GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikelns slut ]

Tiedonantoja - Meddelanden


Generalmönsterrullor bland "handlingar av olika slag"

Tore Blomqvist

Bland militära handlingar är mönstrings- och besiktningsrullorna viktiga källor for genealogerna. Från svenska tiden finns sådana rullor dels i Finlands riksarkiv i Helsingfors, dels i krigsarkivet i Stockholm. De är lättast tillgängliga i mikrofilmkopior som finns förtecknade i kataloger från Finlands riksarkiv. Filmerna ur dess egen "Militaria"-samling är katalogiserade i "Förteckning över brukskopior av mikrofilmer i allmänna arkiv" (Riksarkivets stencilserie 4, Helsingfors 1982), s. 82-89, och filmerna av material i svenska krigsarkivet "Mikrofilmerna från Sverige i riksarkivet" II (Helsingfors 1971). Både i egentliga arkivkataloger och i dessa mikrofilmförteckningar redovisas vanligen generalmönster- och andra rullor skilt från andra handlingar. Trots detta tycks rullor emellertid förekomma också under andra rubriker.

I förteckningen över mikrofilmer från Sverige redovisas för artilleriet i Finland bland uppgifterna om "rullor" (på s. 310) bara generalmönsterrullor för 1799 och 1810. Tidigare rullor finns i filmerna - men i förteckningen döljer de sig på s. 330 under rubriken "Artilleriet i Finland, handlingar av olika slag". Där hänvisas till filmerna FR 401-402 och i dem förekommer generalmönsterrullor för artilleribataljonen i Finland för åren 1775, 1781 och 1783 samt för finska artilleribrigaden, mönstrad i Helsingfors 1789 och för artillerikompanierna i Lovisa och Tavastehus 1790. Dessutom finns i filmerna strödda anvärvnings-, besiktnings- och namnrullor m.m. för åren 1727, 1736, 1742, 1746 och 1762 samt besiktningsrullor för artilleribataljonen 1782 och för tre fältartilleridetachement 1788. Den som söker uppgifter om artilleripersonal i Finland under svenska tiden hittar alltså här viktiga tillägg till serien av militära rullor i Finlands riksarkiv. Också av dem finns mikrofilmer tillgängliga; de bär enligt den ovan nämnda förteckningen över brukskopior (s. 88-89) beteckningarna 55082-55086.

I katalogen över mikrofilmerna från Sverige anges under rubriken "Fästningarna i Finland" på s. 327-329 att filmerna FR 378-401 innehåller bl.a. "rullor och liggare" utan närmare specifikation. Där fann jag i film FR 393 en "Inmunstrings Rulla På Det å Sveaborgs fästning förlagde Befäl och Manskap af Kong. Nyl. Brigadens Infanteri Vargering, hvilka på nedannemnde Särskilte dagar i Februarij och Martij Månader hit ankommit till Tjenstgöring". Rullan gäller 294 man och är undertecknad på Sveaborg den 18 mars 1808.

I arkivkataloger och mikrofilmförteckningar kan alltså militära rullor förekomma också under allmänt formulerade rubriker.


Genos 57(1986), s. 91

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikelns början ]

Systematisk förteckning | 1986 års register | Årgångsregister