12.1794. Piga i Åbo; fick där 1813 en dödfödd son, begr. 20.4.1813.

Maria Sofia, f. i St Marie 3.10.1796, död i Åbo 23.4.1883. Hon fick en dödfödd dotter i Åbo, begr. där 10.12.1822.

Berndt Didrik, f. i St Marie 5.10.1797. Inskriven i Åbo katedralskola 1812, avgick 1813. Smedslärling på flere orter, flyttade slutligen till St Petersburg. Död där som smedsgesäll 15.6.1832. Ogift.

Karl Gustav, f. i St Marie 27.11.1798, död där 2.7.1799.

Ulrika Amalia, f. i St Marie 3.5.1800, död där 25.11. s. år.

Hans Henrik, f. (tvilling) i St Marie 1.10.1801, urmakare, död 1864. Tab. 8.

Karl Johan, f. (tvilling) i St Marie 1.10.1801, klensmed, död 1864. Tab. 9.

 

Tab. 8.

VII. Hans Henrik Keppler (son till Berndt Johan, tab. 7), f. 1 St Marie 1.10.1801. Inskriven i Åbo katedralskola 1811, avgick 1814. Urmakarlärling i Helsingfors, gesäll i St Petersburg, samt 1823-1835 i Åbo, urmakarmästare i Petersburg, flyttade åter till Åbo 1863. Död i Åbo 6.7.1864. - Gift i Tihvin på 1840-talet[14] med Johanna Sofia Wäsström, f. i Stockholm (Hedvig Eleonora förs.) 9.5.1803, död i Åbo 27.3.1870, dotter till stenhuggaren Johan Erik Westström och Anna Fernstedt.

VIII. Barn (f. a.n. i Åbo):

Johanna Fredrika, 1. 26.1.1827, död i Åbo 29.3.1849.

Hedvig (Sofia) Henrietta, f. 10.5.1829, död i Åbo 26.1.1924. - Gift i Åbo 21.2. 1859 med sjökaptenen Fredrik August Mattsson, f. 1 Nagu 30.10.1819, död i Åbo 4.11.1886.

Hedvig Sofia, f. 3.2.1831, död 1 Åbo 10.10.1882. - Gift i Åbo 21.12.1861 med bagarmästaren där Carl Fredrik Löfman, f. i Helsingfors 19.9.1830, död i Åbo 2.2.1913.

 

Tab. 9.

VII. Karl Johan Keppler (son till Berndt Johan, tab. 7), f. i St Marie 1.10.1801. Inskriven i Åbo katedralskola 1811, avgick 1814. Flyttade till St Petersburg som klensmedsgesäll, sedermera mästare där. Död i St Petersburg 17.6.1864. - Gift i St Petersburg (St Marie) 7.5.1835 med Anna Waltonen, f. »i Kuopio» 1801, dotter till kopparslagaren Olof Waltonen.

VIII. Barn (f. a.n. i St Petersburg):

Karl Johan, f. 10.6.1832. Instrumentmakare. Tab. 10.

Karolina Antoinetta, f. 10.2.1835, död i St Petersburg 2.1.1836.

 

Tab. 10.

VIII. Karl Johan Keppler (son till Kari Johan, tab. 9), f. i St Petersburg 10.6.1832. Instrumentmakare där, levde ännu 1908. - Gift i St Petersburg 1.11.1859 med Lovisa Larsdotter Pitkänen, f. i Petersburg 4.10.1839, död där i barnsbörd 20.6.1879, dotter till guldarbetargesällen Lars Larsson Pitkänen och Anna Kolehmainen.

IX. Barn (f. i St Petersburg, St Marie förs.):

Mathilde, f. 15.3.1862.

Adelaide, f. 28.5.1864.

Louise, f. 30.8.1866, död i St Petersburg 3.6.1873.

Alexander, f. 26.11.1868, död i St Petersburg 30.7.1873.

Edvard, f. 22.5.1871, död i St Petersburg 3.6.1873.

Louise Antoinette, f. 10.9.1873, död i St Petersburg (St Catharina) 16.4.1882.

Gustav Adolf, f. 10.8.1875.

Karl Fredrik Berndt, f. 14.12.1877. Skrivare, levde i St Petersburg 1917.

Emilie Sofie, f. c. 1879, död i St Petersburg 26.9.1880.

 

Tab. 11.

IV. Axel Kepplerus (son tili Alexander tab. 3), f. c. 1714. Studerade på 1730-talet vid Åbo Akademi (nämnd i konsistorieprotokollen). Kallas sedermera auditör och 1743 landssekreterare. Död c. 1746. - Gift med Hedvig Lanaeus (i hennes 1. gifte), f. 1720, död i St Bertils 15.9.1797, dotter till häradshövdingen i Raseborgs domsaga Anders Lanaeus och Kristina Lostierna (samt omgift med häradshövdingen Jakob Johan Sackléen).

V. Barn:

Anders, f. 1741, begr. i Pojo 19.6.1741 »1/6 månad».

Axel Fredrik, f. i Lojo 14.1.1744. Inskriven vid Åbo Akademi 1758. Död 1760, begr. i Lojo i oktober s. år.

 

Tab. 12.

III. Gabriel Kepplerus (son till Alexander tab. 2), f . 1684. Student i Åbo 1702. Responderade 4.11.1705 om »Ratio in assensum divinae veritatis revelatae deducta, de mediatore inter Deum et hominem» med kusinen Daniel Juslenius som preses. Veckopredikant i Reval 1705 - 1710, (och skrev under denna tid en svensk dikt daterad Reval den 18. Febr. 1707 till en begravningsskrift över studiosus Johannes Sylvester). Vicesekreterare vid Åbo akademi 20.1.1713. Regementspastor vid Livdragonerna 1713 samt uppges ha deltagit i norska krigståget 1718. Utnämnd till kyrkoherde i Pojo och Ekenäs 7.3.1722. Kontraktsprost 1730. Ägde från 1728 Sjösäng rusthåll i Pojo, från 1729 Borgby Bombi, från 1732 Björsby Storgård samt Björsby Fixens i Ingå, samt från 1744 två frälsehemman i Näsby och Bollstad Tallens rusthåll i Karis. Därjämte höll han krog vid Skuru bro i Bollstad.[15] Död i Pojo 1.1.1754, 69 år 2 månader gammal. - Gift i Ljungby (Kalmar stift) 1.6.1720 med Anna Brita Törneroth, f. 22.9.1702, död i Pojo 17.11.1758 »af aposthem som satt sig under hiertat», möjligen dotter till kronofogden i Södra Möre Johan Törneroth och Brita Braun(er).[16]

IV. Barn (f. i Pojo):

Brita Elisabet. - Gift 1:o med provpredikanten i Fagervik, sedan komministern i Kärna (Linköpings stift) Henrik Bergling, f. i Östra Husby 15.1.1707, död i Kärna 28.5.1754; 2:o med kyrkoherden i Linderås (Linköpings stift) Samuel Wiridén, f. i Wårdnäs 17.1.1715, död i Linderås 7.3.1775.

Maria Kristina, f. 14.7.1727, död i Lokalaks 1.7.1777. - Gift 1:o (i Pojo) 1745 med kapellanen i Ekenäs Per Ring, f. i Växjö 30.10.1713, död (i Pojo) 1759; 2:o i Ekenäs 26.12.1760 med sedermera kapellanen i Lokalaks Berndt Johan Stenman (i hans 1. gifte), f. i Lojo 7.3.1723, död i Lokalaks 22.4.1788 (samt omgift med Eva Widqvist).

Anders, f. 1730. Student i Åbo 1748. Nämns korpral 1754.[17]

Anna Helena, f. 9(19?).2.1732, död i Somero 23.3.1795. - Gift med sedermera kyrkoherden i Somero, prosten Erik Johan Blom, f. i Loimijoki 15.1.1726, död i Somero 7.2.1789.

Margareta Sofia, f. 23.7.1733, död i Björneborg 27.3.1808. - Gift i Pojo 1759 med hovkvartermästaren, sedermera rådmannen i Björneborg Nils Ljungman, f. i Pojo 16.1.1730, död i Björnehorg 18.10.1807.

Märta Johanna, f. 1735, död i Pojo 7.4.1737.

Jonas, f. 13.10.1736, fältkassör, död 1790. Tab. 13.

Sara Beata, f. 2.7.1739, död i Koskis (Å.I.) 20.5.1813. Gift i Pojo 1759 med landsfiskalen Johan Martin Bellman, f. i Stockholm 25.10.1725.

Daniel, f. 1740, begr. i Pojo 16.3.1746, »5 år 7 mån».

 

Tab. 13.

IV. Jonas Kepplerus (son till Gabriel, tab. 12), f. (i Pojo) 13.10.1736. Bokhållare på Fiskars och Antskog bruk, torde ha gjort sig skyldig till oegentligheter. Förlorade genom misslyckade spekulationer sin andel av faderns betydande förmögenhet. Nämns senare fältkamrer och fältkassör men var på 1780-talet »siuder- och brännmästare» i Åbo där han avled i rötfeber 18.11.1790 (slottsförs.). - Gift med Hedvig Ulrika Rosbäck, f. I Ekenäs 17.12.1743, död i Söderköping (Sverige) 1817, dotter till tullnären i Barösund (Ingå) Karl Gustav Rosbäck och Ebba Katarina Schatelowitz.

V. Barn (f. i Pojo):

Karl Gabriel, f. 10.6.1766.

Johan Henrik, f. 20.6.1768. Bokhållare på Fagervik 1785 - 1787. Fältväbel i Kuopio fribataljon 1789 - 1790. Flyttade därpå till Sverige, var tullinspektör i Söderköping,. Död där 1812.

Gustav Fredrik, f. 3.4.1770, landskamrer, död 1813. Tab. 14.

 

Tab. 14.

V. Gustav Fredrik Kepplerus (son till Jonas, tab. 13), f. i Pojo 3.4.1770. Från 1787 lanträntmästarskrivare i Kuopio. Kronofogde i Övre Savolax härad 1794, lanträntmästare 11.9.1798, landskamrer 8.12.1809.[18] Ägde tillsammans med handlanden Samuel Backman och gästgivaren Bränlund ett tegelslageri i Kuopio. Död i Kuopio 21.10.1813. - Gift 1:o i Stockholm (Klara förs.) 23.7.1797 med Johanna Fredrika Carlstedt, f. i Stockholm 1770, död i Kuopio 6.7.1810, fosterdotter till traktören Anders Ludvig Carlstedt och Maria Kortman vilken som änka gifte om sig med kopparslagaren Hans Lomander, 2:o i Pieksämäki 9.6.1811 med Johanna Juliana Tigerstedt, f. i Pieksämäki 2.2.1784, död i Kuopio 4.12.1835, dotter till översten Gustav Adolf Tigerstedt och Kristina Sofia Donner.

VI. Barn (f. i Kuopio):

1. Fredrika Amalia, f. 9.6.1798, död i Kuopio 21.1.1821. - Gift i Kuopio 12.7.1818 med borgmästaren där Johan Fredrik Sundberg, f. i Uleåborg 23.3.1787, död i Kuopio 11.1.1831.

1. Anton Fredrik, f. c. 1800, död i Kuopio (Ifg) 27.7.1803.

1. Gustav Johan, f. 29.5.1802. Löjtnant i rysk tjänst, enl. släktanteckningar död i Kronstadt 12.9.1829.

1. Maria Teresia, f. 10.10.1804, död i Kuopio 5.9.1841.

1. Ulrika Lovisa, f. 18.2.1806, död i Kuopio 16.5. s. år.

1. Jonas Wilhelm, f. 22.10.1807, kollegiisekreterare, död 1877. Tab. 15.

1. Karl Leopold, f. 7.3.1809, räntmästare, död 1852. Tab. 16.

2. Adolf Fredrik, f. 5.4.1812, läkare, död 1848. Tab. 17.

 

Tab. 15.

VI. Jonas Wilhelm Kepplerus (son till Gustav Fredrik, tab. 14), f. i Kuopio 22.10.1807. Student från Borgå gymnasium 11.3.1826. Lantmäteriauskultant 3.1.1829, vicelantmätartitel 3.11.1836. Flyttade 1840 till Ryssland och var verksam för furst Galitzin och Moskovska kommissionsrätten, men snart därefter i Orlofska guvernementet, Ballhofska hälften, Dmitrofska häradet.[19] Flyttade c. 1857 åter till Kuopiotrakten, 1859 till Ruovesi där han lät bygga villan »Riemu» i Visuvesi by. Död där 27.12.1877. - Gift 1:o i Libelits 27.8.1835 med Emilia Sofia Mollerus, f. i Libelits 17.7.1814, död i Kuopio 9.12.1836 (anteckn. återfinns endast i kommunionboken), dotter till häradshövdingen Salomon Mollerus och Hedvig Elisabet Possenius; 2:o c. 1858 med Anna Elisabet Heikkinen (i hennes 1. gifte), f. i Maaninga 28.7.1838, död i Helsingfors 1.1.1896, dotter till inhysingen Tomas Heikkinen och Brita Väisänen (samt omgift med sedermera lanthandlanden i Pihlajavesi Samuel Viktor Lähde, senare Lehtinen).

VII. Barn:

2. Anna Amanda, f. a.n. 18.4.1858. Postmästare i Keuru 1.2.1883. Innehade tjänsten till sin död där 30.11.1916. Ogift.

2. Tyttö Ilma, f. i Ruovesi 6.5.1865, död i Tureberg (Stockholm) 13.2.1936. - Gift i Ruovesi 21.4.1883 med handlanden, sedermera godsägaren Karl Fritjof Pousar, f. i Åbo 25.3.1855, död i Danderyd (Stockholm) 29.5.1927. Deras dotters barn har antagit namnet Kepplerus (se tillägget).

2. Elli Fanny Cecilia, f. i Ruovesi 14.11.1870, Lärarinna vid olika dövstumskolor på 1890-talet. Död i Keuru 2.5.1946. - Gift i Jyväskylä lfg 9.6.1898 med sedermera medicinalrådet, distriktsläkaren Oskari Fredrik Heikel, senare Heikinheimo (i hans 1. gifte), f. i Kittilä 3.8.1873, död i Helsingfors 27.3.1950 (samt omgift med sjuksköterskan Aini Aurora Vaula).

2. Zaida Wilhelmina Elisabet, f. i Ruovesi 9.4.1876, död i Elimäki 17.11.1936. - Gift i Keuru 4.4.1899 med sedermera kyrkoherden i Elimäki, kontraktsprosten Kustaa Palmunen, f. i Letala 11.7.1870, död i Helsingfors 12.10.1939.

 

Tab. 16.

VI. Karl Leopold Kepplerus (son till Gustav Fredrik, tab. 14), f. i Kuopio 7.3.1809. Student från Borgå gymnasium 1826. Lantmäteriauskultant 17.6.1831. Vicelantmätartitel 30.1.1838, vicelantmätare i Kuopio Iän 1840. Auskultant i Vasa hovrätt 18.6.1833. E.o. kammarskrivare i senaten. Vicelandskamrer i Kuopio 4.6.1839, lanträntmästare 27.7.1852.[20] Död i Kuopio 27.9.1852. - Gift i Nurmes 6.8.1846 med Emilia Charlotta Wenell, f. i Nurmes 27.7.1828, död i Kuopio 25.6.1909, dotter till kyrkoherden i Nurmes, prosten Aron Wenell och Anna Ulrika Gottlund.

VII. Barn (f. i Kuopio):

Karl Wilhelm, f. 17.1.1848, död i Kuopio 6.4.1850.

Anna (Anni) Emilia, f. 17.8.1849. Lärarinna i franska och tyska vid Joensuun lyseo 1893 - 1899 samt i franska vid Joensuun tyttölyseo 1897 - 1899. Utgivit: Hovin Inkeri. Historiallinen kertomus Pohjois-Karjalasta. Kuopio 1897. Död i Joensuu 27.6.1899. Ogift.

Maria, f. 28.7.1851, död i Kuopio 25.5.1852.

 

Tab. 17.

VI. Adolf Fredrik Kepplerus (son till Gustav Fredrik, tab. 14), f. i Kuopio 5.4.1812. Student från Borgå gymnasium 1828. Fil.kand. 1836, med. kand. 1840, med.lic. 1842. Stadsläkare i Kristinestad 1842. Med.dr 1847. Utgivit: Om diagnostiken af lungornes tuberkel-lidande. Diss. Hfrs 1842; Fall af spetsning...., Finska Läkaresällskapets Handlingar II, 1844 - 1845. Död i Kristinestad 19.11.1848. - Gift i Kristinestad 9.3.1845 med Katarina Maria Rebecka Wendelin, f. i Kristinestad 9.11.1822, död där i barnsbörd 15.3.1848, dotter till kommerserådet Simon Anders Wendelin och Katarina Margareta Hellman.

VII. Barn (f. i Kristinestad):

Fredrik Severin, f. 16.1.1846. Styrmansexamen vid Navigationsskolan i Åbo 1870. Ångbåtsbefälhavarexamen inför Åbo tekniska realskolas direktion 7.6.1882 (vitsord: fullkomligt nöjaktiga). Befälhavare på »Sjöfröken»[21]. Sedermera affärsman i Kristinestad, död där 17.9.1912. Ogift.

Ivar Anders, f. 7.2.1848. Gick till sjöss. Levde ännu 1919 då han anhöll om australiskt medborgarskap.[22]

 

Tillägg

Tab. 1.

I. John Edvard Söderlund, f. i Stockholm 11.3.1880. Läroverksadjunkt på ett flertal orter. Slutligen bosatt i Stockholm, död där 5.10.1953. - Gift i Stockholm 25.9.1906 med pianisten Aina Wilhelmina Pousar, f. i Åbo 25.5.1884, död i Stockholm 31.8.1969, dotter till godsägaren Karl Fritjof Pousar och Tyttö Ilma Kepplerus (se huvudsläkten, tab. 15).

II. Barn, som har antagit namnet Kepplerus.

Harry Fritiof, f. i Stockholm 5.8.1908, läroverksadjunkt. Tab. 2.

Rut Aina, f. i Arboga 16.8.1911. Examen från Socialpolitiska institutet 1936. Socialkurator.

 

Tab. 2.

II. Harry Fritiof Söderlund, sedan Kepplerus (son till John Edvard Söderlund, tab. 1), f. i Stockholm 5.8.1908. Student 1928. Fil.kand., teol.kand. 1936. Läroverksadjunkt vid flere skolor, från 1965 i Kristianstad - Gift 10.6.1945 med fil.mag. Anna Karin Maria Svensson, f. i Jönköping 25.4.1910, dotter till Johan August Svensson och Emma Katarina Clasen.

III. Barn:

Carl Wilhelm Fritiof, f. i Stockholm 27.1.1946.

Carl Axel Fredrik, f. i Falun 11.12.1948.

 

Noter

[1] AINA LÄHTEENOJA, Suur-Huittisten pitäjän historia vuoteen 1639. Vammala 1949, s. 239.

[2] MAUNO JOKIPII, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I. 1640 - 1721, Helsinki 1954, s. 59.

[3] Meddelande av arkivchef KAJ DUNCKER.

[4] ATLE WILSKMAN, Släktbok II: 1, Helsingfors 1918, spalt 188-189.

[5] ALBIN HÄSTESKO, Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1701 - 1735, Helsingfors 1907.

[6] JOHANNES CEDERLÖF, Ekenäs stads historia II. 1721 - 1809, Ekenäs 1955, s. 58-64.

[7] Åbo rådstuvurätts protokoll 1742 s. 1228, 1238, 1384; d:o 1743 s. 311, 762. Meddelande av hovrättsrådet WERNER W:son WICKSTRÖM.

[8] Åbo magistratsprotokoll 1766: s. 658; innehåller meritförteckning. Meddelande av hovrättsrådet WERNER W:son WICKSTRÖM.

[9] Detta framgår av Willmanstrands kämnersrätts protokoll 14.1.1729, s. 1. (RA: y 2 a) Maria Palm hade åtminstone följande syskon: mönsterskrivaren Johan Palm, Elisabet Palm, gift med handlanden i Fredrikshamn Johan Forssman samt Katarina Palm, gift med kornetten Albrekt Johan Orbinski.

[10] ARMAS GRÄSBECK, S:t Johannes Logen S:t Augustins matrikel 1762 - 1808. GSÅ XXXV.

[11] Härom se GÖRAN VON BONSDORFF, En finländsk insats i frihetstidens statsrättsliga diskussion. Historiska och litteraturhistoriska studier 27-28, Helsingfors 1952, 315-358, samt GUNNAR KJELLIN, Kring Alexander Kepplerus' memorial, Historisk tidskrift (Stockholm) 75, 1955, s. 276-291.

[12] RA: Militaria 21. Innehåller anciennitetsrullor för officerarna vid ÅIR; KAARLO WIRILANDER, Suomen armeijan upseeristo ja aliupseeristo 1718-1810. Virkatalonhaltijain luettelot. Helsinki 1953.

[13] Nådendals dödslängder. Denna antydan om en bråkig natur får ytterligare stöd av en passus i ett brev av Henrik Gabriel Porthan till Nathanael Gerhard Schultén 1785, där »Capit. Keppler» uppges trängt sig in till prof. Heinricius och skrämt och plundrat denne. Se Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet 319, Helsingfors 1948, s. 4.

[14] Anteckning om vigseln har ej kunnat påträffas. St Petersburgs St Catharina förs. kommunionböcker har en otydlig uppgift från 1840-talet »gift i Tichwin». Vid samma tidpunkt börjar Johanna Sofia Wäsström och barnen kalla sig Keppler.

[15] WERNER E. och GUNVOR NORDSTRÖM, Pojo sockens historia III, Borgå 1966, s. 37-39.

[16] Så uppger BROR OLSSON, Kalmar stifts herdaminne I, Lund 1951, s. 319. Uppgiften meddelas här med viss reservation.

[17] Pojo avvittringslängder.

[18] Meddelande av jur.lic. HÅKON HOLMBERG.

[19] Enligt anteckningar i Jonas Wilhelm Kepplerus bevarade almanackor.

[20] E. O. VAAJAKALLIO, Suomen maanmittarit 1628-1928. Helsinki 1929; meddelande av jur.lic. HÅKON HOLMBERG.

[21] RA: Samling avskrifter ur Finlands allmänna tidning. Kortregister.

[22] HARALD DALSTRÖM, Helsingfors lycei matrikel 1831-1889. GSS XXI.

[23] RA: 250: 2v; 250 a: 4v, 12v, 29; 251 a: 3v; 483 Ba: 25v; 483 Bj: 3v; 7164: 12; 7174: 327; 7218.

[24] KURT G. TRÄGÅRDH, Svenskar som utvandrat till Kapprovinsen ... Släkt och Hävd 1968, s. 139.

[25] Enligt en släkttabell, som nu är i professor YRJÖ BLOMSTEDTs ägo, hade Simon Michaelis (tab. 1) dessutom i andra giftet barnen »Henricus, Michael, Anna Catharina och Lisa». Uppgiften förefaller inte trolig, då inga spår av dem har stått att finna i samtida källor.

[26] RA: 7358: 1443; SRA: Militiekontoret: Avlöningslistor 1680: 43; 1682: 52v; 1683: 64; 1684: 75 (RA: mikrofilmer WA 2062-2064).

 

Selostus

Kepplerus-Keppler-suku. Suvun kantaisä Simon Michaelis Kepplerus (k. 1682) mainitaan vuodesta 1644 ja tuli viimeistään 1646 Punkalaitumen kirkkoherraksi. Hänen isänsä oli ehkä Mikko Keppi, joka mainitaan Turun porvarina 1610-1636. Useimmat suvun jäsenet ovat olleet virkamiehiä, vanhemmissa polvissa on muutama pappi ja erään haaran jäsenet (taulut 8-10) olivat käsityöläisiä. Mieskantaisena suku lienee sammunut 1900-luvulla ainakin Suomessa. Liitteessä mainitaan eräät sen naiskantaiset jälkeläiset Ruotsissa, jotka ovat ottaneet Kepplerus-nimen.


Genos 44(1973), s. 104-116

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikelns början ]

Systematisk förteckning | 1973 års register | Årgångsregister