GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Kirja-arvosteluja - Recensioner

Georg Luther

Liselotte Feyerabend, Die Rigaer und Revaler Familiennamen im 14. und 15. Jahrhundert. Quellen und Studien zur baltischen Geschichte, Band 7. Böhlau Verlag, Köln 1985. 329 sidor.

Språkforskaren Liselotte Feyerabend inledde på 1930-talet i Baltikum en undersökning av släktnamnen i Riga och Reval på 1300- och 1400-talet samt slutförde den 1941 i Tyskland, där den senaste år utgavs i tryck. Boken ger intressant belysning bl.a. av släktnamnens uppkomst: författarinnan skildrar med flera exempel utvecklingen från användning endast av förnamn till tillfogandet av binamn - t.ex. patronymikon, hemortsangivelse, yrke eller annan egenskap - och slutligen till att binamnen vann stadga som släktnamn. Denna utveckling av namnskicket hade tydligen i de två städerna börjat på 1200-talet, men den fortsatte och fullbordades på 1300- och 1400-talen. Den är en intressant bakgrund för tillkomsten av de svenska släktnamnen ungefär tre sekler senare.

För släktforskare har Feyerabends bok speciellt värde på grund av de exakta specifikationerna av det omfattande namnmaterial utredningen bygger på. Där uppräknas nästan 3500 namn som burits av sammanlagt över 10000 personer, vilka nämns i de två städernas äldsta "Stadtbücher". För varje person specificeras vanligen namnet samt när och i vilken källa det nämns. Boken domineras naturligtvis av tyska namn, men på grund av namnet antar författarinnan att Olof Myckelenpoyke i Reval 1385-1413 kom från Finland, likaså bl.a. revalsborna Magnus van Borga (Borgå) 1394, Matheus Visselachte (Vesilahti) 1400, Niccleis Lappelaine (Lappalainen) 1433 och Hinrik van Kangensall (Kangasala) 1443. Boken förtäljer också om svenskarna i Reval att förnamnet Jöns (vid sidan av Olof) var så vanligt bland dem, att de i en handling från 1403 kollektivt kallas "die Jönussen".


Genos 57(1986), s. 144-145

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Systematisk förteckning | 1986 års register | Årgångsregister