GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikelns slut ]

Pieniä löytöjä - Små fynd


En fars besvikelser

Georg Luther

Under kyrkbokföringens första tider var gränsen mellan församlingens böcker och privata papper inte alltid klar för prästerskapet. I slutet av Mäntyharju församlings äldsta räkenskapsbok (s. 264-266) har kyrkoherden Matthias Bartholdi Mollerus infört privata anteckningar om sina barn och affärer. Fotokopior av de delvis svårtydda anteckningarna ingår i Arvi Ilmoniemis samling i Riksarkivet. Som ovanskrift över fyra kolumner står "min dotter Sigrid", "Cristina min dotter", "min dotter Maria" och "min son Matthias". I övrigt är de tre första kolumnerna tomma, men för sonen Matthias är uppgifterna desto flera.

Akiander nämner i sitt herdaminne Matthias Bartholdis döttrar Sigrid och Kristina, men inte Maria och Matthias. Dessa fyra barn härstammar snarast ur faderns första gifte med Kristina Ithimaeus, begr. i Mäntyharju 7.2.1682 eller kanske ur det andra med Sigrid Forstadius (se Melander, Personskrifter nr 897). Den tredje hustrun Anna Björklund, som nämns av Akiander, gifte om sig med kyrkoherden David Hirn i Valkeala och hennes dotter i första giftet, Elisabet Mollerus nämns inte i faderns anteckningar. Matthias Bartholdis son är uppenbart den Matthias Mollerus, som blev student i Åbo 1705 och inskrevs i Viborgs nation 29.3. s.å. Lagus känner inte hans senare öden i sin studentmatrikel och Haltsonen har förbisett honom i sin matrikel över Viborgs nation.

Matthias Bartholdi förtecknar i kyrkboken sina utgifter för sonen. Listan inleds med att denne den 14 mars 1705 har fått 136 dr. Följande anteckning meddelar: "Utav hr rådman Brotterus har han mot min vilja och vetskap tagit, det jag gottgjort - 24 dr". Dateringen visar att det är fråga om sonens reskassa på färden till akademin i Åbo.

Sedan följer i anteckningarna en lång rad poster, huvudsakligen kontanter som sänts till sonen i olika repriser, men i mars 1706 bl.a. "en god häst, det ringste - 150 dr", "en sölvsked - 8 dr, en liten sölvbägare - 13 dr" och "par stövlar - 12 dr". Ett års utgifter har summerats och visar sig stiga till 620 dr, men anteckningarna fortsätter med ytterligare många poster till juni 1707. I anslutning till räkenskaperna har fadern slutligen nedtecknad följande dystra reflexion:

"(2?), år hölt jag Dn Henricus Asicanus att läsa för honom förgäves
även 2 år hos Mag. Gestrinius i staden
sammaledes Dn Arved Biur i 2 år
ett år las jag själv här hemma för honom allt förgäv:s
ett år så när i Veckelax
2 år i Viborgs gymnasio
ett år så när i Åbo Akademi
allt förgävs de 11 år öv. allt"

Matthias Bartholdi sparade tydligen inte sina ansträngningar för att förbereda sonens karriär i det andliga ståndet, men sonen svek hans förhoppningar. Anskaffningen av häst, stövlar och diverse andra persedlar i mars 1706 antyder att sonen övergick till den bana som under 1700-talets första decennium bör ha tett sig lockande för studenter med svagt läshuvud. Han blev militär. Enligt domboken för Luumäki, Valkeala och Mäntyharju ting 28.5.1706 utpekade nämligen då en piga i Mäntyharju prästgård "kyrkoherdens son kornetten Matthias Mollerus" som far till sitt utomäktenskapliga barn.

Kornetten Matthias Mollerus senare öden är höljda i dunkel. Det är möjligt att titeln kornett i domboken överdriver hans militära rang, eftersom ingen lämplig Matthias Mollerus, Moller, Müller eller Möller står att finna i Lewenhaupts matrikel över Karl XII:s officerare. Han hör troligen till de många som blev borta under ofredens långa år. Hans minne lever bara i faderns bittra anteckning om sina svikna förväntningar på sonen.


Genos 53(1982), s. 68-69

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikelns början ]

Systematisk förteckning | 1982 års register | Årgångsregister