GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Noter | Selostus | Artikelns slut ]

Släkten Schröder i Borgå

Professor Olav Panelius, Borgå

Släkten är företrädd i Borgå sedan slutet av 1500-talet, men namnet Schröder möter i urkunderna först mot slutet av 1600-talet. I stadens mantalslängder upptas Johan Schröder 1693, Mats Schröder 1694 och i domboken för Borgå och Hollola domsaga Jochim Schröder 1695.

Släkten Schröder spelade under ett och ett halvt århundrade en framträdande roll i stadens ekonomiska och kommunala liv. Bland handelsmännen fanns åtminstone sex Schrödrar, en var borgmästare och fem satt som rådmän i rätten. Genom ingifte i många av de mera betydande borgåsläkterna kom Schrödrarna att sammanbinda det sociala överskiktet i staden. Med rådmannen Petter Schröder nådde släkten en sista blomstring. Därefter sjönk den snabbt på den sociala rangskalan. Petters son Petter Marqvardt och dottern Lovisa åtnjöt under sina sista levnadsår understöd från fattigkassan. Av hans barnbarn var det endast kaplanen Johan Dietrich och handelsbokhållaren Petter som höjde sig över den proletära nivån.

För släktens medlemmar är födelse-, vigsel- och dödsorten Borgå, om inte annan ort anges. För ingifta anges orten om den är känd.


Tab. 1.

I. Lars Enwaldsson, borgmästare i Borgå 1599, levde 22.1.1622, då han sålde en gård. [1]

II. Barn (ordningsföljden oviss):

Hans, borgare i Borgå. Tab. 2.

Margareta, levde 6.6.1664 enligt rpr med detta datum. - Gift med skinnaren Jöns Matsson, som var död 1623, då han nämns som "salig". [2]

Karin, levde 1656, men var död före 1662. - Gift före 1634 med rådman Bertil Grek i hans första äktenskap; (gift 2:o före 1662 med Elin Eriksdotter, dotter till kyrkoherden i Borgå Ericus Simonis och änka efter rådman Herman Rikhoff). Bertil Grek dog ca 1652 enl. en uppgift i rpr 22.2.1658, då han sägs ha varit död "vid 6 år".

Enwald, rådman i Borgå. Tab. 3.


Tab 2.

II. Hans Larsson (son till Lars Enwaldsson, tab. 1), var död 12.9.1626, omtalas 1628 (30.2.!) i domboken som Erik Wasts "s. måg". - Gift med Margareta Eriksdotter Wast i hennes första äktenskap (gift 2:o med tullnären och rådmannen Mats Matsson, som levde 1654 enl. mtl, men var död 17.3.1655).

III. Barn (ordningsföljden oviss):

Margareta, levde 1675 enl. mantalslängden, men saknas i mtl 1676. - Gift med rådman Frans Bredspräker, som levde 1668 enl. mtl, men ersätts 1670 av sin svärson Arvid Henriksson (Åberg).

Karin, levde 14.6.1675. - Gift efter 1634 med rådman Johan Mårtensson, död ca 1674, då han nämns som "salig". [3]


Tab. 3.

II. Enwald Larsson (son till Lars Enwaldsson, tab. 1), nämns i rpr 13.9.1625 och upptas i mtl 1634-1662, var före Bengt Helgesson "uppsyningsman" på Kortis och Bjurböle gårdar. Han hade enl. egen uppgift år 1652 varit tio år rådman och han kvarstod i ämbetet till 1662; [4] ägde en gård vid Mellangatan norr om torget, vilken motsvarar nr 111 på Broterus karta 1696 eller nuv. nr 3 i kvarteret 1302. Han levde 26.9.1674, då han i rätten framställde en fordran på Jacob Heffners arvingar. - Gift före 1634 med Madlen Jöransdotter, som enligt mtl levde ännu 1664.

III. Barn (ordningsföljden oviss):

Jochim, borgare i Borgå. Tab. 4.

Enwald, anställd som "pojke" hos handelsman Jacob Boisman i Viborg och av sin husbonde anklagad för stöld år 1657. [5]

Catharina, levde 1706 enl. mtl. - Gift 1:o före 1669 med Samuel Magni Schillerus, död före 1675; 2:o 1675 med handelsmannen, sedan 1693 rådman Hans Carstens från Lübeck, död i oktober 1706. [6]


Tab. 4.

III. Jochim Enwaldsson (son till Enwald Larsson, tab. 3), nämns som vittne i en rättegång 14.1.1657 och upptas i mtl 1656-1682, rådman från 20.4.1674, ägde en gård vid Stora Ågatan, motsvarande nr 164 på Broterus karta 1696 eller nuv. nr 9 i kvarteret 1401, var död 1687 enl mtl. - Gift före 1662 med Catharina Wast, som levde ännu 26.9.1693, [7] dotter till Mats Eriksson Wast och Gertrud Arentz.

IV. Barn (ordningsföljden oviss):

Jochim, handelsman i Borgå, rusthållare. Tab. 5.

Mathias, rådman i Borgå, död 1737. Tab. 10.

Johan, handelsman i Borgå, levde 1710 enl. mtl, men var död 19.6.1711, då hans gård, som han ärvt efter fadern, såldes för gäld till kronan. - Gift före 1693 med Karin von Werdt, dotter till tullnären Willam von Werdt. [8]

Catharina, levde 17.7.1731. - Gift 1:o före 1691 med handelsman Johan Höppener, död i nov. 1697; 2:o 1700 med rådman Johan Schumacher, död i Sverige under stora ofreden. [9]

Margareta, levde 1731, möjligen ännu 10.10.1735 som änka. - Gift före 1691 med handelsman Augustus Hoppe, död 1710. [10]

Christina. - Gift med handelsman Johan Fabritius, död före 3.4.1709. Änkan var 1711 villig "att afwitra sina barn, för deras fäderne, för att kunna träda i annat gifte". [11]


Tab. 5.

IV. Jochim Schröder (son till Jochim Enwaldsson, tab. 4) handelsman i Borgå, där han till 1701 ägde en gård vid Stora Ågatan, motsvarande nr 118 på Broterus karta 1696 eller en del av nuv. nr 4 i kvarteret 1106. År 1691 hade han köpt ett ryttarhemman Byända i nuv. Askola s:n och synes ha varit bosatt där. [12] Han upptas i mtl för Borgå s:n 1708 på detta hemman, men har senare avstått det åt sin bror Mathias, som 1722 står i mtl under Byända rusthåll i Särkjärvi. Själv var Jochim Schröder mantalsskriven i staden sistnämnda år, men saknas i längden för 1724, varav man torde kunna sluta att han var död då. - Gift före 1691 med Elisabet Bengtsdotter i hennes andra äktenskap (gift 1:o med Johan Christersson Kullberg). [13] Hon var en dotter till rådman Bengt Helgesson och levde ännu 19.8.1723, då hon enl. rpr med detta datum sålde en tomt.

V. Barn: [14]

Joachim, borgare i Borgå, där han ägde en gård mellan Å- och Mellangatan, motsvarande en del av nuv. nr 39,40,41 i kvarteret 1403, död 15.12.1762, 81 år gammal, barnlös. - Gift ca 1727 med Catharina Winter i hennes andra äktenskap (gift 1:o ca 1707 med handelsman Mats Henriksson Wast, död ca 1723). Hon levde 1738, då hon vittnade i ett barnfödomål, men saknas i mtl efter 1733. [15] I sitt första äktenskap hade hon en dotter Catharina Wast g.m. borgaren och skepparen Carl Zakell.

Henrik, rådman i Borgå, död 1762. Tab. 6.

Catharina Margareta f. 1700, död 30.3.1764. - Gift 19.1.1744 med rådman Georg Samuel Weckman i hans andra äktenskap (gift 1:o med Elisabet Backman, död i Borgå 27.5.1742, dotter till borgaren Erik Backman och Barbro Groopman). [16]

Petter, rådman i Borgå, död 1772. Tab. 7.

Maria f. 1709, levde ännu 1775 enl Mäntsälä kommunionbok, men saknas i ddbk. - Gift före 1730 med rusthållaren Carl Fischer på Saaris gård i Mäntsälä. Han var född 1700 och död i Mäntsälä 18.7. 1752. [17]

Annika, upptagen i mtl för Borgå stad under sin fader år 1722. - Troligen gift efter 1729 med kvartermästaren Gustaf Hindsberg i hans tredje äktenskap. Jfr tab. 10.


Tab. 6.

V. Henrik Schröder (son till Jochim S., tab. 5), inskriven i trivialskolan i Helsingfors 1708. [32] Stannade under ofreden i Borgå, rådman och handelsman där, ägde en gård vid Stora Ågatan, motsvarande nuv. nr 7 i kvarteret 1401. Efter stadens brand 1760 lät han på sin tomt uppföra ett tvåvånings stenhus efter ritning av arkitekten Gotthard Flensborg. Gården går vanligen under benämningen "Slottet" i anledning av att under tidernas lopp många furstliga personer har inlogerats här. Henrik S. var en förmögen man. Förlusterna vid branden 1760 uppskattade han själv till 82760 riksdaler kopparmynt. Utom stadsgården hade han flera fastigheter på landet: Byända rusthåll i Särkjärvi, Braskas augmentshemman i Jordansböle och Grävas frälsehemman i Hovarböle, alla i Askola socken. Dessutom var han delägare både i segelduks- och tobaksfabriken i Borgå och i Porlom sågverk i Lappträsks socken. Död 10.10.1762, 65 år gammal. - Gift ca 1729 med Helena Schytz (Wauckar), död 15.12.1779 71 år gammal, dotter till borgaren Johan Wauckar och Valborg Bertilsdotter i hennes första äktenskap (gift 2:o med borgaren Gabriel Schytz, vars namn styvdöttrarna bar). [18]

VI. Barn:

Hedvig f. 17.9.1738, död i Lovisa 1.10.1787. - Gift 15.12.1757 med handelsmannen och rådmannen i Lovisa Elias Backman, f. i Villmanstrand 30.11.1729, död i Lovisa 7.2.1791. [32]

Georg f. 29.5.1745, död 8.7.1750.

Marqvardt f. 8.2.1746, handelsbokhållare; saknas i kyrkböckerna efter 13.4.1770, då han är antecknad för nattvardsgång. Hans vidare öden är okända.

Helena f. 12.10.1747, död 19.6.1748.

Maria f. 24.2.1749, död 25.4.1790. - Gift 20.11.1766 med handlanden i Åbo Fredrik Aveen, f. 1738, död i Borgå 13.1.1785.


Tab. 7.

V. Petter Schröder (son till Jochim S., tab. 5) f. 1708, död 23.4.1772, handelsman i Borgå och rådman där från 1763 till sin död, ryttmästare vid stadens kavallerikår, ägde en gård vid Stora Ågatan, motsvarande nuv. nr 2 i kvarteret 1401. och dessutom några hemman i Borgå s:n: Kaspersbacka allodialsäteri, Keupas frälsehemman, Ingas säterirusthåll och Uppgrindas frälsehemman, alla i Svartså samt Kilas hemman i Mickelsböle. Han var också delägare i stadens tobaksfabrik. Vid bouppteckningen efter Petter Schröder uppskattades stärbhusets tillgångar till 65983 riksdaler kopparmynt. [19] - Gift 1:o med sin släkting Catharina Höppener, död 14.6.1765, 46 år gammal, dotter till handelsman Joachim Höppener; 2:o 29.4.1766 med Catharina Elisabet Spieker i hennes första äktenskap (gift 2:o 2.7.1776 i Borgå med borgmästaren Daniel Nylander f. 31.1.1739 i Borgå, död där 4.7.1782). Hon var dotter till kamrer N.N. Spieker och Catharina Elisabet Ketterborn och dog i Borgå 15.12.1807. [20]

IV. Barn (alla i första giftet):

Catharina Elisabet död 28.6.1764, 23 år gammal. - Gift med handelsman Marqvardt Mundt f. ca 1726, som efter hustruns död reste utrikes och förblev borta. [21]

Joachim, handelsman i Borgå, död 1805. Tab. 8.

Hedvig Christina f. 24.5.1745, övriga uppgifter saknas.

Petter Gustaf f. 5.1.1748, död 21.9.1748.

Marqvardt f. 28.1.1749, död 13.9.1750.

Anna Margareta f. 1.6.1751, död 11.3.1831. - Gift 29.11.1770 med sekreteraren vid flottans överrätt, sedan 1782 borgmästaren i Borgå Anders Gustaf Hoffrén f. 1746, död i Borgå 21.11.1790.

Petter Marqvardt, lantbrukare, död 1798. Tab. 9.

Lovisa f. 21.12.1755, död 9.1.1756.

Ulrika f. 19.4.1757, död 1.11.1823. - Gift 19.7.1774 med handlanden Johan Gottfrid Forsberg.

Lovisa f. 20.8.1758, död 4.6.1813, kyrkfattig. - Gift 1:o 19.9.1779 med sergeanten vid Åbo läns infanteriregemente Carl Fredrik Gran f. 1741, vid tiden för äktenskapets ingående bosatt på Nygran i Kullo Borgå s:n; 2:o 21.3.1791 med borgaren Johan Löfström f. 1742, död 21.1.1811.


Tab. 8.

VI. Joachim Schröder (son till Petter S., tab. 7) f. 1744, handelsman i Borgå, där han ägde en gård som numera är försvunnen på grund av en senare stadsplanering; död 1.9.1805. - Gift 11.10.1774 med Christina Mundt, f. 20.10.1754, död 4.2.1828, dotter till guldsmeden, sedermera handelsmannen Dietrich Mundt och Helena Holm.

VII. Barn:

Petter f. 25.2.1776, handelsbokhållare i Borgå, död 30.9.1837, ogift.

Kaisa Lena f. 5.12.1778, död 22.3.1857, ogift.

Johan Dietrich f. 25.5.1784, elev i Borgå gymnasium 1798, student (vib.) i Åbo 1807. Prästvigd i Borgå 23.6.1809 till pastorsadjunkt i Helsingfors. Nådårspredikant, t.f. kapellan där 9.4.1817, ordinarie 10.12. s.år, t.f. kyrkoherde 1821-24. Vicepastor 2.1.1822. Död i Helsingfors 20.7.1854. - Ogift. [22]

Christina f. 29.1.1792, död 21.3.1868. - Gift 1:o 2.4.1823 med klensmeden Israel August Blomqvist, f. 1793, död i Borgå 16.6.1827; 2:o 27.12.1829 med klensmeden Johan Lindros, död i Borgå 17.3.1839, 39 år gammal.


Tab. 9.

VI. Petter Marqvardt Schröder (son till Petter S., tab. 7) f. 30.7.1753, lantbrukare på Uppgrindas rusthåll i Svartså, Borgå s:n. Han var vid sin död "så utfattig, att han niöt understöd af kyrkfattig medlen". Död 28.12.1798 i lungsot. - Gift 12.9.1776 med Stina Andersdotter, f. 14.11.1749, död som rotehjon 14.8.1828, dotter till soldaten nr 101 vid livkompaniet av Nylands infanteriregemente Anders Fallström och Maria Henriksdotter. [23]

VII. Barn (födda i Svartså, Borgå s:n):

Petter f. 1777, tjänat som dräng i Svartså och i Ylike, flyttade 1797 till Sveaborg och tog enl.uppgift värvning vid Armens flotta. Hans vidare öden är okända.

Anders Gustaf f. 30.7.1779, dövstum, levde större delen av sitt liv som rotehjon, död 8.10.1850.

Anna Greta f. 16.12.1781, död 1785.

Hedvig Elisabet f. 4.3.1784, flyttat till Sveaborg med betyg 25.1.1806. Vidare öden okända.

Friedrich f. 16.6.1786, död 19.9.1786.

Sofia Christina f. 7.8.1787, död 3.8.1813 i lungsot.

Maria St(ina?) f. (tvilling), död 1.3.1790, 1/4 månad gammal.

Anders f. (tvilling), död 1.3.1790, 1/4 månad gammal.

Caisa Lena f. 21.5.1792, död 18.10.1867 i Helsinge, hade tre barn före äktenskapet. - Gift 1:o 27.9.1835 med spannmålstorparen Johan Carlsson i Svartså, f. 16.6.1796 död 31.10.1840 i Helsinge; 2:o med statkarlen i Kårböle Helsinge s:n Jacob Johan Sundell, f. 1800, död 24.2.1876.


Tab. 10.

IV. Mathias Schröder (son till Jochim Enwaldsson, tab. 4) f. ca 1658, [24] handelsman i Borgå och rådman där senast från 1697 till sin död, eller ca 40 år; fungerade under stora ofreden som vice borgmästare i staden och som t.f. postmästare 1724-26. [25] Han ägde två stadsgårdar, motsvarande nuv. nr 7 i kvarteret 1103 och nr 34,35 i kvarteret 1404. Dessutom innehade han en tid Byända rusthåll i Särkjärvi, Askola s:n samt i Borgå s:n Karleby allodialsäteri i Svartså och på arrende Strömsbergs kronoboställe. [26] Död 1737. - Gift 1:o före 1688 med Catharina Michelenia, som levde ännu 1703, men var död 1705 då bouppteckning efter henne uppgjordes; 2:o före 1706 med Sabina Elisabet Falkenfelt, som var död 7.4.1709, i hennes andra gifte (gift 1:o med kaplanen i Borgå Erik Albogius, d. 1703) dotter till majoren Erik Simonsson Falk, adlad Falkenfelt, och Sabina Barbant; 3:o 1711 med Maria Westman, som levde ännu 23.10.1734. [27]

V. Barn: [28]

Christina f. 1688, död i Loimijoki 20.7.1763. - Gift efter 1711, då hon i mtl står under sin fader, med löjtnant Johan Elers f. i Ingermanland 1689, död i Bjärnå 1749. [29]

Sabina, död i Birkkala 27.9.1713. - Gift 1710 med kaptenen Christian Bröijer i hans första äktenskap, f. i Orivesi 3.2.1688, död i Asikkala 1.6.1728 (gift 2:o 23.2.1715 med Hedvig Maria Humble). [30]

? Anna - Gift före 1718 med kvartermästaren sedermera löjtnanten Gustaf Hindsberg, död 1758, i hans första äktenskap; gift 2:o med Margareta Bock, död 19.11.1729 i Askola; ? 3:o med Anna (Annika) Jochimsdotter Schröder, jfr tab. 5[31]


Noter

Förkortningar:

ddbk = dödbok
dpbk = dopbok
mtl = mantalslängd
rpr = Borgå rådstugurätts protokoll

[1]   Dombok för Borgå och Hollola härad FRA, KO a 16 p 42 f. FRA, 3486 nr 178; Hartman, Borgå stads historia s 63; rpr 22.1.1622.

[2]   Margareta Larsdotter, svarande i en ägotvist 30.2.1628, var enl. rpr med detta datum syster till Hans Larsson, som där kallas Erik Wasts måg. Hon innehade en krambod, som tillhörde hennes broders Hans Larssons barn och som deras styvfader rådman Mats Matsson gjorde anspråk på för dessas räkning. Härav framgår att Mats Matsson var Hans Larssons successor matrimonii. Hustrun Margareta Eriksdotter var en syster till Mats Eriksson Wast, vilket framgår av redogörelsen för en tvist om arvet efter Mats Matsson i rpr 7.10.1667. Margareta Larsdotter hade varit gift med skinnaren Jöns Matsson, vilket indirekt bevisas av att lagläsaren Per Jönsson i rpr 29.3.1669 säges vara "svåger" till Samuel Magni Schillerus, gift med Enwald Larssons dotter Catharina, en brorsdotter till Margareta Larsdotter. Per Jönsson var en son till Jöns Matsson och av släktförhållandet till Enwald Larsson kan man alltså sluta sig till att hans moder var Margareta Larsdotter. Hon var enl rpr 20.9.1623 änka redan då. - Om släktförhållandena se även O. Panelius, Gårdar och gårdsägare i Borgå, s 29 f och 45 f.

[3]   Döttrarnas äktenskap klarläggs i flera sammanhang, bl a i rpr 20.8.1655, 5.7.1658 och 2.8.1658.

[4]   Se rpr 22.9.1652 och 26.9.1674; i rpr 22.6.1674 kallas Enwald Larsson "en ålderstigen Man"; hans anställning som uppsyningsman nämns i Borgå och Hollola härads dombok 1674, s 101.

[5]   Rpr 14.1.1657.

[6]   Rpr 27.3.1675; uppgiften om Carstens ungefärliga dödsdatum har getts av dr Henrik Borgström.

[7]   Catharina Wast nämns som Jochim Schröders änka i rpr 26.9.1693.

[8]   Rpr 19.6.1711; i rpr 22.1.1693 nämns Johan Schröder som måg till Willam von Werdt.

[9]   Catharina Schröders äktenskap finns omnämnda i rpr 31.10.1730 och 17.7.1731.

[10]   Enl ett köpebrev av den 10 okt 1735 fick köpgesällen Petter Schröder överta framlidne handlanden Augustus Hoppes gård vid Torget, som madame Margareta Schröder försålt. I rpr 21.2.1728 omnämns hon som Hoppes änka.

[11]   Rpr 3.4.1709 och 16.6.1711.

[12]   Jochim Schröder sålde stadsgården till skräddaren Erik Casselius enl rpr 14.10.1701. Köpet av fastigheten i Särkjärvi är antecknat i Borgå och Hollola härads dombok 1695, s 42 f.

[13]   Av allt att döma hade Jochim Jochimsson varit gift tidigare. Hans äldsta son Joachim var enl Borgå ddbk vid sin död 15.12.1762 81 år gammal och alltså född ca 1681, om uppgiften är riktig. Men då levde Elisabet Bengtsdotters första man Johan Kullberg ännu och var kanske ännu inte gift, eftersom han i mtl är antecknad under sin fader Christer Jöransson (Kullberg).

[14]   Filiationen blir klar genom följande uppgifter: I rpr 7.3.1744 nämns Joachim och Henrik Schröder som bröder och i mtl 1724 upptas Henrik S. tillsammans med sina systrar Catharina och Anna. Den sistnämnda står i mtl 1722 under sin fader Jochim, som enl rpr 3.6.1751 var Henrik Schröders fader.

[15]   Catharina Winter nämns jämte sin man Mats Wast i rpr 2.4.1722, men som hans änka i mtl 1724 och 1727. Redan i mtl 1729 upptas Joachim Schröder med hustru Catharina, som i rpr 22.11.1738 heter Caisa Winter.

[16]   Släktbok, Ny följd II:1-2 sp 224.

[17]   Maria Schröders släktförhållande till Schrödrarna i Borgå framgår av att hennes son Carl Johan Fischer i Borgå kommunionbok 1749-1764 står under rådman Henrik Schröder och där anges som hans systerson. Under Petter Schröder står bodbetjänterna Otto Wilhelm och Petter Fischer, som var bröder till Carl Johan. Se även Jutikkala-Nikander, Säterier och storgårdar i Finland I s 518.

[18]   Bouppteckning efter Henrik Schröder 23.4.1766. Åkerman, Bouppteckningar i Borgå, nr 118. O.Panelius, a.a. s. 150.

[19]   Bouppteckning efter Petter Schröder 30.4.1772. Åkerman a a nr 206.

[20]   Sven-Erik Åström, Släkten Nylander. Skr.utg. av Genealogiska samfundet i Finland nr 37 (1983) s 41.

[21]   Bouppteckning efter Catharina Elisabet Schröder, gift Mundt 8.8.1765. Åkerman a a nr 106.

[22]   Colliander, Paimenmuisto nr 3076 (mskr. i RA).

[23]   Christina (Stina) Andersdotter förekommer i kyrkböckerna med olika oriktiga namn och födelseår. Felen har rättats i kommunionboken för Borgå moderkyrkoförsamling 1803-12 s 304 och i anmärkningskolumnen har där antecknats att hon är född i Ylike den 14 Novemb. 1749. I dopboken för sistnämnda år och med detta datum upptas ett flickebarn som dotter till soldaten Anders Fallström och Maria Henriksdotter i Ylike.

[24]   I rpr 23.10.1734 uppger Mathias Schröder själv att han då var 76 år.

[25]   Hartman, Borgå stads historia s 306, 307. Grape, Postkontor och postmästare, s. 773.

[26]   Allardt, Borgå sockens historia I s 228 och 246.

[27]   Mathias Schröders tre äktenskap omnämns i rpr 12.12.1730. - Vid tiden kring sekelskiftet 1600-1700 bodde i Borgå en borgare Johan Michelenius eller Mechelin. Han nämns i rpr 2.6.1697 som brandsyningsman och då med den förstnämnda namnformen, i mtl 1703-08 förekommer han som borgaren Johan Mechelin. Med största sannolikhet var Mathias Schröders första hustru Catharina en släkting till honom. Då man inte vet Johan Mechelins ålder är det ovisst i vilket släktförhållande de stod till varandra. Hon kan ha varit hans dotter, liksom troligen den Stina Michalenia som nämns i rpr 6.12.1735. Se även O. Panelius, Gårdar och gårdsägare i Borgå s 34. - Maria Westman, som 1734 enligt mannen var "utlefwad", måste ha varit ungefär i hans ålder och var måhända en dotter till stadssekreteraren Isak Westman, som förekommer i mtl 1663-1666. - Rpr 23.10.1734. Om Sabina Elisabet Falkenfelts släktförhållanden se Jully Ramsay, Frälsesläkter i Finland intill Stora ofreden, s 106 samt rpr 7.4.1709 och rpr 23.10.1709, där hennes mor (styvmor?) kallas Anna Juliana Richter.

[28]   Mathias Schröder hade med sin första hustru fem barn, som levde vid bouppteckningen efter henne 1705. Detta framgår av rpr 6.2.1723, då Schröders svärson kapten Christian Johan Bröijer bevakade sin avlidna hustrus, Sabina Schröders arvsrätt. Utom Sabina är endast hennes syster Stina med säkerhet identifierbar som en dotter till Mathias S. Dock är det möjligt att man som en tredje dotter får räkna den Anna Schröder som var gift med kvartermästaren, sedermera löjtnanten Gustaf Hindsberg i Mörskom. Se not 31. Ytterligare två personer med namnet Schröder kan nämnas i detta sammanhang, fastän inga bevis på deras samhörighet med Schrödrarna i Borgå kan företes. I Kongl. Österbottens infanteriregemente tjänade som volontär vid Kemi kompani och senare som sergeant vid Pyhäjoki kompani en Mathias Schröder f. ca 1697 i Nyland. Han fick avsked 4.5.1730. En sergeant Schröder nämns i dpbk för Askola kapell 1730 som far till en dotter Carin. C-B. J. Petander, Kungl. Österbottens regemente 1723-1771 s 223. - I generalmönsterrullan för Nylands infanteriregemente 1735 upptas i dess livkompani korpralen nr 44 Hindrik Schröder på Grevnäs i Mörskom. Förnamnen är kända inom släkten Schröder och två, kanske tre av Mathias Schröders döttrar var gifta med militärer. Fastän dessa omständigheter kunde tyda på släktskap med Schrödrarna i Borgå är samhörigheten naturligtvis ytterst oviss.

[29]   Att Christina Schröder, g.m. Johan Elers, var en dotter till Mathias S. finner stöd i att hon delade en åker i Borgå med rustmästaren (Erik Adolf) Bröijer, en systerson till Christina. Detta framgår av ett köpebrev upprättat mellan Petter Schröder och sergeanten Claes Johan Elers. Bilaga till rpr 5.12.1759. Se även K. Wirilander, Officerare och underofficerare i Finlands armé 1718-1810. Suomen hist. seuran Käsikirjoja III. Helsinki 1953; Genos 33 s 83.

[30]   Carpelan, Ättartavlor s 918.

[31]   Löjtnant Hindsberg jämte fru Schröder och döttrarna Caisa, Stina och Hedvig står under Skomarböle i kommunionboken för Mörskom 1740-62. I dpbk för samma socken upptas under Skyttas, Backby boställsofficeren herr qvartermästaren Hindsbergs och Anna Schröders barn Christina, f. 28.4.1718, men i ddbk för Askola är qvartermästaren Hindsbergs kära maka Margareta Bock antecknad som död 19.11.1729. Dessa data visar att kvartermästaren Hindsberg måste ha varit tre gånger gift. Den Anna Schröder som var mor till Christina f. 1718 kan inte vara identisk med Anna Jochimsdotter, som ännu 1722 är antecknad under sin fader Jochim Jochimsson i mtl. Då är det närmast liggande alternativet att hon var en dotter till Mathias S. och att hon dött efter 1718.

[32]   Meddelande av fru Christina Martinsson, Uppsala.


Selostus

Porvoon Schröder-suku. Porvoon pormestarista Lars Enwaldssonista (main. 1599-1622) polveutuvalla Schröder-suvulla oli huomattava asema kotikaupungissaan 1600- ja 1700-luvuilla. Sen jäsenistä yksi oli pormestari ja viisi raatimiestä ja Schröderit liittyivät aviositein useihin muihin Porvoon johtaviin sukuihin. Sukunimen ottivat ensimmäisinä kolmanteen polveen kuuluvan raatimiehen Jochim Enwaldssonin (main. 1657-82) pojat, kauppias Jochim Schröder (k. n. 1723) ja raatimies Mathias Schröder (k. 1737). Edellisen poikia olivat raatimiehet Henrik Schröder (k. 1762) ja Petter Schröder (k. 1772), jonka lastenlapsiin mieskantainen Schröder-suku lienee päättynyt.


Genos 55(1984), s. 146-156

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikelns början | Noter ]

Systematisk förteckning | 1984 års register | Årgångsregister