GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikelns slut ]

Släkten Walmqvist

Jur. och fil.kand. LEO NYHOLM, Stockholm

Enligt en tradition inom släkten Walmqvist skall för länge sedan en släktmedlem ha gjort sig skyldig till något förrädiskt och därför tvingats fly undan rättvisan. Detta kunde vara en förklaring till den mystik som omger stamfadern Mathias Walmqvists härstamning och plötsliga uppdykande i det avsides belägna och krigshärjade Jakobstad kort efter stora ofreden. Han tillträdde där en tjänst som tullskrivare, men det är uppenbart att han besatt kunskaper och bildning vida överstigande denna anspråkslösa syssla. Han måste ha varit juridiskt skolad och anlitades ofta som sakförare i staden och rätten uppmanade borgerskapet att vända sig till honom i sådana frågor. Att han besatt högre ambitioner visas också av att han sökte den lediga postmästartjänsten i staden. Dessutom kom han genast att umgås med det lilla ledande skiktet i staden och kallades till fadder vid barndop bl.a. hos Lars Blom, stadens rikaste man och sedan borgmästare.

Walmqvist torde inte heller ha varit hans ursprungliga namn utan synes ha bildats efter hans vapen. Namnet har inte kunnat påvisas före stora ofreden. Mathias Walmqvists hustru skrev sig "Catharina Pihl de Walmqvist", vilket kan uppfattas som en antydan om adlig bakgrund, vilket släkttraditionen också velat göra gällande.

Mathias Walmqvists sigill visar ett vapen med en hand som håller en kvist. Sonen Jonas använde också ett sigill med en enhörning i vapnet. Att en släkt samtidigt använder två vapen är ovanligt och det kan knappast vara en tfllfällighet att patriciersläkten Stampehl i Reval förde samma två vapen. Det har dock inte gått att knyta Mathias Walmqvist tfil släkten Stampehl. Det är tänkbart att han bytt ut inte bara släktnamnet utan också sitt förnamn och i så fall är det helt omöjligt att identifiera honom.

De sönerna Jonas och Johan tillhöriga, efter tidens förhållanden stora, boksamlingarna antyder också en såväl akademisk som tyskspråkig bakgrund. [1]

Mathias Walmqvists hustru Catharina Pihl bör kunna vara identisk med den jungfru Catharina Eriksdotter Pihl som står nämnd som flykting i Stockholm t.o.m. 1716. Äldsta sonen Jonas föddes 1717 och föräldrarnas vigsel kan ha ägt rum 1716-1717, vilket i så fall förklarar att hon inte nämns som ogift efter 1716. Vigseln skedde kanske i Klara församling, vars vigsellängd saknas för dessa år. Som flyktingar påträffas samtidigt i Stockholm arrendatorn i Bjärnå Erik Pihls änka och andra släktingar och sannolikt tillhörde jungfru Catharina Eriksdotter Pihl denna släktkrets. I sin utredning av släkten Pihl för professor Berndt Godenhielm upp henne som den dotter till kornetten Erik Eriksson Pihl och Elisabet Bange, som föddes i Pöytis 11.10.1694.[2] Mathias Walmqvists hustru Catharina Pihl sades vid sin död i Jakobstad 1759 vara 74 år gammal och skulle alltså ha varit född 1685, men åldersuppgifter vid denna tid är oftast osäkra och hon kan därför väl ha varit född senare.

Som ett indicium för att Mathias Walmqvists hustru tillhörde arrendatorssläkten Pihl kan också ses att sonen Johan Walmqvist som hovrättsauskultant var notarie hos lagmannen Christoph von Morian på Mälkilä gård i Bjärnå, vilken tidigare arrenderats av Erik Pihl d.ä.

I Jakobstad vistades tillfälligt på 1790-talet bokbindargesällen Petter Walmqvist, född 1780 i Stockholm. Efterforskningar i Stockholm har dock visat att han i själva verket bar namnet Wahlqvist, varför han inte tillhör denna släkt och hans vistelse i Jakobstad synes därför ha varit endast en märklig slump.

Släktens mest kände medlem är generalmajoren i rysk tjänst, sedan polismästaren i Äbo och Helsingfors Hjalmar Bruno Walmqvist (1866-1946). Som polismästare i Helsingfors under de oroliga åren på 1910-lalet blev han starkt kritiserad för sin legitimistiska hållning vid tilllämpningen av de kejserliga lagar som kränkte den autonoma finländska författningen. I sin egenskap av "Runebergsättling" dömdes han så mycket hårdare som landsförrädare. Hjalmar Walmqvists ämbetsutövning bör dock ses mot bakgrund av hans svåra ställning, hans legitimistiska uppfattning och hans trohet till den ed han som officer svurit sin kejsare. I själva verket var han en varm vän av de nationella finländska strävandena. Som adjutant hos generalguvernör Bobrikov försökte han i möjligaste mån använda sitt begränsade inflytande till försvar för den finländska saken under ofärdsåren vid sekelskiftet. Tillsammans med syskonen bildade han samtidigt en hemlig "fosterländsk klubb", vilken regelbundet träffades för diskussion av politiska frågor och där hans fosterländska inställning kom till klart uttryck. Till det negativa intrycket av hans ämbetsutövning torde också ha bidragit hans något reserverade och kyliga personliga hållning.

Släkten Walmqvist dog ut med polismästaren Hjalmar Walmqvist, eftersom såväl dennes som brodern Torstens äktenskap förblev barnlösa. Hjalmar Walmqvist adopterade 1928 sina styvbarn Igor, Olga och Nina Januschkoffsky, vilka dock behöll detta släktnamn. 1943 adopterade han också styvsonen Igor Januschkoffskys utomäktenskaplige son Mathias (Matti) Hjalmar Erland, som av Helsingfors rådstugurätt 1946 förklarades för Igor Januschkoffskys adoptivson.

 

Tab. 1

Mathias Walmqvist. Efter stora ofreden tullskrivare vid östra tullen i Jakobstad. Anlitades ofta som sakförare och utredningsman saväl av myndigheterna som av enskilda. Rätten uppmanade 9.2.1732 borgerskapet att anlita W. och kassören Anders Konst som sakförare "vilka därtill finnas skickliga". Död i Jakobstad 18.4.1732. - Gift med Catharina Pihl, död i Jakobstad 19.9.1759 "74 år gammal", antagligen dotter till kornetten Erik Pihl och Elisabet Bange (jfr. inledningen).

namnteckning sigill
Mathias Walmqvists (tab. 1) namnteckning och sigill

Barn:

Jonas, f. 1717, död 1784. Handlande. Tab. 2.

Johan, f. i Jakobstad 15.11.1725. Elev i Jakobstads skola 1733. Erhöll 1746 av kyrkan 36 dr när han reste till akademin i Åbo, där han inskrevs s.å. Hovrättsauskultant 1750, varefter han två månader kvarstod i hovrättens tjänst och två månader förestod landskansliet i Åbo under landssekreterarens frånvaro. 1750-1755 notarie vid lagmansoch häradsrätter i Åbo län, bl.a. hos lagman Christoph von Morian på Mälkilä gård i Bjärnå, samtidigt med att han av hovrätten förordnades tillfälligt till olika domartjänster. I februari 1753 satt han sålunda tillfälligt som ordförande för rätten i Jakobstad. Reste 1755 med goda vitsord från sina tjänstgöringar till Stockholm, där han blev e.o. kanslist vid Nedre justitierevisionen. Död i lunginflammation i Stockholm (Jakobs förs.) 26.7.1757 - Hans piga Maria Christina Berg födde 22.7. 1757 (Finska förs.) en utomäktenskaplig dotter Margareta, till vilken hon uppgav honom vara far.[3]

Tab. 2

Jonas Walmqvist (son till Mathias W., tab. 1), f. 1717. Elev i Jakobstads skola 1733. Först skeppare, fick 17.4.1751 burskap som handlande. Uppställd som kandidat vid rådmansvalet 1755. Försäljare av mediciner och gifter 1757-1762. Gick i konkurs 1761, då hans egendom såldes på exekutiv auktion för 4032 dr kmt. Anges 1778 som fattig och gammal, med 4 små barn, ägande varken hus eller fastighet. Ed som vågskrivare 6.12.1779. Död i Jakobstad 16.4.1784. - Gift l:o i Jakobstad 9.5.1751 med Elisabet Bäck, f.i Jakobstad 4.5.1723, död där 23.11.1752, dotter till handlanden Carl Bäck och Elisabet Berg samt änka efter handlanden Petter Boman; 2:o 30.10.1753 med Anna Christina Strang, f. i Jakobstad 20.1.1733, död där 26.1.1812, dotter till handlanden Mats Strang och Christina Hed.

Barn i 2:a giftet (födda i Jakobstad):

Johan Mathias, f. 4.1.17 5 5, död i Jakobstad 17 56.

Catharina Christina, f. 4.2.1756, död i Jakobstad 17.4. s.å.

Carl Fredric, f. 18.8.17 57, död i Jakobstad 4.1.17 5 8.

Anna Elisabet, f. 30.1.1759, död i Jakobstad 27.7.1760.

Christina Sophia, f. 1.4.1761, död i Jakobstad 3.10. s.å.

Lars Johan, f. 12.8.1762, död 1812. Hökare, fältväbel. Tab. 3.

Susanna Fredrica, f. 4.8.1764, död i Jakobstad 25.2.1765.

Adolph Adrian, f. 1.5.1767, död i Jakobstad 21.10. s.å.

August Ulrich, f. 27.9.1768, död 1831. Sjökapten. Tab. 4.

Conrad Louis, f. 12.3.1770. Elev i Jakobstads skola 1781. Deltog i Gustav III:s krig som rustmästare vid Uleåborgs frikår 22.7.-31.12. 1789. Efter kriget soldat vid Göta livgarde, ur vilken tjänst han 1793 rymde med ett förfalskat pass att som underofficer bege sig i utrikes tjänst under fyra år. Efterlystes genom allmän kungörelse 29.11.1793, då han säges vara lång till växten och ha ljusbrunt hår och d:o ögonbryn. Senare öden okända.

Carl Gustaf, f. 14.10.1776. I jakobstads skola 1792. Sjöman. Död ogift på Martinique 29.11.1801.

Tab. 3

Lars Johan Walmqvist (son till Jonas W., tab. 2), i Jakobstad 12.8.1762. Sökte 1786 burskap som handlande, men fick avslag och fick 1787 i stället burskap som hökare. Sergeant vid Uleåborgs frikår 22.7.-31.12.1789. Deltog i kriget1808-09 som fältväbel vid Kajana bataljon. Död på Sveaborg i juni 1812. - Gift i Jakobstad 1.10.1805 med Maria Elisabet Widman i hennes 1:a gifte, f. i Jakobstad 24.7.1782, död i Vasa 17.8.1835, dotter till kopparslagarmästaren i Jakobstad Erik Widman och Anna Margareta Holmström samt omgift i Vasa 25.8.1821 med sjömannen David Malmberg, född i Kalmar 21.5.1780, död på sjöresa 26.5.1833.

Barn (födda i Jakobstad):

Laurentia Maria, f. 5.2.1806, död i Vasa 8.10.1874. - Gift i Vasa 29.10.1827 med sjötullvaktmästaren, sedan tulluppsyningsmannen i Vasa Johan Wilhelm Häggström, f. i Kristinestad 17.4.1805, död i Vasa 18.5.1855 genom självmord.

foto1

Laurentia Maria Höggström, f. Walmqvist
1806 - 1874 (tab. 3)

Lars Petter, f. 10.8.1808. Elev i Vasa gymnasium 1823-26. Gick till sjöss 1830. Blev sinnessvag. Död i Vasa 11.5.1868. - Ogift.

Tab. 4

August Ulrich Walmqvist (son till Jonas W., tab. 2), f. i Jakobstad 27.9.1768. Elev i Jakobstads skola 1781. Sjökapten i Jakobstad. Förvägrades 1798 tillstånd att bygga sig ett fartyg eftersom han ej var antagen till handlande. Död i Jakobstad 11.11.1831. Gift med Elisabet Brax, f. i Nykarleby 9.2.1771, död i Jakobstad 4.9.1814, dotter till skomakarmästaren i Nykarleby Erik Brax och Anna Ryss.

Barn (födda i Jakobstad):

Anna Christina, f. 20.6.1792, död i Jakobstad 13.5.1794.

Susanna Elisabet, f. 16.9.1793, död i Jakobstad 2.3.1846. - Gift i Jakobstad 16.7.1837 med sjömannen Erik Kainberg, f. i Nedervetil 19.12.1812, död på Malta 3.3.1839.

Catharina Fredrica, f. 11.9.1795, död i Jakobstad 5.6.1840. - Gift i Jakobstad 18.1.1824 med sjömannen Johan Henrik Kronsten, f. i Pedersöre 11.10.1809, drunknade i Engelska kanalen i januari 1839. Hon hade utom äktenskapet sonen Johan Fredrik Kröger, f. i Jakobstad 31.1.1815, död i Cadiz 4.5.1854, sjökapten.

Johan Mathias, f. 5.7.1797, död i Jakobstad 20.11. s.å.

Johan Herman, f. 22.8.1798, död 1843. Sjökapten. Tab. 5.

Anna Sophia, f. 8.12.1799, död i Kaskö 1.6.1867. - Gift l:o i Jakobstad 20.8.1820 med sjömannen Nils Magnus Holmberg, f. 6.11. 1798, död som styrman i Jakobstad 31.1.1848; 2:o i Jakobstad 28.5. 1849 med styrmannen Thomas August Görgensen, f. i Köpenhamn 14.8.1826, var 1857 förrymd.

Lars Gustaf, f. 20.11.1801, död i Jakobstad 20.6.1803.

August Wilhelm, f. 23.1.1806. Sjöman. Drunknade 14.10.1827. - Ogift.

Carl Fredric, f. 1.9.1808, död i Jakobstad 6.3.1809.

Conrad, f. 19.6.1810. Sjöman. Rymde 1832.

Carl Arvid, f. 14.8.1814. Styrman. Ej nämnd efter 1840. Förrymd?

Tab. 5

Johan Herman Walmqvist (son till August Ulrich W., tab. 4), f. i Jakobstad 22.8.1798. Sjökapten i Vasa. Död i Amsterdam 1843. - Gift i Vasa 28.11.18 24 med Catharina Charlotta Willman i hennes l:a gifte, f. i Vasa 5.1.1804, död i Korsholm 12.1.1873, dotter tfil fabrikören Henrik Willman och Anna Charlotta Stenman samt omgift 31.3.1845 med bonden i Karperö Abraham Norrgård i hans 2:a gifte, f. i Korsholm 19.5.1802, död där 17.1.1878.

Barn (födda i Vasa):

Maria Charlotta, f. 2.1.1825, död i Vasa 3.2. s.å.

Emma Augusta, f. 25.8.1827, drunknade 13.8.1850. - Ogift.

Frans Erland, f. 4.10.1830, död 1902. Referendariesekreterare, statsråd. Tab. 6.

Johannes Leonard, f. 16.2.1833. Handlande. Tab. 7

Tab. 6

Frans Erland Walmqvist (son till Johan Herman W., tab. 5), f. i Vasa 4.10.1830. Gick i skola i Vasa, varefter han i flera år var skrivare hos kronofogden i Korsholms södra härad. Inskriven vid Helsingfors universitet 23.9.1856. E.o. kammarskrivare vid senatens ekonomiedepartement 10.6.1858, kammarskrivare vid finansexpeditionen 17.12.1859 och andre kammarförvant i militieexpeditionen 20.12.1864. Var från 1862 även kamrerare vid direktionen för Finska Brandstodsbolaget för landet. Kanslist vid finansexpeditionen 10.5.1870. Reviderade 1871-1872 räkenskaperna över kronospannmålen inom Kuopio län. Protokollsekreterare vid jordbruksexpeditionen 19.4.1872 och befordrades 5.12.1875 tfll ett nyinrättat referendariesekreterarämbete där. Avgick 28.7.1888 med statsråds namn. RRyA2, RRySt2. Död i Helsingfors 10.5.1902. - Gift i Helsingfors 18.2.1860 med Hilda Christina Runeberg, f. i Björneborg 1.1.1837, död i Helsingfors 9.7.1926, dotter till sjökaptenen i Björneborg Viktor Runeberg och Johanna Christina Palmén samt fosterdotter till farbrodern Johan Ludvig Runeberg.

Barn (födda i Helsingfors):

Hjalmar Bruno, f. 15.6.1866. Student från Helsingfors privatlyceum 12.9.1885. Utdimitterad från Nikolajevska kavallerijunkerskolan 1889. Fänrik vid 39:de Storfurst Konstantin Nikolajevitj's dragonregemente 22.8.1889 med anciennitet från 21.8.1888, transporterad till Livgardets husarregemente 2.11.1891 med anciennitet från 22.8.1889, löjtnant 11.9.1893, stabskapten 18.12.1898, adjutant hos generalguvernör Bobrikov fram till dennes död, överste 1908. 1910 tillförordnad och 1911 ordinarie polismästare i Åbo, men s.å. polismästare i Helsingfors, i vilken tjänst han kvarstod till 1917 (om hans tjänsteutövning, se inledningen!). Generalmajor 1917. Degraderades i samband med självständighetsförklaringen till korpral, men återfick sin generalmajorsgrad genom personligt ingripande av general Mannerheim. RRyV13, RPersSL3. Åtnjöt statspension till sin död i Helsingfors 26.4. 1946. - Gift l:o i Helsingfors 1.10.1919 med Olga Scholtz, i hennes 2:a gifte, f. 5.6.1878, död i Helsingfors 24.2.1944, dotter till trävaruhandlaren i Archangelsk Robert Alexander Scholtz och Eugenie Gernett samt änka efter verkliga statsrådet Oskar Januschkoffsky; 2:o i Helsingfors 7.5.1944 med sin hushållsföreståndarinna Alma Maria Schultz, f. i Pieksämäki 10.2.1883, död i Ekenäs 16.12.1967, dotter till underofficeren Johan Schultz och Karolina Sugander. Äktenskapen var barnlösa, om hans adoptivbarn se inledningen.

foto2

Hjalmar Walmqvist
1866 - 1946 (tab. 6)

Maria (Mary) Adelaide, f. 1.5.1868, död i Tammerfors 10.2.1913. - Gift l:o i Helsingfors 6.9.1892 med civilingenjören, sedan bankdirektören Oskar Ehrenfried Wollert, i hans 1:a gifte, f. i Stockholm (Jakob och Johannes förs.) 21.7.1868, död där 2.12.1909, äktenskapet upplöst genom skilsmässa 23.4.1901; 2:o 20.6.1901 med ingenjören, sedan lektorn och stadsgeodeten i Åbo, Erland August Karsten, f. på Mustiala 17.2.1874, död i Åbo 25.7.1928. - Litterärt och musikaliskt intresserad tillhörde hon tillsammans med bl.a. Siri von Essen i Helsingfors ett kotteri av olika konstutövare. Hon var själv litterärt verksam, bl.a. som författare av noveller.

foto3

Mary Karsten, f. Walmqvist
1868 - 1913 (tab. 6)

Torsten Georg, f. 20.11.1873. Student från Svenska reallyceum i Helsingfors 26.5.1893. Rättsexamen vid Helsingfors universitet 21.5. 1901. Auskultant i Åbo hovrätt 12.9. s.å. T.f. borgmästare i Borgå 1904-1905. Begav sig till Ryssland och engagerades där vid hemliga polisen. Sina upplevelser där har han skildrat under titeln Hemliga medarbetare, vilket arbete han under pseudonymen Georges Wal utgav 1940 i finskspråkig översättning med titeln Konnia ja kiipijöitä Keisarin palveluksessa. Kronolänsman i Kivinebb distrikt 15.12.1914, avgick 25.6.1917, verkade sedan som affärsman i Helsingfors. Död där 24.11.1941. - Gift i Helsingfors 19.6.1901 med Lydia Margaretha Haglund, f. i Helsingfors 27.8.1876, död där 20.8.1938, dotter till gårdsägaren Mathias Haglund och Wilhelmina Blomqvist. Äktenskapet var barnlöst.

foto4

Torsten Walmqvist
1873 - 1941 (tab. 6)

Tab. 7

Johannes Leonard Walmqvist (son till Johan Herman W., tab. 5), f. Vasa 16.2.1833. Flyttade 1852 som målargesäll till Helsingfors och därifrån till S:t Petersburg. Antecknad som inflyttad i svenska församlingen där 26.10.1853. Kallas där först målare och från 1860 handlande. Flyttade på 1860-talet tfll Moskva. Senare öden okända. - Gift i S:t Petersburg (svenska församlingen) 29.3.1855 med Vilhelmina Maria Nyström, f. i Kjulo 12.2.1832, dotter till drängfogden på Kjuloholm Henrik Nyström och Lovisa Efraimsdotter.

Barn (födda i S:t Petersburgs svenska församling):

Olga Augusta, f. 15.7.1855. Flyttade med föräldrarna på 1860-talet till Moskva. Vistades enligt passhandlingarna 1905 i Helsingfors, men har ej återfunnits där. Senare öden okända.

Emilie Charlotta, f. 12.4.1857, död i Moskva i nov. 1867.

Sigrid Lovisa, f. 14.11.1858, död i S:t Petersburg 5.1.1864.

Sofie Rosalie, f. 24.6.1860, död i St Petersburg 9.7.1863.

 

[1] Bouppteckning efter kanslisten Johan Walmqvist i Stockholms stadsarkiv (nr 1758/1/1) Protokoll vid auktionen på handlanden Jonas Walmqvists egendom i Jakobstad 16.12.1761 (Jakobstads stadsarkiv).

[2] Berndt Godenhielm, Den västfinska släkten Pihl intill senare delen av 1700-talet (HSF Uppsatser V, 1983), s. 91.

[3] Ansökan med bilagor från Johan Walmqvist bland inkomna skrivelser till Kanslikollegium (signum E IV:50), SRA. Bouppteckning efter Johan Walmqvist, se not 1!

 

Selostus

Walmqvist-suku. Mathias Walmqvist (k. 1732) tuli isonvihan jälkeen tullikirjuriksi Pietarsaareen. Hänen varhaisemmista vaiheistaan ei ole löytynyt tietoja. Hänen ja Catharina Pihlin (k. 1759) nuorempi poika Johan (1725-57) oli kanslistina Tukholmassa ja naimaton. Hänen veljellään, pietarsaarelaisella kauppiaalla Jonas Walmqvistilla (1717-84) oli neljä aikuiseksi elänyttä poikaa toisessa avioliitossaan Anna Christina Strangin (1733-1812) kanssa. Vääpeli Lars Johan Walmqvistin (1762-1812) sukuhaara päättyy hänen lapsiinsa. Aliupseeri Conrad Louis Walmqvist (s. 1770) hävisi tuntemattomiin kohtaloihin ja nuorin veli Carl Gustaf (s. 1776) kuoli naimattomana merimiehenä 1801. Neljäs poika August Ulrich (1768-1831) oli merikapteeni, samoin hänen ja Elisabet Braxin (1771-1814) poika Johan Herman Walmqvist (1798-1843). Tämän ja Catharina Charlotta Willmanin (1804-73) nuorempi poika Johannes Leonard Walmqvist (s. 183 3) muutti Pietariin kauppiaaksi ja vihdoin Moskovaan. Vanhempi poika Frans Erland Walmqvist (1830-1902) oli senaatin esittelijäsihteeri ja lopuksi valtioneuvos. Suku päättyi hänen ja Hilda Christina Runebergin (1837-1926) kahteen poikaan, sortovuosien aikaiseen Helsingin poliisimestariin, kenraalimajuri Hjalmar Bruno Walmqvistiin (18661946) ja helsinkiläiseen liikemieheen Torsten Georg Walmqvistiin (1873 -1941).


Genos 54(1983), s. 101-110

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikelns början ]

Systematisk förteckning | 1983 års register | Årgångsregister