GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Tiedonantoja - Meddelanden


Ätten Tawaststjernas stamfars morgongåva

Ines Kass

I domboken för Pedersöre ting 31.7.-2.8.1690 står på s. 147, att »Wälborna Fruu Maria Rosendahl leet insinuera sin kära Mans Hr Häradzhöfdingens Wälborne Erich Tawaststiernas medh Handh och Sigill bekräfftade Morgon gofwebreef af Åbo d. 20 Maij 684, af Hr Assessoren Wälbne Samuel Wallenstierna och dåwarande Hr Professoren Ehreborne och Högachtadt Erich Falander attesterat. Jembwähl ett särskilt Instrument förmedelst hwilket Wälbemde Hr Häradzhöfdingen, sedan Hans Kongl. Maijt dess ståndh förbättrat medh Skiöldh och Wapn, hafwer lijkmätigt den iblandh Ridderskapet och Adelen om Morgongofwor wedertagen plägseedh förberörde Mårgongofwo breef för Wälbemälte sin K. Fruu, Wälborne Fruu Maria Rosendahl, förbätrat igenom ett Testamente, som han medh Handh och Sigill bekräftat i Åbo d. 7 December 688; det och af Hr Lagmannen Högwälborne Grefwe Fredrich Steenbock Attesterat är uthi Jacobstadh d. 20 Junij 690 ...»

Notisen ger en upplysande inblick i stormaktstidens sedvanor i fråga om morgongåvor: de skulle tydligen avvägas noga enligt givarens stånd och ställning. Samtidigt framgår, att häradshövdingen Erik Tawast, senare adlad Tawaststierna, ingick sitt andra gifte i maj 1684. Tiden för detta bröllop har inte tidigare varit bekant. Uppgiften visar att dottern i första giftet Christina inte såsom ättartavlorna uppger gifte sig med »sin styvmors bror» när hon 1680 firade bröllop med Erik Rosendal. Det var i stället hennes far som tre eller fyra år senare gifte sig med sin svärsons syster.


Genos 58(1987), s. 43-44

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Systematisk förteckning | 1987 års register | Årgångsregister