GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[Sukunimelliset | Sukunimettömät | Viitteet | Sammandrag | Artikkelin loppu ]

Uusia pakolaisluetteloita isonvihan ajoilta

Fil.lis. Voitto Ahonen, Vantaa

Kun Venäjän sotajoukko tunkeutui Suomeen v. 1713, suuri joukko säätyläistöä ja vaurainta väestöä pakeni miehittäjän tieltä Ruotsiin. Maan itäosista ja Baltiasta pakolaisvirta oli lähtenyt liikkeelle paljon aikaisemmin. Pohjanmaan väestöä lähti liikkeelle sotatapahtumien mukana v. 1714, kun oma armeija perääntyi pohjoiseen. Suhteellisesti suurin pakolaisjoukko lähti Ahvenanmaalta, joka tyhjeni lähes kokonaan.[l]

Suomalaispakolaisten määrä lieneekin ollut isonvihan ensimmäisinä vuosina suurimmillaan, sillä paluumuuttoa alkoi esiintyä erityisesti olojen rauhoituttua vuodesta 1717 alkaen. Palanneista on tietoja sekä saaristosta että muualta.[2]

Tutkimus on hahmottanut isonvihan aikaisten suomalaispakolaisten määrän Ruotsissa haarukkaan, jonka alaraja on 10 000 ja yläraja hieman yli 20 000 henkeä.[3] Isonvihan klassikko Lindeqvist ei esitä kokonaisarviota, ainoastaan tiedon että lokakuussa 1714 pakolaisia oli Länsipohjassa noin 8 000.[4] Toinen kokonaisluku, johon tutkimus on parempien lähteiden puuttuessa turvautunut, on tieto Tukholmasta vuodelta 1715, että siellä oli noin 12 000 pakolaista.[5]

Sukututkimus on pitkään ollut kiinnostunut tästä pakolaisaallosta. Kun pakomatka saattoi kestää kahdeksan vuotta ja kauemminkin, monen perheen tai yksityisen ihmisen vaiheet ovat olleet vaikeasti selvitettävissä. Joittenkin osaksi tuli ruotsalaistuminen, monet päättivät vaelluksensa vieraan kirkkomaan multiin, avioliittoja solmittiin, uutta sukupolvea syntyi.

Pakolaisten henkilöllisyyden selvittämiseksi on vuosikymmenten varrella julkaistu koko joukko ruotsalaisiin lähteisiin perustuvia luetteloja, jotka palvelevat juuri henkilöhistoriallisia näkökohtia. Täydellisiä luetteloita hajallaan lukuisilla paikkakunnilla asuvista pakolaisista ei nähtävästi ole lainkaan laadittu. Luettelojen puutteena on se, että niihin merkittiin alunperin vain sellaiset henkilöt, jotka joutuivat jollakin tavalla tekemisiin viranomaisten tai kirkon kanssa esim. avustuksia hakiessaan.[6] Puutteena on pidettävä sitäkin, että tavallisesti vain perheenpään nimi ilmoitettiin. Muista perheenjäsenistä mainittiin vain heidän asemansa perheessä ja useimmiten lasten lukumäärä.

Tähän mennessä julkaistut pakolaisluettelot sisältävät tietoja useista tuhansista henkilöistä. Tukholmaan perustetun avustuselimen, pakolaiskomission, vanhimmat luettelot julkaissut Brenner ei pidä ilmoitettuja henkilötietojakaan aina täysin varmoina. Ne pitäisi käytettäessä mahdollisuuksien mukaan tarkistaa muista lähteistä.[7]

Hankaluutena on myös kotipaikkamerkintöjen puute. Suuren Pohjan sodan alusta lähtien pakolaisia hakeutui Ruotsiin niin Inkerinmaalta kuin Baltian maakunnista.[8] Vaikka luetteloissa toisinaan mainitaan myös kotipaikka, menettely ei toistu säännöllisesti. Siten suomalaisten ohella luettelot sisältävät merkintöjä myös alkuperältään inkerinmaalaisista, virolaisista jne.

Kun luetteloita ovat laatineet eri instanssit, Tukholman pakolaiskomission lisäksi mm. Strängnäsin hiippakunnan tuomiokapituli ja Tukholman Katariinan seurakunta,[9] tietty päällekkäisyyden mahdollisuus on olemassa. Saattoihan pakolainen vuosien mittaan kirjautua useampaankin luetteloon, erityisesti Tukholmassa.

Tässä yhteydessä on tarkoitus käsitellä erityisesti niitä Ruotsin valtionarkistossa säilytettyjä ja ennen julkaisemattomia pakolaisluetteloita, joita syksyllä 1721 perustettu ns. Suomen kuljetuskomissio laaditutti. Kuljetuskomissio perustettiin elokuun lopulla valtaneuvoston määräyksestä suunnittelemaan Suomen sotaväen kotiuttamista. Sotilaiden ja heidän perheidensä lisäksi taattiin virkamiehille ja muille siviileille vapaa mahdollisuus palata kotimaahansa syksyn suuren kuljetusoperaation mukana.[10]

Luettelot syntyivät syys-lokakuussa maaherrojen Ruotsissa levittämien julkisten kuulutusten seurauksena. Komission tarkoituksena oli selvittää niiden suomalaisten lukumäärä ja nimet, jotka Uudenkaupungin rauhan jälkeen halusivat palata kotimaahansa samana syksynä.[11] Kun asiakirjoihin sisältyy vain lyhyt luettelo Tukholmassa oleskelevista pakolaisista, mahdolliset päällekkäisyydet koskevat ennen kaikkea Nordmanin, Leinbergin, Leijonhufvudin ja Cederbergin julkaisemia luetteloita.

Ennen kuljetuskomission asiakirjoihin paneutumista esitetään seuraavassa lyhyt lukumääräinen yhteenveto tähän mennessä painetuista pakolaisluetteloista:

Nordmanv. 1887526 h[12]
Leinbergv. 190563 h[13]
Leijonhufvudv. 192384 h[14]
Brennerv. 19443319 h[15]
Cederbergv. 194771 h[16]
Nyholmv. 19791322 h[17]
  5385 h 

Luvussa ovat mukana kaikki »lapset», »vaimot», »sisaret», »anopit» jne., joitten nimeä ei mainita. Perheyhteyden perusteella nimet ovat varmaan selvitettävissä.

Luetteloiden kotipaikkamerkintöjen mukaan muita kuin suomalaisilta alueilta saapuneita oli lähes 400 henkeä. Todennäköisesti heidän osuutensa oli selvästi suurempi, sillä Brennerinkin pakolaisluetteloissa on suuri määrä ihmisiä, joitten kotipaikkaa ei ilmoiteta.

Vuoden 1721 kuljetuskomission luettelot nostavat nimeltä tunnettujen pakolaisten lukua useilla sadoilla. Aineisto käsittää kaikkiaan 16 luetteloa, joissa on nimeltä mainittu 467 henkilöä.[18] Lisäksi monien nimien yhteydessä todetaan, että heillä oli myös esim. vaimo ja lapsia. Näitten vähintään 546 henkilön identifiointiin on mahdollisuuksia. Kaikkiaan komission luetteloissa on eritelty tällä tavalla siis vähintään 1013 henkilöä. Aikaisempien luetteloiden tietoihin yhdistettynä jollakin tavalla tunnettujen pakolaisten lukumäärä kohoaa näin ollen yli 6 000:n.

Pääosa luetteloista on laadittu Tukholman ympäristölääneissä. Kihlakunnantuomari Peter Longe ilmoittautui lähtijäksi Halmstadista saakka.[19] Pormestari Herman Ross puolestaan kirjoitti Göteborgista, että pääsisi kelirikon vuoksi Tukholmaan vasta seuraavana keväänä.[20] Kun Tukholman lisäksi luettelot puuttuvat mm. sellaisista suomalaiskeskuksista kuin Strängnäsistä ja useimmista rannikkokaupungeista kokonaan, kuljetuskomissio ei aineistonsa perusteella selvästikään saanut täydellistä kuvaa pakolaisten kokonaismäärästä ja heidän halukkuudestaan pikaiseen kotiinpaluuseen.

Kuljetuskomission luettelot antavat vajavaisinakin lukijalle hyvän käsityksen siitä, millaista joukkoa pakolaiset olivat. Enemmistö luetteloihin merkityistä oli naisia ja lapsia. Säätyläisistä, upseereista, papeista ja opettajista yhteiskunnallisen aseman kirjo ulottui kaupunkien porvareihin, talonpoikiin ja palvelusväkeen saakka.

Valtaosa niistä, joitten kotipaikka luetteloissa mainitaan, oli kotoisin Suomen rannikolta ja saaristosta. Useasti samalta seudulta kotoisin olleet ihmiset olivat Ruotsissakin asettuneet samoihin pitäjiin tai kaupunkeihin. Siten Svartsjön linnassa Tukholman lähellä luetteloitiin runsaasti Ahvenanmaan eri pitäjistä lähteneitä pakolaisia perheineen (luettelo 4).[21] Pohjanmaan talonpoikaisväestöä erityisesti Kruunupyystä oli asunut pakolaisaikanaan Alvesundin läänissä (luettelo 6),[22] Pohjanmaan kaupunkien porvaristoa mm. Köpingin kaupungissa (luettelo 8),[23] Arbogassa (luettelo 9) [24] ja Västeråsissa (luettelo 10).[25] Kalmarissa asui mm. viipurilaisia, Västervikissä taas paljon kristiinankaupunkilaisia (luettelo 16).[26] Silmiinpistävää on, että sisä-Suomesta mainitaan vain harvoja pakolaisia. Etelä-Suomen rannikon asukkaita asui hajallaan monilla seuduilla, todennäköisesti ennen kaikkea Tukholmassa.

Seuraavassa ruotsinkieliset luettelot on suomennettu ja pyritty tuomaan niitten keskeinen sisältö esiin ammatteineen, kotipaikkoineen, oleskeluseutuineen ja perhesuhteineen, siinä määrin kuin nämä seikat kussakin luettelossa alunperin on otettu huomioon. Kaikki luettelot sisältyvät Ruotsin valtionarkistossa säilytettävään vuoden 1721 kuljetuskomission asiakirjakokoelmaan.

Nimet on aakkostettu erikseen sen mukaan, oliko pakolaisella sukunimi vai ei. Sukunimettömien aakkostus on tehty varsinaisen etunimen perusteella. Kuhunkin pakolaiseen mahdollisesti liittyvä muu tieto mainitaan nimen yhteydessä. Oleskelupaikkakunta Ruotsissa on mainittu nimen jälkeen. Suluissa oleva numero viittaa alkuperäisaineiston luetteloon. Näistä luetteloista ensiksi lyhyt luonnehdinta kustakin. Mukana on tieto luettelon laatijasta, luettelon syntyajankohdasta ja paikkakunnasta, jolla luettelo tehtiin:


Sukunimelliset

Sven Agricola (5)
Torniosta räätäli Olof Brynilsson Ahlbom, Tärna (12)
Nicolaus Aimelaus (5)
Petrus Alanus (5)
Salomon Alanus (5)
Samuel Alanus (5)
Christiern Alcinius (5)
Anna Alf (3)
Harald Alftanus (5)
Johan Alftanus (5)
Gregorius Arctopolitanus (5)
Närpiön kirkkoherra Arenius (9)
Gabriel Arenius (5)
Barthold Arfwidssonin leski (8)
Johan Asprooth (5)
Henric Astenius (5)

Pohjanmaalta porvari Christian Backman (9)
Kristiinankaupungista porvari Jacob Backman (9)
Kristiinankaupungista leski Elisabeth Backman ja poika, Västervik (16)
kaupunginsihteeri Johan Beckman (14)
Raatimies Johan Beckman (14)
Kristiinankaupungista kirvesmies Mathias Beckström sekä vaimo ja 4 lasta, Västervik (16)
Nicolaus Berger (5)
Pohjois-Ahvenanmaalta laivamies Marcus Bergh (16)
Pietarsaaresta Petter Bergh, Stora Rytter (11)
Andreas Bergius (5)
Petter Bergman sekä vaimo ja 3 lasta (10)
Kristiinankaupungista Matts Biörck sekä vaimo ja 2 lasta (10)
Christian Biörckroot (5)
Biörnströmin leski (3)
Kokkolasta työmies Nills Björck (9)
Henric Bircklenius (5)
luutnantti Brander ja rouva (1)
raatimies Brasck, Tunan kihlak. (16)
Carl Brochman (5)
kauppias Brun, Tunan kihlak. (16)
Kokkolasta Hendrich Brunell sekä vaimo ja tytär, Västervik (16)
Jacob Brunell (5)
Emanuel Brunlöf (5)
Turusta kauppias Burgman (9)
raatimies Johan Burman (15)
Martinus Buscherus (5)

Eric Cajanus (5)
raatimies Johan Calleen (14)
Johan Carpelius (5)
Eric Chosselius (5)

Viipurista vaimo Maria Jacobsdotter Dreckselia, Kalmar, (16)
Daniel Durckman (3)
Zachris Durckman (3)

Helsingistä pastori Eckin leski Maria Eck (9)
raatimies Erich Edhner (14)
Kokkolasta porvari Johan Jacobson Ekelundin leski Brita Olofsdotter ja 2 tytärtä (8)
Henrik Ekestubbe (1)
Kristiinankaupungista sorvaaja Hans Ekman ja lapsi, Västervik (16)
Uudestakaupungista porvari Hindrick Elg (2)
taloudenhoitaja (Mathias) Elg (5)
Isak Erwast (3)
Johan Erwast (3)
Turusta porvari Joseph Escola (2)

Koivistolta pastorin tytär Magdalena Fabritia, Harbo (12)
Eric Fant (5)
Jacob Favorinus (5)
Esaias Felman (3)
pastori Johan Fonselius (5)
Komministeri Johan Fonselius (5)
Gustaf Göst. Fontelius (5)
Gustaf. Nic. Fontelius (5)
Hans Forbus (5)
Lars Forbus (3)
Messukylän kirkkoherra Thomas Forselius (2)
Thomas Forselius (5)
Beata Forström (3)
Oulusta maisteri Simon Forsström (9)
Simon Forsström (5)
Nicolaus Fridelin (5)
komministeri Samuel Frisius, Södermohra (16)
Gabriel Frondelius (5)
Catharina Frostera (3)
Jacob Frosterus (3)

Jacob Gadolin (5)
Gabriel Gammal (5)
Jacob Gavelin (5)
Petrus Gavelius (5)
Turusta raatimies Adrian Gottlebenin leski sekä pojat, 3 tytärtä ja 2 renkiä, Västervik (16)
Gregorius Gottleben (5)
Pietarsaaresta tullikirjuri Carl Graan (8)
raatimies Johan Graan (14)
Vaasasta porvari Barthold Granberg ja lapset (8)
Vaasasta porvari Thomas Granberg (8)
Hämeenlinnasta vaimo Annicka Green, Säby (11)
Gabriel Gronovius (5)
pormestari Esaias Groop (3)
Matthias Grunnerus (5)
Vaasan porvari Mårten Gråberg sekä vaimo ja 4 lasta (10)
ratsumestari Göösenin leskirouva ja lapset (1)

maisteri Gabriel Haartman (5)
Jacob Haartman (5)
Johan Haartman (5)
nimismies Halmanin leski ja lapset (1)
Lappfjärdistä Anders Hansin leski ja 3 lasta (10)
Närpiöstä Hans Hansin leski ja lapsi (10)
nimismies Hansin leski ja lapset (1)
Turusta hantlankari Gabriel Hartelius, Kalmar (16)
Turusta kollega Jacob Hartman (8)
Henric Hassel (5)
Ahvenanmaalta laivamies Hindrich Hastig, Ohlands Norremot (16)
Andreas Hedeen (5)
ylioppilas Hindrick Henricius ja sisar Stina Henricia, Västervik (16)
Naantalista raatimies Jacob Hirwo (2)
Vaasasta lastenopettaja Hans Hoff (9)
Petrus Hoffreen (3)
Kristiinankaupungista kirvesmies Michel Holm sekä vaimo ja lapsi, Västervik (16)
Vaasasta porvari Olof Holmström ja vaimo (8)
Anna Hump (3)
Humpin leski (3)
Pohjanmaalta räätälimestari Petter Hägg sekä vaimo ja 6 lasta, Västervik (16)
Pohjanmaalta veromestari Erhard Hääberg (9)
Pohjanmaalta nimismies Nills Hällberg (9)

inspehtori Ingman sekä rouva ja lapset (1)

Claas Jenderjan (3)
Jakob Junge (5)

rykmentin pastori Keplerus, Södermohran kihlak. (16)
Samuel Kiellin (5)
raastuvanoikeuden notaari Samuel Kiöhl (14)
kapteeni Kiörning sekä rouva ja lapset (1)
Inkerinmaalta kapteeni Wollmer Fredrich Klementioffin rouva sekä 2 lasta ja piika, Harbo (12)
laivamies Mattis Klen (16)
Kristiinankaupungista kirvesmies Erich Erichson Knap sekä vaimo ja tytär, Västervik (16)
Narvasta kauppias Hindrick Kostfeldt, Kalmar (16)
Pohjanmaalta porvari Erich Kottberg sekä vaimo ja 2 lasta, Tjustin kihlak. (16)
Viipurin tuomiokapitulin notaari Benedictus Krook ja vaimo, Mohra (12)
Hindrick Bertilson Kurick sekä vaimo ja 6 lasta, Kalmar (16)

Anders Laiwa (3)
Helsingistä renki Mathias Lax, Kalmar (16)
auditööri Gustaf Sidbergin vaimo Elisabeth Maria Lietzen ja käly neiti Christina Lietzen (7)
Karjalasta kapteeni Giöran Klon leski Christina Helena Lillienschöld, Harbo (12)
Savosta neiti Christina Helena Lillienschöld, Harbo (12)
Turusta ylioppilas Johan Lindberg, Malmrijk (4)
Turun hovioikeuden asessorin Otto Wellingkin leskirouva Anna Lindelöf ja 4 lasta (2)
pormestari Anders Lindh (14)
Anna Lithovia (3)
laivuri Gabriel Lithovius (3)
Zacharias Lithovius (5)
kihlakunnantuomari Petter Longe (13)
Zacharias Lundanus (5)
Johan Lunden (5)
Fredrich Lundström (5)
Henrich Läxij (3)

Nicolaus Malm (5)
Henricus Malmenius (5)
Andreas Mansnerus (5)
Bryniel Mansnerus (5)
Nicolaus Mathesius (5)
Erick Matila (3)
Naantalista porvari Mattz Mattila (2)
raatimies Swen Mellenius (15)
Johan Molis (5)
Johan Montin (5)
Vaasasta raatimies Peter Mornei sekä vaimo ja lapset (8)
ratsumestari Munckin rouva ja lapset (1)
Tammisaaresta porvari Muurberg (2)
Käkisalmesta Erich Märroin, Stora Rytter (11)

Turusta porvari Michel Nauli (2)
kämnerioikeuden notaari Salomon Nidelberg (14)
Jakob Niska (3)
Johan Niska (3)
kaupunginviskaali Erich Nyberg (14)
Ahvenanmaalta laivamies Olof Näfwis (16)

Tallinnasta porvari Bern Ollenbucks (9)

Andreas Pacchalenius (5)
Gabriel Palenius (5)
Porvoosta Erich Falckin leskivaimo Elsa Palm, Swederij (11)
Martinus Peitzius (5)
Christopher Pihlman (5)
Turusta kauppias Josep Pipping (9)
Turusta madam Pipping (9)
Michel Polviander (5)
urkuri Samuel Preutz (14)
Samuel Psilander (5)
Turusta porvari Erich Pyrri (2)
Anders Päldan (3)

Uudestakaarlepyystä Carl Ranck sekä anoppi ja lapsi (10)
raatimies Wilhelm Rancken (15)
Helsingistä kapakoitsija Reimer ja 2 lasta (10)
ratsumestari Reinkin leskirouva ja lapset (1)
Claudius Renner (5)
Samuel Reuter (5)
Mynämäen kappalainen Erich Rewonius (9)
Uudestakaupungista porvari Riwell (2)
suutari Johan Romzelius (9)
luutnantti Roselint ja rouva (1)
Gudmund Rothovius (5)
luutnantti Rotkirch ja rouva (1)
Turusta porvari Hindrich Rungeen (2)
Jacob Rungius (5)
Mustasaaresta talonpoika Matz Runnholm (8)
ratsumestari Gustaf Rutenhielm, Säby (11)
Vaasasta suutari Johan Ruuth (8)
raatimies Petter Rynning (14)
Johan Röring (5)

Laurentius Sacklinius (5)
Turusta pormestari Sahlin leski (9)
Abram Sahleen (3)
Johan Salmenius (5)
Gabriel Salonius (5)
Nauvon kappalainen Gustaf Salonius, Lilla Rytter (11)
Gustavus Salonius (5)
Ericus Sand (5)
Johan Sanmanin äiti ja sisar (10)
raatimies Carl Schafer (14)
Hattulasta kapteeni Silfwerharneskin rouva Beata Elsa von Schilling sekä poika, tytär, renki ja piika (6)
Pietarsaaresta Jacob Scholman ja vaimo (10)
pormestari Baltzar Schultz (14)
Ahvenanmaalta voluntääri Isac Schytt, Ohlands Norremot (16)
luutnantti Schytz sekä rouva ja lapset (1)
Turun läänistä auditööri Gustaf Sidberg (7), vaimo ks. Lietzen
Jacob Sievonius (5)
Jacob Sirelius (5)
Pietarsaaren pitäjästä kornetti Lundin vaimo Margareta Elisabet Skruf, Håfgården (4)
Ahvenanmaalta laivamies Johan Sommar, Ohlands Norremot (16)
Ahvenanmaalta laivamies Nills Spännare, Ohlands Norremot (16)
Ahvenanmaalta laivamies Abraham Starck, Ohlands Norremot (16)
Andreas Stenbäck (5)
Pohjanmaalta laivamies Jacob Stenud ja vaimo, Kalmar (16)
Ahvenanmaalta laivamies Hindrich Storm, Ohlands Norremot (16)
Kristiinankaupungista porvari Jacob Strandheim (8)
tulli-inspehtori Magnus Fredrich Streng, Stora Rytter (11)
Kristiinankaupungista kirvesmies Mats Ström sekä vaimo ja poika, Västervik (16)
Johan Stålbom (5)
Turusta tinanvalaja Elias Ståhlfot (9)
ruukinisäntä Ståhlhammar sekä vaimo ja lapset (1)
Turusta trumpetinsoittaja Bengdt Ståhlström, Kalmar (16)
Turusta tullikirjuri Johan Sutreen (6), joka aikoo jäädä lääniin nimismieheksi
laivamies Mattias Sättingh, Ohlands Norremot (16)

Matthias Taiku (5)
Hämeestä kihlakunnantuomari Tamelinin leskirouva ja 5 lasta, Harbo (12)
luutnantti Tanfelt sekä rouva ja lapset (1)
luutnantti Tavonius sekä rouva ja lapset (1)
Johan Teitonius (5)
Elias Telin (5)
Finströmistä nimismies Johan Thelin sekä vaimo ja lapset, Löfön pappila (4)
Gabriel Theuschovius (5)
Johan Tocklenius (5)
Taivassalosta komministeri Johan Tocklenius sekä vaimo ja lapsi, Håfgården (4)
Jacob Toppelius (3)
Kruunupyystä talonpoika Matz Matzon Torkula (8)
Pietarsaaresta Carl Erichson Trana, Ohlandz Norremot (16)
Salomon Tumulin (5)
Kirkkonummelta vaimo Anna Catharina Twilling ja palvelija, Wändtholmen (4)
raatimies Hindrich Tålpo (14)
kihlakunnantuomari Törnstedt (3)

Jacob Uhlbrandt (3)
Johan Ulgreen (5)

Simon Wallenius (5)
Jacob Wendalius (5)
Henric Wendelinus (5)
kauppias Werander, Tunan kihlak. (16)
Jacob Wester (3)
Helsingistä laivamies Hendrich Westerborgh, Kalmar (16)
Kristiinankaupungista raatimies Nills Westman sekä vaimo ja tytär (16)
Kokkolasta pormestari Westringh ja 4 sairasta pakolaista, Tunan kihlak. (16)
Johan Westzynthius (5)
Jacob Vicar (5)
Matts Wijkman sekä vaimo ja 2 lasta (10)
Kruunupyystä Hans Wikar ja äiti (6)
Kruunupyystä kirkonisäntä Johan Wikar sekä vaimo, 2 poikaa ja piika (6)
Turusta tullikirjuri Johan Willberg (9)
Andreas Winquist (5)
Turusta kauppias Carl Wittfoot (9)
Turusta kauppias Johan Wittfoot (9)
Johan Wrang (5)
Tammisaaresta porvari Erich Wulf (2)
Tammisaaresta porvari Jacob Wulf (2)
Johan Wänänen (3)

Kristiinankaupungista kirvesmies Johan Zander sekä vaimo ja 5 lasta (16)
tullikirjuri Johan Zarman (9)
tullimies Anders Zilli (9)

Pietarsaaresta Nills Öhman, Stora Rytter (11)
Kristiinankaupungista Jacob Hindersson Östmanin vaimo Beata Johansdotter (7)
Thomas Östman (3)


Sukunimettömät

Siuntiosta rusthollari Abraham Johansson, 38 v., sekä vaimo, poika ja 3 tytärtä (6)
Finströmistä Amund Ersson sekä vaimo ja lapsi, Kaggeholm (4)
Viipurin läänistä Anders Bertillsson (9)
Ahvenanmaalta seppä Anders Bertilson, Ohlands Norremot (16)
Anders Ersson sekä vaimo, lapsi, anoppi ja 2 kälyä (10)
Pietarsaaresta Anders Hansson, Stora Rytter (11)
Jomalasta Anders Hindersson sekä vaimo ja 4 lasta, Kungsbärga (4)
Kirkkonummelta Anders Jacobsson, Wändtholmen (4)
Uudeltamaalta Anders Jacobsson sekä vaimo, lapsi ja 2 palvelijaa, Kungsbärga (4)
Finströmistä Anders Nilsson sekä vaimo ja lapsi, Malmvik (4)
Närpiöstä työmies Anders Påhlsson (9)
Kristiinankaupungista kirvesmies Anders Tomsson sekä vaimo ja poika (16)
Jomalasta vaimo Anna ja 3 lasta, Hosta (4)
Jomalasta leskivaimo Anna ja 2 lasta, Staaf (4)
Finströmistä piika Anna Hindersdotter sekä äiti ja lapsi, Norrby (4)
Anna Jöransdotter (9)
Jämsästä neiti Annika ja Lisken (9)
laivamiehen leski Annika Hindrichsdotter, Ohlands Norremot (16)

Bengt Carlsson sekä vaimo ja 4 lasta (10)
kalastaja Bengdt Larson, Kalmar (16)
Sundista Bengt Mattsson sekä vaimo ja 4 lasta, Stockeby (4)
laivamies Bertil Hindrichson, Ohlands Norremot (16)
Koivistolta talonpoika Bertil Matzon (9)
vaimo Brijta Andersdotter, 30 v., sekä poika ja tytär (6)
Tammisaaresta vaimo Brijta Castensdotter ja 3 lasta (10)
piika Britha Ericksdotter, Västervik (16)
vaimo Brijta Fredrichsdotter ja 2 lasta (10)
vaimo Brijta Mattsdotter (10)
Helsingistä piika Brita Michelsdotter (9)

Carin Olåffsdotter (3)
Casten Mattsson sekä vaimo ja 4 lasta (10)
Jomalasta Carl Ersson sekä vaimo ja 2 lasta, Rinckeby (4)
Närpiöstä talonpoika Carl Hanson (9)
Pietarsaaresta porvari Carl Johansson (8)
Sundista Carl Mattsson sekä vaimo ja 4 lasta, Nibbla (4)
Chirstin Mattzdotter (3)
räätäli Christian Hinderson (9)

Sundista Daniel Hansson ja 4 lasta, Börby (4)
Raahesta vaimo Dorothea Persdotter, Mohra (12)

Siikajoelta vaimo Elisabet Jansdotter, Mohra (12)
Uudestakaarlepyystä Eric Andersson sekä vaimo ja 2 lasta (10)
Pietarsaaren pitäjästä Erich Erichson, Stora Rytter (11)
Sundista Erich Ersson, Säby (4)
Jomalasta renki Erich Ersson ja lapsi, Tibbla (4)
Sundista Erich Ersson sekä vaimo ja palvelija, Bromma (4)
Lemlandista Erich Hansson sekä vaimo ja 4 lasta, Skieppartorp (4)
Hamlandista Erich Hansson sekä vaimo ja 4 lasta, Bärby (4)
Eric Hansson, 53 v., sekä vaimo, poika ja 3 tytärtä (6)
Lappfjärdistä ja Kristiinankaupungista Erick Hinderson ja poika Johan Ersson (8)
Saltvikistä Erich Johansson sekä vaimo ja lapsi, Hosta (4)
Närpiöstä talonpoika Erich Larson (9)
Jomalasta Erich Marckusson ja 4 lasta, Rinckeby (4)
Sundista Erich Mattsson sekä vaimo ja 4 lasta, Säby (4)
Eric Mattsson (10)
Finströmistä Erich Ohlsson sekä vaimo ja 4 lasta, Staaf (4)
Viipurista suutari Erich Tomsson ja vaimo, Wåhla (12)
Kristiinankaupungista Esaias Pehrson (16)

Gabriel Jacobsson, 42 v., sekä vaimo, tytär ja poika (6)
piika Gertrud Matsdotter (16)
Sundista vaimo Greta Simonsdotter ja 4 lasta, Nogra (4)
porvari Gustaf Claeson (9)
Pietarsaaresta kirvesmies Gustaf Larsson (8)

Hans Bengtson sekä vaimo, lapsi ja anoppi (10)
Kruunupyystä talonpoika Hans Christiersson, 40 v., sekä vaimo, 2 poikaa ja tytär (6)
Pohjanmaalta talonpoika Hans Jacobsson, 24 v., sekä vaimo ja poika (6)
Naantalista vaimo Helena Jörgensdotter (2)
Herman Andersson (10)
Norbottenista Lenningin pitäjästä talonpoika Hindric Carlsson, 60 v., sekä vaimo ja tytär (6)
Hindric Ersson sekä vaimo ja 4 lasta (10)
Jomalasta Hindrich Hindersson sekä vaimo ja 4 lasta, Staaf (4)
Hindrich Johansson (6)
Hindrich Johansson (10)
Finströmistä Hindrich Mattsson sekä vaimo ja 5 lasta, Nibbla (4)
Hindrich Mattsson (10)
Hindrich Mattsson sekä vaimo, anoppi ja 2 kälyä (10)
Pohjanmaalta kirvesmies Hindrich Matson sekä vaimo ja 2 poikaa, Västervik (16)
Närpiöstä talonpoika Hindrich Michelson (9)
Kristiinankaupungista Hindrich Pehrson sekä vaimo ja 3 lasta, Västervik (16)
Sundista Hindrich Persson sekä vaimo ja 5 lasta, Öfwer Stenby (4)
renki Hindrich Persson, Mohran pappila (12)
Hindrich Sim(on)sson sekä 2 perheenjäsentä (?)
Hindrick Simonsson, Kalmar (16)

vaimo Ingeborg Hansdotter ja tytär (10)

Pohjanmaalta kirvesmies Jacob Hindrichson sekä vaimo ja 2 lasta, Västervik (16)
Pohjanmaalta talonpoika Jacob Johansson, 30 v., sekä vaimo ja 2 poikaa (6)
Närpiöstä työmies Jacob Zeffridson (9)
Finströmistä Johan Andersson sekä vaimo ja 4 lasta, Malmerijk (4)
Taivassalosta Johan Andersson sekä vaimo ja 3 lasta, Gredby (4)
Espoosta Johan Andersson sekä vaimo ja 7 lasta, Slamerberget (4)
Vaasan pitäjästä talonpoika Johan Eliason (9)
Maalahdelta Johan Ersson ja vaimo (10)
Kruunupyystä talonpoika Johan Hansson, 21 v. (6)
Kruunupyystä talonpoika Johan Jacobsson, 70 v. (6)
Pietarsaaren pitäjästä renki Johan Johansson, Mohran pappila (12)
Johan Jöransson (10)
Porvoon pitäjästä Johan Mattson sekä vaimo ja lapsi (10)
Uudestakaupungista kirvesmies Johan Mattson sekä vaimo, 4 lasta ja anoppi, Västervik (16)
Föglöstä Johan Mattsson sekä vaimo ja 4 lasta, Gredby (4)
porvari Johan Matzon (9)
Sundista Johan Ohlsson sekä vaimo, 4 lasta ja 2 palvelijaa, Sätuna (4)
Pohjanmaalta kauppias Johan Ollson sekä vaimo, 5 lasta ja 2 palvelijaa, Tjustin kihlak. (16)
Kristiinankaupungista porvari Johan Olofsson sekä vaimo ja 5 lasta, Västervik (16)
Sundista Jon Mattsson sekä vaimo ja 7 lasta, Wändtholm (4)
Sundista Jon Mattsson sekä vaimo ja 4 lasta, Säby (4)
Koivistolta Joseph Börjeson, Kalmar (16)
Kokkolasta laivamies Joseph Johanson (16)
Josep Johansson sekä vaimo ja lapsi (10)
Finströmistä Jöran Ersson ja lapsi, Nibbla (4)
Kumlingesta Jöran Hindersson sekä vaimo, 3 lasta ja palvelija, Ahlby (4)
Viipurista satulaseppä Jörgen Thomasson (7)

Helsingin pitäjästä vaimo Karen Aronsdotter, 28 v., sekä poika ja 2 tytärtä (6)
Kalajoelta vaimo Karin Gustafsdotter, Mohra (12)
piika Karin Hindersdotter (9)
Turusta piika Kirstin Ericksdotter, Kalmar (16)
Sundista Kirsten Olsdotter ja 2 lasta, Eneby (4)
Oulusta porvarinleski Kirstin Swänsdotter (9)

Inkoosta rusthollari Lars Classon, 36 v., sekä vaimo, 4 poikaa ja tytär (6)
Kruunupyystä talonpoika Lars Hansson, 30 v., sekä vaimo ja 2 poikaa (6)
Lars Mattsson (6)
Helsingin pitäjästä Lars Simonsson sekä vaimo ja lapsi (10)
Lischen Pehrsdotter (9)

Magdalena ja Anna Johansdöttrar ja 2 piikaa (6)
Viipurin läänistä lukkari Marcus Jöransson (9)
Marcus Jöransson sekä vaimo ja lapsi (10)
Tallinnasta Margreta Ersdotter ja 2 lasta, Wändtholmen (4)
Margreta ja Wendela Hansdöttrar ja 2 piikaa (6)
vaimo Margeta Mårtensdotter ja poika (10)
Lemlandista vaimo Maria ja lapsi, Löfhagen (4)
Siuntiosta vaimo Maria Johansdotter ja lapsi (10)
Koivistolta leski Maria Johansdotter ja tytär (16)
Viipurista ratsumiehen leski Maria Matzdotter (9)
Ahvenanmaalta laivamies Matti (16)
Mattz Andersson sekä vaimo ja lapsi (10)
Finströmistä Mattz Classon sekä vaimo ja 2 lasta, Sätuna (4)
Finströmistä Matts Ersson sekä vaimo ja 2 lasta, Hosta (4)
Sundista Mattz Ersson sekä vaimo ja 2 lasta, Bromma (4)
Närpiöstä Matz Hansson (8)
Matts Hindersson sekä vaimo ja 3 lasta (10)
Nauvosta Mattz Jacobsson sekä vaimo ja 5 lasta, Sätra (4)
Sundista Mattz Jacobsson sekä vaimo ja 6 lasta, Kungbärga (4)
Närpiöstä Matz Johanson (8)
Finströmistä Mattz Jönsson ja vaimo, Nibbla (4)
Jomalasta Mattz Marckusson sekä vaimo ja 6 lasta, Eknäs (4)
Närpiöstä talonpoika Matz Matzon (9)
Sundista Mattz Michelsson sekä vaimo ja lapsi, Såckarby (4)
Sundista Mattz Michelsson sekä vaimo ja 2 lasta, Ekeby (4)
Matts Mårtenson ja 3 perheenjäsentä (10)
Jomalasta Mattz Ohlsson sekä vaimo ja 3 lasta, Giöholmen (4)
Maalahdelta Matz Pärsson, Stora Rytter (11)
Finströmistä Mattz Simonsson sekä vaimo ja 2 lasta, Kungbärga (4)
Sundista Mattz Tomsson sekä vaimo ja 4 lasta, Säby (4)
Närpiöstä talonpoika Matz Zeffrikson (9)
vaimo Merta Aronsdotter, 30 v., sekä poika (6)
Pohjanmaalta talonpoika Michel Erichson (16)
Viipurista Michel Jöranson ja sisar Kirstin (16)
Korppoosta Michel Mattsson sekä vaimo ja 3 lasta, Hanmora (4)
Saltvikistä Michel Michelsson sekä vaimo ja 2 lasta, Rijkzsättra (4)
Föglöstä Michel Persson sekä vaimo ja 4 lasta, Öfwer Stenby (4)
Mickil Knutsson sekä vaimo ja 3 lasta (10)
Viipurista porvari Mårten Hindersson (9)
Mårten Mattsson ja 6 perheenjäsentä (10)
Ahvenanmaalta Mårten Mårtensson ja 2 perheenjäsentä (10)
Sundista Mårten Ohlsson sekä vaimo ja 5 lasta, Lundkulla (4)

Kruunupyystä talonpoika Nils Hansson, 41 v., sekä vaimo ja 5 poikaa (6)
Pohjanmaalta Nils Mattsson sekä vaimo ja 2 lasta (10)

Finströmistä Olof Ersson sekä vaimo ja 2 lasta, Löfön lukkarintalo (4)
Närpiöstä talonpojat Olof, Jan ja Jacob Jakobssöner vaimoineen ja lapsineen, Wåhla (12)
Sundista Olof Johansson sekä vaimo ja 9 lasta, Rörby (4)
Korppoosta Olof Mattsson sekä vaimo ja lapsi, Busenhuus (4)
Jomalasta Olof Mattsson sekä vaimo ja 5 lasta, Lunda (4)

Viipurista tullimies Petter Pettersson sekä vaimo ja lapset (16)
Kumlingesta Per Abramsson sekä vaimo ja lapsi, Hillersiöby (4)
Sundista Pär Ersson sekä vaimo ja 6 lasta, Staaf (4)
Pohjanmaalta talonpoika Per Hansson, 36 v., sekä vaimo ja 2 tytärtä (6)
Helsingistä porvari Pähr Hindersson (9)
Saltvikistä Per Johansson sekä vaimo ja 2 lasta, Swijnnäset (4)
Sundista Per Johansson sekä vaimo ja 3 lasta, Säby (4)
Kumlingesta Per Pärsson ja 3 lasta, Hillersiö (4)
Pär Pärssonin leski ja 4 lasta (10)

Vöyrin pitäjästä Simon Hansson sekä vaimo, äiti ja 3 lasta (10)
Simon Jacobsson ja 3 perheenjäsentä (10)
Kruunupyystä talonpoika Simon Joensson, 40 v., sekä vaimo ja 4 tytärtä (6)
Simon Johansson, 24 v., ja vaimo (6)
porvari Simon Matzon (9)
Simon Mårtensson sekä vaimo ja 3 lasta (10)
Simon Simonsson ja vaimo (10)
Simon Tomasson ja 6 perheenjäsentä (10)
vaimo Susanna Johansdotter (10)

Limingasta talonpoika Thomas Hinderson (9)
Hailuodosta Thomas Johanson (8)
talonpoika Tomas Michilsson, 34 v. (6)

Kristiinankaupungista Walborg Erichsdotter (16)
Johan Personin leski Walborg Jöransdotter (9)
vaimo Walbor Jöransdotter (10)


Viitteet

[1]   K. O. Lindeqvist, Isonvihan aika Suomessa, Porvoo 1919, ss. 360-380; Jouko Tuominen, Pako Suomesta Ruotsiin isonvihan aikana, Suomen historian laudaturtyö,Turun yliopisto 1962, ss. 15-34; Stig Dreijer, Åland under stora nordiska kriget, En studie rörande förhållandena på Åland 1700-1721, Skrifter utgivna av Ålands kulturstiftelse V, Mariehamn 1970, ss. 51-82; Ritva Halme, Pappien pako seurakunnistaan suuren Pohjan sodan aikana 1704-1716, SKHS vuosikirja 54-57, Pieksämäki 1968, ss. 107-158. Halmeen kirjoitukseen sisältyy yli 200 pakoon lähteneen papin nimet. Koska luettelo on koottu tutkimuksen keinoin eikä ole alkuperäislähde, sitä ei seuraavassa ole rinnastettu muihin pakolaisluetteloihin.

[2]   VA mikrofilmi Isoviha 6, veroluettelot 1719 f. 7, veroluettelot 1720 (Kökar); mikrofilmi Isoviha 15 f. 94-95 (Pohjanmaa), Tuominen 1962 ss. 91-92.

[3]   Risto Valpas, Länsi-Suomen väestöolot suurista kuolonvuosista Uudenkaupungin rauhaan (1698-1721), Suomen historian lisensiaattityö, Helsingin yliopiston historian laitos 1967, ss. 166-168; Ockuperat område, 18 elevuppsatser kring stora ofreden i Finland och i synnerhet Åbolands historia (red. av Nils Erik Villstrand), Åbo akademi, Historiska institutionen, meddelanden 1983, ss. 142-144.

[4]   Lindeqvist 1919 s. 648.

[5]   Karin Snellman, Svensk flyktingpolitik under stora nordiska kriget åren 1700-1712, Karolinska Förbundets Årsbok 1970, Stockholm 1970, s. 91; Ockuperat område 1983 s. 142.

[6]   Ockuperat område 1983 s. 144.

[7]   Alf Brenner, Flyktinglistornas tillförlitlighet, Genos 1947, Helsinki 1948, ss. 14-15.

[8]   Alf Brenner, Förteckningar över flyktingar i Sverige från Finland och Östersjöprovinserna åren 1712-1714, SSV XXVIII, Helsinki 1944, s. 74; Lindeqvist 1919 ss. 360-380.

[9]   Brenner 1944 s. 75; Karl K:son Leijonhufvud, Flyktingarna från Finland och Östersjöprovinserna 1700-1722 i Strängnäs stift, Svensk militär tidskrift 1925, Stockholm 1925, s. 221; Leo Nyholm, Utdrag ur Katarina församlings i Stockholm räkenskaper 1710-1721, SSV 41, Lahti 1979, s. 231.

[10]   Verteidigungspläne Finnlands 1721-1808 I, Suomalaisen tiedeakatemian julkaisemia Pohjoismaiden historiaa valaisevia asiakirjoja VI, Helsinki 1939, ss. 9-10; Voitto Ahonen, Landshövding Frisenheims Specialuppdrag i Finland 1721-1722, HTF 1/1987, ss. 24-34.

[11]   RVA Kommission ang. trupptransport till Finland 1721, ÄK 251, komission selonteko KM:lle 1.9.1721; Juva 1939 ss. 4-10; Ahonen 1987 ss. 31-32.

[12]   P. Nordman, Ett bidrag till stora ofredens historia, Förhandlingar och uppsatser 2, Skrifter av Svenska Litteratursällskapet i Finland VI, Helsingfors 1887, ss. 118-149.

[13]   K. G. Leinberg, Luettelo Ruotsin puolella v. 1717 pakolaisina oleskelevista Turun ja Porin läänin virkamiehistä, HArk 19, pöytäkirjat ss. 11-15, Helsinki 1905.

[14]   Karl K:son Leijonhufvud, Kring finska församlingen i Strängnäs stift i början av 1700-talet, HTF 1923 ss. 110-122.

[15]   Brenner 1944 ss. 71-130.

[16]   A. R. Cederberg, Kaksi luetteloa Suuren Pohjan sodan aikaisista pakolaisista, Genos 1947, Helsinki 1948, ss. 1-6.

[17]   Nyholm 1979 ss. 231-268.

[18]   Luettelot sisältyvät em. erilliskokoelmaan RVA:ssa (Kommission ang. trupptransport till Finland 1721, protokoll mm. Skrifvelser till K.M:t ÄK 251). Juva näyttää tunteneen kokoelman, mutta ei ole käyttänyt sitä pakolaiskysymyksen tarkempaan pohdintaan (Einar W. Juva, Suomen tie Uudestakaupungista Haminaan, Helsinki 1947, ss. 24-26).

[19]   RVA kommission ang. trupptransport ÄK 251, inkomna handlingar, Halmstadin kirjelmä 11.9.1721.

[20]   RVA kommission ang. trupptransport ÄK 251, inkomna handlingar, Herman Ross komissiolle 14.10.1721.

[21]   RVA kommission ang. trupptransport ÄK 251, inkomna handlingar, Nils Rehnmanin luettelo 13.9.1721.

[22]   RVA kommission ang. trupptransport ÄK 251, Erick Nyberghin luettelo 16.9.1721.

[23]   RVA kommission ang. trupptransport ÄK 251, Olof Hisinghin luettelo 11.9.1721.

[24]   RVA kommission ang. trupptransport ÄK 251, Olof Ahlströmin luettelo 20.9.1721.

[25]   RVA kommission ang. trupptransport ÄK 251, Wernstedtin luettelo 11.9.1721.

[26]   RVA kommission ang. trupptransport ÄK 251, G.W. Fleetwoodin luettelo 7.10.1721.


Sammandrag

Nya listor över flyktingar under stora ofreden. Författaren redogör för personmaterialet i 16 listor omfattande flyktingar från Finland under stora ofreden, tillkomna 1721 och uppbevarade i Sveriges riksarkiv i arkivenheten Kommission angående trupptransport till Finland 1721, protokoll mm. skrivelser till K.M:t ÄK 251. Personerna redovisas i två grupper, beroende på förekomst eller frånvaro av släktnamn.


Genos 59(1988), s. 5-17

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikkelin alku | Sukunimelliset | Sukunimettömät | Viitteet ]

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1988 hakemisto | Vuosikertahakemisto