GENOS - Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Pieniä löytöjä - Små fynd


Forselius - Beckenström - Forsteen

Leo Nyholm

I Österbottniska nationens matrikel I s. 223 upptas en Henrik Forselius, som inskrevs vid Åbo akademi 1708 efter att 6.11.1706 ha skrivits in i Uppsala. Han säges vara hemma från Gamlakarleby. Varken hans härkomst eller vidare öden är kända. Av Codex Aspegren i HUB (s. 68) framgår emellertid att han var son till kyrkoherden på Karlö Gustav Forselius. Ortsnamnen Karlö och Gamlakarleby har alltså förväxlats. Enligt samma handskrift blev han sedan sergeant och dog på norska fjällen, synbarligen ogift.

Enligt samma källa hade kyrkoherden Gustav Forselius också en dotter Maria som var gift med löjtnanten Karl Fredrik Beckenström. Deras dotter Anna (eller Maria) Kristina Beckenström var gift med kyrkoherden i Paldamo Anders Cajanus. Sonen Johan Gustav Beckenström blev fältkassör vid Östgöta och Södermanlands infanteriregemente och dog ogift i Stockholm 30.1.1747. Av hans bouppteckning (4.4.1747) framgår att modern Maria Forselius varit omgift med kronobefallningsmannen Petter Forsteen, med vilken hon hade en son Petter Forsteen, som 1747 också var fältkassör och då hade hand om halvbroderns bo i Stockholm. Andra halvsyskon nämnes inte i bouppteckningen.

Därigenom identifieras alltså den Maria Forsselia som enligt GSÅ V s. 70 var gift med befallningsmannen i Sääksmäki övredels härad Petter Forsteen.


Genos 50(1979), s. 95-96

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Systematisk förteckning | 1979 års register | Årgångsregister