GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Noter | Selostus | Artikelns slut | II. Borgå-släkten Blylod ]

Släkterna Blylod i Finland

I. Den adlade släkten Blylod

Med.lic. Henrik Borgström, Helsingfors

Ryttmästaren Elias Botvedsson från Håkansböle i Helsinge adlades 1651 med namnet Blylod, som han använt redan några år tidigare. Ätten tog aldrig introduktion och utslocknade synbarligen redan före stora ofreden på svärdssidan. Ätten behandlas kortfattat av Schlegel och Klingspor i deras arbete om den ointroducerade svenska adeln [1] och mera ingående av Jully Ramsay i hennes »Frälsesläkter». [2]

År 1653 uppträder som borgare i Borgå en Christian Persson, som i handlingar från 1660-talet kallas Blylod och vars efterkommande ända in på 1800-talet bär detta namn. Som personer utan känd anknytning till den adliga ätten uppräknar Schlegel och Klingspor fem medlemmar av denna Borgå-släkt. Jully Ramsay har, synbarligen endast på grund av namnet, i den adliga ätten infört skräddaren i Viborg Gustav Blylod, som tillhörde Borgå-släkten. Också i andra genealogiska arbeten har medlemmar av den uppgivits höra till Elias Botvedssons efterkommande. Paul Nyberg, som 1956 i sin historik över Håkansböle [3] framförde flera tilläggsuppgifter till ätten Blylods personhistoria, antog att hantverkarna i Borgå-släktens äldsta led var deklasserade avkomlingar till den adlade Elias Blylod.

Närmare forskningar har emellertid visat, att de två släkterna Blylod synbarligen saknar samband med varandra trots att deras äldsta led var bosatta rätt nära varandra i Nyland. Elias Botvedssons far hette Botved Hansson och Christer Persson Blylod i Borgå var sannolikt son till borgaren där Per Eriksson, som var samtida med Elias. Ingenting talar för ett släktsamband mellan dem.

Nyberg fann i Sverige uppgifter om en gardesbuss Jonas Jönsson Blylo, död 1692, vars föräldrar var »bondfolk i Östergötland». En Daniel Christoffersson Blyloo var båtsman vid amiralitetet på 1670- och 1680-talen. I Stockholm florerade en bryggarsläkt Blylod, vars sannolika stamfar, kopparslagarmästaren Erik Blylod var född i Västerås. De två sista av de oanknutna Blylodar Schlegel och Klingspor räknar upp tillhör denna släkt. Namnet Blylod har alltså burits av flera släkter utan samband med varandra. Förekomsten av en ointroducerad adlig ätt med detta namn har uppenbart inte hindrat andra att använda det.

Nedan framläggs en översikt av den adliga ätten Blylod och de övriga medlemmarna av samma släkt. De sistnämnda använde veterligen inte släktnamnet Blylod. Avsikten är att i en senare uppsats framlägga en stamtavla över Borgåsläkten. Det är en kär plikt för författaren att tacka för de många viktiga uppgifter han har fått av translator Love Kurtén och arkivchef Kaj Duncker samt för den sistnämndes värdefulla hjälp vid klarläggandet av de truppförband, där släktens medlemmar tjänade.


Tab. 1

I. Botved Hansson. William Ruthwens tjänare 1599. [4] Häradsskrivare i Borgå län 1614, [5] fogde där 1615-19. Tullnär i Helsingfors 1620. Lagläsare i Borgå län 1621-25, i Raseborgs län 1631-32. [6] Upptog 1607 i Helsinge Håkansböle två ödeshemman om 9 och 6 alnar, till vilka hans hustru »var arvfallen». [5] Han upplät det ena till sin svåger Jesper Mårtensson, men behöll själv det andra, »Jöns Simonssons» hemman, [3] vilket åtminstone redan 1630 kallas Björkbacka. Upptog i Sibbo ett ödeshemman i Ytterkervo 1621 och ett i Västersundom 1622. [7] Hans två signeter uppvisar utom »BZ» respektive »Botwid Hanson» en sköld med ett Z under en stjärna. [6] Död i november 1632. [6] - Gift med Margareta eller Magdalena [8] (Mårtensdotter?), nämnd som änka på Håkansböle 1635.

II. Barn, [9] ordningsföljden okänd:

Elias Botvedsson, adlad Blylod, ryttmästare, död 1652. Tab. 2.

? Johannes Botvidi, student (nylandus, Forsensis) i Uppsala 28.1.1629. Var 1635-36 skvadronspräst vid Torsten Stålhandskes (Nylands och Tavastehus läns) kavalleriregemente i Tyskland (där samtidigt Elias och Zacharias Botvedsson tjänade). [10]

Zacharias Botvedsson, löjtnant, död 1648. Tab. 5.

Anna Botvedsdotter, bodde på Håkansböle 1634-35. Levde 1678, men var död 16.8.1680. - Gift med regementsskrivaren, sedermera rådmannen i Helsingfors Mårten Markusson, som dräptes på Esbo länsmansgård i juni 1660. De blev stamföräldrar för släkten Colliander i Finland. [11]

Karin Botvedsdotter, bodde på Håkansböle 1634-35.

Kristina Botvedsdotter, bodde på Håkansböle 1642. Hon var synbarligen 1656 gift med ryttarbonden i Helsinge Dickursby Henrik Hansson[12]

Jesper Botvedsson, bodde på Håkansböle 1634-35, kallas i mantalslängden 1634 »officerare under sold.» Var 1645 ryttare vid Henrik Horns (Nylands och Tavastehus läns) kavalleriregemente, »rider själv för Åggelby» (svågerns hemman?), samtidigt red för honom själv en tjänare »för contant». [13] Var från 1646 korpral vid samma regemente, [14] transporterades 1656 som korpral till Wilhelm Yxkulls (Nylands fördubblingskavalleri-) regemente. Ägde från 1646 ryttarhemmanet Käpykylä i Borgå (numera Askola) Vahijärvi. [15] Stupade i Polen 1656. [16] - Gift senast 1650 med Anna Möller i hennes andra gifte, änka efter ryttarkorpralen Erik Eriksson, som innehade Käpykylä och dog eller stupade i Tyskland senast 1648. [17]


Tab. 2.

II. Elias Botvedsson Blylod, adlad Blylod (son till Botved Hansson, tab. 1). Var »redan som barn» ryttare för faderns hemman. Deltog 1621 i fälttåget till Livland och erövringen av Riga. Var sommaren 1627 med kapten Henrik Horns ryttarkompani vid Seelburg och Dünaburg. [3] Mönsterskrivare vid överstelöjtnant Reinhold Wunschs ryttarkompani 1628-30. [18] Deltog med kompaniet i fälttågen i Preussen och Tyskland samt sårades (»worden qwest och sarghat»). Var 1632 mönsterskrivare i lägret vid Nürnberg, blev kornett vid överstelöjtnant Henrik Nödings ryttarkompani s.å. [19] Löjtnant 1635 vid samma kompani, som då tillhörde Torsten Stålhandskes (Nylands och Tavastehus läns) kavalleriregemente i Tyskland. [10] I början av 1640-talet var han hemma, men skeppades 1644 som löjtnant vid samma, dåmera Henrik Horns, kavalleriregemente till Danmark och var 1645 igen i Tyskland. Var 1647 kaptenlöjtnant och deltog i Carl Gustav Wrangels fälttåg till Bayern och Württemberg. Blev i september 1648 ryttmästare vid samma regemente och hemförlovades med det 1650. Erhöll 22.10.1645 som livstidsförläning i Håkansböle sitt eget »boställe» om 22 alnar jord och »Erik Mattssons gård» om 9 alnar. Förläningen gavs 20.5.1651 till evärdelig ägo. Nämns med namnet Blylod åtminstone från 1647, adlades på egen anhållan 16.6.1651 med samma namn. [20] Död i september 1652. [21] - Gift med Alissa Völcker (Wölcker)[22] Hon fick som nådår uppbära mannens lön för 1652 och 1653. Levde synbarligen ännu 1672, då »ryttm. Blyloodz Enckia» rustade två ryttare för hemman i Sibbo Hindsby. [23]

III. Barn, åldersföljden okänd:

Hans Blylod, utkvitterade 26.8.1654 medel för »sal. Elias Blylods änkefru». [24] Håkansböle kallas 1655 Hans Blylods frälse. [25] Ryttare vid Henrik Horns (Nylands och Tavastehus läns) kavalleriregemente 1655-56, då han red för kontant sold och hans tjänare för »Herr Matses hemman» i Helsinge Dickursby. [26] Stupade i februari 1656 i Polen. [27]

Botved Blylod, löjtnant, död c. 1693. Tab. 3.

Gabriel Blylod, kvartermästare. Tab. 4.

Anders Blylod. Företrädde Håkansböle i en tvist om fiskevatten vid vintertinget 1662. Fick 27.8.1667 kungligt tillstånd att ingå ofrälse gifte »med full rätt för deras barn att njuta adeliga privilegier.» Var 1678 kvartermästare vid Fritz Wachtmeisters (Nylands fördubblings-) kavalleriregemente. Kallas senare kornett. Ägde efter faderns död 1/3 av Håkansböle, men torde ha utlösts. [3] Var död 1696. [28] - Gift med Maria Mattsdotter, dotter till kaptenlöjtnanten Matts Persson från Helsinge Malm och Hebla Blåfield. [2]

Katarina Blylod. Anhöll 12.6.1673 om en del av sin sal. faders Elias Blylods lön. [29] Hon övertog sin mans fädernerusthåll Broböle i Sibbo, men måste på grund av rustningssvårigheter avstå från bördsrätten. Hennes svärson, fänrik Simon Kirves, erhöll dock rätt att bruka hemmanet som skatte och hon bodde där ännu 1691. Hon sålde 1669 ett hemman, som mannen hade köpt i Sibbo Savijärvi. [30] Var avliden 1705. [31] - Gift med kaptenlöjtnanten vid Wentzel Pilar von Pilchaus (Östra Nylands) infanteriregemente Lars Simonsson Broo, död 1669. [30] Han var son till kapten Simon Larsson till Broböle och Elin (Pampinaeus) och hörde således inte som Ramsay antar till ätten Bilesköld.


Tab. 3.

III. Botved Blylod (son till Elias, tab. 2). Värvades 1658 som korpral vid Wilhelm Yxkulls (Nylands fördubblings-) kavalleriregemente. [32] Fången i Polen till 1663. Anhöll vid en generalmönstring (1664?) om en tjänst eller understöd, hänvisande till de tjänster han gjort kronan. [3] Kallas senare löjtnant. Bodde på Håkansböle säteri, av vilket han ägde 2/3. Förlorade vid reduktionen frälserättigheterna, varvid två hemman lades under amiralitetet och ett blev korpralshemman. Han rustade för stomhemmanet och red själv som korpral för ett av de andra hemmanen. Fick genom sitt gifte Kortisbacka allodialsäteri i Borgå Hindhår. [33] Levde 1693, då han »ogift» avlat barn med pigan Maria Mattsdotter på Håkansböle, men var död 20.1.1694. [34] - Gift med N. N. Jägerhorn, dotter till Arvid Jägerhorn till Hertonäs och Anna Stålhana. [35]

IV. Barn:

Judita Blylod, bodde 1694 på Håkansböle och 1708-12 på det av hennes faster tidigare ägda Broböle i Sibbo. På grund av faderns skulder måste hon och systern 1694 avstå från äganderätten till Håkansböle. Hon och systern ärvde också Kortisbacka, men de måste för pantförskrivningar 1697 avhända sig också denna egendom. [35] Död som änka på Juppers Gammelgård i Esbo, begr. i Esbo kyrka 6.4.1736. - Gift 1:o c. 1693 med sedermera soldaten Gustav Henriksson Bistock[36] f. c. 1665, levde 1725. Efter att ha blivit fången i Narva gifte han sig i Moskva med Anna Katarina Jöransdotter, hemkom från fångenskapen 1724, bosatte sig i Helsinge Hanaböle och åtalades 1725 för tvegifte. [37] Med konsistorietillstånd gifte sig Judita 2:o före 1708 med arrendatorn Arvid Kortman, död i Sverige 1713 under flykten. Han arrenderade 1708 Broböle i Sibbo av sin hustrus kusin, fänrik Simon Kirves' änka och köpte det därefter. Vid det ryska infallet lämnades hemmanet öde. [38]

Charlotta Johanna Blylod, f. 1682, [2] död på Gammelgård i Esbo, begr. i Esbo kyrka 7.10.1739. Ägde del i Håkansböle till 1694 och i Kortisbacka till 1697. Bodde 1722 med sin man i Strängnäs samt under 1730-talet med sin syster och dotter på sonens, Carl Otto Nassokins boställe Gammelgård Skippers i Esbo. - Gift efter 1697 [39] med löjtnanten Carl Fromhold Nassokin, f. 4.8.1672, död i Strängnäs 1722.


Tab. 4.

III. Gabriel Blylod (son till Elias, tab. 2). Underofficer vid Anders Zöges, sedermera Wentzel Pilar von Pilchaus (Östra Nylands) infanteriregemente 1663-68, var sistnämnda år sergeant. [40] Var 1678 kvartermästare vid Fritz Wachtmeisters (Nylands fördubblings-) kavalleriregemente. [3] Ägde 1/3 av Håkansböle, där han bodde, troligen ännu 1696. På grund av hans och broderns skulder övergick Håkansbölehemmanen i annan ägo. Bodde åtminstone från 1703 på Meilby i Helsinge varav han, troligen genom sitt gifte, ägde 1/4, som han 18.10.1707 sålde till sin hustrus systerson kvartermästaren Erik Hyttner. [41] Levde 18.10.1709 och synbarligen ännu i mars 1710. - Gift (åtminstone 1691) med Anna Hammarstjerna[42] levde 1703, dotter till löjtnanten Johan Bengtsson Hammarstjerna.

IV. Barn (de två söner som nedan införts kan inte knytas till denna familj genom annat än att deras förnamn antyder att de hörde till denna ätt, varvid placering i denna familj förefaller mest trolig):

? Zacharias Blylod, blev korpral vid Joachim von Cronmans (Savolax och Nyslotts läns) infanteriregemente i augusti 1689. Död 1691. [43]

? Elias Blylod, blev korpral vid Joachim von Cronmans (Savolax och Nyslotts läns) infanteriregemente 1.4.1691. Var kommenderad till Narva 1695 och 1696. Blev sergeant 1700. Död i Riga 8.1.1701. [43]

Dotter. Vid Helsinge ting 21.1.1709 uppgav löjtnant Jakob Johan Boggensköld som ombud för sina brorsbarn, att Gabriel Blylod inte ägde andra bröstarvingar än en dotter som trätt i ofrälse gifte. [41] Varken hon eller hennes make har kunnat identifieras.


Tab. 5.

II. Zacharias Botvedsson (son till Botved Hansson, tab. 1). Korpral vid Torsten Stålhandskes (Nylands och Tavastehus läns) kavalleriregemente i Tyskland åtminstone från 1634. [10] Kornett 1640 [3] och ännu 1645, men kallas löjtnant redan 1640. [44] Köpte av Casper Reiher d.ä:s änka Märta Larsdotter ett hemman om en skatt jord i Helsinge Sonaby, fick fastebrev på det 20.6.1637 och lagmanstingets godkännande 24.3.1640. [44] Stupade vid Nördlingen 28.10.1648. [45] - Gift 1635/1640 med Elisabeth Brotherus[44] som var död 1647, dotter till kyrkoherden i Helsinge Sigfridus Stephani Brotherus och hans första hustru Cecilia Sigfridsdotter.

III. Barn:

Elias, Samuel och Sigfrid. Dessa söner erhöll 1653 »såsom fader- och moderlösa» faderns lön för 1648 och 1649. [45] Hemmanet i Sonaby såldes 1658 av deras fasters man Mårten Markusson (som synbarligen var deras förmyndare) till bokhållaren Anders Weckell, som fick uppbud 1663. [46] Åtminstone något av barnen bör ha levat 1669, då det vid Helsinge ting 26.1. uppges, att ett ärende »angår sahl. Zacharias Botvedssons barn».


Noter

[1]   Schlegel, B. & Klingspor, C. A.: Den med sköldebref förlänade men ej å Riddarhuset introducerade Svenska Adelns Ättartaflor, s. 24.

[2]   Ramsay, Jully, Frälsesläkter i Finland intill Stora ofreden, s. 31-32.

[3]   Nyberg, Paul, En nyländsk herrgård. De flesta uppgifterna om hemmanen i Håkansböle är tagna ur detta verk.

[4]   RA: 5755: 217 (medd. av Love Kurtén).

[5]   Jaakkola & Roos, Vuoden 1616 valitusluettelot, s. 165-166.

[6]   Blomstedt, Yrjö, Laamannin- ja kihlakunnantuomarinvirkojen läänittäminen ja hoito Suomessa 1500- ja 1600-luvulla, s. 364 och 433.

[7]   RA: 4468: 118, 119 (medd. av Kaj Duncker).

[8]   Botved Hanssons änka hette Margareta enligt RA: 4528: 208 och 7879: 212, men Magdalena enligt RA: Borgå I HR a 2: 49.

[9]   Som barn till Botved Hansson nämner Nyberg, a. a., sonen Clas. Namnet Clas Botvedsson, som i samband med Håkansböle förekommer t.ex. i RA: 8013: 95v, är emellertid uppenbart en förvanskning av (hemmansnamnet) »Elias Botvedssons».

[10]   RA: 7886: 12; Militaria I/3 (medd. av Kaj Duncker).

[11]   Blomstedt, Yrjö, Colliander, Genos 1951, s. 39-41, och Släkten Collianders ursprung, Genos 1952, s. 12-15.

[12]   RA: 7965: 648 (medd. av Love Kurtén).

[13]   RA: 7930: 546.

[14]   RA: 7935: 688.

[15]   RA: 7948: 69 (medd. av Kaj Duncker, som gjorde förf. uppmärksam på Jespers samband med denna släkt).

[16]   RA: Nylands länsstyrelse: Gm 4: 11 (medd. av Kaj Duncker).

[17]   RA: 7930: 464, 542 (medd. av Kaj Duncker); 7953: 419 m.fl. mantalslängder för Käpykylä.

[18]   RA 435: 30; SKrA: Rullor 1629: 22: 119; 1630: 9: 4 (medd. av Kaj Duncker).

[19]   SKrA Rullor 1633: 9: 54.

[20]   Sköldebrevet (avtryckt i Nyberg, a. a.) finns på pergament i Helsingfors UB och på papper i Finlands riddarhusarkiv.

[21]   Sv. Krigskollegii registratur 10.9.1653 (prof. Paul Nybergs excerpt).

[22]   Namnet skrivs också bl.a. Felchert, Felkert, Fylker, Phelkort, Vellkort, Völckert, Wälckert, Wälkoot.

[23]   RA: Nylands länsstyrelse: Gm 12 (medd. av Kaj Duncker).

[24]   RA: 7955 a: 503.

[25]   RA: 7962: 366.

[26]   RA: 7965: 403 (medd. av Love Kurtén).

[27]   RA: Nylands länsstyrelse: Gm 4: 564 (medd. av Kaj Duncker).

[28]   Nyberg uppger (a. a., s. 55) att kornetten Anders Blylods arvingar vid vintertinget 1696 pretenderade på del i arvet efter Botved Blylod. Det har ej lyckats förf. att finna detta tingsprotokoll. Arvingarna kan ha varit systern Katarinas barn, eftersom de företräddes av hennes svärson fänrik Simon Kirves.

[29]   SKrA: Biographica (prof. Paul Nybergs excerpt).

[30]   Nyberg, Paul, Sibbo sockens historia I, s. 120-124 och 347 (not 187).

[31]   RA 8103: 35.

[32]   RA: Nylands länsstyrelse: Gm 5: 200 (medd. av Kaj Duncker).

[33]   Allardt, Anders, Borgå sockens historia I, s. 254.

[34]   RA: Borgå och Hollola HR a 15: 25, 166.

[35]   Ramsay, a. a., s. 32, 224. Botveds döttrar pantsatte Kortisbacka till fänrik Henrik Blåfield, som enligt Ramsay var gift med deras moster.

[36]   RA: Borgå och Hollola HR a 17: 22.

[37]   RA: Borgå och Hollola HR a 37: 177.

[38]   RA: Borgå och Hollola HR a 32: 445; Sibbo sockens historia II, s. 22, 392.

[39]   RA: Borgå och Hollola HR a 18: 265.

[40]   RA: Nylands länsstyrelse: Gm 12: 42 (medd. av Kaj Duncker).

[41]   RA: Borgå och Hollola HR a 29: 42 och a 30: 208.

[42]   RA: mantalslängder för Håkansböle och Meilby.

[43]   SKrA: Militiekontoret: Avlöningslistor 1689-1701 (RA: mikrofilmerna WA 2066-2069, medd. av överingenjör Henrik Falck och pol.mag. Georg Luther).

[44]   RA: ä 1: 178 (medd. av Love Kurten).

[45]   SKrA: Rullor 1650: 5; Krigskollegii registratur 15.7.1653 (medd. av fil. dr Alf Åberg).

[46]   RA: Borgå och Hollola HR a 2: 313.


Selostus

Suomen Blylod-suvut I. Aateloitu Blylod-suku. Lainlukija Botved Hannunpoika (k. 1632) omisti tilan Helsingin pitäjan Håkansbölen kylässä. Hänen pojistaan Zacharias Botvedinpoika kaatui ratsuväen luutnanttina Saksassa 1648 ja Jesper Botvedinpoika korpraalina Puolassa 1656. Myös sotilaspappina Saksassa 1630-luvulla mainittu Johannes Botvidi kuulunee samaan perheeseen. Elias Botvedinpoika (k. 1652) joka v. 1651 aateloitiin jo aikaisemmin käyttamällään nimella Blylod oli ratsumestari ja sai kaksi Håkansbölen tilaa läänityksikseen. Hänellä oli neljä poikaa. Heistä majoittaja Gabriel Blylod, josta on tietoja vuoteen 1710, lienee ollut suvun viimeinen miespuolinen jäsen. Porvoosta polveutuu toinen, aateliton Blylod-suku, jonka jäseniä virheellisesti on otaksuttu Eliaan jälkeläisiksi.


Genos 46(1975), s. 57-63, 77

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikelns början | Noter | II. Borgå-släkten Blylod ]

Systematisk förteckning | 1975 års register | Årgångsregister