GENOS - Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[Artikkelin loppu ]

Suomen Sukututkimusseura – Genealogiska Samfundet i Finland


Suomen Sukututkimusseuran säännöt

(rekisteröity 14. 5. 1980)

1 §.

Yhdistyksen nimi on Suomen Sukututkimusseura – Genealogiska Samfundet i Finland ry. Sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistystä sanotaan näissä säännöissä seuraksi.

2 §.

Seuran tarkoituksena on edistää sukutieteellistä ja henkilöhistoriallista tutkimusta Suomessa sekä levittää sen tulosten tuntemusta. Seura voi myös toimia maan sukututkimusyhdistysten keskuselimenä sekä edistää ja tukea niiden toimintaa ja pyrkii muutoinkin edistämään yhteistyötä sukututkimuksen alalla. Tarkoitusperiensä saavuttamiseksi seura toimittaa painosta aikakauskirjaa ja muita julkaisuja sekä ylläpitää kirjastoa, jonka puitteissa seura kokoaa, järjestää ja saattaa käyttöön erilaista painettua ja painamatonta sukutieteen ja henkilöhistorian alaan kuuluvaa aineistoa. Seura järjestää esitelmätilaisuuksia, harjoittaa koulutus- ja kurssitoimintaa sekä hankkii ja välittää voittoa tavoittelematta sukututkimustarpeistoa.

3 §.

Seuran vuosi- tai lahjoittajajäseneksi seuran hallitus voi ottaa koti- tai ulkomaan kansalaisen, joka hyväksyy seuran säännöt. Vuosijäsenenä voi olla myös rekisteröity yhdistys ja muu oikeustoimikelpoinen yhteisö.

Tutkijajäseneksi seuran kokous voi hallituksen esityksestä kutsua Suomen kansalaisen, joka on edistänyt seuran tarkoitusperiä julkaisemalla painosta tieteellistä tutkimuskykyä osoittavia sukutieteellisiä tai henkilöllistoriallisia tutkimuksia. Tutkijajäsenten luku ei saa ylittää kolmeakymmentä. Seuran esimies voi kutsua tutkijajäsenet neuvotteluun.

Kirjeenvaihtajajäseneksi seuran kokous voi hallituksen esityksestä kutsua sukutieteen tai henkilöhistorian alalla ansioituneen ulkomaalaisen.

Kunniajäseneksi seuran kokous voi hallituksen esityksestä kutsua henkilön, joka erityisen huomattavasti on edistänyt seuran toimintaa tai sen edustamia tutkimusaloja.

Vuosi- ja lahjoittajajäsenet suorittavat vaalikokouksen määräämän jäsenmaksun, vuosijäsenet vuosittain ja lahjoittajajäsenet kertakaikkisen maksun. Tutkija-, kirjeenvaihtaja- ja kunniajäsenillä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.

Seuran jäsenistä saa enintään kolmasosa olla muita kuin Suomen kansalaisia.

4 §.

Seuran jäsenet voivat tutkimuksen edistämiseksi muodostaa rekisteröimättömiä osastoja alueelliselta, tutkimukselliselta tai muulta pohjalta. Hallitus voi vahvistaa sellaiselle osastolle toimintaohjelman.

5 §.

Tutkija-, kirjeenvaihtaja- ja kunniajäsenet saavat kaikki seuran julkaisut ilmaiseksi. Seuran toimittama aikakauskirja jaetaan vuosijäsenille ilmaiseksi. Muut seuran julkaisut luovutetaan jäsenille alennuksella, jonka suuruudesta hallitus päättää. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

6 §.

Jäsenen, joka ei noudata seuran päätöksiä tai toimii sen tarkoitusperiä vahingoittavalla tavalla, hallitus voi erottaa seuran jäsenyydestä.

7 §.

Seura pitää vuosittain hallituksen kutsusta kokouksia, joista vuosikokous ja vaalikokous ovat määräaikaisia. Vähintään kymmenennen osan seuran jäsenistä kirjallisesti hallitukselta niin vaatiessa seura on kutsuttava ylimääräiseen kokoukseen erityisesti ilmoitettua asiaa varten.

Kokoukset kutsutaan koolle ilmoittamalla niistä jäsenille hallituksen määräämissä pääkaupungin sanomalehdissä vähintään kaksi päivää ennen kokousta, paitsi vuosi- ja vaalikokouksista vähintään viikkoa ennen kokousta.

8 §.

Seuran vuosikokous pidetään huhtikuun 10 päivänä, Elias Robert Aleeniuksen kuolinpäivänä. Hallitus voi kuitenkin tarpeen vaatiessa määrätä toisen vuosikokouspäivän huhtikuussa. Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

a) valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja kaksi pöytäkirjan tarkistajaa,

b) esitetään hallituksen edellisen vuoden toimintakertomus sekä tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto,

e) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille, sekä

d) käsitellään muut mahdolliset asiat

9 §.

Seuran vaalikokous pidetään marras- tai joulukuussa hallituksen lähemmin määräämänä aikana. Siinä käsitellään seuraavat asiat:

a) valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja kaksi pöytäkirjan tarkistajaa,

b) valitaan hallitukseen kolmen seuraavan kalenterivuoden ajaksi kolme varsinaista ja yksi varajäsen erovuoroisten tilalle,

c) valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä tarkastamaan seuraavan kalenterivuoden tilejä,

d) määrätään seuraavaksi kalenterivuodeksi vuosijäsenten vuosimaksu ja lahjoittajajäsenten vähimmäismaksu, sekä

e) käsitellään muut mahdolliset asiat.

10 §.

Seuraa edustaa ja sen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu yhdeksän varsinaista ja kolme varajäsentä.

Hallituksen jäsenet ja varajäsenet valitaan kolmeksi kalenterivuodeksi siten että heistä vuosittain on erovuorossa kolme varsinaista ja yksi varajäsen. Äänten mennessä vaalissa tasan ratkaisee arpa.

Jos hallituksen jäsenen tai varajäsenen paikka jää kesken toimikauden avoimeksi, valitaan uusi jäsen tai varajäsen seuraavassa vaalikokouksessa jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

11 §.

Hallitus valitsee vuodeksi kerrallaan keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joita sanotaan seuran esimieheksi ja varaesimieheksi, sekä keskuudestaan tai ulkopuoleltaan tarpeelliset toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Se on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien vähintään viisi jäsentä on saapuvilla. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa. Toimihenkilöillä, jotka eivät ole hallituksen jäseniä, on hallituksen kokouksissa puhe-, mutta ei äänivaltaa.

Hallitus voi asettaa asioiden valmistelua varten keskuudestaan valmisteluvaliokunnan ja asettaa avukseen keskuudestaan tai ulkopuoleltaan toimikuntia.

12 §.

Esimies tai hänen estyneenä ollessaan varaesimies johtaa seuran toimintaa sekä toimii puheenjohtajana seuran ja hallituksen kokouksissa paitsi vuosi- ja vaalikokouksissa, joissa kokoukselle valitaan eri puheenjohtaja.

Esimiehen ja varaesimiehen ollessa estyneenä johtaa puhetta kokouksen valitsema jäsen.

Seuran nimen kirjoittaa esimies tai varaesimies, jompikumpi yhdessä muun hallituksen jäsenen tai seuran asiamiehen tai taloudenhoitajan kanssa, sekä taloudenhoitaja yksinkin juoksevissa raha- tai talousasioissa.

13 §.

Seuran tilinpäätös laaditaan kalenterivuosittain. Tilit ja tilinpäätös on hallituksen pöytäkirjojen kera ennen seuraavan helmikuun 15 päivää annettava tilintarkastajille, joiden tulee maaliskuun 15 päivään mennessä palauttaa asiakirjat lausuntoineen hallitukselle.

14 §.

Seura voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta, vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä järjestää viranomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

15 §.

Ehdotus näiden sääntöjen muuttamisesta on käsiteltävä kahdessa perättäisessä vähintään neljän viikon väliajoin pidetyssä kokouksessa. Muutoksen on saatava ensimmäisessä kokouksessa yksinkertainen enemmistö annetuista äänistä ja jälkimmäisessä kokouksessa vähintään kolmen neljänneksen enemmistö annetuista äänistä.

16 §.

Päätös seuran purkamisesta on tehtävä kahdessa perättäisessä vähintään neljän viikon väliajoin pidetyssä kokouksessa kummassakin vähintään kolmen neljänneksen enemmistöllä annetuista äänistä. Seuran jälkimmäisen purkamiskokouksen tulee päättää seuran omaisuuden ja kokoelmien luovuttamisesta jollekin sukutieteen ja henkilöhistorian hyväksi työskentelevälle oikeustoimikelpoiselle yhteisölle.


Genos 51(1980), s. 91-94

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikkelin alku]

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1980 hakemisto | Vuosikertahakemisto