GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Noter | Selostus | Artikelns slut ]

Släkten Kraftman från Borgå

Professor Olav Panelius, Borgå*

* Redaktionen har infört några kompletteringar

Släktnamnet Kraftman i Borgå utgår från den kortare formen Kraft, som redan under senare hälften av 1600-talet bars av flera personer i staden, vilkas släktförhållanden endast till en del är kända. En av dem, Jöran Thomasson Kraft, ändrade sitt namn till Kraftenberg och blev stamfader för en släkt som har utretts av Håkon Holmberg. [1] Två bröder, Arvid och Samuel Jacobsson, upptas i mantalslängderna för Borgå stad första gången 1675, resp. 1676 och den senare heter i rådstugurättens protokoll 27.9.1675 Samuel Jacobsson Kraft. [2] Brodern förekommer i urkunderna endast med förnamn och patronymikon, men hans son Johan Arvidsson har fr.o.m. mantalslängden 1706 tillnamnet Kraftman och nämns i domboken 30.4.1704 med detta namn. Släkten utgick på manslinjen med Bengt Wilhelm, död 24.6.1859 och på kvinnolinjen med hans dotter Alvina Kristina Wallén död 4.11.1921.


Tab. 1.

I. Jacob Kraft, bodde tydligen c. 1668 i Borgå, där hans son Samuel då sägs ha "varit i följe med" en åttaårig gosse Mårten Simonsson. [19] Jacob kan tyvärr inte identifieras, då hans patronymikon inte framgår i den enda notisen där hans tillnamn nämns.

II. Barn (ordningsföljden oviss):

Samuel, borgare i Borgå. Tab. 2.

Arvid, skräddare i Borgå. Tab. 3.


Tab. 2.

II. Samuel Jacobsson Kraft (son till Jacob, tab. 1) dömdes 27.9.1675 att till sin svåger Herman Heykes i Reval överlåta hans arvedel i en gårdstomt; han upptas i mantalslängderna 1676-82. [3]

III. Barn:

Catharina, död i Borgå 31.10.1752, 74 år gl. - Gift i Borgå 1:o med borgaren Johan Steen, död före 1717; 2:o 1717 med borgaren Henrik Sexlin, död i Borgå 3.5.1755, 61 år gl. Hon kallas i bouppteckningen efter sin död Kraft, men i ddbk 1752 Kraftman[4]


Tab. 3.

II. Arvid Jacobsson (son till Jacob, tab. 1) skräddare i Borgå; han upptas i mantalslängderna 1675-82, köpte 1674 en gård som motsvarar nuv. Kyrkotorget 3. [5] - Gift före 1675 med Karin Mårtensdotter Bonde i hennes första äktenskap (gift 2:o före 1691 med kaplanen i Borgå Jacob Cupraeus i hans andra äktenskap) dotter till Mårten Eriksson Bonde eller Hålst och Anna Simonsdotter. Karin Mårtensdotter levde 30.5.1705, då hon ursäktar sig för att inte ha kunnat inställa sig inför rådstugurätten. [6]

III. Barn (ordningsföljden oviss):

Dotter, död före 1703. - Gift med tullnären Johan Eriksson Ekeblad (Ekebarck) i hans första äktenskap (gift 2:o före 1706 med Margareta Borg, dotter till tullnären Henrik Borg och Maria Wijkman). [7]

Dotter, gift med tullskrivaren Johan Skratt.

Johan, handelsman, död ca 1739. Tab.4.


Tab. 4.

III. Johan Kraftman (son till Arvid Jacobsson, tab. 3); upptas i mantalslängden första gången 1703 som borgaren Johan Arvidsson; handelsman och rådman i Borgå, där han ägde en gård vid Rådhustorget, motsvarande gården Stora Ågatan 9. Död i Borgå ca 1739. - Gift i Nastola 1.12.1704 med Margareta Orraea som levde ännu 1736, dotter till kyrkoherden i Orimattila Axel Jonae Orraeus och Catharina Blom. [8]

IV. Barn:

Anders, f.11.5.1711, lektor, död 1791. Tab. 5.

Johan, f. 2.12.1713, inskr. i Borgå gymnasium 13.2.1727, dimitterad 1731, student i Åbo s.å. (?) och i Uppsala 25.9.1733 samtidigt med sin bror Anders; respondent i Åbo 12.4.1735 och 13.6.1741, primusmagister vid promotionen 18.7. s.å.; docent i ekonomi vid Åbo akademi 1746; rektor vid Björneborgs trivialskola 1748; e.o. matheseos professor i Åbo 1755-58; ägnade sig därefter åt jordbruk och ekonomiskt författarskap; RVO 1775, ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien 1778; köpte 1744 Koivisto skatterusthåll i Ulfsby, som han avsevärt förbättrade och slutligen testamenterade till sin brorson Gabriel Fredrik K. (tab. 6); död i Ulfsby 19.8.1791. Skrifter, se Arne Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel (Nyland VII), Helsingfors 1911, s. 45. - Gift i Ulfsby 1.9.1752 med Brita Polviander, f. i Ikalis 7.1.1708, död i Ulfsby 14.12.1780, dotter till adjunkten i Ikalis Nicolaus Polviander och Agneta Paulina. [16] Äktenskapet var barnlöst.

Arvid, f. ca 1715, handelsman, död 1761. Tab. 8.


Tab. 5.

IV. Anders Kraftman (son till Johan K., tab. 4), f. i Borgå 11.5.1711; elev i Borgå gymnasium 1.2.1726, dimitterad 23.1.1728, student i Åbo 30.1. s.å. och i Uppsala 25.9.1733 tillsammans med brodern Johan, respondent i Åbo 14.2.1732 och 25.3.1735, magister 11.7. s.å.; adjunkt vid Borgå gymnasium 13.12. s.å., samtidigt domkyrkosyssloman 1744-46, lektor i historia och moral 11.8.1746; prästvigd 1752 och erhöll s.å. Lappträsk pastorat som annex; representerade Borgå stift i prästeståndet vid riksdagen 1765-66, där han tillhörde mösspartiet samt valdes till medlem av sekreta utskottet och dess justitiedeputation; avsked från lektoratet 2.3.1776; död i Borgå 22.4.1791. Han blev genom sitt gifte en förmögen man och fungerade i Borgå som ett slags privatbankir och utlånade betydande summor mot inteckning i fastigheter, varom talrika rättegångshandlingar bär vittne; ägde vid sin död utom två stadsgårdar Hindhår gård i Borgå s:n och Kurjala frälsehemman i Itis s:n; värdet av hans kvarlåtenskap uppskattades vid bouppteckningen till 16234 riksdaler, donerade 6000 dr kmt som stipendiefond till gymnasiet. - Gift 1748 med Anna Elisabet Heintzius, f. 1731, död i Borgå 2.7.1800, dotter till kyrkoherden i Sysmä, prosten Mikael Heintzius och Maria Hirn. [9]

V. Barn:

Maria Margareta, f. i Sysmä 29.6.1749, död på Kråkö i Borgå s:n 23.2.1770. - Gift i Borgå 13.10.1768 med kaptenen vid Nylands infanteriregemente Daniel Rotkirch i hans första äktenskap (gift 2:o 1772 med Sofia Christina Nordenskiöld, död 1807), f. på Stensböle i Borgå s:n 1.9.1738, död på Kråkö därst. 17.10.1800. [10]

Anna Elisabet, f. i Borgå 15.2.1751, död där 15.5.1785. - Gift på Hindhår i Borgå s:n 12.10.1769 med kaptenen vid Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, sedermera överstelöjtnanten Carl Fredrik Ekestubbe i hans andra äktenskap (gift 1:o 1762 med Sofia Christina Rotkirch, död 1767), f. i Vichtis 30.10.1727, död där 7.3.1784. [11]

Lovisa Benedikta, f. (tvilling) i Sysmä 15.8.1752, död i Idensalmi 23.3.1791. - Gift i Borgå 11.2.1772 med kyrkoherden i Idensalmi, prosten Johan Lagus, f. i Kesälax 16.10.1733, död i Idensalmi 3.4. 1806. [12]

Eva Fredrika, f. (tvilling) i Sysmä 15.8.1752, synbarligen död späd.

Johan, f. i Borgå 22.6.1757, död där 4.6.1758.

Gabriel Fredrik, f. 1.8.1764, assessor, possessionat, död 1819. Tab. 6.


Tab. 6.

V. Gabriel Fredrik Kraftman (son till Anders K., tab. 5), f. i Borgå 1.8.1764; elev i Borgå gymnasium 16.6.1777, dimitterad 1781, student i Åbo 14.2. s.å., respondent 17.12.1783, betyg till hovrätten 19.12.1783; auskultant i Åbo hovrätt s.å., vicenotarie där 1785; justitieborgmästare i Helsingfors 14.9.1791, avsked 15.5.1794, assessors titel; ärvde efter sin farbror Johan Kraftman (tab. 4) Koivisto skatterusthåll i Ulfsby, inlöste Nordenlund gård i Sysmä som hade tillhört hans morfar, flyttade dit 1800, var genom arv efter föräldrarna delägare i Hindhår gård; död på Nordenlund 29.7.1819. - Gift i Sysmä 15.3.1792 med sin kusin Eva Christina Krook, f. i Pernå 5.5.1765, död i Sysmä 3.12.1845, dotter till kyrkoherden i Pernå, professor Benedikt Krook och Maria Benedikta Heintzius. [13]

VI. Barn:

Dödfödd gosse, begr. i Ulfsby 21.7.1793.

Anna Elisabet, f. i Ulfsby 4.11.1794, död på Hindhår gård 12.4.1850. - Gift i Sysmä 31.12.1820 med kaptenen Carl Adolf Malmborg, f. i Pojo 23.5.1780, död på Hindhår gård 22.5.1830.

Maria Lovisa, f. i Ulfsby 5.3.1797, död på Nordenlund i Sysmä 5.1.1843. - Gift 8.1.1834 i Sysmä med kaptenen Petter Fredrik Stierncrantz i hans första gifte (gift 2:o 1845 med Catharina Elisabet Soldan, död 1847, och 3:o 1848 med Lovisa Alexandra Wikman, död 1880), f. i Sysmä 19.1.1794, död där 1.11.1851. [14]

Johanna Fredrika, f. i Ulfsby 20.7.1799, död i Sysmä 7.3.1840; ogift.

Fredrik Wilhelm, f. i Sysmä 21.3.1803, död där 4.11.1804.

Anders Johan Fredrik, f. i Sysmä 22.1.1808, död där 7.11.1808.

Bengt Wilhelm, f. 21.11.1809, possessionat, död 1859. Tab. 7.


Tab. 7.

VI. Bengt Wilhelm Kraftman (son till Gabriel Fredrik K., tab. 6), f. i Sysmä 21.11.1809; student i Åbo 3.6.1824 (-1829), ägde efter sin fader Nordenlund gård i Sysmä; död där 24.6.1859. - Gift i Sysmä 25.12.1841 med Johanna Sofia Wiksten, f. i Sulkava 11.6.1821, död i Sysmä 30.6.1865, dotter till kaplanen i Sysmä Gustaf Wilhelm Wiksten och Katarina Sofia Gadd. [15]

VII. Barn:

Odöpt gosse, död i Sysmä 29.9.1842.

Alvina Kristina, f. i Sysmä 31.10.1845, död där 4.11.1921. - Gift 22.6.1873 i Sysmä med sekreteraren, sedermera direktören i Finlands Bank, vicehäradshövding Erik August Johan Wallén, f. i Helsingfors 9.1.1841, död där 15.2.1894. Alvina Kristina flyttade efter mannens död till Sysmä med betyg 19.3.1894.


Tab. 8.

IV. Arvid Kraftman (son till Johan Arvidsson K., tab. 4), handelsman i Borgå, där han övertog fädernegården; död där 25.5.1761, 46 år gl. - Gift i Borgå i maj 1739 med Maria Christina Illberg, död där 4.12.1787, 66 år gl. i hennes första äktenskap (gift 2:o 1762 med handelsmannen i Borgå Carl Bergman, död 1767; 3:o 1768 med handelsmannen i Borgå Petter Näslind, död 1822), dotter till handelsmannen i Borgå Casper Illberg och Maria Öhman. [17]

IV. Barn (födda i Borgå).

Johannes, f. 7.5.1745, död 2.8.1746.

Casper, f. 2.12.1746, död i juni 1750.

Carl Wilhelm, f. 6.3.1751, död 26.12.1753.

? Wendla, död 11.10.1758. [18]

Helena, f. 12.6.1760, död 25.1.1764.


Noter

[1]   Holmberg, Håkon, Genos 40(1969) s. 61-69.

[2]   I rpr 29.8.1737 nämns att Henrik Sexlins änka Catharina Samuelsdotter var "syskorbarn" till rådman Johan Arvidsson Kraftman, vilket bevisar att Arvid och Samuel Jacobssöner var bröder.

[3]   Rpr 27.9.1675.

[4]   Bouppteckning 2.11.1765. Åkerman, Birger, Bouppteckningar i Borgå 1740-1800 nr 109; enl. rpr 6.10.1740 ingicks äktenskapet mellan Henrik Sexlin och Catharina Samuelsdotter år 1717.

[5]   Rpr 27.4.1674.

[6]   Släktförhållandena framgår av rpr 11.3, 12.4, 26.4, 30.5 och 16.8.1705, där Catharina Bonde nämns som änka efter Jacob Cupraeus och som svärmor till Johan Ekeblad och Johan Skratt; se även Akiander, Matthias, Herdaminne för fordna Wiborgs och nuvarande Borgå stift I s. 115. Uppgiften om Cupraeus' tjänstetid som landskaplan i Borgå 1675-1708 är oriktig. Han var död före 6.3.1699, då hans hustru enl.rpr med detta datum var änka efter honom.

[7]   Borg, Väinö, Genos 3(1932) s. 45-54.

[8]   Borgå och Hollola härads domsaga: Nyby, Itis, Orimattila och Artsjö ting 21.2.1737 och 2.3.1738 (meddelande av pol.mag. Heikki Soininvaara). Bergholm uppger i Sukukirja, s. 977, orätta föräldrar för Margareta Orraea.

[9]   Bouppteckning 1.12.1791. Åkerman a.a. nr 307; Carpelan, Finsk biografisk handbok sp. 1193-1194; Alopaeus, Magnus Jacob, Borgå gymnasii historia s. 421-431; Akiander, a.a. II s. 319 f.; Hornborg, Harald, GSÅ IX s. 37-55. Bl.a. Finsk biografisk handbok uppger att Anders Kraftman 1778 promoverades till teologiedoktor i Uppsala, men detta är orätt. Enligt Alopaeus, a.a., var han en av de fem präster domkapitlet föreslog till denna grad, men inte bland de tre från Borgå stift som promoverades 1779 (ingen doktorspromotion hölls 1778 i Uppsala). Se Strandberg, Olavus, Series S. S. Theol. Doctorum Universae Sveciae & Fenniae. Askersundiae 1862, s. IX.

[10]   Carpelan, Ättartavlor s. 937.

[11]   Carpelan, Ättartavlor s. 293.

[12]   Bergholm, a.a. s. 768.

[13]   Helsingfors stads historia II s. 355; Allardt, Anders, Borgå sockens historia II s. 169.

[14]   Carpelan, Ättartavlor s. 1102.

[15]   Akiander, a.a. II s. 309.

[16]   Åbo Tidningar 1792 nr 30-36; Carpelan, Finsk biografisk handbok sp. 1194-1195; Uusi sukukirja I, s. 398.

[17]   Hertzberg, Åke, GSÅ XXXII s. 83-114.

[18]   I ddbk 1758 är endast antecknat "Kraftmans barn", varför det är oklart om det är Anders eller Arvid som avses.

[19]   Rpr 2.3.1668.


Övriga uppgifter är hämtade ur kyrkoarkivens kommunion- och historieböcker samt ur Borgå gymnasii och Åbo Akademis matriklar.

Förkortningar:

ddbk = dödbok.
rpr = rådstugurättsprotokoll för Borgå stad.


Selostus

Porvoolainen Kraftman-suku. Taloustieteellisenä kirjailijana tunnettu maisteri Johan Kraftman (1713-91) oli Turun akatemian ylimääräisenä professorina 1755-58 ja siirtyi sitten viljelemään ja parantamaan omistamaansa Koiviston ratsutilaa Ulvilassa. Hänen veljensä, Porvoon kymnaasin lehtori, maisteri Anders Kraftman (1711-91) edusti Porvoon hiippakuntaa pappissäädyssä vuosien 1765-66 valtiopäivillä. He olivat Porvoon raatimiehen Johan Kraftmanin (k. n. 1739) ja Margareta Orraean (eli 1736) poikia ja heidän isoisänsä Arvid Jacobsson oli räätälinä Porvoossa ainakin 1675-82.

Anders Kraftmanilla ja hänen vaimollaan Anna Elisabet Heintziuksella (1731-1800) on lukuisia naiskantaisia jälkeläisiä. Heidän poikansa, asessori Gabriel Fredrik Kraftman (1764-1819) oli Helsingin pormestarina 1791-94 mutta jätti toimen perittyään Ulvilan Koiviston sedältään ja lunastettuaan äitinsä suvulta Nuoramoisten säterin Sysmässä, missä sittemmin asui. Nuoramoinen periytyi hänen pojalleen Bengt Wilhelm Kraftmanille (1809-59) ja tämän ainoalle tytärelle Alvina Kristina Kraftmanille (s. 1845), joka kuoli v. 1921 Suomen Pankin johtajan Erik August Johan Wallénin (1841-94) leskenä ja sukunsa viimeisenä jäsenenä.


Genos 54(1983), s. 12-17, 29

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikelns början | Noter ]

Systematisk förteckning | 1983 års register | Årgångsregister