GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Yhteenveto | Artikelns slut ]

Neuvoja ja opastusta - Råd och upplysningar


Är genealogiska byråns utredningar tillgängliga?

GL

En medlem har till Genealogiska Samfundet riktat frågor om dess genealogiska byrå: finns byråns forskningsresultat samlade och på vilka villkor kan andra än uppdragsgivarna få rätt att utnyttja dem?

Genealogiska byrån upprättades 1938. Den har sedan starten drivits av en släktforskare som har åtagit sig att sköta den och under 1970-talet av några forskare tillsammans. Sambandet med Genealogiska Samfundet har varit löst, eftersom dessa forskare har skött korrespondensen och forskningarna samt uppburit ersättningarna i eget namn. Samfundet har varken haft inkomster eller utgifter av byråns verksamhet. Det har endast vidtalat villiga forskare med nödig erfarenhet och överstyrt uppdragen till dem.

Den här uppläggningen av verksamheten medför, att de utredningar byrån har gjort inte finns samlade utan i regel hos de forskare som har utfört dem eller, om de är avlidna, bland deras efterlämnade papper i den utsträckning dessa finns bevarade. Trots att uppdragen ursprungligen har sänts till Genealogiska Samfundet, måste resultaten av det arbete som har utförts betraktas som uppdragsgivarnas och forskarnas egendom. De som sköter byrån brukar hålla kopior av resultaten i ett personligt arkiv.

I ett bombardemang förstördes 1944 byråns dåvarande arkiv. Material från åren 1958-68, då assessor Harry Walli förestod byrån, finns i Genealogiska Samfundets arkiv i Ständerhuset i Helsingfors. Det torde åtminstone till stor del kunna göras tillgängligt för intresserade. Uppgifter om dem som har skött byrån ingår i Samfundets årsberättelser. De publicerades tidigare i Samfundets årsböcker och har under senare år refererats i Genos.


Yhteenveto. Sukututkimusseuralta on kysytty missä säilytetään sen sukututkimustoimiston laatimat selvitykset ja ovatko ne muiden kuin tilaajan ja laatijan käytettävissä. Sukututkimusseuran osuus v. 1938 perustetun sukututkimustoimiston toiminnassa on vain sopiminen tutkijoiden kanssa siitä, että he ottavat suorittaakseen tilaustutkimuksia, ja tutkimuspyyntöjen toimittaminen heille. He sopivat omissa nimissään tilaajan kanssa työstä ja maksuista, joten Seuralla ei ole tuloja eikä menojakaan toimistosta. Tutkijat pyrkivät kokoamaan laatimansa selvitykset henkilökohtaiseen arkistoonsa. Selvitykset on kuitenkin katsottava tilaajan ja tutkijan omaisuudeksi.

Vuonna 1944 toimiston silloinen arkisto tuhoutui pommituksessa. Asessori Harry Wallin v. 1958-68 laatimat selvitykset ovat Sukututkimusseuran arkistossa. Ainakin suuri osa niistä voidaan antaa kiinnostuneiden käyttöön. Tiedot sukututkimustoimiston töitä suorittaneista tutkijoista sisältyvät Seuran vuosikertomuksiin. Ne on julkaistu Seuran vuosikirjoissa ja viime vuosina Genoksessa.


Genos 52(1981), s. 107

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikelns början | Yhteenveto ]

Systematisk förteckning | 1981 års register | Årgångsregister