GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikkelin loppu ]

Matrikkelin laadintaohjeita ja -neuvoja

Suomen Sukututkimusseura

Yhteisen ammatin, yhteisen koulutuksen tai jonkin muun yhteisen ominaisuuden omaavaa henkilöryhmää koskevan matrikkelin tulee antaa olennaisia ja muodoltaan yhtenäisiä tietoja kaikista ryhmään kuuluvista henkilöistä. Matrikkeli ei vastaa käyttäjänsä tarpeita, jos tiedot joistakin ryhmän jäsenistä puuttuvat joko kokonaan tai osaksi taikka jos erilaisia henkilötietoja esitetään sattumanvaraisesti ilman yhtenäistävää toimitustyötä.

Suomen Sukututkimusseura esittää seuraavat ohjeet matrikkelityötä varten pohjaksi matrikkelien suunnittelulle ja arvostelulle.

1. Matrikkelin tulee käsittää tietoja kaikista käyttäjän kannalta asianmukaisella tavalla rajattuun ryhmään kuuluvista henkilöistä. Kohteena olevan henkilöpiirin tulee ilmetä selvästi matrikkelin nimestä ja alkutekstissä on esitettävä täsmälliset tiedot sen rajauksesta.

2. Jokaisesta ryhmään kuuluvasta henkilöstä tulee esittää ennalta suunnitellun elämäkertakaavan mukaiset henkilötiedot. Elämäkertakaavan suunnittelussa tulee ottaa huomioon ryhmän luonne, matrikkelin suunniteltu laajuus ja tärkeiden käyttäjäryhmien tarpeet. Jäljempänä esitetään ehdotuksia elämäkertakaavoiksi.

3. Henkilötiedot tulee esittää yhtenäisessä järjestyksessä ja muodossa. Matrikkelin toimituksen tulee tarkistaa ja muokata tiedot, jotka saadaan lueteltavilta henkilöiltä itseltään tai muista lähteistä matrikkelia varten, sekä tarvittaessa täydentää ja korjata niitä toisia apulähteitä käyttäen. Elämäkertakaavan mukaan kaikista henkilöistä esitettävää tietoa ei saa jättää mainitsematta, ellei sen hankinta kohtaa voittamattomia esteitä (esim. maasta muuttaneen henkilön kohdalla, milloin hänen vaiheistaan ulkomailla ei ole lainkaan tai on vain puutteellisia tietoja saatavissa). Laajaan elämäkertakaavaan voi kuitenkin myös sisältyä pienehkö määrä tietoja, jotka luonteensa takia esitetään vain henkilöistä, jotka itse antavat tietoja niistä (esim. tietoja vapaa-ajan harrastuksista tai poliittisesta kannasta).

4. Useimmissa matrikkeleissa kaikkien henkilöiden luettelointi yhtenä ainoana suku- ja etunimien mukaisena aakkosellisena sarjana on suositeltava, mutta toisetkin luettelointijärjestykset (esim. ajan mukainen järjestys) voivat eräissä tapauksissa tulla kysymykseen. Avioliiton solmineet naiset ja muut nimensä muuttaneet henkilöt voidaan sijoittaa aakkosjärjestykseen joko ajankohtaisen tai alkuperäisen nimensä mukaan (ks. jäljempänä esitetyt elämäkertakaavat), mutta valittua vaihtoehtoa on noudatettava järjestelmällisesti ja siitä on ilmoitettava alkutekstissä. Näiden henkilöiden kaikki muut sukunimet on mainittava viittauksin aakkosten mukaisessa paikassaan joko matrikkelin tekstissä tai hakemistossa. Ellei kaikkia matrikkelissa lueteltuja henkilöitä esitetä yhtenä ainoana aakkosellisena sarjana, tulee teoksen loppuun liittää aakkosellinen henkilöhakemisto, johon sisällytetään myös viittaukset sukunimestä toiseen.

5. Henkilöryhmän rajausta ja noudatettuja toimitusperiaatteita selostavan alkutekstin jälkeen tulee esittää elämäkerroissa käytettyjen lyhennysten ja merkkien selitykset. Kunniamerkkien osalta on syytä käyttää samoja lyhennyksiä kuin valtiokalenterissa, jolloin niiden selitysluettelo voidaan korvata viittauksella tähän teokseen.

Suomen Sukututkimusseura kehoittaa matrikkelin laatijoita noudattamaan näitä ohjeita sekä järjestöjä ja yksityisiä henkilöitä asettamaan niiden noudattamisen ehdoksi rahallisen tuen, suositusten ja henkilötietojen antamiselle.


Ehdotuksia elämäkertakaavoiksi

Lähtökohdaksi erilaisia henkilöryhmiä koskevien matrikkelien suunnittelulle esitetään seuraavat ehdotukset elämäkertakaavoiksi (jotka eivät kuitenkaan kokonaisuudessaan sovi 1700-lukua tai vielä varhaisempaa aikaa koskevia historiallisia matrikkeleita varten). Kussakin kaavassa esitetään tietojen tärkeysaste sulkuihin merkityillä numeroilla. Merkintä (1) osoittaa, että tietoa on pidettävä välttämättömänä jopa suppeassakin elämäkertakaavassa. Myös tiedot, joiden tärkeysasteena on (2), ovat tärkeitä, mutta niitä voidaan karsia kaavasta matrikkelin laajuudelle mahd. asetettavien rajoitusten johdosta. Niitä ei sen sijaan tulisi karsia tilan varaamiseksi muille tiedoille elämäkertoihin. Luvulla (3) merkittyinä on lueteltu muita tietoja, joilla on yleistä mielenkiintoa ja jotka usein esitetään matrikkeleissa. Muitakin tietoja voidaan ottaa elämäkertakaavaan.

Kolmesta esitetystä elämäkertakaavasta ensimmäinen on muita hieman laajempi. Sitä voidaan soveltaen käyttää apuna, jos muita kaavoja halutaan laajentaa.

Elämäkertakaavoissa viitataan niiden jälkeen esitettyihin ohjeisiin sellaisten erityiskysymysten käsittelystä, jotka liittyvät yksittäisiin tietoihin.


Ammattikuntaa koskevan matrikkelin elämäkertakaava

- Sukunimi [1] ja kaikki etunimet [2] (1). Tämänlaisissa matrikkeleissa suositellaan sukunimensä muuttaneiden henkilöiden osalta ajankohtaisen sukunimen ensisijaista esittämistä ja aikaisempien sukunimien ilmoittamista suluissa.

- Tutkinto, arvonimi, toiminimitys [3] ja asuinpaikka [4], (ajankohtaiset, kuolleiden osalta viimeiset tiedot) (3). Näiden tietojen ilmoittamista välittömästi nimen jälkeen suositellaan vain laajoja elämäkertoja varten, koska niiden löytäminen pitkästä elämäkerrasta muuten voi olla hankalaa.

- Syntymäpäivä (1); syntymäpaikka [5] (2).

- Kuolinpäivä [6] (1); kuolinpaikka [7] (2).

- Vanhemmat: kummankin toiminimitys, arvonimi, tutkinto [8] ja täydellinen nimi [9] (2). Jos jompikumpi heistä kuuluu matrikkelin piiriin, korvataan muut tiedot kuin nimi viittauksella hänen elämäkertaansa.

- Tutkinnot: laji, oppilaitos ja vuosi (mahd. päivä); ellei tutkintoa ole, korkein oppilaitos ja erovuosi (kansakoulua ei mainita) (1); muut opinnot, esim. koulunkäynti tutkintoa suorittamatta, erikoiskoulutus, tärkeät opintomatkat (3, matrikkelin kohteena olevaan ammattiin liittyvät opinnot: 2).

- Päätoimet: toiminimitys, työnantaja, paikkakunta [10] ja alkamisvuosi (1); tärkeät viransijaisuudet: samat tiedot ja päättymisvuosi (2); alkamispäivä (3). Tiedot esitetään aikajärjestyksessä.

- Tärkeät sivutoimet: samat tiedot, myös erovuosi (2); alkamis- ja eropäivät (3).

- Saadut arvonimet: laji ja vuosi (1); kunnia- ja ansiomerkit (3, merkit jotka liittyvät matrikkelin kohteena olevaan ammattiin: 2).

- Tärkeät luottamustoimet: laji sekä alkamis- ja päättymisvuosi (2); muut luottamustoimet: samat tiedot (3, toimet, jotka liittyvät matrikkelin kohteena olevaan ammattiin: 2).

- Kirjallinen toiminta (3, matrikkelin kohteena olevaan ammattiin liittyvä: 2). Jos elämäkertakaavaan otetaan seikkaperäinen bibliografia, esitetään se mieluummin kaikkien muiden tietojen jälkeen.

- Avioliiton solmimisvuosi ja mahd. erovuosi (2); hääpäivä ja -paikka (3). Jos avioliittoja on useita, esitetään kunkin avioliiton järjestysnumero.

- Puoliso (jos avioliittoja on useita, esitetään kaikki tiedot kustakin puolisosta välittömästi ao. avioliiton solmimista ja mahd. eroa koskevien tietojen jälkeen): toiminimitys, arvonimi, tutkinto [8] ja täydellinen nimi [9] sekä syntymä- ja kuolinvuosi (jos puolisolla on ollut useita avioliittoja, esitetään tämän avioliiton järjestysnumero välittömästi nimen jälkeen) (2); syntymäpäivä ja -paikka  [5], kuolinpäivä [6] ja -paikka [7], appivanhempien toiminimitykset, arvonimet ja tutkinnot [8] (tai ainakin jokin näistä tiedoista) sekä täydelliset nimet [9] (jos puolisolla on ollut useita avioliittoja; hänen muista puolisoistaan samat tiedot ja kuolinvuosi sekä ao. avioliiton solmimis- ja mahd. erovuosi) (3). Jos elämäkertakaava käsittää vain lyhyitä tietoja puolisosta, voidaan ne ja avioliiton solmimista ym. koskevat tiedot esittää vanhempia ja tutkintoja koskevien tietojen välillä. Jos puoliso kuuluu matrikkelin piiriin, korvataan muut tiedot kuin nimi viittauksella hänen elämäkertaansa.

- Kaikkien (kuolleidenkin) lasten täydelliset etunimet (ja sukunimet, elleivät ne ilmene muista tiedoista) sekä syntymä- ja kuolinvuodet (3); myös tiedot kunkin lapsen syntymäpäivästä ja -paikasta [5], toiminimityksestä tai arvonimestä taikka tutkinnosta sekä kuolinpäivästä [6] ja -paikasta [7] ovat toivottavat (3). Lapsesta, joka kuuluu matrikkelin piiriin korvataan muut tiedot kuin nimi viittauksella hänen elämäkertaansa.


Oppilasmatrikkelin elämäkertakaava

- Sukunimi [1] ja kaikki etunimet [2] (1). Tämänlaisessa matrikkelissa suositellaan sukunimensä muuttaneiden henkilöiden osalta sen nimen ensisijaista esittämistä, joka heillä oli kirjoittautuessaan oppilaitokseen, ja muiden sukunimien ilmoittamista suluissa.

- Syntymäpäivä (1); syntymäpaikka [5] (2).

- Kuolinpäivä [6] (1); kuolinpaikka [7] (2).

- Vanhemmat: kummankin toiminimitys, arvonimi, tutkinto [8] (mieluummin oppilaitokseen kirjoittautumisen ajan mukaiset tiedot) ja täydellinen nimi [9] (2). Vanhemmasta, joka kuuluu matrikkelin piiriin, korvataan muut tiedot kuin nimi viittauksella hänen elämäkertaansa.

- Tutkinnot ennen kirjoittautumista siihen oppilaitokseen, jota matrikkeli koskee: laji, oppilaitos ja vuosi (2); koulunkäynti ilman tutkintoa ennen tätä kirjoittautumista: oppilaitos sekä kirjoittautumis- ja erovuosi (3).

- Kirjoittautuminen oppilaitokseen, jota matrikkeli koskee: vuosi, luokka (tai vastaava) ja opintosuunta (1); päivä (2).

- Tässä laitoksessa suoritetut tutkinnot: laji ja vuosi; ero ilman tutkintoa: vuosi (1); tutkinto- tai eropäivä (2).

- Korkein tutkinto tästä oppilaitoksesta eroamisen jälkeen: laji, oppilaitos ja vuosi (1); muut tärkeät tutkinnot: samat tiedot (2); muu koulutus eron jälkeen, esim. myöhempi koulunkäynti, erikoiskoulutus (3).

- Tärkeät päätoimet: toiminimitys, työnantaja, paikkakunta [10] ja alkamisvuosi (1). muut päätoimet: samat tiedot (2). Tiedot esitetään aikajärjestyksessä.

- Tärkeät sivutoimet: samat tiedot, myös erovuosi (3).

- Saadut arvonimet: laji ja vuosi (1); kunnia- ja ansiomerkit (3, merkit, jotka liittyvät matrikkelin kohteena olevaan oppilaitokseen: 2).

- Tärkeät luottamustoimet ja muut luottamustoimet, jotka liittyvät matrikkelin kohteena olevaan oppilaitokseen: laji sekä alkamis- ja päättymisvuosi (2).

- Kirjallinen toiminta (3)

- Avioliiton solmimisvuosi ja mahd. erovuosi (2). Jos avioliittoja on useita, esitetään kunkin avioliiton järjestysnumero.

- Puoliso (jos avioliittoja on useita, esitetään kaikki tiedot kustakin puolisosta välittömästi ao. avioliiton solmimista ja mahd. eroa koskevien tietojen jälkeen): toiminimitys, arvonimi, tutkinto [8] ja täydellinen nimi [9] sekä syntymä- ja kuolinvuosi (jos puolisolla on ollut useita avioliittoja, esitetään tämän avioliiton järjestysnumero välittömästi nimen jälkeen) (2); appivanhempien toiminimitykset, arvonimet ja tutkinnot [8] (tai ainakin jokin näistä tiedoista) sekä täydelliset nimet [9] (3). Jos puoliso kuuluu matrikkelin piiriin, korvataan muut tiedot kuin nimi viittauksella hänen elämäkertaansa.

- Kaikkien (kuolleidenkin) lasten täydelliset etunimet (ja sukunimet, elleivät ne ilmene muista tiedoista) sekä syntymä- ja kuolinvuodet (3); myös tieto lapsen toiminimityksestä tai arvonimestä taikka tutkinnosta on toivottava (3). Jos lapsi kuuluu matrikkelin piiriin, korvataan muut tiedot kuin nimi viittauksella hänen elämäkertaansa.


Harrastuksiin (esim. urheilu, keräily) tai yhteisiin elämyksiin (esim. sota-ajan joukko-osastossa) perustuvan matrikkelin elämäkertakaava

- Sukunimi [1] ja kaikki etunimet [2] (1). Harrastuksiin perustuvissa matrikkeleissa suositellaan sukunimensä muuttaneiden henkilöiden osalta ajankohtaisen sukunimen ensisijaista esittämistä ja aikaisempien sukunimien ilmoittamista suluissa, yhteisiin elämyksiin perustuvissa matrikkeleissa suositellaan vastaavasti niiden aikaisen sukunimen ensisijaista esittämistä ja muiden sukunimien ilmoittamista suluissa.

- Syntymäpäivä (1); syntymäpaikka [5] (2).

- Kuolinpäivä [6] (1); kuolinpaikka [7] (2).

- Vanhemmat; kummankin toiminimitys, arvonimi, tutkinto [8] ja täydellinen nimi [9] (2).

- Korkein tutkinto: laji, oppilaitos ja vuosi; ellei tutkintoa ole: korkein oppilaitos ja erovuosi (kansakoulua ei mainita) (1); muut tutkinnot: samat tiedot (2).

- Tärkeät päätoimet: toiminimitys, työnantaja, paikkakunta [10] ja alkamisvuosi (1); muut päätoimet ja tärkeät sivutoimet: samat tiedot, myös sivutoimien erovuodet (3). Tiedot päätoimista esitetään aikajärjestyksessä.

- Saadut arvonimet: laji ja vuosi; kunnia- ja ansiomerkit, jotka liittyvät matrikkelin aiheeseen (1); muut kunnia- ja ansiomerkit (3).

- Toiminta ja luottamustoimet matrikkelin kohteena olevalla alalla (1-3, tämä osa elämäkertakaavasta vaihtelee matrikkelin aiheen mukaan).

- Muut tärkeät luottamustoimet (2).

- Kirjallinen toiminta matrikkelin kohteena olevalla alalla (1); muu (3). Jos elämäkertakaavaan otetaan seikkaperäinen bibliografia, esitetään se mieluummin kaikkien muiden tietojen jälkeen.

- Avioliiton solmimisvuosi ja mahd. erovuosi (2). Jos avioliittoja on useita, esitetään kunkin avioliiton järjestysnumero.

- Puoliso (jos avioliittoja on useita, esitetään kaikki tiedot kustakin puolisosta välittömästi ao. avioliiton solmimista ja mahd. eroa koskevien tietojen jälkeen): toiminimitys, arvonimi, tutkinto [8] ja täydellinen nimi [9] sekä syntymä- ja kuolinvuosi (jos puolisolla on ollut useita avioliittoja, esitetään tämän avioliiton järjestysnumero välittömästi nimen jälkeen) (2); appivanhempien toiminimitykset, arvonimet ja tutkinnot [8] (tai ainakin jokin näistä tiedoista) sekä täydelliset nimet [9] (3).

- Kaikkien (kuolleidenkin) lasten täydelliset etunimet (ja sukunimet, elleivät ne ilmene muista tiedoista) sekä syntymä- ja kuolinvuodet (3), myös tieto lapsen toiminimityksestä tai arvonimestä taikka tutkinnosta on toivottava (3).


Lisäohjeita

[1]   Sukunimi. Sukunimen muuttuminen ilmoitetaan sukunimen yhteydessä, esim. Niemi (v:een 1954 Virtanen) tai Virtanen (v:sta 1954 Niemi). Jos muutoksen syynä on avioliitto, nimen muuttumisvuotta ei ilmoiteta milloin se ilmenee avioliiton solmimisvuotena muualla elämäkerrassa.

[2]   Etunimet. Etunimien muutokset ilmoitetaan samalla tavalla kuin sukunimen muutokset, ks. lisäohje 1. Ao. henkilön nimeään kirjoittaessa yleensä käyttämien etunimien ja/tai etukirjainten ilmoittaminen on toivottava. Perinnölliset arvonimet (esim. vapaaherra) ilmoitetaan välittömästi elämäkerran kohteena olevan henkilön etunimien jälkeen.

[3]   Tutkinto, arvonimi ja toiminimitys esitetään tässä järjestyksessä, milloin ne seuraavat nimen (tai perinnöllisen arvonimen) jälkeen. Tutkintoarvoa »ylioppilas» ei esitetä tässä, myös arvonimi mainitaan tietenkin vain henkilöistä, joilla on sellainen. Ks. lisäohje 8.

[4]   Asuinpaikka. Kunta on ilmoitettava. Ulkomaisten paikkakuntien osalta ilmoitetaan (mikäli mahdollista) kuntaa vastaava paikallinen alue ja valtio sekä tarvittaessa lisäksi (niiden välissä) lääni, osavaltio tai vastaavanlainen alue ao. maassa vallitsevan tavan mukaan.

[5]   Syntymäpaikka ilmoitetaan samalla tavalla kuin asuinpaikka, ks. lisäohje 4. Jos syntyminen on tapahtunut synnytyslaitoksessa äidin asuinkunnan ulkopuolella, ilmoitetaan väestörekistereissä viimeksi mainittu kunta syntymä(koti)paikaksi. Tämän kunnan lisäksi tulisi mikäli mahdollista ilmoittaa myös kunta, jossa syntyminen tapahtui.

[6]   Kuolinpäivä. Tuomioistuimen kadonneelle henkilölle määräämä kuolinpäivä voidaan ilmoittaa, mutta tavalla, joka selvästi osoittaa, että se ei ole todellinen kuolinpäivä.

[7]   Kuolinpaikka ilmoitetaan samalla tavalla kuin asuinpaikka, ks. lisäohje 4.

[8]   Toiminimitys, arvonimi ja tutkinto ilmoitetaan tässä järjestyksessä (mahd. perinnöllisen arvonimen ja) nimen edellä. Kaikilla henkilöillä ei ole kaikkia eikä monilla vaimoilla ym. edes yhtään näistä tiedoista. Tietojen tulisi koskea matrikkelin julkaisemisaikaa (paitsi oppilasmatrikkeleissa mainittujen vanhempien kohdalla, ks. mainintaa niistä) sekä kuolleiden (ja toiminimityksen osalta eläkeläisten) kohdalla heidän viimeistä toiminimitystä, arvonimeä ja tutkintoa. Tutkintoarvoa ylioppilas ei esitetä.

[9]   Täydellinen nimi (muiden henkilöiden kuin elämäkerran kohteen osalta). Etunimi ilmoitetaan ennen sukunimeä. Naimisissa olevien naisten (äidin, vaimon, anopin) osalta ilmoitetaan sukunimi ennen ensimmäistä avioliittoa ilman puolison sukunimen toistoa tai lyhennystä. Perinnöllinen arvonimi ilmoitetaan välittömästi etunimien edessä.

[10]   Toiminimitys, työnantaja, paikkakunta. Toimeen liittyvä arvonimi, joka poikkeaa toiminimityksestä ilmoitetaan suluissa välittömästi tämän jälkeen. Muissa tapauksissa jätetään toisista tiedoista selvästi ilmenevät tiedot mainitsematta, esim. Kiteen kirkkoherra (tieto työnantajasta on turha), Metsäntutkimuslaitoksen ylijohtaja (professori) (laitoksen sijainti Helsingissä on yleisesti tunnettu).


Genos 44(1973), s. 29-35

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikkelin alku ]

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1973 hakemisto | Vuosikertahakemisto