GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

+  Werner W:son Wickström

Georg Luther

Hovrättsrådet Werner Waldemar W:son Wickström avled i Helsingfors den 18 oktober 1988 vid 97 års ålder. Han blev student 1910, avlade rättsexamen 1915 och tjänstgjorde sedan i Åbo hovrätt, där han blev assessor 1933 och hovrättsråd 1937. När Helsingfors hovrätt upprättades 1952 blev han hovrättsråd där och han kvarstod i tjänsten tills han 1961 avgick med pension.

Genom hela livet hyste Werner Wickström en varm känsla för sin födelsebygd Lojo och dess historia. Släktforskning var hans speciella intresse och han blev medlem i Genealogiska Samfundet 1917, kort efter att det hade stiftats. Han publicerade flera uppsatser i Genos, bl.a. om släkterna Brunow (1936), Rehbinder (1937), von Glahn (1943), von Lunden - Lunderberg (1956) och Forsman från Lojo (1971). Genealogiska Samfundet kallade honom 1950 till forskarledamot.

Ännu vid hög ålder idkade Werner Wickström träget forskningar i riksarkivet och deltog i Samfundets möten. Andra genealoger gav han beredvilligt del av sitt rika vetande om släkter i Lojobygden med en vidsträckt omnejd. Yngre släktforskarkamrater bevarar med tacksamhet minnet av en vördad kollega och vän, den siste som ägde minnesbilder från Genealogiska Samfundets hela historia.


Genos 59(1988), s. 143

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Systematisk förteckning | 1988 års register | Årgångsregister