GENOS - Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikelns slut ]

Pieniä löytöjä - Små fynd

Släkten Falck från Sibbo

Henrik Falck

I Genos 1971 har de äldre leden av släkten Falck i Sibbo behandlats av undertecknad; på sid. 13 konstateras att släktens äldsta säkert kända stamfar är kvartermästaren Jakob Jönsson Falck, f. på 1650-talet och d. i Sibbo 1723. Hypoteser om Jakobs släktskap med löjtnanten Olof Torstensson och ryttmästaren (inte kaptenen) Jakob Andersson, de tidigare ägarna till släktgården Antbacka i Mårtensby, samt Jakobs härstamning från furiren Jöns Hansson Falck framfördes. Genom några fynd har dessa hypoteser numera bekräftats. Att Jakob Jönsson var styvson till Olof Torstensson framgår ur Nylands länsstyrelses arkiv, militiejordebok Gm 12, där det konstateras att Olof Torstenssons St(yv)S(on) Jakob Jönsson red för Antbacka 1671. Jakob var således en son till Olofs hustru Anna Jakobsdotter i ett tidigare gifte. Att Annas första man var furiren, sedermera fältväbeln Jöns Hansson (Falck), framgår ur motsvarande militiejordebok Gm 3: 654v (meddelande av herr Alf Byman), där Jöns Hansson 1654 sägs vara måg till ryttmästaren Jakob Andersson. Ytterligare bekräftas detta i RA 7949: 190v; Jöns Hansson var åtminstone från 1650 Jakob Anderssons måg.

Efter det fältväbeln Jöns Hansson Falck stupat på Retusaari i aug. 1656, sägs änkan »lönen tillfyllest uppburit» (Gm 4: 314v).

Inga uppgifter om Jöns Hansson Falcks ursprung har tillsvidare påträffats, inte heller uppgifter om andra barn än Jakob Jönsson Falck. Släktledningen kan sålunda i detta skede kompletteras med följande tabell:

Jöns Hansson Falck, gjorde rusttjänst för svärfaderns hemman i Sibbo 1650; furir vid livkompaniet av von Knorrings (östra Nylands) infanteriregemente 1651-54; sergeant vid Thomas Olofssons kompani i samma regemente 1655; innehade frihemman i Helsinge kyrkby till 1655. Förflyttad till Narva med ovannämnda kompani 1655; fältväbel där senast 1656. Stupade (eller försvann) på Retusaari i aug. 1656, då ryssarna stormade ön. - Gift senast 1650 med Anna Jakobsdotter i hennes 1. gifte; dotter till ryttmästaren vid Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente Jakob Andersson och Brita Sigfridsdotter samt omgift 1657 med löjtnanten vid samma regemente Olof Torstensson, som levde åtminstone 1683.

Barn:
Jakob Jönsson Falck, stamfar för Sibbo-släkten Falck, se Genos 1971, s. 12.


Genos 44(1973), s. 86-87

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikelns början ]

Systematisk förteckning | 1973 års register | Årgångsregister