GENOS - Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Kirja-arvosteluja - Recensioner

Georg Luther

Berndt Herman Aminoff, Släkten Aminoff, (redigerad av Torsten G. Aminoff). Ekenäs Tryckeri Ab. Ekenäs 1978. 378 sidor + 4 släktöversikter.


Vid den svenska erövringen av Ingermanland trädde streltserhövdingen Feodor Aminev (död 1628) i svensk tjänst. I Finland och Sverige har genom seklerna den stora och livskraftiga släkt, som härstammar från honom, gjort bemärkta insatser. Ätterna Aminoffs genealogi har skildrats bl.a. i flera ättartavleverk, men den stora monografi över hela släkten, som nu har utarbetats inom Släktföreningen Aminoff i Finland, kompletterar i många hänseenden bilden av den.

Boken bygger i huvudsak på det stora material arkitekt Berndt Herman Aminoff (död 1972) samlade under flera decenniers forskningar. Han har också i huvudsak sammanställt texten, ehuru slutförandet av arbetet, när hans krafter svek, övertogs av fil. mag. Torsten G. Aminoff. I över 200 tabeller ges biografier över släktens medlemmar. Utöver den agnatiska släkten redovisas också de kvinnliga släktmedlemmarnas barn. I boken återges talrika porträtt av släktmedlemmar, huvudsakligen från äldre tid. I noter till varje tabell redovisas källorna med mönstergill noggrannhet och diskuteras tolkningsproblem. I enlighet med den källkritiska inställning som präglar verket återges den ryska litteraturens okontrollerbara uppgifter om släktleden före Feodor Aminev i ett avskilt inledande avsnitt.

Biografierna över släktmedlemmarna är betydligt mera omfattande och detaljrika än i tidigare utredningar. Grundligheten i de forskningar som ligger bakom verket kommer speciellt klart till synes i rikedomen på uppgifter om släktleden i Ingermanland på 1600-talet. Bl.a. klarläggs att Feodor Aminev inte, såsom tidigare har uppgetts, ledde Ivangrods försvar mot svenskarna 1612, utan tvärtom i svensk tjänst verksamt bidrog till fästningens kapitulation. Bilden av släkten har också kompletterats med en tidigare okänd släktgren, som fortlever i Sverige.

Boken om släkten Aminoff hör till de bästa släktutredningar som har publicerats i vårt land.


Genos 50(1979), s. 98

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Systematisk förteckning | 1979 års register | Årgångsregister