GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Noter | Selostus | Artikelns slut ]

Cirstin Christophersdotter Bondstorph och Ericus Sigfridi Brax

Med.lic. Sara von Bonsdorff, Helsingfors

Guldsmeden Christopher Bondstorph, verksam i Uleåborg c:a 1640-1652, hade i sitt äktenskap med Karin Tyrisdotter en son, köpmannen Petter Bondstorph, som förde släktnamnet vidare. Det har funnits antydningar om fler barn, men belägg har saknats [1]. Nu har namnet Cirstin Christophersdotter Bondstorph påträffats i ett tingsprotokoll 1699 [2]. Hon nämns i detta dokument som änka efter kapellanen i Muhos Ericus Sigfridi Brax.

Ericus Sigfridi Brax (Erik Brax) var son till kyrkoherden i Karlö församling Sigfridus Canuti (död omkring 1646) och hans hustru Brita Eriksdotter [3] (död mellan 1669 och 1671). [4] Herr Erik omtalas redan 1653; i domboken 7.2.1655 kallas han kapellan i Muhos och förekommer därefter under samma beteckning upprepade gånger i domböckerna fram till 1697/1698, då han dör. Han hade tydligen direkt efterträtt Andreas Cajanus, nämnd som kapellan i Muhos 1651, vilket må påpekas som komplettering till uppgifter i Strandbergs Herdaminne.

Domstolsärendet vid vintertinget 1699 [2] gällde en arvsförlikning mellan Cirstin Christophersdotter Bondstorph och herr Eriks barn från ett tidigare äktenskap. Dessa företräddes främst av handelsmannen Johan Sigfridsson Bonelius, - av Cirstin kallad "stjufmåg" - gift med Brita Eriksdotter Brax [5]. Medarvingarna (ej uppräknade i protokollet) representerades av Johan Mathlien. Utom dottern Brita hade Erik Brax döttrarna Beata (gift med sockenskrivaren i Paldamo Johan Mattsson Svahn [6]), Elsa (var död 1697 [7], hade varit gift med coadjutorn i Kemi Johan Remahl) och Agneta (gift med borgaren i Uleåborg Anders Nilsson Hara; se Brenner nr 114 [8]). Yngre än dessa systrar var tydligen sonen Johan (av Johan Bonelius i samband med "stjufmodern" Cirstins anhållan om nådår 1698 ännu attesterad som "oförsörjd" [9]; Johan Brax gifte sig kort därefter med Johan Bonelius syster Katarina). Det kan ha funnits fler barn. Personuppgifter om Erik Brax' första hustru (hustrur?) saknas. Målet avgjordes sålunda, att Cirstin förklarade sig nöjd med den morgongåva hon sade sig ha rätt till, medan arvingarna från herr Eriks föregående äktenskap övertog dennes tillgångar och skulder från tiden före hans giftermål med Cirstin.

1689 upptogs Erik Brax' hustru Cirstin första gången i Muhos mantalslängd. Också av ett tingsprotokoll 11.2.1689 framgår det att herr Erik och Cirstin då var gifta [10]. Anders Salander (i likhet med Erik Brax kapellan i Muhos) hade inför rätten klagat över att hans "medbroder" herr Eriks hustru Cirstin Christophersdotter beskyllt honom för "kyrkiotjufnad". Hustru Cirstin bötfälldes.

Efter herr Eriks död 1697/1698 står Cirstin kvar i Muhos mantalslängd t.o.m. 1704. Hon kallas "gammal och fattig". Därefter påträffas hennes namn ännu en sista gång 1705 [11] i samband med ett tingsärende rörande rätt för henne att "oprätta ett tomptställe på bysens samfälta muhlbete".

Cirstin förekommer ingenstädes med sitt släktnamn (Bondstorph) utom vid den ovannämnda arvsförlikningen [2]. I sitt äktenskap med Erik Brax hade hon tydligen inga barn, eftersom arvsanspråk för några sådana inte framfördes av henne. I mantalslängderna 1698-1704 står emellertid tillsammans med Cirstin en "dotter Anna" (utan patronymikon), likaså i en bevarad kommunionbok från 1699. Denna Annas identitet är oklar. Hon kan närmast tänkas ha varit en yngsta dotter till Erik Brax från hans föregående äktenskap.

I handlingar, hänförande sig till Uleåborg under 1600-talets senare hälft, påträffas flerstädes namnet Cirstin Christophersdotter. Denna Cirstin var första gången - vilket O. Manninen har fäst min uppmärksamhet på - gift med rådmannen och handlanden Anders Isaksson (död omkring 1674), andra gången med handlanden Gabriel (Hansson) Groth (död 1682) och tredje gången kring mitten av 1680-talet med handelsfiskalen Johan Lybeck. Många indicier tyder på att nämnda Cirstin kunde ha varit identisk med Cirstin Christophersdotter Bondstorph; äktenskapet med Erik Brax skulle i så fall ha varit hennes fjärde. På grund av källornas ofullständighet kan riktigheten av detta antagande inte anses bevisad - men inte heller utesluten. En närmare utredning härom kan fås från undertecknad.


Noter

[1]   v. Bonsdorff, C.: Släkten Bonsdorff i Finland. Helsingfors 1937.

[2]   Norra Österbottens domsagas dombok (NÖ dbk) 20.2.1699.

[3]   NÖ dbk 12.2.1653, 7.2.1655, 13.2.1657.

[4]   NÖ dbk 1669, 30.5.1671.

[5]   Ahvenainen, J.: Genos 1965: 36: 40-48.

[6]   Manninen, O.: Genos 1971: 42: 3-11. - Manninen uppfattar Kirstin som Beatas mor, bör vara styvmor.

[7]   NÖ dbk 27.2.1697.

[8]   Brenner, A.: Bouppteckningar i Uleåborgs stad. Tammerfors 1963.

[9]   NÖ dbk 21.2.1698.

[10]   NÖ dbk 11.2.1689.

[11]   NÖ dbk 17.1.1705.


Selostus

Tässä artikkelin kirjoittaja koettelee hypoteesiaan, että Muhoksen kappalaisen Erik Sigfridi Braxin (k. 1697/98) leski Cirstin Christophersdotter Bondstorph (eli vanhana vielä 1705) olisi sama henkilö kuin Oulussa hyvin tunnettu, kolmesti naimisissa ollut - poikkeuksetta sukunimettömänä mainittu - Cirstin Christophersdotter.

Aikaisemmin ei ole tiedetty, että Suomen (von) Bonsdorff - suvun kantaisän, oululaisen kultasepän Christopher B:n perheeseen kuului tällainen tytär. Kirstin oli Braxin 2. vaimo, ilmeisesti vuodesta 1689 lähtien. Mutta vain kerran (1699) hänetkin mainitaan Bonsdorff-sukunimisenä.

Toisen Kirstinin ensimmäinen puoliso oli oululainen kauppias ja raatimies Anders Isaksson (k. noin 1674), toinen kauppias Gabriel Groth (k. 1682) ja kolmas kauppaviskaali Johan Lybeck, josta hän sai eron.

Kirjoittajan mielestä monet seikat näyttävät osoittavan, että kysymys on yhdestä ja samasta henkilöstä, ja näin ollen avioliitto Braxin kanssa olisi ollut Kirstinin neljäs. Niinpä esimerkiksi Kirstin nro 2 häviää Oulun henkikirjoista silloin kun Kirstin nro 1 ilmestyy Muhokselle Braxin vaimona. Mutta toisaalta epäilyksiä herättää mm. se, kun Kirstin Kristofferintytär on 1690-luvulla Oulussa mukana entisten miestensä asioita koskevissa oikeusjutuissa ja häntä ei kertaakaan mainita Braxin vaimoksi.

Ainakaan toistaiseksi ei ole tosiasioita, jotka vahvistaisivat olettamuksen, että on kysymys yhdestä Kirstinistä.


Genos 56(1985), s. 185-187

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikelns början | Noter | Selostus ]

Systematisk förteckning | 1985 års register | Årgångsregister