GENOS - Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikelns slut ]

Kirja-arvosteluja - Recensioner

Georg Luther

Ulla Johansson, Rulla över befälskårerna vid Sveriges armé och flotta 1755. Skrifter utgivna av Genealogiska Föreningen 10. Värnamo 1976. 194 sidor


Förste arkivarie Ulla Johansson har sammanställt och utgivit en rulla för 1755 över befäl och underbefäl vid alla förband i Sveriges armé och flotta. Också förbanden i Finland beaktas. Utgivandet i Sverige av en rulla för ett enda år påminner oss i Finland om hur mycket fylligare kännedom vi har om 1700-talets militära personhistoria tack vare Kaarlo Wirilanders och C. G. Aminoffs tjänsteinnehavarförteckningar samt matriklarna i flera regementshistoriker.

Rullan för 1755 kompletterar Wirilanders uppgifter för samma tid med uppgifter om Adelsfanans finska kompani, de värvade infanteriregementerna i Finland, fortifikationsbrigaden i Lovisa och artilleriet i Finland. Värdefulla tillskott är också uppgifterna om korpralerna vid de indelta regementerna samt uppgifterna om födelseort och -tid för en stor del av de förtecknade personerna. I Karelska dragonskvadronen och Nylands infanteriregemente uppräknas tjänsteinnehavare på extra resp. värvad stat. Av civilmilitärer förtecknas emellertid endast auditörer och (med några luckor) mönsterskrivare samt regementsskrivaren vid Livdragonregementet.

En jämförelse med Wirilanders uppgifter visar mycket få rättelser. I Nylands och Tavastehus läns dragonregemente rättas sergeanten Didrik Johan Kuhlmans dödsår och året för efterträdarens, Jonas Kylanders tillträde. Gustaf Johan Bryggner saknas i Wirilanders förteckning över mönsterskrivare vid adelsfanans finska kompani. En rad avvikelser i uppgifterna om Österbottens infanteriregemente beror på ett pensionsarrangemang, som ledde till att tjänsteinnehavarna interimistiskt uppbar lön från ett annat boställe. Att flera olikheter än dessa inte föreligger visar, att felen i Wirilanders enorma uppgiftsamling tydligen är glädjande få.

Johansson har inte normaliserat stavningen och felläsningar förekommer, i synnerhet i finska namn. De flesta felen vållar inte tolkningssvårigheter. I några fall krävs dock påpasslighet: Henrik och Jacob Rök på s. 67 hette i själva verket Böök (se Wilskman, Släktbok II) och Nedre och Övre Dahls kompani i Karelska dragonskvadronen på s. 39 bör tolkas Nedre resp. Övre Savolax' kompani. Föraren Anders Neglick vid Savolax och Nyslotts läns infanteriregemente var inte född 1743, d.v.s. bara 12 år 1755! Som födelseår för honom uppges 1705 och han efterträddes 1765 av (sin brorson?) Anders Neglick, f. 1743, stamfar bl.a. för den släkt Neiglick som fortlever i Sverige.


Genos 48(1977), s. 103

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikelns början ]

Systematisk förteckning | 1977 års register | Årgångsregister