GENOS - Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikkelin loppu | Artikelns slut ]

Sursillin suku

Muita korjauksia ja lisäyksiä - Andra rättelser och tillägg

Eero Kojosen teokseen Sursillin suku (Weilin & Göös, Helsinki 1971) edellä esitettyjen lisäysten yhteydessä ilmoitetaan tässä ne täydennykset, jotka ovat saapuneet toimitukselle Genoksessa 1974 (s. 60-92) julkaistujen korjausten ja lisäysten jälkeen. Toimitus on lisännyt eräitä täydennyksiä, jotka on poimittu lähinnä vuoden 1974 jälkeen ilmestyneistä sarjajulkaisuista. Luettelossa on noudatettu samoja periaatteita kuin v. 1974. Muiden kuin toimituksen esittämien täydennysten osalta tiedonantaja on ilmoitettu suluissa olevalla numerolla täydennystietojen perässä. Alkuperäiset täydennysilmoitukset liitetään "Sursillin suvun täydennyskokoelmaan" Valtionarkistossa. Merkki nuoli.gif (838 bytes) osoittaa, että näihin ilmoituksiin sisältyy lisätietoja, joita ei julkaista tässä.

I samband med de ovan förtecknade tilläggen och rättelserna till Eero Kojonens verk Sursillin suku (Weilin & Göös, Helsingfors 1971) framläggs nedan de kompletteringsuppgifter som har anlänt till redaktionen efter publiceringen av rättelser och tillägg i Genos 1974 (s. 60-92). Redaktionen har tillfogat några kompletteringar som hämtats närmast ur seriepublikationer från tiden efter 1974. I förteckningen följs samma redaktionsprinciper som 1974. Efter varje komplettering anges med ett nummer inom parentes insändaren av uppgifterna. Originalmeddelandena om kompletteringar fogas till samlingen "kompletteringar till Sursillin suku" i Riksarkivet. Tecknet nuoli.gif (838 bytes) anger att dessa meddelanden innehåller tilläggsuppgifter som inte publiceras här.

Tiedonantajat - Uppgiftslämnare

24 Fil.maist. Johan Appelqvist, Helsinki
25 Arkkitehti Tauno Bergholm, Helsinki
26 Ulkoasiainneuvos Klaus Castrén, Helsinki
27 Rouva Siiri Laitila, Espoo
28 Dipl.ins. Antero Lakkakorpi, Kuopio
29 Lektor Bengt Utterström (d.), Västerås

 

1147 IX Lovisa Magdalena Laurin. Lapsia, ks. Elgenstierna, Ättartavlor VIII, s. 9. (24)
1157 IX Brita Carolina Laurin. Lapsia, ks, Carpelan, Ättartavlor III (1965), s. 1107. (24)
1261 XI Margaretha Johanna Hårdh, k. Raahessa 6.7.1907. - Puoliso Raahessa 18. 4. 1857 raahelainen kauppias Frans Johan Lackström, s. Pyhäjoella 28. 6. 1832, k. Raahessa 13. 5. 1866 Vanhemmat: Raahen kaupunginviskaali Zachris Henrik Lackström ja Maria Lovisa Lacke (ks. SS 4080) /SSV XXII, s. 198/. Lapsia nuoli.gif (838 bytes) (28)
1986 XI Elisabet Lacke. Lapsi, ks. Bergholm, Sukukirja, s. 1078. (28)
2119 V Michael Tammelander. Om hans giften och familj, se Genos 1978, s. 52-53
2356 VII Isak Gisselkors. Lapsia, ks. Genos 1978, s. 24-25
2726 XII Alma Maria Boström, k. Raahessa 10. 5. 1918 /SSV XXII, s. 201/.(28)
2730 XI Anna Lovisa Heickell, k. Raahessa 21.6.1861 /SSV XXII, s. 196/. (28)
2731 XI Eva Charlotta Heickell, k. Raahessa 22.1.1896 /SSV XXII, s. 195/.(28)
4080 XI Maria Lovisa Lacke, s. 1. 2. 1794, k. Raahessa 20. 6. 1868 /SSV XXII, s. 191/. (28)
1522-4532 Kompletterande uppgifter om släkten Petrelius ingår i SoH 1974, s. 1-5, och 1975, s 287-293
4884 VII Magdalena Björkman, döpt i Gamlakarleby 25. 8. 1687, var dotter till rådmannen där Erasmus Larsson Björkman och hans första hustru Brita Johansdotter Präst. (29)
5214 X Carl Johan Engelberg. Lapsia (mm. SS 320), ks. Colliander, Paimenmuisto, no 789. (28)
5230 X Lars Herman Cajanus. Lapsia (mm. SS 5015), ks. Bergholm, Sukukirja, s. 264-265. (28)
5502 VII Anna Roselius var dotter till handelsmannen i Piteå Jakob Thomasson och N. N. Nilsdotter Rhen /SoH 1974, s. 176/.
5703 X Ebba Charlotta Frosterus. Lapsia nuoli.gif (838 bytes) (28)
6064 VIII Henrik Hoffreen. Jälkeläisiä nuoli.gif (838 bytes) (27)
6136 VI Gabriel Kalm var son till mantalskommissarien Per Jönsson Kalm och Valborg Larsdotter /Genos 1977, s. 23/.
6669 IX Claes Breitholtz, f. i Söderby-Karls sn (Stockholms län) 26.12. 1743, son till kaptenen Edvard Breitholtz och Maria Lagerborg. Han hade sonen Karl Breitholtz, f. i Pedersöre 19.9.1782, död som barn /Gentes Finlandiae IV, s. 136/.
7116 VII Johan Jakob Wiens. Barn, se Genos 1977, s. 56 och 59
7386 IX Maria Elisabet Borenius (SS 7394, ei 7393), s. 9. 5. (ei 18. 4.) 1758. Lapsia SS 7387:n lisäksi, ks. H. Wallenius, Walleniuksen kolmas sukukirja, s. 169. (24)
7387 X Carl Adolf Wallenius. Lapsia, ks. H. Wallenius, Walleniuksen kolmas sukukirja, s. 169. (24)
7493 VI Anna Bergius (se Genos 1977, s. 55) hade i första giftet dottern Margareta Wärd, död före 1717, gift med inspektorn vid stora sjötullen i Åbo Johan Hacks, f c. 1667, död 1735, son till arrendatorn på Bjärnå gård Petter Hakes och Ingel Berg. Barn, se GSÅ XXVIII, s. 52
7494 VII Henrik Wärd (Werdh), ryttmästare, död i Stockholm 6.4.1749 /Lewenhaupt, Karl XII:s officerare, s. 749/.
7550 XI Anna Sofia Silfverklot. Barn, se Gentes Finlandiae IV, s. 138
8316 IX Olof Salowilla oli lisäksi tytär Augustina Wilhelmina Salow, s. Pulkkilassa 8.9.1804, puoliso Pulkkilassa 8.5.1855 kärsämäkeläinen talollinen, lautamies Tobias Junnoinaho (luultavasti tämän 4. aviossa), s. Kärsämäellä 13.3.1796. (26)
8329 X Adolf Salow. Lapsia nuoli.gif (838 bytes) (26)
8335 IX Mathias Salow. Lapsia nuoli.gif (838 bytes) (26)
8713 VII Erik Stålhammar, haud. Turun tuomiokirkkoon 22. 1. 1734. (25)
8719 VII Ebba Catharina Sparf. Barn se Gentes Finlandiae III, s. 86 f.
8864 VI Erasmus Larsson Björkman, begr. i Gamlakarleby 25. 5. 1710, 47 år, 2 månader och 26 dagar gammal. I sitt första gifte med Brita Präst hade han bl.a. döttrarna Magdalena (se 4884 ovan) och Sara (se SS 8415). (29)
8998 XI Erik Carl Stenbäck. Lapsia, ks. Bergholm, Sukukirja, s. 1243. (28)
9175 VII Anders Johan Mathlins mor hette Margareta Elisabet Kock (ej Kåck). (29)
9426-9431 Täydentäviä tietoja Petterson-suvusta on Genoksessa 1976, s. 93-102
9473 VI Gabriel Kalm, se 6136 ovan.
9545 XI Georg Magnus von Essen. Lapsia, ks, Carpelan, Ättartavlor I (1954), s. 328. (24)
9562-9607 Generationsnumreringen är oriktig fr.o.m. SS 9562. Generationstalen bör för alla angivna personer till slutet av släktutredningen höjas med ett. Samma rättelse gäller uppgifterna om 9593-9606 i Genos 1974, s. 91-92. (Meddelande av konstnären Carol Hedberg, Helsingfors)

 
Genos 50(1979), s. 28-30

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikkelin alku | Artikelns början ]

Aiheenmukainen hakemisto - Systematisk förteckning | Vuoden 1979 hakemisto - 1979 års register | Vuosikertahakemisto - Årgångsregister